Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0051 Regionální centrum pro podporu výuky a výzkumu v oblasti medicínských obrazových a klinických dat Žadatel FTNsP, MU Brno, DCB,Tatramed.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.2.01.1/0051 Regionální centrum pro podporu výuky a výzkumu v oblasti medicínských obrazových a klinických dat Žadatel FTNsP, MU Brno, DCB,Tatramed."— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.2.01.1/0051 Regionální centrum pro podporu výuky a výzkumu v oblasti medicínských obrazových a klinických dat Žadatel FTNsP, MU Brno, DCB,Tatramed Ing. Otto Dostál, CSc., 602536477otto@ics.muni.cz http://wwwl.ftn.cz/esf/ LOGO zadatele Male ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací

2 2 1 Zdůvodnění projektu Databáze digitálních medicínských obrazových dat jednotlivých zdravotnických zařízení již existují, avšak pro výuku a výzkum se v současnosti využívají v minimálním rozsahu. Odstraněním bariéry, kterou v současnosti představují identifikační údaje pacienta, přidáním možnosti kontinuálního sledování nemoci pacienta i v případě léčby v různých zdravotnických zařízeních, skýtají tyto databáze, zpřístupněné prostřednictvím dostupného portálu využívajícího možností současných technologií, obrovský potenciál využití pro výuku a výzkum a následně pro zkvalitnění léčby a snížení nákladů díky rychlé dostupnosti potřebných informací a odstranění duplicitních vyšetření. Základní vrstva řešení vybudovaná na technologii PACS bude obsahovat strukturovanou databázi anonymizovaných obrazových studií. Každá obrazová studie bude muset být v okamžiku vkládání do výukové databáze opatřena vhodnými klíčovými slovy, které umožní její pozdější snadné vyhledávání při tvorbě nadstavbových aplikací. Základní vrstva bude koncipována tak, aby splňovala požadavky kompatibility se systémy pracujícími v reálném provozu. Bude vyvíjena s cílem vytvořit pro studenty prostředí, které se v zásadních aspektech neliší od reálných provozních systému. Při vývoji budou v maximální míre respektovány mezinárodní komunikační standardy tak, aby v budoucnu byla usnadněna spolupráce při obdobných aktivitách. Na základní vrstvu bude navazovat nadstavba (portál) včetně nástroju pro tvorbu:specializovaných výukových programu,problémově orientovaných případových studií (neurochirugický atlas, mamografický atlas, muskuloskeletární atlas, atlasy CNS a lymfatického systému …) s odkazy na relevantní obrazovou informaci. Další částí projektu jsou systémy doplňující k převážně obrazovým informacím PACS další faktografické informace strukturované i nestrukturované, jejichž zdrojem je nemocniční informační systém (NIS) i další zdroje dat různých typů. Tyto informace spolu s obrazovými informacemi podávají ucelený obraz o průběhu nemoci, způsobu a postupu léčby jednotlivého případu a reakci na provedené zákroky, resp. o standardních postupech při léčbě vybrané nemoci.Výstup těchto informací bude realizován prostřednictvím společného portálu. Připravované systémy jsou díky šíři záběru základem pro vybudování bezpapírové nemocnice. Je zřejmé, že výše uvedený rozsah činností se bez intervence veřejných prostředků neobejde.

3 3 2 Cílové skupiny Záměrem je poskytnout všem cílovým skupinám znalosti, které jim umožní vyrovnat se s problémy při zavádění nových informačních technologií a přispět k jejich konkurenceschopnosti. Zároveň využít znalostí specialistů z FTNsP a prostřednictvím informačních technologií tyto znalosti zprostředkovat širší lékařské veřejnosti. Praktickým lékařům umožnit rychlý přístup k výsledkům odborných vyšetření jejich pacientů ve FTNsP. Pro studenty, doktorandy a mladé vědecké pracovníky vytvořit základ systému celoživotního vzdělávání díky zpřístupnění nejnovějších vědeckých informací, léčebných postupů a technologie umožnit řízený přístup k databázi medicínských obrazových informací pro podporu výzkumných aktivit v této oblasti vytvořit v Praze základ fungujícího systému školicích center, který zajistí zvýšení úrovně výuky a výzkumu v oblasti zpracování medicínské obrazové informace. Cílové skupiny jsou motivovány nutností seznamovat se s moderními přístroji a metodami stanovování diagnóz, léčby, atd Pro jednotlivé skupiny jsou součástí výuky i seznámení se s diagnostickými pracovišti a přístroji, která jsou zdroji dat

4 4 3 Typy činností Realizace projektu je rozdělena do 6 aktivit a každá z nich do cca 10 subaktivit, které pokrývají následující stěžejní činnosti: příprava technologií – úprava systému PACS,aplikace „Rolap“ a „DMS“, příprava infrastruktury (počítač.učebna, servery..) ankety/dotazníková šetření pro zjištění požadavků cílových skupin příprava školicích podkladů – výběr obrazových informací, doplnění klinických informací, příprava reportů z dat NISu vlastní vzdělávání - bude realizováno formou klasických seminářů i e-learningu v kurzech s náplní: 1.Možnosti digitálního zpracování dat pro potřeby lektorů ve vybraných oblastech 2.Využití digitálního zpracování dat v oblasti onkologie,traumatologie a pneumologie s ohledem na potřeby praktických lékařů 3.Využití digitálního zpracování dat ve vybraných oblastech pro potřeby studentů bakalářského a magisterského studia 4.Využití digitálního zpracování dat ve vybraných oblastech onkologie pro potřeby postgraduálních studentů 5.Využití digitálního zpracování dat pro potřeby podpůrného technického personálu nemocnice 6.Nové technologie při zpracování medicínských obrazových informací se zaměřením na potřeby diplomované sestry 7.Nové technologie při zpracování medicínských obrazových informací se zaměřením na potřeby všeobecného zdravotního personálu 8.Využití digitálního zpracování dat pro specialisty ve vybraných oblastech

5 5 4 Vnitřní postupy řízení Za projekt je zodpovědná Rada projektu, která přijímá zásadní rozhodnutí, schvaluje zprávy, jmenuje manažera projektu a řídící komisi projektu. Její složení: vedoucí rady – pověřený zástupce FTNsP členové rady – pověření zástupci všech partnerů manažer projektu Provádění projektu vede Manažer projektu, který svá rozhodnutí projednává s Řídicí komisí projektu. Manažer projektu řídí tři sekce, z nichž každá má svého vedoucího, zodpovědného manažerovi projektu. Sekce se dále mohou dělit do skupin, případně podskupin, skupiny mají vedoucího, který je zodpovědný vedoucímu sekce. Řídicí komisi projektu tvoří: manažer projektu vedoucí sekcí vedoucí projektu u jednotlivých partnerů… Rada i řídicí komise se scházejí v pravidelných intervalech

6 6 5 Zajištění publicity Příklady zajištění publicity projektu projekt byl zahájen „snídaní s ředitelem“ spojenou s tiskovou konferencí lékařská veřejnost informována v souvislosti s dotazníkovou akcí pro zjištění požadavků cílových skupin publicita uvnitř FTNsP prostřednictvím členů „školicí sekce“ průběžná publicita prostřednictvím webu (internet, intranet, plánovaný e-learning) – viz dále

7 7

8 8 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace Přidaná hodnota financování projetu z ESF? Popis přidané hodnoty projektu Projekt rozvíjí těsnější spolupráci mezi praktickými lékaři a FTNsP. FTNsP si uvědomuje důležitost rozvoje vztahù s praktickými lékaři a tím i podpory primární sféry zdravotnictví, která považuje prevenci za stěžejní bod při rozvoji kvalit služeb o pacienta. Projekt také posiluje kokurenční postavení FTNsP na trhu zdravotnických služeb ve Středočeském kraji. V čem je projekt inovativní? Projekt podporuje rozvoj schopností ve využívání nových technologií v oblasti zdravotnictví. Další výhodou je, že projekt zpřístupňuje data, která zefektivňují práci odborníkùm z praxe a současně zvyšují odbornost studentù i praktikù v oblasti medicíny a zdravotnictví. Výsledky projektu a vyvinutý systém lze následně aplikovat v každé fakultní nemocnici v České republice Multiplikační efekty projektu? Popis multiplikačních efektů (přenos zkušeností, zveřejnění metodiky RLZ, nová organizace, nová „struktura“ řízení, příprava nových podnikatelských projektů, získání nové finanční podpory, nový domácí/zahraniční networking….

9 9 7 Udržitelnost činností Synergie a návaznost projektů Udržitelnost činností projektu? Popis pokračování činností po skončení podpory - Výsledky projektu budou využívány pro celoživotní vzdělávání lékařù, systém bude nadále rozvíjen ve směru doplňování databází obrazových i klinických dat, využití nových technických prostředkù. Jeho provoz bude po skončení podpory ze strany EU a ESF podporován ze zdrojů FTNsP. Jedna z dalších příležitostí pro finanční podporu projektu leží ve zpoplatnění možnosti využívání tohoto systému. Zpoplatnění by se týkalo postgraduálních studentù a odborníků z praxe Synergie a návaznost projektu? Vzhledem ke skutečnosti, že samotný projekt vznikl v návaznosti na další projekty, lze očekávat, že výsledky projektu se využijí při přípravě dalších návazných grantů a to jak domácích, tak i mezinárodních. Z toho plyne i zájem podílet se na dalších projektech RLZ v oblasti inovaci 2007-2013

10 10 8 Výstupy a Výsledky Výstupy (podpořené osoby / organizace) Výsledky (inovované produkty) Hlavní inovované produkty - dostupnost metodik i vlastních produktů (plná, částečná, podmínky)? Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 02499100 ORGANIZACE09301 PRODUKTY173

11 11 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Další výstupy/výsledky projektu? Změny pravomocí a řízení, networking, patenty, klastry, připravené/úspěšné TT, nové SOP a pod. Horizontální témata? Podpora horizontálních témat –Gender - Projekt má s ohledem na vysoké procento žen jak mezi studujícími, tak i praktickými lékaři, na něž bude zaměřeno vzdělávání, pozitivní dopad na rovné příležitosti žen a mužù –Informační společnost - Projekt rozvíjí nové přístupy ke vzdělávání a zpřístupňuje prostřednictvím webových stránek širší využívání informačních technologií, zejména praktickými lékaři při respektování jejich specifických potřeb –Rozvoj místních iniciativ - Projekt má vliv na rozvoj místních iniciativ tím, že důraz je kladen na zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva cestou rozvoje podpory zdraví na úrovni městských částí –Udržitelný rozvoj - Projekt přispívá k zajišťování rovnováhy mezi třemi základními rozměry: sociálním, environmentálním a ekonomickým. Klade dùraz na aspekty aktivního řízení kvality, rozvoj poznání a především pak takový rozvoj zdravotnického systému, který sleduje zvýšení hodnoty poskytované za vynaložené finanční prostředky Partnerství? nova partnerství, „nadstandardní“ partnerství (nad rámec projektu), nové myšlenky, změny v řízení organizací, změny předpisů, lobbying)

12 12 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Pokud možno zjednodušit výkaznictví

13 13

14 14 Obr1. DMS – systém pro evidenci elektronických dokumentů

15 15 Obr.4. Obrazové informace v DMS


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.2.01.1/0051 Regionální centrum pro podporu výuky a výzkumu v oblasti medicínských obrazových a klinických dat Žadatel FTNsP, MU Brno, DCB,Tatramed."

Podobné prezentace


Reklamy Google