Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální ekonomika Informační systémy ve státní správě a samosprávě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální ekonomika Informační systémy ve státní správě a samosprávě"— Transkript prezentace:

1 Digitální ekonomika Informační systémy ve státní správě a samosprávě

2 Informační revoluce vynález písma (Mezopotámie 5 – 6 tis. let)
vynález psané knihy (Čína cca 1300 př.n.l) Gutenbergův vynález tiskařského lisu mnich - 4 str. denně – cca 1200 str. ročně tiskař – str. ročně ICT, Internet

3 Rozvoj lidské civilizace
Agrární etapa Industriální etapa Informační Informace jsou označovány za klíčový zdroj rozvoje společenského života.

4 Informační společnost
zvyšující se dynamika změn informačních technologií dynamika kvalitativních společenských změn vznik tzv. globální informační společnosti, která buduje globální informační infrastrukturu, založenou především na využití síťových technologií zpřesňujícím krokem, upozorňujícím na lidský aspekt informační společnosti, je zavedení pojmu „učící se společnosti“ (learning society), respektive společnosti znalostní, kde se jednání jednotlivců, organizací a podniků při řešení problémů řídí klíčovými elementy znalostí

5 Základní podnikové zdroje
Globální informační společnost Internet Základní podnikové zdroje půda práce kapitál informace

6 Dopady informační revoluce však nejsou pro celou lidskou populaci stejné. Schopnost využívat moderní informační a komunikační technologie, především pak internet, dělí lidskou populaci na úspěšné a méně úspěšné na vítěze a poražené. Úroveň využití ICT ovlivňuje konkurenceschopnost jednotlivců, firem, regionů, odvětví, států a celých kontinentů.

7 Rozvoj ICT není cílem, když pomineme vznik nového výrobního odvětví, ale pouze prostředkem pro efektivnější práci s daty, informacemi a znalostmi. Ty jsou však zároveň klíčovým faktorem úspěšného využívání ICT. Nejdůležitějším a skutečně naprosto unikátním přínosem 20. století bylo padesátinásobné zvýšení produktivity manuálního dělníka ve výrobě. Nejdůležitějším přínosem 21. století by mělo být obdobné zvýšení produktivity práce se znalostmi.

8 Digitální ekonomika internetová ekonomika informační ekonomika
síťová ekonomika znalostní ekonomika e-economy nová ekonomika

9 Digitální ekonomika Poprvé v dějinách hospodářský růst a strukturální změny v ekonomice nezávisejí prvotně na surovinách, strojích a metodách jejich využívání, ale na schopnosti lidí pracovat s informacemi.

10 Dvanáct témat digitální ekonomiky
Ekonomika Organizace Technologie 1. Kvalifikace Dochází k posunu od práce svalů k práci mozků. Znalosti se využívají v celém procesu tvorby hodnot. Znalosti a expertní systémy se vyvíjejí z manažerských systémů. 2. Digitalizace Obchodní transakce a výměna finančních zdrojů se orientují na nuly a jedničky. Interní komunikace již neprobíhají jako analogové, ale jako digitální. Televize, kopírky, fotoaparáty, magnetofony, telefony, vše přechází na digitální technologie. 3. Virtualizace Z fyzických věcí se stávají virtuální a tím se mění celý metabolismus ekonomiky a povaha ekonomických aktivit. Virtuální týmy, podniky, burzy, pracovní příležitosti, vládní agentury. Virtualizace dat, animace v reálném čase a systémy virtuální reality. 4. Molekularizace Náhrada masmédií a hromadné výroby molekulárními médii a výrobou. Přechod k molekulárním týmovým strukturám, kde jednotliví pracovníci mají vyšší pravomoci. Objektově orientované systémy a technologie, zřetelné oddělení dat od programů, vysoce modulární systémy.

11 Dvanáct témat digitální ekonomiky
Ekonomika Organizace Technologie 5. Integrace Všechny organizace jsou vzájemně navenek i vnitřně propojeny výkonnými sítěmi. Opouští se monolitické hierarchické tuhé řídící struktury, nový podnik je síťově orientovaný. Přechod od řešení s centrálním počítačem k řešení se síťovými systémy. Infrastrukturu tvoří architektura klient/server. 6. Zánik mezičlánků Své místo ztrácejí prostředníci jako agenti, makléři, velkoobchodníci, a kdokoliv, kdo stojí mezi výrobcem a spotřebitelem. Odstraňování středních článků řízení a každého, kdo pouze předává určitá data a nepřidává jim hodnotu. Přechod od víceúrovňových hierarchických systémů k plně síťovým strukturám. 7. Konvergence Konvergence klíčových sektorů ekonomiky – počítačů, komunikací a tvorby obsahu. Konvergence organizačních struktur, které odpovídají za uvedené technologie. Konvergence technologií počítačů, komunikací a tvorby obsahu. 8. Inovace Inovace jsou hnacím motorem ekonomické aktivity a úspěchu v podnikání. Inovace produktů, distribučních cest, organizačních struktur a metod řízení. Multimediální znalostní databáze, nové informační infrastruktury s okamžitým přístupem k informacím.

12 Dvanáct témat digitální ekonomiky
Ekonomika Organizace Technologie 9. Role zákazníka Znalosti zákazníků se stanou součástí specifikace či zadání produktu. Z uživatelů se stanou návrháři spolupracující s výrobcem po síti. Nové nástroje pro vývoj software, hlasové vstupy a výstupy, multimediální rozhraní. 10. Bezprostřednost Nová ekonomika je ekonomikou reálného času. Obchody se uzavírají rychlostí světla. Nový podnik se neustále přizpůsobuje měnícím se podmínkám podnikání. Technologie online práce s informačními databázemi v reálném čase. 11. Globalizace Vědomosti a kvalifikace neznají žádné hranice. Vzniká jediná světová ekonomika. Nový podnik je časově a prostorově nezávislý. Páteří podniku a klíčovým systémem podpory podnikových operací se stává globální síť. 12. Nerovnosti Vznikají rozsáhlé sociální rozpory mezi dobře placenými zaměstnanci a nezaměstnanými bez kvalifikace. Vznikají velké organizační rozpory. Nadřízení přikazují podřízeným, aby tvrdě pracovali, sami však nezískají žádný podíl na vytvářeném bohatství. Narůstají konflikty mezi starými systémy a novým pojetím technol. i mezi konkurenčními standardy. Funkce IS již neodpovídá procesům ve zbytku podniku.

13 Digitální ekonomika je tvořena celou řadou různých obchodních modelů a procesů. Jedná se především o: e-business e-commerce e-outsourcing knowledge management e-learning e-government

14 E-business elektronické podnikání - B2B (Business-to-Business)
využití ICT jako podpory k nakupování/prodeji či výměně zboží, služeb a informací nutná kombinace internetu a podnikových informačních systémů (ERP systémů) nákup a zásobování (e-procurement) Self Service Applications - samoobslužné operace marketplace (tržiště) je určeno na prodej produktů určité skupině zákazníků

15 E-commerce typický prodej a marketing on-line (virtuální obchody a katalogy) B2C (Business to Customer) Předmětem obchodování je zboží, které není nutno koupit v "kamenném" obchodě - CD, video, knihy, kosmetika, chemické produkty, spotřební elektronika, mobilní telefony, PC a jeho komponenty, hračky, květiny, jídlo, pití, sportovní oblečení apod. služby - finanční služby a poradenství, pojištění, cestování (letenky, hotely), vzdělávání (semináře, univerzity) apod.

16 E-commerce C2B - znamenající to, že internetový zprostředkovatel koncentruje poptávku zákazníků včetně poptávané ceny a díky své velikosti může získat od dodavatelů množstevní slevy. C2C - znamenající, že internetový zprostředkovatel zajistí komunikaci mezi jednotlivci – jedná se o různé inzertní služby a internetové aukce.

17 E-commerce Customer Relationship Management (CRM) - neboli řízení vztahů se zákazníky Z hlediska aplikací ICT se jedná o integraci tří kategorií aplikací aplikace ICT pro komunikaci se zákazníkem (komunikační část) - internet, extranet, , fax, telefon apod.; aplikací ICT pro podporu logistických operací (operační část) - využítí modulů podnikového informačního systému pro zpracování objednávek, řízení výroby a prodejů, kalkulací, dodávek a expedice; aplikací ICT na podporu rozhodování (analytická část), kde se využívají zejména multidimenzionální databáze (OLAP technologie), datové sklady (data warehouse), zákaznické databáze, znalostní databáze, expertní systémy a všechny další dostupné analytické modely průzkumu trhu a řízení kampaní.

18 E-commerce Customer Relationship Management (CRM)
Z hlediska vývoje se jedná o čtyři základní etapy: Systém papírové databáze Šanon s kartami zákazníků, diář, pastelky... Řešení postavené na programech typu Office Uživatel si musí vytvořit svůj systém v ukládání dat Programy pro správu kontaktů a management času Propojení Office aplikací, zautomatizování řady procesů Všechny subjekty Komplexní CRM e-systémy Vlastní moduly, dokonale propojené Obchodní řetězce, elektronický obchod

19 E-commerce Customer Relationship Management (CRM)
Z hlediska funkčního se jedná o čtyři základní moduly Automatizace prodejních činností Automatizace marketingových činností Automatizace servisních činností a zákaznické podpory, automatizace telefonického centra Elektronické obchodování

20 E-outsourcing aplikace ICT mohou být zpřístupněny a provozovány pro kohokoliv, kdo takovou aplikaci potřebuje a komu se nevyplatí si tuto aplikaci pořizovat a provozovat ji Application Service Providers – ASP pronájem ICT infrastruktury ("hostingové" centrum) a podpůrné služby (servis, správu dat a pod.) Základní služby internetu, jako jsou individualizované portály, správa www stránek, jednoduché B2C aplikace. "Horizontální" aplikační řešení, např. dokument management, správa zákaznických vztahů (CRM). Podnikové aplikační služby (ERP), zejména pro malé a střední podniky. Specializované "vertikální" aplikace (zejména veřejná správa, školství, zdravotnictví).

21 E-outsourcing

22 E-outsourcing

23 Knowledge Management Digitální ekonomika, to není jenom internet - celková změna přístupu k informacím a jejich významu pro člověka. Informace je jenom symbolický (v podobě slov, čísel, obrázků a pod.) popis nějaké akce, zatímco znalost je schopnost (dovednost, znalost) tuto akci provést

24 Knowledge Management znamená hledání odpovědí na otázky:
Jak identifikovat naše znalosti (naší kompetenci), jinými slovy, co opravdu umíme dělat? Jak tyto znalosti zachycovat (uchovávat), samozřejmě v digitalizované podobě? Jak tyto znalosti zlepšovat či rozšiřovat? Jak se zbavovat starých (neúčelných) znalostí? Jak šířit tyto znalosti a sdílet s našimi spolupracovníky? Jak tyto znalosti užívat pro zvýšení naší konkurenceschopnosti, např. vyšší schopnost koordinace či flexibility našich procesů, které jsou nutné pro úspěšné zvládnutí turbulentní změny? Jak hodnotit (měřit) naše znalosti?

25 Knowledge Management Procesně postavený znalostní systém

26 E-Learning využití internetových a multimediálních technologií pro tvorbu a distribuci výukových kurzů (programů) spolu s řízením výuky nejvyšší formou v takovém případě jsou tzv. virtuální univerzity

27 E-Learning Efektivní cesta ke zvládnutí rostoucích nároků na trvalé vzdělávání všude tam, kde školení a vzdělávání pracovníků/studentů naráží na nemožnost plnit jejich pracovní povinnosti v době konání výukových kurzů, pracovníci/studenti jsou prostorově distribuování na různých pracovištích a jejich soustředění v jednom místě by bylo zbytečně nákladné (např. ve venkovských a málo zalidněných regionech), ne všichni pracovníci/studenti mají stejnou výchozí úroveň znalostí, ne všichni pracovníci/studenti studují resp. zvládají učební látku stejně rychle, je třeba individualizovat obsah učebních kurzů podle rozdílných pracovních/studijních zaměření, je třeba často měnit strukturu studijních programů v závislosti na měnícím se složení pracovníků/studentů.

28 E-Learning výhody pracovníci/studenti si mohou kdykoliv kurz zopakovat, resp. spustit tehdy, když u nich vznikne potřeba, je možno do kurzů mnohem snadněji zařadit různé simulační a výukové hry, které umocňují učební efekt, je možno průběžně vyhodnocovat znalosti pracovníků/studentů a podle potřeby pružně modifikovat další učební postup, a nejenom to, je možno vyhodnocovat "investice" vydávané na vzdělávání, je možno mít komplexní evidenci o tom, kdo, jaký kurz absolvoval a s jakým výsledkem a těchto informací využít k efektivnějšímu řízení lidských zdrojů v organizaci.

29 E-Learning nevýhody Počítačová gramotnost Závislost na technologiích
Nekompatibilita komponent Nevhodnost pro určité typy kurzů Nevhodnost pro určité typy studentů Princip dobrovolnosti Špatné řešení interaktivity Vysoké počáteční náklady


Stáhnout ppt "Digitální ekonomika Informační systémy ve státní správě a samosprávě"

Podobné prezentace


Reklamy Google