Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2012 7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2012 7."— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2012 7. PŘEDNÁŠKA Struktura

2 Leden 2012 ……. BUDEME POKRAČOVAT v poznávání … tentokráte …. o struktuře organizace logistiky ☺ POKRAČOVÁNÍ

3 Činnosti, které jsou ve firmě, společnosti či jiné organizaci (organizované skupině) běžně vykonávány. Jsou nezbytné pro realizaci hladkého průbě- hu hmotných (materiál, suroviny, výrobky, energie, atd.) i nehmotných (finance, data, informace, atd.) toků. Leden 2010 Klíčové činnosti

4 významně ovlivňují logistický proces jako celek i výsledky, které z něj jsou k dispozici (které poskytuje). Činnosti představující oba druhy toků však ne vždy a ne všechny spadají do kompetence firemního útvaru logistiky. Jednoznačně však lze říci, že: významně ovlivňují logistický proces jako celek i výsledky, které z něj jsou k dispozici (které poskytuje). Leden 2010 Klíčové činnosti

5 Leden 2010 Vzhledem ke své funkci vykonávané v podniku (firmě,organizaci, společnosti) musí obsahovat: Organizační strukturu logistiky (OSL) a Organizační aktivity logistiky (OAL) Klíčové činnosti

6 Leden 2010 Organizační struktura logistiky (OSL) – zahrnuje činnosti spojené s organizováním, struktu- rováním a určováním pravidel – souběžně s výsled- ky těchto činností. Je nezbytná pro správnou a regulérní funkci logistiky – a jejích principů. Je víceméně určená kompetencemi útvaru logistiky a jeho začleněním do firemní struktury nebo přímo vedením (managementem) příslušné (lépe nejvyšší) úrovně. Klíčové činnosti

7 Leden 2010 Organizační aktivity logistiky (OAL) – je nutné zaměřit je na podnikové úkoly a kritéria efektivnosti – zajišťují integraci i diferenciaci úkolů, stejně jako integraci i diferenciaci jejich nositele (nositelů) i samotné pracovní postupy – určuje jejich rozsah i rozsah působnosti. Klíčové činnosti

8 Leden 2010 Strukturou Strukturou (organizace) je množina v časovém průběhu invariantních (časo- vě neměnných) vztahů mezi určitými veličinami podnikového systému. Klíčové činnosti

9 Leden 2010 Před utvářením vnitřního uspořádání orga- nizace je nutno vyjasnit, co se pod pojmem logistické úkoly v daném podniku myslí a případně potřebuje. Provedou se písemná i ústní šetření a hlavní vymezovací slovo musí mít vedení firmy. Klíčové činnosti

10 Leden 2010 Pro účely integrace jednotlivých logistických funkcí do organizace vnitřního uspořádání podniku je nutno analyzovat čtyři problémy logistické koncepce: Klíčové činnosti -jaké dílčí logistické funkce má zahrnovat -jaké organizační formy pro logistiku zvolit -kde a jak se má uskutečnit začlenění OSL -jaký má být stupeň centralizace a decentralizace logistiky.

11 Leden 2010 K hlavním kriteriím pro stanovení alternativní (adekvátní) logistické organizace (AOSL) patří: -- logistické náklady – hodnota výkonů vynalože- ných na splnění logistických úkolů v podniku – představují významný indikátor významnosti i výkonnosti logistiky v podniku -- ….. Klíčové činnosti

12 Leden 2010 -- dodací služby – jejich velikost vyjadřuje rozsah požadavků na kvalitu logistických výkonů – struktura je určována požadavky trhu -- výrobková struktura – určuje počet a druhy sorti- mentu produkovaných hotových výrobků – růst počtu sortimentních druhů a heterogenity výrobního pro- gramu zvyšuje náročnost na řadu jednotlivých logis- tických aktivit a funkcí – určujícím faktorem je i počet pracovních a technologických postupů – vše je pro- vázáno (vliv do výrobních a kapacitních plánů) Klíčové činnosti

13 Leden 2012 -- fyzická struktura hmotných toků (i informač- ních toků) = výrobní struktura – u dílenské (kusové nebo opakované) výroby se provádí velké množství rozhodnutí o prioritách zařazení do výrobního procesu (hlediska: splnění dodávky, disponibilní materiálové a výrobní zdroje, velikost jednotlivých výrobnívh dávek = sérií, plá- nování využití strojů, zabezpečení materiálové i technologické přípravy,……) Klíčové činnosti

14 Leden 2012 – u sériové výroby jsou více-méně shodná roz- hodnutí, ale „trvanlivost (časová délka platnosti)“ je podstatně delší = zároveň špatné jsou hůře napravi- telná rozhodnutí a závěry, což se (tvrdě) dotýká i případných škod a ztrát (zejména jejich výše). Klíčové činnosti

15 Leden 2012 -- geografický rozsah – svým vlivem sem patří struktury a prostorové členění dodavatelů i od- běratelů – následky globalizace a celosvětové působnosti firem. Klíčové činnosti

16 Leden 2012 dva základní principy Každá formální organizační struktura má dva základní principy = specializaci (čili dělba práce) a koordinaci (spolupráce). Prostřednictvím dělby práce se stanovuje, které dílčí úkoly (vzhledem k počtu pracovníků a jejich skladbě) se rozdělí na pracovníky or- ganizace  a na ty úkoly, které „zbudou“….. Klíčové činnosti

17 Leden 2012  a na ty, které „zbudou“ = pro jejichž splnění musí být jiné zajištění – dočasné „najmutí“ pracovní síly, předání činností (práce) na jiný útvar firmy nebo jinou firmu (subdodavatelé), změna technologie ši celého procesu (ne vždy dostupné a realizovatelné). Klíčové činnosti

18 Leden 2012 Existence formální organizační struk- tury musí zaručit další a postupné zvyšování produktivity. Čili musí přinést (nějaký, obvykle předem definované) zisky a přínosy. Klíčové činnosti

19 Leden 2010 Souběžně i následně musí přijít koordinace – čili řízení spolupráce a určování následností činností, …. dílčí úkoly pro pracovníky orga- nizace i zapojené externisty. Čím širší organizační struktura a zapojení extrnistů (subdodavatelů) – tím složitější a obtížnější řízení. Klíčové činnosti _

20 Leden 2010 zaručeno zvyšo- vání produktivity. Ale vždy musí být zaručena platnost faktu, že …. …. i zde musí být zaručeno zvyšo- vání produktivity. Klíčové činnosti _

21 Leden 2010 (Doporučení) Výsledek členění činností se zachytí do tabulky, která poskytuje přehlednější a celistvější formu, než slovní popis. Klíčové činnosti _

22 Leden 2012 logistické aktivity vedlejší a nepodstatné minimální pozornost Většinou neexistuje zodpovědný pracovník, který by řídil a koordinoval logistické aktivity (nebo existuje a má omezené – až nulové – pravomoci a neřídí žádné pracovníky). Důsledek = logistické aktivity jsou po- važovány za vedlejší a nepodstatné a věnuje se jim jen minimální pozornost. Klíčové činnosti _ _

23 Leden 2012 koordinační činnosti Dovodit lze téměř výlučně negativní dopady a důsledky. Rovněž koordinační činnosti se realizují velmi obtížně nebo jsou blokovány – mj. ne- pochopením jejich funkce a důsledků z nich plynoucích. Dovodit lze téměř výlučně negativní dopady a důsledky. Klíčové činnosti _

24 Leden 2012 Klíčové činnosti _ Následek = vznikají konflikty. Negativ lze nalézt (docela snadno) i více než je zde vedeno……………………

25 Leden 2012 Je naprosto jasné, že takovýto přístup a postoj vrcholového managementu firmy k logistice a k využití jejích principů, zásad i řešení stavů a problémů, je špatný a nemá smysl = lze snadno dovodit, že výsledky budou blízké nule + finanční náklady budou spíše zbytečně vynaložené + „firemní ovzduší/ bude špatné („mrazivé“), …. negativ bude mnoho …. Klíčové činnosti _

26 Leden 2012 strukturální a nestrukturální. Ve správně fungující organizační struk- tuře existují potřebné a vhodné koordi- nační nástroje s členěním na strukturální a nestrukturální. Klíčové činnosti _

27 Leden 2010 Strukturální nástroje Strukturální nástroje vycházejí z organizačních pravidel – typy koordinace: -- prostřednictvím příkazů – založeno na hierarchii podnikové struktury – příslušný kompetentní vedou- cí určité části organizační struktury vydá pracovní instrukce (příkazy, pokyny) směřující a zajišťující plnění a dodržování existujících interdependencí (souvztahy, interakce, …) Klíčové činnosti

28 Leden 2010 -- prostřednictvím vlastního souhlasu – vhodné při překračování platných interdependencí – nebývá žádná „šablona“ – bývá určeno směrování a rozsah – na posílení se zřizují grémia ve formách komisí, výborů a pracovních konferencí – tyto formy lze určitým způsobem standardizovat (vyhotoví se postupy, směrnice, počítačové podpůrné programy atd.) a tyto formy pak vstoupí v činnost obvykle automaticky, když standardizovaná situace nastane Klíčové činnosti

29 Leden 2010 -- prostřednictvím programů – využití výpočetní techniky pro koordinaci postupů i náplně aktivit a činností – obvykle doplňují předchozí bod a úzce navazují či splývají s následujícím bodem, který výrazně zrychlují a optimalizují jeho výsledky Klíčové činnosti

30 Leden 2010 -- prostřednictvím plánů – je to nástroj pro kon- krétní sladění cílů, nástrojů, opatření, zdrojů i pro- středků pro dané konkrétní aktivity. Klíčové činnosti

31 Leden 2009 Nestrukturální nástroje Nestrukturální nástroje vycházejí ze speciál- ních pravidel a opatření směřujících a podněcujících členy organizace k plnění jejích cílů – přitom se členové musí plně ztotožnit s cíly a úkoly organizace – a organizace je zase musí k tomu motivovat i školit (vzdělávat, cvičit, školit, …). Klíčové činnosti

32 Leden 2012 Příklad Příklad Z automobilového průmyslu (AUDI, BMW, …), který je v logistice po armádě nejdál - je již k dispozici dostatek příkladů pro poučení i studijní a kontrolní analýzy. V následujícím seznamu jsou vymezeny logistické úkoly: Klíčové činnosti - příklad

33 Leden 2012 V následujícím seznamu jsou vymezeny logistické úkoly pro jednotlivé realizační formy praktické (aplikované) logistiky: Klíčové činnosti - příklad

34 Leden 2009 Nákupní logistika - management výrobních zásob - hodnocení dodavatelů - plánování, řízení, realizace a kontrola získávání zdrojů výrobních materiálů, vč. předvýrobní přípravy - zajištění výrobních prostředků - plánování zásob v nákupních skladech. Klíčové činnosti - příklady _

35 Leden 2009 Výrobní logistika - rozhodování o vlastní výrobě či nákupu - plánování výrobního programu - plánování výrobních dávek - určení potřeby - management zásob polotovarů - všechny operativní úkoly týkající se skladování polotovarů - …….. Klíčové činnosti - příklady _

36 Leden 2009 - všechny operativní úkoly týkající se skladování polotovarů - vnitropodniková doprava - plánování a řízení materiálových toků - plánování, řízení, realizace a kontrola vnitropodni- kové dopravy (mezidílenské, mezicechové, apod.) - dílenské plánování - koordinace plánování odbytu, výroby, zásobování. Klíčové činnosti - příklady _

37 Leden 2009 Distribuční logistika - sledování zakázek - management zásob hotových výrobků - všechny operativní úkoly týkající se skladování ho- tových výrobků - zajištění dodavatelského servisu - plánování, řízení, realizace a kontrola dodávek ho- tových výrobků - plánování distribuční struktury. Klíčové činnosti - příklady _

38 Leden 2009 Podnikový úsek logistiky - návrh, utváření a schválení obalů (s dodavateli a ostatními logistickými podniky) - utváření správného balení + zabezpečení - plánování dopravního parku - (další) vývoj logistických metod, modelů a postupů - plánování organizace a personalistiky - evidence logistických nákladů a výkonů - určení a analýza logistických ukazatelů - rozpočtování - poradenství pro další podniky. Klíčové činnosti - příklady _

39 Leden 2012 Proces reorganizace Při změnách, které zavádění logistiky vždy znamená (a bez nich mnohdy ani nemá význam), se vždy vys- kytnou konflikty a potíže. Proto změny nesmí probí- hat nárazově, ale do určité míry postupně a pozvol- na (avšak v co nejkratším časovém úseku – což si formálně protiřečí) a útvary by měly mít dost času na vyjádření se i na přípravu změn. Klíčové činnosti - příklady _

40 Leden 2012 ……… cw05 – p. 7


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2012 7."

Podobné prezentace


Reklamy Google