Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOMOBILY TERÉNNÍMI STŘEDNÍMI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOMOBILY TERÉNNÍMI STŘEDNÍMI"— Transkript prezentace:

1 AUTOMOBILY TERÉNNÍMI STŘEDNÍMI
PŘEZBROJENÍ AČR AUTOMOBILY TERÉNNÍMI STŘEDNÍMI

2 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2002 13. listopadu 2002 vládou schválená Koncepce výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR přepracované na změněný zdrojový rámec. V Plánovací dokumentaci resortu MO se objevil první požadavek na nákup ATS v letech 2004 až 2005. Ve Střednědobém plánu rozvoje a činnosti resortu MO byly v roce 2002 byly plánovány finanční zdroje na léta 2005 až 2008. Zahájeny přípravné práce na realizaci projektu.

3 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2003 zpracovány první výstupy k realizaci projektu: Uživatelská studie, schválená N SLog GŠ dne 28. února 2003, Marketingová analýza, schválená Ř SV dne 11. července 2003, Takticko technické požadavky a zadávací podmínky pro OVS 11. března 2003 seznámení zástupců AOP a SAP se zámyslem AČR a s výchozími podmínkami k řešení projektu Přezbrojení AČR automobily terénními středními. 9. dubna 2003 seznámení zástupců SDA se zámyslem AČR a s výchozími podmínkami k řešení projektu Přezbrojení AČR automobily terénními středními. 9. září 2003 Kolegium MO rozhodlo upřesnit cílovou potřebu ATS – přehodnotit původně uvažované počet 875 ks provedení valník. 12. listopadu 2003 UV č schválena Koncepce výstavby AČR jejíž součástí bylo plánováno přezbrojení AČR novými ATS.

4 VÝSLEDKY UŽIVATELSKÉHO PRŮZKUMU
Uživatelský průzkum v roce 2003 definoval dvě koncepční řešení: ZÁKLADNÍ Valník – pro přepravu osob, nákladu, bojové jednotky. Podvozek pro účelové nástavby – dílenské, chemické, ženijní, spojovací, průzkumné, sanitární, protipožární. SPECIÁLNÍ Speciální – pro speciální systémy (zbraňové, průzkumné, chemické) vyžadující balistickou ochranu, centrální huštění, taktické pneumatiky a jiné zvláštnosti. Dosáhnout shodné koncepce strojového spodku vyznačující se maximální vzájemnou unifikační vazbou; Nový automobil nákladní terénní střední řešit pro zabezpečení bojových jednotek a jednotek stupně „četa, rota a prapor“;

5 ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI A MOŽNOSTI VÝROBCŮ
MOŽNÉ ZPŮSOBY POŘÍZENÍ ATS Veřejná zakázka podle zákona č. 40/2004 Sb. Válečný materiál Navázání na: Marketingovou analýzu Studii proveditelnosti Závěry Kolegia MO Mimo režim zákona č. 40/2004 Sb podle § 4 odst. 1 písm. b) RENAULT DURO TATRA M-B UNIMOG IVECO Na doporučení předsedy vlády Vladimíra Špidly rozhodlo Kolegium MO zadat zakázku na pořízení ATS mimo režim zákona společnosti TATRA.

6 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2004 zahájeny práce na zpracování řídící dokumentace programu reprodukce majetku 26. února 2004 Kolegium MO projednalo Cílový stav v zabezpečení ATS na upravené počty (552 ks provedení valník), uložilo zpracoval materiál pro vládu k informaci o návrhu postupu pořízení ATS. 3. března 2004 na základě rozhodnutí KoMO první konzultace k cenám a počtům formou dopisu LOI s TATRA, a. s., Kopřivnice. 27. dubna 2004 schválen Střednědobý plán činností a rozvoje resortu Ministerstva obrany na roky “. 5. května 2004 Usnesení vlády č. 444/2004, vláda ČR bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách bude resortem MO uzavřena kupní smlouva na pořízení ATS s firmou TATRA, a.s., Kopřivnice.

7 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. května 2004 č. 444  k návrhu postupu pořízení automobilu terénního středního v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, resortem Ministerstva obrany, a to uzavřením kupní smlouvy s firmou TATRA, a. s., Kopřivnice    V l á d a b e r e n a v ě d o m í, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, bude na základě postupu uvedeného v části III materiálu č.j. 611/04 uzavřena kupní smlouva na pořízení automobilu terénního středního s firmou TATRA, a. s., Kopřivnice Předseda vlády PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

8 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2004 7. června 2004 zpracována nová dokumentace PG 207 610 z důvodu nutnosti vložení nových podprogramů reprodukce majetku a nových akcí. Nově byly vloženy podprogramy reprodukce majetku číslo 207 616 Pořízení a obnova vojenských automobilů terénních středních, podprogram číslo 207 617 „Pořízení a obnova prostředků zdravotnického zabezpečení“ a podprogram číslo 207 618 „Pořízení a obnova kancelářské a ostatní techniky“. Z původních 4 PPG se program 207 610 rozšířil na 7 PPG reprodukce majetku. 17. srpna 2004 vrácena správcem kapitoly MO k přepracování – zkrácení z původně uvažované realizace PG až do roku 2011 na rok 2007. Pokračování

9 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2004 24. září 2004 NMO-V Ing. Jaroslav Kopřiva se na základě výsledků porady u ministra obrany JUDr. Karla KŰHNLA ze dne 13. září 2004 obrátil dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se žádostí o odborné stanovisko ve věci způsobu zadání zakázky na pořízení ATS. Dne 2. listopadu 2004 vrchní ředitel ÚOHS uvedl, že lze usuzovat, že na předmět této zakázky se bude zřejmě vztahovat ustanovení § 4 odst. 1. písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ale současně s ohledem na požadavek efektivní soutěže doporučil provést výběrové řízení podle zákona, a to i v případě, že nebyly splněny podmínky pro aplikaci uvedené výjimky. Pokračování

10 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2004 22. listopadu 2004 NMO-V Ing. Jaroslav Kopřiva na základě stanoviska ÚOHS informační zprávou doporučil ministru obrany realizovat veřejnou zakázku podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, konkrétně otevřeným zadávacím řízením. Od 29. listopadu 2004 byla dokumentace PG a jeho PPG ve schvalovací řízení na Ministerstvu financí. Pokračování

11 ZAČLENĚNÍ PROJEKTU DO PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ 207 610 207 616
Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky Program reprodukce majetku Pořízení a obnova vojenských automobilů terénních středních Podprogram reprodukce majetku Automobil terénní střední – nákup Automobil terénní střední – nákup funkčních vzorků skříňové karoserie Automobil terénní střední – zabezpečení UVZ a logistické podpory Automobil terénní střední – běžné výdaje související s pořízením a zavedením Jednotlivé akce podle ISPROFIN pořízení základního provedení – T 810-V – valník zavedení strojového spodku (šasi) pro montáž účelových nástaveb, který po jejich implementaci bude mít charakter automobilu speciálního terénního středního - ASTS

12 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2005 10. ledna 2005 Dopis předsedy vlády ČR Stanislava Grosse; ministru obrany, že v souladu s UV č. 444 ze dne 5. května 2004 podporuje možnost pořízení ATS a to zejména vzhledem k podpoře domácího průmyslu a zaměstnanosti. Byla vyjádřena domněnka, že ATS budou pořízena ve speciální úpravě, výlučně pro vojenské účely a budou tak splňovat česká i evropská kritéria charakterizující vojenská vozidla a jako taková budou vojenským materiálem ve smyslu příslušných právních předpisů. Při jejich pořízení je tedy možné postupovat dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, jak také vyplývá ze schváleného usnesení vlády č. 444 ze dne 5. května Pokud by se v akvizičním procesu vyskytly závažné problémy, které by nebyl ministr obrany schopen vyřídit ve své působnosti, požádal předseda vlády o osobní informaci v co nejkratším termínu.

13 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2005 21. ledna 2005 MF ČR vrátilo k přepracování dokumentaci PG , důvodem vrácení bylo překročení bilance přes 5 mld. Kč a zásadních změn v novém Střednědobého plánu činností a rozvoje resortu Ministerstva obrany na roky Nová dokumentace PG byla zpracovaná až na základě odsouhlaseného návrhu Střednědobého plánu na roky 2006 – 2011. následně 1.NMO RNDr. Pavel Štalmach rozhodnul o zpracování právního rozboru ke způsobu zadání této zakázky. Výsledek právního rozboru ze dne 4. dubna 2005, který zpracovala Advokátní kancelář Fiala, Profous, Majsner a spol., byl použit do materiálu pro vládu. Pokračování

14 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2005 13. května 2005 byla dokumentace PG zaslána na posouzení správci kapitoly MO. 30. června 2005 MF ČR schválilo dokumentaci programu 207 610 pod č.j. 34/61162/ 21. září 2005 vláda projednala způsob pořízení ATS. Usnesením č rozhodla zadat zakázku na pořízení ATS společnosti TATRA, a. s, Kopřivnice, realizace byla vládou schválena až do roku Materiál prošel před jednáním vlády úplným meziresortním připomínkovým řízením včetně předsedy ÚOHS. 31. září 2005 NGŠ AČR schválil Takticko-technické požadavky a zadávací podmínky pro zadávací řízení pro požadované modifikace ATS. Pokračování

15 k přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2005 č. 1217  k přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními   V l á d a     I.  r o z h o d l a   v souladu s § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o způsobu pořízení automobilů terénních středních, uvedených v části III materiálu č.j. 1433/05, včetně prostředků učebně-výcvikové základny a logistické podpory, k přezbrojení Armády České republiky, a to formou zadání zakázky společnosti TATRA, a.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova č. 1163;  II.  u k l á d á   ministru obrany postupovat při zadání zakázky podle bodu I tohoto usnesení způsobem uvedeným v části III/3.4. materiálu č.j. 1433/05, tj. přímým zadáním zakázky společnosti uvedené v bodě I tohoto usnesení. Provede: ministr obrany  Předseda vlády Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.

16 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2005 14. října 2005 provedeno v součinnosti s Ministerstvem pro místní rozvoj jednání s Evropskou komisí (DG MARKT) a ČR s cílem vyřešit případy možného porušení povinností při zadání zakázky české společnosti. zahájeny práce na zpracování Doplňku PG k prodloužení doby jeho realizace do roku 2011, tj. na celou dobu realizace projektu Přezbrojení AČR ATS. Pokračování

17 Jednání mezi Evropskou komisí
(DG MARKT – ředitelství pro veřejné zakázky) a Českou republikou (Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor veřejných investic) dne 14. října 2005 zástupci Evropské komise byli informováni o charakteru dodávek automobilů terénních středních do AČR zařazených do kategorie vojenský materiál pro zajištění podstatných zájmů bezpečnosti státu. byly objasněny technické parametry a specifické požadavky AČR na toto vojenské vozidlo. bylo poukázáno na stav, že toto pořizované vozidlo pro AČR nelze provozovat v civilním sektoru. zástupci Evropské komise podaný komentář přijali a nevznesli žádné připomínky.

18 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2006 23. ledna 2006 MF ČR vyjádřilo čj. 19/13 979/ souhlas s návrhem úpravy parametrů dokumentace PG 207 610. Úprava věcného obsahu PG 207 610 až do roku 2011 a celková bilance překročila hranici 5 mld. Kč a k tomu byl nutný v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech souhlas vlády. 2. února 2006 úvodní jednání se zástupci TATRA, předání TTP na všechny modifikace ATS, prostředky UVZ a LP. 5. dubna 2006 vláda ČR schválila výši účasti státního rozpočtu a parametrů PG 207 610 svým Usnesením č. 363/2006. Navazující úprava závazných parametrů PG byla schválena MF ČR dne 27. dubna 2006 pod čj. 19/46 086/

19 k účasti státního rozpočtu České republiky na financování programu
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. dubna 2006 č. 363 k účasti státního rozpočtu České republiky na financování programu reprodukce majetku č Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky V l á d a    I.  b e r e n a v ě d o m í zdůvodnění úpravy účasti státního rozpočtu České republiky na financování programu reprodukce majetku č Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky (dále jen „Program“), souvisejících s přezbrojením Armády České republiky středními terénními automobily, obsažené v části II a III materiálu č.j. 441/06; II. s c h v a l u j e 1. účast státního rozpočtu České republiky, kapitoly Ministerstva obrany, na financování Programu ve výši 6,835 mld. Kč, 2. parametry Programu, uvedené v příloze tohoto usnesení; III.  u k l á d á   ministru obrany předložit vládě do 31. prosince 2012 zprávu o realizaci Programu. Provede: ministr obrany Předseda vlády Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.

20 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2006 31. května 2006 MF ČR schválilo Rozhodnutí o registraci na projekt Automobil terénní střední – nákup. 16. srpna 2006 Realizace usnesení vlády č. 970 snížila zdrojový rámec resortu MO a podle úkolového listu MO č. 266/ ze dne 13. září 2006 upravila – snížila limit programu v roce 2007 a způsobila zrušení plánovaných akcí v roce 2006 a pozastavení realizace projetu Přezbrojení AČR automobily terénními středními. 30. srpna 2006 Zdrojová analýza dopadů snížení zdrojového rámce pro resort obrany ve vazbě na aktualizovaný plán činností a rozvoje resortu MO na roky 2006 – 2011, č.j. V 237/ , NGŠ AČR. NGŠ AČR převedl finanční zdroje plánované na realizaci projektu na jiné úkoly AČR související se zabezpečením základních funkcí AČR a splněním závazků vůči NATO. Pokračování

21 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2006 23. srpna 2006 zahájen cenový audit u TATRA, a. s. auditorskou společností FIZA, a.s. ke správnosti a ověření navrhovaných cen Při ukončení auditu dne 22. září 2006 byly nabídkové ceny potvrzeny. 20. září 2006 Usnesení vlády č navýšilo výdaje kapitoly MO roku 2007 o 539,000 mil. Kč. Výdaje v letech 2008 a 2009 zůstaly podle usnesení vlády č. 970 snížené. Usneseni uložilo ministru obrany realizovat projekt Přezbrojení AČR automobily terénními středními. 25. září 2006 Usnesení vlády č potvrdilo platnost Usnesení vlády ČR č. 1082 ze dne 20. září 2006 o navýšení finančních zdrojů ve prospěch realizace projektu Přezbrojení AČR automobily terénními středními pouze v roce 2007 o 539 000,00 tis. Kč a ve Střednědobém plánu činnosti a rozvoje resortu MO na roky byly na tento projekt vyčleněny patřičné zdroje. Pokračování

22 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. září 2006 č. 1082
o změně usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 970, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009   V l á d a     I.  b e r e n a v ě d o m í důvody úpravy celkových výdajů (včetně výdajů na výzkum a vývoj) rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany pro rok 2007, uvedené v materiálu č.j ; II.  m ě n í  usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 970, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009 tak, že se text bodu II/4 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: „4. Celkové výdaje (včetně výdajů na výzkum a vývoj) kapitoly Ministerstva obrany pro léta 2007 až 2009 takto: rok tis. Kč rok tis. Kč rok tis. Kč, III. u k l á d á 1. Ministru financí zajistit finanční prostředky na realizaci projektu Přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními, 2. Ministru obrany realizovat projekt uvedený v bodě III/1 tohoto usnesení v objemu zdrojů uvedených v části III . Materiálu č.j. 1413/06. Provedou: ministři financí, Předseda vlády obrany Ing. Mirek T o p o l á n e k

23 Výpis částí týkajících se PG 207 610
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2006 č. 1090 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2008 a 2009 a střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009               V l á d a             II.  s o u h l a s í   s opatřeními na snížení schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007, a to 5. že ke zmírnění dopadů snížení zdrojů na plnění úkolů Armády České republiky bude vláda usilovat o to, aby celkové výdaje (včetně výdajů na výzkum a vývoj) kapitoly Ministerstva obrany pro léta 2008 a 2009 nepoklesly pod úroveň 1,55 % na HDP a jejich minimální výše byla stanovena v roce ve výši 57 505 000 tis. Kč, tj. o 3 710 000 tis. Kč více oproti limitu výdajů stanovenému usnesením vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 970 a v roce 2009 ve výši 62 031 000 tis. Kč, tj. o 7 231 000 tis. Kč více oproti limitu výdajů stanovenému uvedeným usnesením,               Provedou: členové vlády,   Předseda vlády Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.

24 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2006 4. října 2006 NGŠ AČR vyslovil souhlas s realizací a potvrdil pokrytí zdrojů na realizaci projektu v objemech schválených vládou. 26. října 2006 přiděleno evidenční číslo návrhu smluvního vztahu - Smlouva na dodávky automobilů terénních středních včetně učebně výcvikové základny a prostředků logistické podpory. 10. listopadu 2006 zahájeno připomínkové řízení k věci Projednání materiálu zakázky na realizaci projektu v Kolegiu MO. 7. prosince 2006 MF ČR schválilo Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na realizaci projektu Automobil terénní střední. 15. prosince 2006 byla ministrem obrany Jiřím ŠEDIVÝ podepsána Smlouva na dodávky automobilů terénních středních včetně učebně výcvikové základny a prostředků logistické podpory se společností TATRA, a.s. Kopřivnice. Pokračování

25 POŘIZOVANÉ POČTY ATS V UZAVŘENÉM KONTRAKTU
Celkem podle kupní smlouvy na roky 556 Automobil nákladní terénní střední „ANTS“ – T 810-V 552 Z toho: ANTS-V (valník) – T 810-V – základní provedení vozidla 536 ANTS-V DO (valník s dvojím ovládáním) – T 810-DO 15 ANTS-V P (valník - pancéřovaný) – T 810-V-P 1* Automobil speciální terénní střední „ASTS“ 4* ASTS-KP (kontejnerový přepravník) – T 810-KP ASTS-NaZ (kontejnerový přepravník s natahovacím zařízením) – T 810-NaZ ASTS-ZČ (valník se zvedacím čelem) – T 810-ZČ ASTS-Sk (podvozek s pevně zabudovanou skříňovou karosérií – T 810-Sk Celkem Poznámka: * Pořízení pro účely zavedení do výzbroje AČR a možnosti následných nákupů pro další projekty

26 AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED POŘIZOVANÝCH VOZIDEL V LETECH
T y p 2007 2008 2009 Celkem ANTS – valník – T 810-V – základní provedení vozidla 21 295 220 536 ANTS – valník s dvojím ovládáním – T 810-DO 1 9 5 15 ANTS – valník s pancéřováním – T 810-V-P ASTS – se zvedacím čelem – T 810-ZČ ASTS – kontejnerový přepravník – T 810 KP ASTS – nosič kontejnerových nástaveb s natahovacím zařízením – T 810-NaZ ASTS – s pevně zabudovanou skříňovou karosérií – T 810-Sk 27 304 225 556 V letech se předpokládá pořízení 421 ks speciálních nástaveb na unifikovaném podvozku T 810, zejména s využitím vozidla T 810-Sk s pevně zabudovanou skříňovou karosérií.

27 ZÁKLADNÍ DOPROVODNÉ INVESTIČNÍ AKCE Pořízení prostředků učebně výcvikové základny a logistické podpory Výcvikové a učební pomůcky pro výcvik řidičů: Funkční ATS v provedení „valník pancéřovaný“ a 3 ks prototypů podvozků (ZČ, KP, NaZ), pro účelové nástavby a 1 ks vozidlo s pevně zabudovanou skříňovou karoserií, Souprava modelů vybraných částí a dílů soustav, Řidičské trenažéry, Výukové obrazy, učebnice a příručky, Software pro učebny CBTP. Výcvikové a učební pomůcky pro výcvik dílenských specialistů: Dílenské příručky, technologické postupy údržby a oprav, Soupravy pro základní výcvik automechaniků a autoelektromechaniků s úplnou diagnostikou. Soupravy náhradních dílů: Náhradní díly pro zabezpečení údržby a oprav, Náhradní díly pro zabezpečení bojové činnosti.. Soupravy pro údržbu a opravy: Souprava automechanika a autoelektromechanika pro I. úroveň údržby a oprav, Souprava automechanika a autoelektromechanika pro II. úroveň údržby a oprav.

28 PŘEHLED PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB
A ZDROJŮ PROJEKTU v mil. Kč T y p 2007 2008 2009 Celkem Náklady na dopravní prostředky - vozidla 121,453 1 342,753 1 026,045 2 490,251 Náklady na jiné stroje a zařízení – UVZ a logistická podpora 47,220 60,801 108,021 Rezerva na úhradu investičních nákladů (případný pohyb devizových kurzů) 46,927 8,932 55,859 SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB 168,673 1 450,481 1 034,977 2 654,131 SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ

29 SKUTEČNÁ CENA AUTOMOBILŮ TERÉNNÍCH STŘEDNÍCH, PROSTŘEDKŮ UVZ A LOGISTICKÉ PODPORY
ZBOŽÍ CENA BEZ DPH S DPH Automobily terénní střední ,00 ,00 Učebně výcviková základna a logistická podpora ,44 ,00 CELKEM ,44 ,00

30 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2007 28. března 2007 se společností TATRA, a.s. uzavřena Dohoda o realizaci programu průmyslové spolupráce (offsetové programy). 9. května 2007 požádala TATRA, a.s. náčelníka Vojenské policie o schválení technické způsobilosti vojenského vozidla. 1. června 2007 – 13. července 2007 probíhaly podnikové zkoušky. 20. července 2007 zahájeny u VTÚPV Vyškov kontrolní zkoušky s plánovaným termínem ukončení dne 3. září 2007. 31. července 2007 ministryně obrany na základě výsledků porady ekonomických ministrů vlády ČR konané dne 16. července 2007 dopisem požádala ministra financí o provedení právního a ekonomického auditu uzavřeného smluvního vztahu na realizaci projektu ATS.

31 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2007 9. listopadu 2007 skutečný termín ukončení kontrolních zkoušek. Ze strany Dodavatele došlo k prodloužení termínu kontrolních zkoušek a tím i k posunům harmonogramů provedení vojskových zkoušek a navazujících zkoušek ověřovací série. Odstranění neshod bylo ověřeno formou doplňkového ověření komisí KZ. Zbývající 2 neshody byly odstraněny při repasích vozidel po vojskových zkouškách. 26. listopadu 2007 zahájeny vojskové zkoušky. Oproti původnímu harmonogramu o čtyři měsíce později. V uvedeném důsledku není v roce 2007 Dodavatel schopen splnit plánované dodávky vozidel a prostředků logistické podpory a v souladu s uzavřenou kupní smlouvou se dostává do prodlení. Plánované dodávky z roku 2007 se přesouvají do prvního čtvrtletí roku 2008. Pokračování

32 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2007 30. listopadu 2007 správci kapitoly MO předán návrh na převedení alokovaných prostředků státního rozpočtu 2007 ve výši 182,551 mil. Kč k převodu do rezervního fondu a jejich následnému využití v roce 2008 na realizaci projektu. Pokračování

33 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2008 29. února 2008 byla předsedou komise pro provedení vojskových zkoušek předložena NGŠ AČR Závěrečná zpráva o výsledcích vojskových zkoušek T 810 s výsledkem vyhovující. 3. března 2008 schválil NGŠ AČR Závěrečnou zprávu o výsledcích vojskových zkoušek T 810 s výsledkem vyhovující a doporučením předměty vojskových zkoušek zavést do užívání u organizačních celků resortu MO. 10. března 2008 byla NGŠ AČR schválena dokumentace Zavedení vojenského materiálu do užívání u organizačních celků pro základní provedení T 810-V. 5. března 2008 byly zahájeny zkoušky ověřovací série.

34 HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE PROJEKTU
Rok 2008 20. března 2008 byly zkoušky ověřovací série ukončeny a zpracována Zpráva o výsledcích zkoušek ověřovací série automobil nákladní terénní střední, valník s výsledkem vyhovující. 28. března 2008 byly zahájeny sériové dodávky vozidel T 810. 8. dubna 2008 NMO-V Ing. Jaroslav Kopřiva se na základě nově získané informace o Zprostředkovatelské smlouvě uzavřené mezi společností TATRA a. s. a soukromým podnikatelem obrátil na odpovědného zástupce společnosti TATRA, a. s. s dotazem ve věci této smlouvy a jejím naplňováním. k 11. dubnu 2008 bylo dodavatelem celkem dodáno 57 ks vozidel. Pokračování


Stáhnout ppt "AUTOMOBILY TERÉNNÍMI STŘEDNÍMI"

Podobné prezentace


Reklamy Google