Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Digitální ekonomika Informační systémy ve státní správě a samosprávě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Digitální ekonomika Informační systémy ve státní správě a samosprávě."— Transkript prezentace:

1 1 Digitální ekonomika Informační systémy ve státní správě a samosprávě

2 2 Informační revoluce  vynález písma (Mezopotámie 5 – 6 tis. let)  vynález psané knihy (Čína cca 1300 př.n.l)  Gutenbergův vynález tiskařského lisu mnich - 4 str. denně – cca 1200 str. ročně tiskař – 250 000 str. ročně  ICT, Internet

3 3 Rozvoj lidské civilizace  Agrární etapa  Industriální etapa  Informační Informace jsou označovány za klíčový zdroj rozvoje společenského života.

4 4 Informační společnost  zvyšující se dynamika změn informačních technologií  dynamika kvalitativních společenských změn  vznik tzv. globální informační společnosti, která buduje globální informační infrastrukturu, založenou především na využití síťových technologií  zpřesňujícím krokem, upozorňujícím na lidský aspekt informační společnosti, je zavedení pojmu „učící se společnosti“ (learning society), respektive společnosti znalostní, kde se jednání jednotlivců, organizací a podniků při řešení problémů řídí klíčovými elementy znalostí

5 5 Internet Základní podnikové zdroje půdaprácekapitálinformace Globální informační společnost

6 6 Dopady informační revoluce však nejsou pro celou lidskou populaci stejné. Schopnost využívat moderní informační a komunikační technologie, především pak internet, dělí lidskou populaci na úspěšné a méně úspěšné na vítěze a poražené. Úroveň využití ICT ovlivňuje konkurenceschopnost jednotlivců, firem, regionů, odvětví, států a celých kontinentů.

7 7 Rozvoj ICT není cílem, když pomineme vznik nového výrobního odvětví, ale pouze prostředkem pro efektivnější práci s daty, informacemi a znalostmi. Ty jsou však zároveň klíčovým faktorem úspěšného využívání ICT. Nejdůležitějším a skutečně naprosto unikátním přínosem 20. století bylo padesátinásobné zvýšení produktivity manuálního dělníka ve výrobě. Nejdůležitějším přínosem 21. století by mělo být obdobné zvýšení produktivity práce se znalostmi.

8 8 Digitální ekonomika  internetová ekonomika  informační ekonomika  síťová ekonomika  znalostní ekonomika  e-economy  nová ekonomika

9 9 Digitální ekonomika  Poprvé v dějinách hospodářský růst a strukturální změny v ekonomice nezávisejí prvotně na surovinách, strojích a metodách jejich využívání, ale na schopnosti lidí pracovat s informacemi.

10 10 Dvanáct témat digitální ekonomiky EkonomikaOrganizaceTechnologie 1. Kvalifikace Dochází k posunu od práce svalů k práci mozků. Znalosti se využívají v celém procesu tvorby hodnot. Znalosti a expertní systémy se vyvíjejí z manažerských systémů. 2. Digitalizace Obchodní transakce a výměna finančních zdrojů se orientují na nuly a jedničky. Interní komunikace již neprobíhají jako analogové, ale jako digitální. Televize, kopírky, fotoaparáty, magnetofony, telefony, vše přechází na digitální technologie. 3. Virtualizace Z fyzických věcí se stávají virtuální a tím se mění celý metabolismus ekonomiky a povaha ekonomických aktivit. Virtuální týmy, podniky, burzy, pracovní příležitosti, vládní agentury. Virtualizace dat, animace v reálném čase a systémy virtuální reality. 4. Molekularizace Náhrada masmédií a hromadné výroby molekulárními médii a výrobou. Přechod k molekulárním týmovým strukturám, kde jednotliví pracovníci mají vyšší pravomoci. Objektově orientované systémy a technologie, zřetelné oddělení dat od programů, vysoce modulární systémy.

11 11 Dvanáct témat digitální ekonomiky EkonomikaOrganizaceTechnologie 5. Integrace Všechny organizace jsou vzájemně navenek i vnitřně propojeny výkonnými sítěmi. Opouští se monolitické hierarchické tuhé řídící struktury, nový podnik je síťově orientovaný. Přechod od řešení s centrálním počítačem k řešení se síťovými systémy. Infrastrukturu tvoří architektura klient/server. 6. Zánik mezičlánků Své místo ztrácejí prostředníci jako agenti, makléři, velkoobchodníci, a kdokoliv, kdo stojí mezi výrobcem a spotřebitelem. Odstraňování středních článků řízení a každého, kdo pouze předává určitá data a nepřidává jim hodnotu. Přechod od víceúrovňových hierarchických systémů k plně síťovým strukturám. 7. Konvergence Konvergence klíčových sektorů ekonomiky – počítačů, komunikací a tvorby obsahu. Konvergence organizačních struktur, které odpovídají za uvedené technologie. Konvergence technologií počítačů, komunikací a tvorby obsahu. 8. Inovace Inovace jsou hnacím motorem ekonomické aktivity a úspěchu v podnikání. Inovace produktů, distribučních cest, organizačních struktur a metod řízení. Multimediální znalostní databáze, nové informační infrastruktury s okamžitým přístupem k informacím.

12 12 Dvanáct témat digitální ekonomiky EkonomikaOrganizaceTechnologie 9. Role zákazníka Znalosti zákazníků se stanou součástí specifikace či zadání produktu. Z uživatelů se stanou návrháři spolupracující s výrobcem po síti. Nové nástroje pro vývoj software, hlasové vstupy a výstupy, multimediální rozhraní. 10. Bezprostřednost Nová ekonomika je ekonomikou reálného času. Obchody se uzavírají rychlostí světla. Nový podnik se neustále přizpůsobuje měnícím se podmínkám podnikání. Technologie online práce s informačními databázemi v reálném čase. 11. Globalizace Vědomosti a kvalifikace neznají žádné hranice. Vzniká jediná světová ekonomika. Nový podnik je časově a prostorově nezávislý. Páteří podniku a klíčovým systémem podpory podnikových operací se stává globální síť. 12. Nerovnosti Vznikají rozsáhlé sociální rozpory mezi dobře placenými zaměstnanci a nezaměstnanými bez kvalifikace. Vznikají velké organizační rozpory. Nadřízení přikazují podřízeným, aby tvrdě pracovali, sami však nezískají žádný podíl na vytvářeném bohatství. Narůstají konflikty mezi starými systémy a novým pojetím technol. i mezi konkurenčními standardy. Funkce IS již neodpovídá procesům ve zbytku podniku.

13 13 Digitální ekonomika je tvořena celou řadou různých obchodních modelů a procesů. Jedná se především o:  e-business  e-commerce  e-outsourcing  knowledge management  e-learning  e-government

14 14 E-business  elektronické podnikání - B2B (Business-to-Business)  využití ICT jako podpory k nakupování/prodeji či výměně zboží, služeb a informací  nutná kombinace internetu a podnikových informačních systémů (ERP systémů)  nákup a zásobování (e-procurement)  Self Service Applications - samoobslužné operace  marketplace (tržiště) je určeno na prodej produktů určité skupině zákazníků

15 15 E-commerce  typický prodej a marketing on-line (virtuální obchody a katalogy) B2C (Business to Customer)  Předmětem obchodování je  zboží, které není nutno koupit v "kamenném" obchodě - CD, video, knihy, kosmetika, chemické produkty, spotřební elektronika, mobilní telefony, PC a jeho komponenty, hračky, květiny, jídlo, pití, sportovní oblečení apod.  služby - finanční služby a poradenství, pojištění, cestování (letenky, hotely), vzdělávání (semináře, univerzity) apod.

16 16 E-commerce  C2B - znamenající to, že internetový zprostředkovatel koncentruje poptávku zákazníků včetně poptávané ceny a díky své velikosti může získat od dodavatelů množstevní slevy.  C2C - znamenající, že internetový zprostředkovatel zajistí komunikaci mezi jednotlivci – jedná se o různé inzertní služby a internetové aukce.

17 17 E-commerce  Customer Relationship Management (CRM) - neboli řízení vztahů se zákazníky  Z hlediska aplikací ICT se jedná o integraci tří kategorií aplikací aplikace ICT pro komunikaci se zákazníkem (komunikační část) - internet, extranet, e-mail, fax, telefon apod.; aplikací ICT pro podporu logistických operací (operační část) - využítí modulů podnikového informačního systému pro zpracování objednávek, řízení výroby a prodejů, kalkulací, dodávek a expedice; aplikací ICT na podporu rozhodování (analytická část), kde se využívají zejména multidimenzionální databáze (OLAP technologie), datové sklady (data warehouse), zákaznické databáze, znalostní databáze, expertní systémy a všechny další dostupné analytické modely průzkumu trhu a řízení kampaní.

18 18 E-commerce  Customer Relationship Management (CRM)  Z hlediska vývoje se jedná o čtyři základní etapy: Systém papírové databáze Šanon s kartami zákazníků, diář, pastelky... Řešení postavené na programech typu Office Uživatel si musí vytvořit svůj systém v ukládání dat Programy pro správu kontaktů a management času Propojení Office aplikací, zautomatizování řady procesů Všechny subjekty Komplexní CRM e-systémy Vlastní moduly, dokonale propojené Obchodní řetězce, elektronický obchod

19 19 E-commerce  Customer Relationship Management (CRM)  Z hlediska funkčního se jedná o čtyři základní moduly Automatizace prodejních činností Automatizace marketingových činností Automatizace servisních činností a zákaznické podpory, automatizace telefonického centra Elektronické obchodování

20 20 E-outsourcing  aplikace ICT mohou být zpřístupněny a provozovány pro kohokoliv, kdo takovou aplikaci potřebuje a komu se nevyplatí si tuto aplikaci pořizovat a provozovat ji Application Service Providers – ASP  pronájem ICT infrastruktury ("hostingové" centrum) a podpůrné služby (servis, správu dat a pod.) Základní služby internetu, jako jsou individualizované portály, správa www stránek, jednoduché B2C aplikace. "Horizontální" aplikační řešení, např. dokument management, správa zákaznických vztahů (CRM). Podnikové aplikační služby (ERP), zejména pro malé a střední podniky. Specializované "vertikální" aplikace (zejména veřejná správa, školství, zdravotnictví).

21 21 E-outsourcing

22 22 E-outsourcing

23 23 Knowledge Management  Digitální ekonomika, to není jenom internet - celková změna přístupu k informacím a jejich významu pro člověka.  Informace je jenom symbolický (v podobě slov, čísel, obrázků a pod.) popis nějaké akce, zatímco znalost je schopnost (dovednost, znalost) tuto akci provést..

24 24 Knowledge Management znamená hledání odpovědí na otázky:  Jak identifikovat naše znalosti (naší kompetenci), jinými slovy, co opravdu umíme dělat?  Jak tyto znalosti zachycovat (uchovávat), samozřejmě v digitalizované podobě?  Jak tyto znalosti zlepšovat či rozšiřovat?  Jak se zbavovat starých (neúčelných) znalostí?  Jak šířit tyto znalosti a sdílet s našimi spolupracovníky?  Jak tyto znalosti užívat pro zvýšení naší konkurenceschopnosti, např. vyšší schopnost koordinace či flexibility našich procesů, které jsou nutné pro úspěšné zvládnutí turbulentní změny?  Jak hodnotit (měřit) naše znalosti?

25 25 Knowledge Management Procesně postavený znalostní systém

26 26 E-Learning  využití internetových a multimediálních technologií pro tvorbu a distribuci výukových kurzů (programů) spolu s řízením výuky  nejvyšší formou v takovém případě jsou tzv. virtuální univerzity

27 27 E-Learning  Efektivní cesta ke zvládnutí rostoucích nároků na trvalé vzdělávání všude tam, kde  školení a vzdělávání pracovníků/studentů naráží na nemožnost plnit jejich pracovní povinnosti v době konání výukových kurzů,  pracovníci/studenti jsou prostorově distribuování na různých pracovištích a jejich soustředění v jednom místě by bylo zbytečně nákladné (např. ve venkovských a málo zalidněných regionech),  ne všichni pracovníci/studenti mají stejnou výchozí úroveň znalostí,  ne všichni pracovníci/studenti studují resp. zvládají učební látku stejně rychle,  je třeba individualizovat obsah učebních kurzů podle rozdílných pracovních/studijních zaměření,  je třeba často měnit strukturu studijních programů v závislosti na měnícím se složení pracovníků/studentů.

28 28 E-Learning výhody  pracovníci/studenti si mohou kdykoliv kurz zopakovat, resp. spustit tehdy, když u nich vznikne potřeba,  je možno do kurzů mnohem snadněji zařadit různé simulační a výukové hry, které umocňují učební efekt,  je možno průběžně vyhodnocovat znalosti pracovníků/studentů a podle potřeby pružně modifikovat další učební postup, a nejenom to, je možno vyhodnocovat "investice" vydávané na vzdělávání,  je možno mít komplexní evidenci o tom, kdo, jaký kurz absolvoval a s jakým výsledkem a těchto informací využít k efektivnějšímu řízení lidských zdrojů v organizaci.

29 29 E-Learning nevýhody  Počítačová gramotnost  Závislost na technologiích  Nekompatibilita komponent  Nevhodnost pro určité typy kurzů  Nevhodnost pro určité typy studentů  Princip dobrovolnosti  Špatné řešení interaktivity  Vysoké počáteční náklady


Stáhnout ppt "1 Digitální ekonomika Informační systémy ve státní správě a samosprávě."

Podobné prezentace


Reklamy Google