Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUE DILIGENCE Karolína Hajžmanová. Obsah Co je due diligence? Komu due diligence slouží? Kdo provádí due diligence? Nejlepší doba na prodej Praktické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUE DILIGENCE Karolína Hajžmanová. Obsah Co je due diligence? Komu due diligence slouží? Kdo provádí due diligence? Nejlepší doba na prodej Praktické."— Transkript prezentace:

1 DUE DILIGENCE Karolína Hajžmanová

2 Obsah Co je due diligence? Komu due diligence slouží? Kdo provádí due diligence? Nejlepší doba na prodej Praktické rady před prodejem Průběh procesu prodeje Podklady pro due diligence Závěr

3 Co je due diligence? Due = náležitá, obvyklá Diligence = pečlivost, opatrnost Due diligence - analýza podniku, zejména v oblasti práva, daní, financí, s cílem zobrazit silná i slabá místa podniku a rizika spojená s jeho převzetím - důležitý nástroj pro stanovení kupní ceny a formulování smluvních garancí

4 Komu due diligence slouží? Investorům, kteří mají v úmyslu převzít jinou společnost. Tito investoři chtějí mít ujištění, že po převzetí společnosti nebudou konfrontováni s nepříjemnými finančními nebo i jinými skutečnostmi, o kterých nebyli v procesu převzetí ze strany prodávajícího dostatečně informováni. K odhalení těchto skutečností slouží právě due diligence.

5 Kdo DD provádí? Nejčastěji zájemce o koupi a to buď vlastními silami nebo za využití služeb odborníků, jako jsou auditoři, advokáti či obdobné poradenské společnosti Je možné, že DD provádí i např. akcionář, který zamýšlí svůj podíl na společnosti prodat nebo jiná osoba jinak zúčastněná na obchodu s akciemi cílové společnosti

6 Zhodnocení rizik Závěry z DD by měly dát jasnou odpověď na otázky: - Jaká rizika jsou v předložených dokumentech ukryta? - Jak jsou tato rizika hodnotově významná? - Jak se promítnou do uvažované kupní ceny? - O jaké položky by měl investor předloženou bilanci upravit? Due diligence může být podle zadání investora zaměřena na celou bilanci společnosti, na její aktiva i závazky, nebo se může týkat pouze vybraných oblastí.

7 Nejlepší doba na prodej Majetel(é) dostane zajímavou nabídku k prodeji Nastala únava z dlouhodobého podnikání Společnost vyčerpala své možnosti rozvoje na domácím trhu a hledá strategické spojení na zahraničních trzích Společnost má příležitost k růstu, ale nemá dostatek financí Společnost má zdravé jádro, ale může dojít ke kolísání výkonnosti

8 Pár praktických rad před prodejem Odepsání nebo prodej nedobytných pohledávek (kupující by je odečetl z kupní ceny) Prodej nebo pronájem nepoužívaných strojů, budov, zařízení (takto lze získat prostředky za prodej nebo omezit náklady, které nejsou efektivní; kupující nenabídne víc za nepotřebné věci a prostory) Před zahájením DD vyřešit spor se zákazníkem, dodavatelem, zaměstnancem (každý spor znamená pro kupujícího riziko, které použije jako nástroj ke snížení kupní ceny)

9 Průběh procesu prodeje 1)Stanovení kritérií prodeje 2)Předběžná DD – odhalení nedostatků 3)DD ze strany kupujícího 4)Term sheet 5)Vypracování smluv a jednání 6)Podpis smluv a ukončení transakce

10 Průběh procesu prodeje 2)Předběžná DD Nedostatky odhalené prodávajícím – možnost jejich odstranění Nedostatky odhalené kupujícím – snížení kupní ceny Příprava tzv. data room (tj. místnost, kde budou všechny dokumenty připravené podle standardních zvyklostí pro DD, může být i v elektronické formě) 3)DD prováděná kupujícím Před zahájením je třeba podepsat smlouvu o ochraně důvěrných informací 4)Term sheet Po ukončení DD předloží kupující nabídku

11 Výstup z DD Detailní zpráva, obsahující rekapitulaci veškerých získaných informací a poznatků se zdůrazněním skutečností, majících pro objednatele, jeho cíle a záměry rozhodující význam

12 Podklady pro due diligence Ukázka možných podkladů pro DD, míra detailu a obsah informací se liší případ od případu. 1)Zakladatelské dokumenty - Usnesení orgánu zakladatele o založení nové společnosti (historie vzniku a důvody) - Zakladatelská listina / společenská smlouva - Stanovy společnosti - Živnostenský list nebo jiná oprávnění k vykonávání společnosti 2) Historie a současný právní stav společnosti - Zápisy z řádných a mimořádných valných hromad od vzniku společnosti / jiného data - Zápisy z jednání orgánů společnosti od vzniku společnosti / jiného data - Změny stanov

13 Podklady pro due diligence 2) Historie a současný právní stav společnosti – pokrač. - Změny zápisu v OR - Aktuální výpis z OR - Statuty orgánů společnosti - Jednací řády orgánů společnosti - Interní předpisy včetně pravidel pro podepisování a případného omezení pravomocí - Seznam platných plných mocí s vymezením jejich obsahu - Struktura skupiny – mateřská společnost, dceřiné společnosti, další podniky, kde společnost má více než 1% podíl, změny ve struktuře - Ovládací smlouva, písemné zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

14 Podklady pro due diligence 3) Společníci / akcionáři - Výpisy ze seznamu akcionářů - Výpisy z OR společníků / akcionářů společnosti, jsou-li to právnické osoby - Vývoj struktury společníků / akcionářů 4) Podnikatelská činnost - Detailní popis aktivit společnosti, včetně produktů a služeb současných i zamýšlených - Seznam hlavních zákazníků, dodavatelů a konkurence za uplynulé tři roky

15 Podklady pro due diligence 5) Podnikatelský plán - Aktuální [pětiletý] podnikatelský plán - Projekty na nové produkty / výrobky - Pětiletý podnikatelský plán předcházející plánu uvedeném v bodě (1) - Kontrolní a plánovací proces - Vysvětlení cenové politiky - Rozpočet na letošní rok 6) Finanční a účetní informace - Auditované finanční výkazy společnosti - Dopisy a zprávy od nezávislých veřejných účetních a interních auditorů

16 Podklady pro due diligence 6) Finanční a účetní informace – pokrač. - Zprávy managementu a dalších podpůrné zprávy - Nedávné rozpočty budoucího rozvoje společnosti a jejich dceřiných společností - Analýza finančních výsledků hospodářského roku versus rozpočet - Detailní informace o všech investicích včetně nákupní ceny, tržní hodnoty a dalších významných podmínek - Analýza pohledávek - Analýza závazků - Analýza provozních nákladů společnosti a každé dceř. spol. - Nejaktuálnější míra zadluženosti, jméno peněžního ústavu - Význam prodeje materiálu - Podrozvahové položky

17 Podklady pro due diligence 7) Hmotný investiční majetek (HIM) - Seznam HIM – pořizovací cena, oprávky, čistá zůstatková hodnota a doba životnosti pro účely odepisování - Popis a přehled vyřazeného / předaného HIM, kopie kupních smluv, důvod vyřazení / prodeje - Plány prodeje či nákupu HIM - Znalecké posudky vztahující se k HIM - Nájemní smlouvy včetně výše ročního nájmu - Listy vlastnictví nemovitostí, návrhy na vklad do KN - Dokumentace vztahující se k zastaveným nemovitostem - Restituční nároky - Plán rozmístění nemovitostí - Mapy areálu a výrobních prostor - Vozový park

18 Podklady pro due diligence 8) Nehmotný investiční majetek (NHIM) - Seznam NHIM s údaji: pořizovací cena, oprávky, čistá účtovaná hodnota a doba životnosti pro účely odepisování 9)Peníze, banka a cenné papíry - Seznam bank, se kterými má společnost úvěrové vztahy s uvedením disponibilní částky, charakter zajištění, současné nevyčerpané částky, úrokové sazby, splátkové kalendáře - Úvěrové smlouvy - Cenné papíry v majetku společnosti, výpisy z evidence cenných papírů - Výška vkladů do obchodních společností, výše podílu na základním jmění, stanovy společnosti, zastoupení v orgánech společností

19 Podklady pro due diligence 10) Závazky - Seznam závazků nad 50.000,- Kč / jiná částka s uvedením vzniku a data splatnosti - Seznam zůstatků důležitých dodavatelů s uvedením charakteru dodávané služby nebo produktu - Vydané dluhopisy - Poskytnutá ručení třetím osobám, uznání dluhu apod. 11) Právní záležitosti - Licence a patenty, smluvní dokumentace týkající se průmyslového vlastnictví, využité pro společnost - Certifikáty

20 Podklady pro due diligence 11) Právní záležitosti – pokrač. - Leasingové smlouvy - Řízení, jichž se společnost aktuálně účastní, s uvedením podstaty sporu a poskytnutí dostupných podkladů - Smlouvy o tichém společenství, smlouvy o dílo, mandátní, komisionářské a nepojmenované smlouvy, dohody partnerů - Informace o ústních dohodách zakládajících pro společnost právo nebo povinnost - Vzory standardních smluv - Smlouvy uzavřené za jiným než běžným obchodním účelem - Jiné smlouvy uzavřené za jiných než běžných obchodních podmínek - Smlouvy, které nelze vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, aniž by se uplatňovaly penalizace nebo sankce - Popis neklíčových aktivit s uvedením výnosů a nákladů - Smlouvy o převodu podniku, části podniku, fúze

21 Podklady pro due diligence 12) Zaměstnanci - Organizační schéma, počet zaměstnanců a mzdové náklady včetně dceřiných společností - Popis mzdové politiky - Standardní pracovní smlouvy - Popis mzdového plánu a plánu odměn - Neuhrazené závazky vůči zaměstnancům - Obrat zaměstnanců za poslední 3 roky / jiné období - Očekávaný růst počtu zaměstnanců a jejich kvalifikace - Spolupráce s personálními agenturami za poslední 3 roky / jiné období - Kolektivní smlouva

22 Podklady pro due diligence 13) Management - Seznam manažerů společnosti včetně životopisů, popis práce, oblast zodpovědnosti - Popis závislosti na klíčových osobách, jejich identifikace včetně životopisu a typu smlouvy - Kompenzace a manažerské smlouvy - Kritéria hodnocení výkonu 14) Daně - Přiznání k dani z příjmů od vzniku společnosti /jiné období - Výsledky kontrol daňových úřadů uskutečněných od založení společnosti / jiné období

23 Podklady pro due diligence 15) Životní prostředí - Informace o jednáních, vyšetřování a stížnostech dotýkajících se ŽP - Informace o použití parcel vlastněných či pronajímaných společností či jejím předchůdcem v minulých 20 letech (pokud je to možné) - Je si společnost vědoma možného znečištění vlastněných nemovitostí nebo pronajímaného majetku? - Poskytnuté záruky v oblasti ŽP (např. státní garance)

24 Závěr Due diligence lze chápat jako proces komplexního poznání, zmapování, analyzování a interpretace informací o prověřovaném subjektu (společnosti). Cílem due diligence je co nejpřesněji ohodnotit prověřovaný subjekt, obvykle se jedná o stanovení kupní ceny určité společnosti. Zdroje informací: finanční výkazy / výroční zprávy, účetní záznamy, informace a zprávy managementu, smlouvy, dokumenty společnosti

25 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "DUE DILIGENCE Karolína Hajžmanová. Obsah Co je due diligence? Komu due diligence slouží? Kdo provádí due diligence? Nejlepší doba na prodej Praktické."

Podobné prezentace


Reklamy Google