Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod Vážení rodiče, ukončením základní školy splní vaše dítě povinnou školní docházku. Pak už záleží na něm a na vás, jakou další cestou v životě se vydá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod Vážení rodiče, ukončením základní školy splní vaše dítě povinnou školní docházku. Pak už záleží na něm a na vás, jakou další cestou v životě se vydá."— Transkript prezentace:

1 Úvod Vážení rodiče, ukončením základní školy splní vaše dítě povinnou školní docházku. Pak už záleží na něm a na vás, jakou další cestou v životě se vydá. Určitě nejlepší je cesta dalšího vzdělávání a příprava na budoucí povolání. V období obecně složitém pro vaše dítě je pomoc ze strany rodičů s vhodným výběrem vzdělávacího oboru neocenitelná. Typů škol, oborů i forem dalšího studia každoročně přibývá , a proto není jednoduché se v tomto množství informací orientovat. Cílem této prezentace je vám i vašim dětem pomoci při snadnější orientaci v oblasti volby povolání a měla by přinést i základní a nutné informace o činnosti a programu školy spojené s dalším studiem vašeho dítěte. Protože začaly platit nové právní předpisy a normy, které upravují přijímání studentů ke studiu ve středních školách, pokusila jsem se v následujících řádcích tyto „novinky“ shrnout a podat v co nejpřijatelnější formě. Naleznete zde informace o službách spojených s výběrem budoucího studia nebo povolání, základní právní předpisy, postup při podání přihlášky, stejně jako možnosti při nepřijetí nebo odvolání proti rozhodnutí. Přeji vám i vašim dětem šťastnou volbu a jsem vám kdykoli k dispozici při řešení sporných otázek a problémů. Johana Hřebejková

2 Role rodiče S čím jako rodič mohu pomoci ?
Je mnoho faktorů, které rodič musí zvážit, aby mohl dobře poradit svému dítěti s volbou dalšího vzdělávání. Kdo jiný,než rodič, by měl se svým dítětem vést rozhovory a debaty na toto téma. Rodiče by měli detailně znát silné i slabé stránky svého dítěte, jeho zájmy a záliby, jeho představy i reálné šance při uplatnění v dalším životě. Za nejdůležitější považujeme opravdu konstruktivní rozhovor - bez emocí, nátlaku nebo naopak strachu, kdy jedna nebo obě strany mají obavu vyslovit svůj názor, své přání, tužby či očekávání. Je na rodičích, aby zvážili reálné schopnosti a možnosti svého dítěte (neboť ono samo toho v tomto období většinou není schopné) a nepromítali do volby povolání svá přání a nesplněná očekávání (typu : „…já jsem chtěl/a být lékařem a nevyšlo to, tak se mi sen splní u tebe!“ a podobně). Mezi základní faktory rozhovoru řadíme : osobní zájmy dítěte reálné šance představy o povolání obecné schopnosti osobnostní vlastnosti školní prospěch zdravotní stav uplatnitelnost oboru v životě

3 Získání informací Výchovný poradce
  Na základní škole se problematikou kariérového poradenství zabývá výchovný poradce. Pracovní aktivity by se daly shrnout pod následující výčet : poradenská činnost pro žáky poradenská činnost pro rodiče pomoc při výběru oboru a směru vzdělávání pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy zprostředkování návštěv poradenských zařízení zajištění prohlídek vybraných středních škol organizace schůzek se zástupci středních škol spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou Výchovný poradce na ZŠ Mirotice Ing. Johana Hřebejková tel Konzultační hodiny : Pondělí: – hod. Jinak kdykoliv po telefonické dohodě.

4 Získání informací Pedagogicko-psychologická poradna
Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP) je státní zařízení, které poskytuje za pomoci vysoce kvalifikovaných a specializovaných pracovníků bezplatný servis na poli kariérového poradenství. Nad rámec činností školního výchovného poradce dokáže pracovník PPP dítě odborně vyšetřit a zjistit mimo jiné: problémy související s výchovou a vzděláváním školní zralost vhodnou profesní orientaci zájmy a předpoklady pro vybranou profesi doporučení vhodného povolání, výběru školy i oboru Asi nejzajímavější činností pro rodiče je bezplatné kariérové poradenství, kde se dítě zúčastní podrobného vyšetření, které může sloužit jako vodítko pro další výběr povolání. Toto vyšetření musí objednat v PPP sám rodič, škola je schopna podat dostatek informací a vydat formulář k objednání. PPP v Písku sídlí v Erbenově ulici č. 722/44, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí , v budově speciálních škol. Pracovní doba je denně od 800 do 1500 hodin.

5 Získání informací Kontaktní údaje PPP Písek
Pedagogicko-psychologická poradna (pobočka Písek-Budějovické Předměstí) Nabídka poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství. Kontaktní údaje: Adresa: Pedagogicko-psychologická poradna (pobočka Písek-Budějovické Předměstí) Erbenova 722/44, 397 01  Písek-Budějovické Předměstí Telefon WORK:  213 387 Mobil CELL:  831 376

6 Získání informací Internet
Dalším neocenitelným pomocníkem při volbě povolání je internet. Zde je možné nalézt podrobné informace například o zvoleném oboru, vybrané škole nebo uplatnění oboru v regionu. Většina středních škol a učilišť má svoje internetové stránky, celkový přehled oborů a škol nabízejí některé specializované servery a vyhledávače. stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přehled všech škol a učilišť podle regionů vyhledávač školských zařízení z registru MŠMT portál středních škol Národní ústav odborného vzdělávání portál středních škol portál MPSV společnost vytvářející testové přijímací zkoušky vzdělávací centrum, příprava ke studiu web pro základní a střední školy zkoušky nanečisto – placená forma přípravy možnost vzdělávání po internetu

7 Získání informací Informační materiály
Každá škola i učiliště investuje mnoho prostředků do propagačních letáků a brožur. Jejich nevýhodou je rychlé stárnutí informací, měly by tedy sloužit jen jako další materiál při rozhodování o volbě povolání. Mezi jejich klady patří možnost porovnat si v klidu domova nabídky různých škol a oborů. Dny otevřených dveří Většina škol a učilišť pořádá v průběhu školního roku tzv. Dny otevřených dveří. Jedná se o dny, kdy školy poskytují informace budoucím studentům a jejich rodičům a umožňují nahlédnout do vyučovacích prostor, dílen i odborných učeben. Vždy je k dispozici i zástupce školy nebo současný student, kteří jsou schopni odpovědět na velké množství otázek ze stran zájemců o studium. Určitě doporučuji vybranou školu navštívit a porovnat s konkurenční nebo druhou školou ve vlastním výběru. Každoročně navštěvuji s žáky devátých ročníků tzv: „Burzu škol“, která se koná v Družbě v Písku. Na této akci se představují jednotlivá učiliště a střední školy. Žáci touto cestou mohou pohovořit se studenty a pedagogy vybraných středních škol a učilišť a získat tak mnoho informací pro následující studium. Našim žákům je povolena samostatná účast na Dnech otevřených dveří SŠ v průběhu vyučování (po předchozí omluvě ze strany rodičů) v neomezeném počtu.

8 Možnosti studia Mezi střední školy patří : gymnázia
Slovním spojením střední škola se obecně rozumí tzv. třetí stupeň vzdělání (vyšší sekundární vzdělávání). Mezi střední školy patří :  gymnázia střední odborné školy střední odborná učiliště odborná učiliště konzervatoře praktické školy Důležitým hlediskem při výběru střední školy je i zřizovatel a náklady na studium. Školy jsou zřizovány: krajem (státem) zdarma obcí, městem, svazkem obcí zdarma soukromou právnickou osobou školné jinou právnickou osobou školné církví zdarma dalším zřizovatelem školné Výše školného je zhruba 500,- Kč až 2000,- Kč za měsíc, tedy 5000,- Kč až 20 000,- Kč ročně.

9 Typy zakončení studia na SŠ
Zakončení Délka studia Pro žáky Maturita 4 po 9.roč. ZŠ na gymnáziu 6 po 7.roč. ZŠ 8 po 5.roč. ZŠ Maturita na SOU, SOŠ 4 po 9.roč. ZŠ Maturita Absolutorium 4 po 9.roč. ZŠ Absolutorium 6 po 9.roč. ZŠ na konzervatoři 8 po 5.roč. ZŠ Výuční list na SOU 3 po 9.roč. ZŠ i nedokončená 2 ZŠ praktická Vysvědčení na Praktické škole 1,2 nedokonč. ZŠ a ZŠ praktická

10 Akce školy pro žáky Návštěva veletrhu SŠ – České Budějovice listopad 2011. Účast na dnech otevřených dveří ŠŠ pro letošní rok: 7.listopadu 2011 Testy k volbě povolání na profesní orientaci (zakoupena licence). Profesní orientace PPP. Schůzka vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci SŠ v prostorách naší školy. Vyplnění přihlášek nanečisto a jejich kontrola. Kompletace a vyplnění přihlášky ke studiu na SŠ. Kompletní poradenský servis pro žáky i rodiče.

11 Náležitosti k přihlášce
zdravotní způsobilost ke zvolenému oboru (je-li vyžadována) zprávy z PPP (po předchozí domluvě) kopie diplomů a ocenění (olympiády, soutěže, umělecká činnost …) další doporučení a přílohy

12 Přijímací řízení Zákon č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších novelizací (317/2008 Sb.) stanoví podmínky a pravidla pro přijímání žáků ke vzdělávání ve střední škole v §60. Pro zjednodušení jsme se pokusila o sepsání nejdůležitějších bodů a kroků: v  prvním kole přijímacího řízení má žák možnost podání až 3 přihlášek přihlášky se podávají přímo řediteli SŠ a za jejich doručení není zodpovědná základní škola, kde žák končí povinnou školní docházku, ale jeho zákonný zástupce základní škola není povinna vydat žákům přihlášku ke studiu na SŠ společně se zavedením nového systému přijímacího řízení se zřizuje i tzv. Zápisový lístek, který bude sloužit k „potvrzení“ nástupu žáka ke studiu na vybrané SŠ každý uchazeč obdrží ve stanoveném termínu pouze jeden Zápisový lístek

13 Přijímací řízení zápisový lístek je nutné odeslat jako potvrzení úmyslu nastoupit ke studiu na zvolené SŠ do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí již odeslaný zápisový lístek na SŠ je možné „vzít zpět“ pouze jednou, a to buď osobně nebo písemnou formou, za předpokladu, že se žák vědomě vzdává možnosti studia na dané škole (v daném kole, oboru) termíny podání přihlášek ke studiu - talentové zkoušky do - běžné studium: do termín konání talentových zkoušek stanoví ředitel SŠ termín konání prvního kola přijímacího řízení je stanoven a je nutné sledovat termíny přijímacích zkoušek, protože se mohou na jednotlivých školách „krýt“ rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, po tomto termínu je považováno za doručené odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ lze podat do 3 pracovních dnů od jeho doručení tři přihlášky mohou být různě kombinovány: tři různé školy a obory, tři obory na jedné škole, dvě školy a jedno odborné učiliště a podobně.

14 Modelová situace Žák si podá v prvním kole přijímacího řízení (termín podání přihlášek do ) tři přihlášky – jednu na gymnázium, druhou na soukromou obchodní akademii a třetí na státní obchodní akademii. Ve stanoveném termínu obdrží rozhodnutí o přijetí ze všech tří škol. Žák si vybere jednu školu (obor), na kterou do 5 pracovních dní odešle Zápisový lístek jako potvrzení úmyslu ke studiu nastoupit. Zbylé dvě školy po uplynutí této doby „jeho“ místo nabídnou dalším – nepřijatým uchazečům, nebo se pokusí místo obsadit uchazečem z druhého (třetího…) kola přijímacího řízení. Pokud je žák přijat na dvě (jednu) školu, postupuje stejně, pouze jeho výběr ze škol (oborů) je pochopitelně omezený.

15 Nepřijetí v 1.kole Pokud žák obdrží zamítavé stanovisko o přijetí ke studiu má následující možnosti postupu: podat odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ do 3 pracovních dnů od jeho doručení podat si neomezený počet přihlášek do dalších kol přijímacího řízení Odvolání se řídí správním řádem, je tedy nutné dodržet všechny náležitosti a podmínky dané zákonem. Za „ideální“ postup při nepřijetí žáka považujeme: Vyzvednout písemné rozhodnutí o nepřijetí žáka na střední škole z prvního kola. Informovat výchovného poradce základní školy o nastalé situaci a pokusit se stanovit priority dalšího výběru. Vybrat z nabídky škol pořádajících druhá (třetí) kola několik variant studia (oborů). Společně kontaktovat vedení vybraných středních škol a získat podrobné informace o možnostech přijetí. Vybrat optimální variantu. Vypsat a odeslat novou přihlášku podle stanovených požadavků (možnost osobního doručení). Účast na dalším kole přijímacího řízení a vyzvednutí rozhodnutí o přijetí.

16 Zdroje informací: internetové stránky škol
dotaz u výchovných poradců ZŠ i SŠ internetové stránky krajských úřadů v sekci školství

17 Talentové zkoušky Pro studium některých oborů středních škol je nutné v přijímacím řízení vykonat tzv. talentové zkoušky. Uchazeč má prokázat schopnosti a dovednosti ve zvoleném oboru nad rámec „běžných“ požadavků (studijní průměr a podobně). Termín podání přihlášky ke studiu s talentovou zkouškou je stanoven na Náplň a termín talentových zkoušek je ředitel střední školy povinen zveřejnit do


Stáhnout ppt "Úvod Vážení rodiče, ukončením základní školy splní vaše dítě povinnou školní docházku. Pak už záleží na něm a na vás, jakou další cestou v životě se vydá."

Podobné prezentace


Reklamy Google