Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.
Fakulta ekonomických studií katedra managementu Předmět: Bakalářský seminář

2 MISE, VIZE, STRATEGIE Mise (poslání) podniku Vize strategie
Deklarování „proč firma, podnik, existuje“ Je orientována na veškeré okolí podniku, Cílem je vytvořit co nejlepší pohled na podnik (image) Mise (poslání) podniku Slouží především zaměstnancům a investorům, musí orientovat jejich postoje a chování v souladu s misí Ukazuje budoucnost, směr další činnosti podniku Je nezbytná orientace na zákazníky Vize strategie Způsob, postup realizace vize v rámci mise (poslání) podniku Způsob realizace dlouhodobých cílů podniku

3 ODBORNÁ ÚROVEŇ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Bakalářská práce = završení vysokoškolského studia autor zvládl teoretické základy a logickou strukturu oboru, je seznámen se současným stavem a směry rozvoje teoretického myšlení V průběhu zpracování: seznámení se základy metodologie tvorby písemných dokumentů, výběr literatury (i zahraniční) a práce s ní, formulace základních myšlenek a tezí zpracovávaného problému. Cíl tvorby bakalářské práce: samostatně a tvůrčím způsobem využívat získané poznatky ze studia, dovedně aplikovat teorii na praktických příkladech, vytvářet kladný vztah ke studovanému předmětu, vytvářet návyk formulovat základní myšlenky a teze Zpracováním bakalářské práce student prokazuje: schopnost samostatně se orientovat v oboru, směru, který studuje, získání a schopnost uplatnit v praxi získané poznatky a metody, dovednost využívat poznatky z dostupné literatury, včetně cizojazyčné, zvládnutí základních postupů a etiky tvůrčí práce

4 PROČ PSÁT BAKALÁŘSKOU PRÁCI?
má znalosti, které potřebuje k úspěšnému vyřešení problémů v jím studovaném oboru; nepostrádá dovednosti, nutné pro účelné a efektivní řešení konkrétních problémů ; má schopnosti uplatnit tyto dovednosti vhodným způsobem, tj. metodicky správně. Nutno prokázat odbornou způsobilost absolventa studijního oboru to znamená, že student V bakalářské práci student prokazuje: Dobrou orientaci v problematice studovaného oboru Zpracování stručné literární rešerše: stručný přehled významných literárních pramenů souvisejících s vybranými problémy, = 1. kapitola Teoretickým zdůvodněním výběru metod řešení zadaného problému: 1. metody získávání informací a poznatků o řešeném problému, 2. metody strategické analýzy získaných informací Schopnost aplikace vhodných metod řešení problémů = 2. kapitola Umění kritického vyhodnocení získaných poznatků 1. Návrh ukazatelů hodnocení realizace vstupních předpokladů, 2. Zhodnocení získaných výsledků a stanovení příčin poznaného stavu = schopnost komplexního řešení problémů = 3. a 4 kapitola

5 V Ý B Ě R T É M A T U Postup výběru
výběr ze seznamu katedry = od do 31. března 2012, kontakt s vedoucím BcP = konzultace své představy o zpracování tématu, plán postupu tvorby BcP, přijetí přihlášky vedoucím BcP, po konzultaci zápis do IS, do vlastní návrh tématu BcP = souhlas VK (do 7.3.) a vedoucího práce zpracování osnovy BcP, seznam literatury, zpracovat „Zadání BcP“, projednat s vedoucím práce (musí jej podepsat), odevzdat vyučujícími BSe do , a na katedře, popř. na studijní odd. Kladno do 30. dubna 2012 možnost prodloužení – souhlas VK = zpoplatnění vyzvednout jeden výtisk „Zadání“ do Postup výběru Metodický pokyn prorektora č. 4/ „Metodika pro vypracování BcP a DP pro studenty B11/N11 téma odpovídá zájmům studenta (studovaná literatura, politické, kulturní, náboženské přesvědčení); prameny nutné pro zpracování tématu jsou fyzicky dostupné; zpracovatelnost všech podkladů odpovídá možnostem diplomanta; metodologické předpoklady pro tvorbu odpovídají zkušenostem a průpravě diplomanta; Pravidla výběru souvislost se studovaným oborem, předmětem ve výuce (státnicovým); význam pro region, popř. podnik, firmu, instituci; osobní zájem a fundovanost vedoucího BcP; zapojení se do grantové nabídky VŠFS Kriteria výběru

6 ASPEKTY VOLBY TÉMATU 1. 2. 3. Správná orientace = specifikace
Soulad tématu se seznamem doporučených rámcových témat - odpovídající charakteru studovaného oboru. Výběr témat ukončit do Vypracovat osnovu DP a seznam odborné literatury – schvaluje vedoucí DP. Předložit vedoucímu DSe do 1 1. Vlastní zájem o určité téma = vyšší aktivita a angažovanost zpracovatele při řešení problémů Do má student právo požádat vedoucího katedry o schválení vlastního tématu. Nutno: zdůvodnění autora + písemný souhlas budoucího vedoucího DP. VK rozhodne nejpozději do 2. Možnosti dalšího využití výsledků práce v praxi – pro potřebu stávajícího zaměstnavatele 3. Správná orientace = specifikace konkrétního problému! Volba tématu = první krok k cíli.

7 Ú V O D N Í Ú V A H Y Koncepce řešení Co musím a co chci
dokázat zpracováním své diplomové práce V jaké tématické oblasti se mi to podaří nejlépe? Kde jsou mé silné stránky? Koncepce řešení S kým se musím nebo mohu poradit? Co se stane když … problém bude úspěšně vyřešen? ignorován? Na jakou konkrétní problematiku se v této oblasti zaměřím? Rámcová specifikace zadání diplomové práce: cíle řešení očekávané přínosy Aktivní zapojení do přípravy specifikace zadání diplomové práce dává studentovi možnost její výsledné vyznění před státní zkušební komisí.

8 PLÁNOVÁNÍ POSTUPU ŘEŠENÍ
Co je podstatou řešené problematiky? V čem spočívá příčina a potřeba řešení? Provedení identifikace problémů, charakteristické znaky, rysy, projevy Posouzení příčin jejich vzniku. Možnosti využití výhod, nebo eliminace nevýhod jejich řešení. Konkretizace cílů řešení formulace hypotéz Za jakých podmínek (kriterií) jsou cíle dosažitelné? Volba strategické orientace postupu řešení Návrh souboru opatření, která podmiňují dosažitelnost cílů Přechod k vlastnímu zpracování BcP Student, který zpracovává bakalářskou práci bez podrobného plánu realizace zadání je jako poutník, který hledá cestu v neznámém terénu v husté mlze bez mapy a kompasu.

9 VYTVOŘENÍ MODELU ROZHODOVACÍ SITUACE Metodika manažerského rozhodování – percepční zjišťování
určení klíčových skutečností K jakým odchylkám dochází? Jaké změny se očekávají? Jaká rozhodnutí je třeba udělat? Jaké plány je nutno uskutečnit? Jaké příležitosti (hrozby) se vyskytují v okolí? Jaké důkazy o existenci problémů máme? Jaké jsou dopady existujícího problému? Koho se především týká? Jak naléhavé je jeho řešení? Kdy je nutno začít? Jaké jsou budoucí vývojové trendy v okolí? Co se stane, když nebude přijato žádné rozhodnutí? stanovení priorit Je nutno znát příčinu odchylky? Je nutno volit mezi alternativami? Je nutno provést určitou akci? Jsou nutné další podrobnější informace? další postup Co a kdy je třeba udělat? Kdo zabezpečí sběr a vyhodnocení informací? Kdo bude analyzovat problémovou situaci a navrhne varianty řešení? Kdo rozhodne o výběru optimální varianty = zodpovědnost za řešení? Kdo zajistí přípravu personálu a jak? Rozdělení úkolů

10 VYBĚR ALTERNATIV ŘEŠENÍ Metodika manažerského rozhodování – kognitivní úvahy
Jak se problém v praxi projevuje? V čem je jeho podstata? Specifikace problému = co je a co není, ale mohlo by být, = kde to je nebo není, ale mohlo by být? = kdy byl problém zjištěn, frekvence projevů? = jaký je nebo by mohl být jeho rozsah, dopad? popis problémové situace Co by mohlo problém, podle dosavadních zkušeností vyvolat? Projevuje se problém v souvislosti s jinými problémy – synergie? Kdy jsou projevy problému extrémní, proč? Jaké změny jsou s výskytem problému spojeny? identifikace možných příčin Jaká fakta vysvětlují existenci toho co „JE“ a toho, co „NENÍ“? Jaké předpoklady je nutno akceptovat pro vysvětlení projevů problému? zhodnocení možných příčin verifikace skutečné příčiny Je-li „P“ skutečná příčina, jak vysvětluje existující projevy? Je možné ověřit původ příčiny problému experimentálně?

11 VYBĚR NEJLEPŠÍ VARIANTY Metodika manažerského rozhodování – vyhodnocení
Jaký je účel rozhodování? Jaká je odpovídající úroveň rozhodování? Jakých krátko- a dlouhodobých cílů má být dosaženo? Jaká omezení musí být respektována? Které podmínky „MUSÍ“ být splněny? Jaká je relativní důležitost každého z cílů (podmínky)? Cíle rozhodnutí Vyhodnocení alter- nativ rozhodnutí Jaké alternativy řešení problému vůbec existují? Které z nich vyhovují podmínkám „MUSÍ“, které ne? Jaké negativní dopady může mít přijaté rozhodnutí? Jaká je pravděpodobnost vzniku negativních dopadů? Jak velká ztráta je spojena s omylem v hodnocení rozhodovací situace? Jak je možné toto riziko snížit? Posouzení rizika Která z hodnocených alternativ má největší přínosy? Která z hodnocených alternativ je nejméně riskantní? Jaké zdroje jsou nezbytné pro realizaci rozhodnutí? Jak vyhodnotit efektivnost přijatého rozhodnutí? Přijetí rozhodnutí realizace

12 ZHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ROZHODNUTÍ Metodika manažerského rozhodování – učení se
Problémy vyvolané přijatým rozhodnutím Jakého výsledku má být dosaženo? Které z činností směřujících k jeho dosažení jsou kritické? Co všechno se může stár a co se stane, když k tomu dojde? Jaká je pravděpodobnost vzniku negativních dopadů přijatých rozhodnutí? Identifikace příčin vzniku problémů Co může vyvolat vznik potenciálního problému? Jaké vnější vlivy mohou vyvolat potenciální problém? Preventivní opatření Jak preventivně eliminovat zdroje potenciálních problémů? Co udělat, když potenciální problém vznikne? Jaká opatření musí být provedena k odstranění potenciálního problému? Kdo je bude provádět, jak se musí připravit? Jaká bude posloupnost plánovaných korekčních zásahů po vzniku problému? Jaké zdroje budou využity k eliminaci negativních dopadů potenciálních problémů? Jak často kontrolovat připravenost štábu na realizaci mimořádných opatření? Plán korekce

13 OSNOVA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE struktura tématu Met. pokyn č. 4/2011-12, kap
OSNOVA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE struktura tématu Met. pokyn č.4/ , kap.3, bod 1 Úvod bakalářské práce (zpravidla se nečísluje) Teoretické zásady řešení …. (vybrané problematiky) obecné teoretické přístupy řešení vybraných problémů (jeden, dva odstavce) 1.1 Teoretické zásady řešení prvního vybraného problému 1.2 Teoretické zásady řešení druhého vybraného problému 1.3 Teoretické zásady řešení třetího vybraného problému. metodická část Teoreticko 2. Metodika a metody tvorby bakalářské práce 2.1 Metodika tvorby bakalářské práce 2.2 Použité metody získávání poznatků a jejich vyhodnocení 3. Charakteristické rysy …. (zkoumaných problémů) 3.1 Charakteristické rysy prvního zkoumaného problému 3.2 Charakteristické rysy druhého zkoumaného problému 3.3 Charakteristické rysy třetího zkoumaného problému Praktická část 4. Návrhy a doporučení k …. (řešení zkoumaných problémů) 4.1 Návrhy a doporučení k řešení prvního problému 4.2 Návrhy a doporučení k řešení třetího problém. 4.3 Návrhy a doporučení k řešení třetího problému Závěr bakalářské práce

14 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Zadání bakalářské práce B11 Student : titul, jméno, příjmení UČO: Studijní středisko: Studijní program: ekonomika a management Obor: řízení podniku a podnikové finance Studijní směr: doplnit Forma studia: prezenční / kombinovaná Název bakalářské práce: V českém a anglickém jazyce

15 OSNOVA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Úvod Teoretická (obecná) část: Teoretická východiska řešení vybraných problémů (doplnit, uvést o které problémy se jedná)) 2. Metodika a metody tvorby bakalářské práce Praktická (aplikační) část 3. Zhodnocení vybraných problémů v praxi podniku, firmy, organizace 4. Návrhy a doporučení k řešení vybraných problémů Závěr a) Struktura tématu: V bakalářské práci bude řešena problematika …. Při zpracování vybraného tématu budou shromažďovány a analyzovány dostupné informace o … (řešených problémech - vyjmenovat). Zpracovávané téma představuje významný přínos, (nutnost, aktualizaci) v současných i budoucích podnikatelských aktivitách podniku. Cílem práce bude formulovat soubor návrhů a doporučení pro optimalizaci (zkvalitnění, zlepšení, změnu) realizace vybraných problémů v praxi podniku. b) Stručný obsah

16 ODBORNÁ LITERATURA Zápis provádět dle příslušné normy – příloha Met. pokynu č. 4/ Minimálně 5 titulů v zadání bakalářské práce doporučeno využívat citace dle průběžných poznámek Použitou literaturu uspořádat v abecedním pořadí dle příjmení autora - VEBER, Jaromír a kol. Management, základy, manažerské přístupy,výkonnost a prosperita. Praha : Management Press s. ISBN PŘÍJMENÍ, Křestní; PŘÍJMENÍ, Křestní. Název díla. Kde“, kdo a kdy vydal, ??? s. ISBN PŘÍJMENÍ, Křestní. Název článku. Název časopisu: Moderní řízení, č. x/rok, s. y až z Stanovy – název instituce. Kde, kdo a kdy vydal Název zákona (vyhlášky) Zákon č. LXX/rok Sb., - PŘÍJMENÍ, Křestní. Název článku. Dostupné z: www. internetová adresa

17 Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů
podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací Verze 2.0, aktualizovaná a rozšířená Zpracovala Eva BRATKOVÁ Praha : 2008 BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, [ ]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: <

18 CITACE ZÁKONA, VYHLÁŠKY při používání poznámky – odkazu pod čarou
Česko Ministerstvo vnitra České republiky. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn. In Stejnopisy Sbírky zákonů : Zákony od 30. června 2008. 2010, 12 36, 36 / 2010, s Dostupný také z WWW: < zakonu.aspi>. ISSN Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2009, [cit ]. Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení : Česká republika. 23 s. Dostupné z WWW: <

19 CITACE ZÁKONA Česko, 2010, s. 12
Harvardský způsob Česko, 2010, s. 12 Česko, 2010, s. 12 Česko Ministerstvo vnitra České republiky. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn. In Stejnopisy Sbírky zákonů : Zákony od 30. června , 12 36, 36 / 2010, s Dostupný také z WWW: < ISSN 19 19

20 CITACE DOKUMENTU MINISTERSTVA ČR
dle Harvardského způsobu MPSV, 2010, s. 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2009, [cit ]. Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení : Česká republika. 23 s. Dostupné z WWW: < 20 20

21 ROZVRH KONZULTACÍ 1. Tvorba zadání bakalářské práce do (do odevzdat 3 x na oborovou katedru) 2. Návrh struktury a obsahu úvodu do 30. dubna 2012 = 3. Konečná verze úvodu do 25. května 2012 Zápočet BSe – zapisuje vedoucí BSe 4. Návrh obsahu a struktury 1. kapitoly – „Teoretické zásady řešení vybraných problémů“ do 5. Návrh obsahu a struktury 2. kapitoly – „Metodika a metody shromažďování a analýzy informací“ do = Zápočet BP1 – zapisuje vedoucí BcP 6. Konečná verze kapitol teoretické a metodické části do Odevzdání do , prodloužení do – nesplnění termínu = ne státnice v červnu 2013 7. Návrh obsahu a struktury praktické části bakalářské práce do konce února 2013 8. Návrh pracovní verze bakalářské práce - do = Zápočet DP2 – zapisuje vedoucí BcP u čistopisu 9. Odevzdání DP do ( = za poplatek) 1. Konečnou verzi a termíny konzultací určí vedoucí bakalářské práce 2. Jako formu konzultací lze považovat : formu elektronické komunikace, osobní konzultaci

22 Konec první části

23 PROJEKT A JEHO ŘÍZENÍ Projekt Produkt projektu Životní cyklus projektu
Jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: dán specifický cíl, který bude realizací projektu splněn; definován začátek a konec realizace daného projektu; stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci. Projekt Je výsledek nebo jiný výstup, který má být realizací projektu vytvořen: je kvantifikovatelný a může představovat ucelený fyzický objekt nebo jeho část; generuje určitou službu, např. zlepšení výkonnosti podnikového procesu; získaný výsledek se stává vstupem pro jiné interní nebo externí procesy. Produkt projektu Konceptuální návrh = formulace základních záměrů, posouzení přínosů, dopadů, odhad času Životní cyklus projektu Definice projektu = konkretizace cílů, výčet řešených subsystémů, příprava metodik, znalostí a dovedností, časový rámec, možná rizika, předpoklady omezení, Produkce = realizace projektu, časový harmonogram, kontrola kvality, test výstupů, dokumentace pro předání a užívání projektu. Operační období = předání výsledků projektu zadavateli, hodnocení efektu a dopadů projektu, předání organizaci zadavatele.

24 ODBORNÁ PRÁCE, METODY A CÍLE
Činnost studenta v etapě příprava, tvorby a obhajoby bakalářské práce je činnost tvůrčí Projekt tvorby bakalářské práce: 1. vymezení problematiky, problémových situací, které budou řešeny; 2. dosavadní stav poznání vybrané problematiky; 3. specifikace problémů a cíle jejich řešení ; 4. přesné vymezení zájmových oblastí pro zpracování vybraných problémů; 5. metody získávání poznatků pro zpracování jednotlivých problémů; 6. metody analýzy, posouzení, hodnocení vybraných problémů; 7. zpracování návrhů a doporučení implementace závěrů o řešených problémech v praxi. Ideový projekt body 1 - 3 Prováděcí projekt body 4 - 7 vymezení základních východisek řešení koncepce, myšlenkový náčrt - co a proč bude řešeno; zámysl jak řešit daný problém program konkrétní tvůrčí činnosti autora; charakteristika získávání podkladů k problémům a způsob jejich zpracování; organizační zabezpečení, časový plán.

25 PRÁCE S LITERATUROU různé způsoby čtení
Informativní čtení 1. Rychlý postup snaha určit nebo zjistit důležitá místa v textu, kterým bude nutno v dalším věnovat pozornost. zjištění, zda je publikace k vytvoření vybraných částí bakalářské práce vůbec použitelná. 2. Věnovat pozornost: úvodu, názvům kapitol, nadpisům rozdělujícím text na menší části, zdůrazněnému textu, obrázkům, schématům, diagramům, rejstříku, seznamu pramenů (použité literatury) Běžné čtení přesné stanovení, kterými částmi textu se dále zabývat, určení způsobu zpracování studovaného textu (graficky, záložky, odkazy) Důkladné studium vybraných pasáží, promýšlení studovaného, zpracování výpisků: anotační záznam obsahuje bibliografické údaje (viz dále), stručný obsah (anotace = obsah obsahu) textový výtah = souvislý opis nejpodstatnějších částí publikace – je nutný odkaz, citace (viz) volný výtah = stručný obsah nejpodstatnějších částí publikace, zpravidla vyjádřený vlastními slovy. Důkladné čtení

26 BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování
bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualizované a rozšířené Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008 [ ]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: <

27 OSNOVA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE struktura tématu Met. pokyn č. 4/2011-2012 kap
OSNOVA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE struktura tématu Met. pokyn č.4/ kap.3, bod 1, 2 Úvod bakalářské práce (zpravidla se nečísluje) Teoretické zásady řešení …. (vybrané problematiky) obecné teoretické přístupy řešení vybraných problémů (jeden, dva odstavce) 1.1 Teoretické zásady řešení prvního vybraného problému 1.2 Teoretické zásady řešení druhého vybraného problému 1.3 Teoretické zásady řešení třetího vybraného problému. a metodická část Teoretická 2. Metodika a metody tvorby bakalářské práce 2.1 Metodika tvorby bakalářské práce 2.2 Použité metody získávání poznatků a jejich vyhodnocení 3. Charakteristické rysy …. (zkoumaných problémů) 3.1 Charakteristické rysy prvního zkoumaného problému 3.2 Charakteristické rysy druhého zkoumaného problému 3.3 Charakteristické rysy třetího zkoumaného problému Praktická část 4. Návrhy a doporučení k …. (řešení zkoumaných problémů) 4.1 Návrhy a doporučení k řešení prvního problému 4.2 Návrhy a doporučení k řešení třetího problém. 4.3 Návrhy a doporučení k řešení třetího problému Závěr bakalářské práce

28 STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ú v o d
Met. pokyn č. 4/2011/12 kap.3, bod 5,6 1. Ujasnit si jaké téma a proč bude v bakalářské práci řešeno, tj.: - zdůvodnit aktuálnost tématu a uvést rozsah problematiky, kterou obsahuje - poukázat na stav problematiky v této oblasti obecně = co se o dané problematice ví? 2. Vybrat klíčové problémy, které budou v práci analyzovány, posuzovány, hodnoceny (osobní pohled, pohled managementu firmy, obecný zájem). Uvést PROČ byly vybrány právě tyto problémy = proč právě tyto problémy musí manažer, vedení, majitel firmy řešit. 3. Formulovat CÍL bakalářské práce, který chce autor řešením dosáhnout. 4. Výpis metod, které budou v průběhu zpracování bakalářské práce použity k získávání a následně k analýze dostupných informací. Poznámka: Jaký užitek z práce bude mít autor, škola, firma či společnost užitek ? každá tvůrčí aktivita by měla být přínosem k rozvoji poznání autora, školy, společnosti

29 DOSAVADNÍ STAV POZNÁNÍ
Co se o tomto problémů ví ??? znovu pročíst a doplnit poznámky z přednášek, seminářů a cvičení; prostudovat povinnou i doporučenou literaturu – zpracovávat potřebné výpisky; zjistit, zda podobná problematika již nebyla v bakalářské práci řešena, tj. kdo, kdy, jak a s jakými výsledky Poznání metodických zásad řešení vybraných problémů; Úvahy o použitelných metodách získávání informací a jejich kritické analýze, posuzování; Úvahy o možných a dostupných zdrojích informací Úvahy o možných konzultantech: odborníci z praxe, vedoucí představitelé firem, institucí Student je povinen od výběru tématu bakalářské práce, až po její dokončení průběžně konzultovat všechny otázky, problémy a postupy s vedoucím bakalářské práce. Uskutečnění každé konzultace vedoucí zapisuje do „Zadání“ (viz: Metodický pokyn č. 9/2009, kap.2, bod 7)

30 ANALÝZA A FORMULACE PROBLÉMU kromě vyjasnění příčin problému je třeba v rámci analýzy:
Výsledkem této fáze je vlastní formulace problému, která má zásadní význam pro kvalitu řešení SPECIFIKOVAT : podstatné stránky, rysy, projevy a faktory problémů v praxi firmy, podniku, instituce jejich vzájemné vazby POSOUDIT : vývojové tendence problému (jako podklad pro formulování hypotéz organizační kontext a vazby VYMEZIT: okruh zainteresovaných subjektů praxe, od kterých lze získat potřebné informace a poznatky STANOVIT: předpokládané cíle řešení problémů

31 OSM KROKŮ K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
1. Identifikovat problém 2. Posoudit nezbytnost rozhodnutí 5. Zvolit řešení 3. Navrhnout možná řešení (varianty) 6. Provést rozhodnutí 4. Zhodnotit a posoudit jednotlivá řešení 7. Jednat na základě přijatého rozhodnutí 8. Hodnotit průběh a korigovat postup během plnění úkolu

32 FORMULACE PROBLÉMU P r o b l é m Lze zvolený problém
za daných podmínek řešit ? Je to problém vhodný pro zpracování v bakalářské práci ? Má zpracovatel předpoklady pro řešení tohoto problému ? Není příliš rozsáhlý ? Jaké jsou pak dílčí problémy ? Není příliš úzký – lze takovýto problém v bakalářské práci vzhledem k požadovanému rozsahu zpracovat ? problém by měl být formulován objektivně a srozumitelně, ve formulaci problému nemají být uvedeny příčiny problému, při formulaci problému nemají být naznačena možná řešení, Zásady vymezení problému: Charakteristika problému: obsahuje množství dílčích problémů, které je třeba specifikovat, je nezbytné získat množství informací, které jsou nutné k řešení dílčích problémů = výběr vhodných metod získávání těchto informací, je třeba upřesnit vztahy a vazby, které je nutno analyzovat. = výběr vhodných metod analýzy

33 VÝZNAM VYMEZENÍ PROBLÉMU
odchylka od žádoucího stavu, vyžadující řešení, které je nutno při tvorbě bakalářské práce najít. formulovat konkrétní vnější projevy vybraných problémů, jejich klíčové rysy = nežádoucí stav realizace daného problémů v praxi podniku, vyžadující nutnost řešení. Teorie: Jednoznačné, teoreticky správné, optimální řešení zkoumaných problémů = 1. kapitola BcP Metodika a metody: Podklad pro výběr metod, pomocí nichž budou tyto vnější projevy zjišťovány a analyzovány charakteristika postupu vymezení zkoumaných problémů, možnosti autora = 2. kapitola BcP, bod 2.1 charakteristika a popis jednotlivých metod = 2. kapitola BcP, bod 2.2 Praxe: s využitím metod zjišťování poznatků, informací zjistit implementaci zkoumaných problémů v praxi podniku, s využitím metod analýzy získaných informací hledat důvody, příčiny odchylky, neshody. = 3. kapitola BcP Návrhy: Na základě analýzy získaných informací o řešených problémech a jejich konfrontace s teoreticky správným postupem navrhnout způsoby odstranění odchylky, neshody = 4. kapitola BcP

34 PŘÍKLAD 1 Řízení procesu inovací ve vybraném podniku
Téma diplomové práce: Řízení procesu inovací ve vybraném podniku Řešený problém: Zásady přípravy a realizace vybraných inovačních aktivit možnosti zvolené strategie podniku, schopnost konkurence v současném turbulentním prostředí, trvalé zlepšování služeb zákazníkům, míra kvality vyrobených produktů (poskytovaných služeb), rozsah investic do výzkumu, podpora aplikovaného výzkumu. Charakteristické rysy: Řešený problém: Role zaměstnanců v procesu řízení inovací Charakteristické rysy: správné a úplné informování podřízených zaměstnanců, způsoby posilování motivace zaměstnanců, vytváření a udržování vhodného sociálního klimatu v podniku, podíl zaměstnanců na realizaci jednotlivých opatření inovačního procesu jako celku

35 Charakteristické rysy:
PŘÍKLAD 2 Téma bakalářské práce: Řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku Řešený problém: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců plánování potřeby vzdělávání zaměstnanců, metody a cíle vzdělávání zaměstnanců, oblasti vzdělávání zaměstnanců, hodnocení výsledků vzdělávání zaměstnanců Charakteristické rysy: Řešený problém: Zásady hodnocení zaměstnanců oblasti a cíle hodnocení zaměstnanců, metody hodnocení zaměstnanců, sdělování výsledků hodnocení zaměstnancům, chyby v procesu hodnocení zaměstnanců Charakteristické rysy

36 CÍLE ŘEŠENÍ A ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU
Nutnost: Z charakteristiky zkoumaných problémů, poznání odchylek, neshod s požadovaným stavem je nutno stanovit cíl řešení každého problému i celého tématu. 1. Jaký bude mít sám, škola či společnost, firma, instituce užitek z vytvářené práce? 2. Co je základním cílem (studenta ne firmy) diplomové práce ? 3. Jak souvisí uvažovaná problematika s teorií? 4. Jaké jsou možnosti aplikace výsledků diplomové práce v praxi? Otázky: Možná formulace cíle bakalářské práce: „Na základě posouzení, zhodnocení, analýzy získaných informací o vybraných problémech v praxi, jejich konfrontace s teoretickými, dosud známými podklady, bude cíle diplomové práce navrhnout, doporučit … co, kdy, kde, jak změnit, zlepšit, zdokonalit, upravit.

37 S T R A T E G I C K É C Í L E Vymezení cílů = SMART S M A R T
3 jsou to žádoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout; tvoří podstatu strategií, jsou hlavní součástí jejich obsahu; musí být posuzovány a váženy z hlediska času; mezi jednotlivými cíli musí být určeny jejich hierarchie a priority Stupeň dosažení, míra naplnění cílů = nejdůležitější kriterium hodnocení činnosti podniku Vhodná formulace: Na základě posouzení, zhodnocení získaných informací z praxe o zkoumaných problémech, jejich konfrontace s teoretickými zásadami realizace zkoumaných problémů n a v r h n o u t možné varianty řešení zkoumaných problémů v praxi. Vymezení cílů = SMART S STIMULATING cíle musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků M dosažení či nedosažení cíle by mělo být měřitelné MEASURABLE A cíle by měly být akceptovatelné i ze stran těch, kdo je budou plnit ACCEPTABLE R REALISTIC cíle by měly být reálné a dosažitelné T TIMED cíle by měly být určeny v čase

38 OBSAH A STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Metodický pokyn č. 4, 3. kap.
Úvod bakalářské práce (zpravidla se nečísluje) Teoretické zásady řešení …. (vybrané problematiky) obecné teoretické přístupy řešení vybraných problémů (jeden, dva odstavce 1.1 Teoretické zásady řešení prvního vybraného problému 1.2 Teoretické zásady řešení druhého vybraného problému 1.3 Teoretické zásady řešení třetího vybraného problému. metodická část Teoreticko 2. Metodika a metody tvorby bakalářské práce 2.1 Metodika tvorby bakalářské práce 2.2 Použité metody získávání poznatků a jejich vyhodnocení 3. Charakteristické rysy …. (zkoumaných problémů) 3.1 Charakteristické rysy prvního zkoumaného problému 3.2 Charakteristické rysy druhého zkoumaného problému 3.3 Charakteristické rysy třetího zkoumaného problému Praktická část 4. Návrhy a doporučení k …. (řešení zkoumaných problémů) 4.1 Návrhy a doporučení k řešení prvního problému 4.2 Návrhy a doporučení k řešení třetího problém. 4.3 Návrhy a doporučení k řešení třetího problému Závěr bakalářské práce

39 STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 1
STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 1. kapitola „Teoretické poznatky o řešených problémech“ 5 až 10 stran BcP Met. pokyn č.4. kap.3, bod 7 Co se o tomto problémů ví ? znovu pročíst a doplnit poznámky z přednášek, prostudovat povinnou a doporučenou literaturu, zpracovávat potřebné výpisy ze studovaných materiálů. Zjistit, zda uvažovaná problematika již nebyla zpracována (odborný text, BcP), s jakými výsledky Seznámit se s metodickými zásadami tvorby písemných prací (BcP) studentů jiných vysokých škol. Využívat konzultace s odborníky z praxe, vedoucími představiteli firem Shromážděné informace kriticky zhodnotit: hledání společných znaků mezi faktory a názory, vyčlenění základních, klíčových otázek problematiky

40 STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2
STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2. kapitola „Metodika a metody tvorby bakalářské práce“ 2.1 Metodika tvorby bakalářské práce Metodika je konkrétně stanovený, možný přístup k řešení určité problematiky Základní myšlenka spočívá v tom, jak autor bakalářské práce přistupoval (bude přistupovat) k: formulování cílů a struktury bakalářské práce, důvodům jejího zpracování; k shromažďování a výběru literatury a dalších teoretických podkladů, vztahujících se k tématu; vlastními zpracování zvoleného tématu a jednotlivých vybraných problémů Možná varianta textu: specifika, rozsah, míra aktuálnosti tématu = pečlivý přístup k jeho zpracování hlavní problém – vybrat ze široce koncipované problematiky ty otázky, které umožní naplnit zadání i dodržení požadavků školy na obsah a formu diplomové práce; při získávání a studiu informací a poznatků – snaha autora přísně posuzovat míru jejich přesnosti a objektivity; bylo nezbytné přesně posuzovat míru shody s platnou dokumentací, legislativou a obecně uznávanými zásadami.

41 Analýzy, zhodnocení poznatků
STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2. kapitola „Metodika a metody tvorby bakalářské práce“ Metoda = promyšlený, objektivně správný způsob nebo soustava způsobů, které umožňují nalezení nebo objasnění vědeckých poznatků a zákonitostí, nutných k poznání daného objektu 2.2 Používané metody Volba metod získávání podkladů pro tvorbu bakalářské práce je výsledkem: vymezení zájmových oblastí (problémů) zadané problematiky předpokládaného způsobu jejich zpracování (analýzy, posouzení, zhodnocení). Podmínky volby metod: Možnost promyšleného, objektivně správného způsobu nalezení a zpracování poznatků a informací o jednotlivých problémech tak aby byl naplněn cíl tvorby bakalářské práce. Získávání informací, poznatků metody Analýzy, zhodnocení poznatků pozorování, Metody strategické analýzy: SWOT, PEST, SPACE, 4C, finanční analýzy, BSC, benchmarking, metody marketingového výzkumu rozhovor dotazník, anketa studium dokumentace

42 METODY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ
POZOROVÁNÍ Příležitostné pozorování předem určených činností Systematické pozorování předem vymezené Plán pozorování: vymezení předmětu pozorování = co chceme pozorovat určení způsobu získávání údajů, jejich rozčlenění na jednotky pozorování; příprava technických prostředků pro registraci pozorovaných jevů; způsob provedení vlastního pozorování a popisu pozorovaných jevů a situací, kdy pozorované jevy vznikají zaznamenávání pozorovaných jevů; analýzu pozorovaných jevů a prezentaci získaných informací Předpoklad systematického pozorování: Striktně oddělovat skutečně pozorované jevy od domněnek. Omezit subjektivitu při popisu pozorovaných jevů. Odhalit příčiny vzniku pozorovaných jevů ! Nutnost !

43 Doplnit obdobně i další metody získávání informací

44 METODY ANALÝZY ZÍSKANÝCH INFORMACÍ
Postupně vyjmenovat alespoň některé – SWOT, PEST, popř. další

45 REALIZACE VYBRANÝCH PROBLÉMŮ V PRAXI Praktická (analytická, aplikační) část BcP
Struktura 3. Charakteristické rysy …. (zkoumaných problémů) 3.1 Charakteristické rysy … (prvního zkoumaného problému) 3.2 Charakteristické rysy … (druhého zkoumaného problému) 3.3 Charakteristické rysy … (třetího zkoumaného problému)

46 NÁVRHY A DOPORUČENÍ K …

47 ZÁVĚR

48 ZÁVĚR Závěr shrnuje poznatky získané ve všech sledovaných aspektech problému. Nemělo by se jednat o pouhé opakování toho, co lze najít průběžně v dílčích částech  textu, ale o vnitřně propojené shrnutí všeho, čeho bylo při studiu a řešení problematiky vymezené tématem práce dosaženo, co se podařilo prokázat a ozřejmit, jaké poznatky přineslo zvolené řešení problému a případně, čím autor závěrečné práce, dle jeho názoru, obohatil dosavadní stav poznání. Okrajově lze uvést i další zajímavé poznatky, které se tématu dotýkají jen vzdáleně. V každém případě je v Závěru autor závěrečné práce povinen jasně deklarovat, zda byl splněn stanovený cíl práce, v čem spočívá jeho splnění, resp. zdůvodnit, proč byl splněn pouze částečně a z jakých důvodů.

49 ODBORNÁ ÚROVEŇ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Abstrakt Abstrakt – výtah práce, asi řádek - stručná charakteristika obsahu dokumentu. V českém jazyce, stejný text také v AJ, nebo NJ. Styl psaní - výstižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost a „čtivost“. Někdy je psán heslovité, telegrafickým stylem. Abstrakt může používat textových formulací z bakalářské práce, ale jako celek je formulován nově. V Abstraktu by mělo být stručně uvedeno: čím se BcP zabývá, proč si autor myslí, že tato práce má být napsána co je jejím cílem (vymezit cíl práce – i negativní), mělo by zde být naznačeno, jaké metody byly v práci použity (komparace, dedukce, analýza…). 49 49

50 NÁLEŽITOSTI A PŘÍPRAVA OBHAJOBY ZP
teze ZP stručně shrnuté hlavní výsledky práce, nebo základní myšlenky práce. Titulní list (nadpis Teze ………………. práce) Řádkování i písmo jako v bakalářské práci Okraje nemusí být jako do vazby Formální úprava titulního listu a textu je podobná úpravě bakalářské práce Jméno oponenta nedopisovat.  Teze BP se odevzdávají ve čtyřech výtiscích zároveň se závěrečnou prací a dalšími dokumenty, v rozsahu 3 – 4 stran power pointové prezentace – tři obrázky na stránku (pouze sešité, ne v kroužkové vazbě), obsahující základní záměr a formulace základních závěrů bakalářské práce. Formální úprava titulního listu a textu je podobná úpravě bakalářské práce. 50 50

51 PREZENTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
51 51


Stáhnout ppt "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google