Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií K atedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B – PeR) Téma 8: VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií K atedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B – PeR) Téma 8: VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ."— Transkript prezentace:

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií K atedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B – PeR) Téma 8: VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

2 D Ů V O D Y Základní zákon podnikání: Flexibilita a připravenost na změnu. To znamená: mít v podniku flexibilní a přiměřeně vzdělané zaměstnance, kteří jsou připraveni na změnu a akceptuji a podporují ji. Nutnost: Péče o formování pracovních schopností zaměstnanců podniku se v současnosti stává nejdůležitějším úkolem personálního řízení. Důvody stále častěji se objevují nové poznatky, vznikají nové technologie tj. znalosti a dovednosti lidí zastarávají; narůstá proměna trhu výrobků a služeb = nutnost pružné reakce podniku; posiluje se orientace na kvalitu výrobků a služeb; zvyšuje se frekvence organizačních změn v podniku. Mění se organizace a povaha práce i způsoby jejího řízení; neustálý rozvoj informačních technologií; globalizace a internacionalizace hospodářských aktivit; mění se hodnotová orientace lidí na kvalitu pracovního prostředí, na potřebu se vzdělávat; péče o vzdělávání a rozvoj zaměstnanců posiluje dobrou pověst podniku.

3 CÍL VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Přizpůsobování pracovních schopností zaměstnanců měnícím se požadavkům pracovního místa. Vzdělávání zaměstnanců je v moderní společnosti celoživotním procesem. Jedná se o personální činnost a zahrnuje následující aktivity: Zvyšování využitelnosti zaměstnanců tak, aby zvládli, v případě potřeby, obsluhovat i jiné pracoviště. Rozšiřování pracovních schopností zaměstnanců usnadňuje případnou potřebu rekvalifikace. Formování osobnosti zaměstnance Doškolování nových zaměstnanců. Ne vždy jsou nově přijatí zaměstnanci dostatečně vyškoleni a pouhé zaučení potom nestačí. Formování pracovních schopností člověka.

4 SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Do systému patří vzdělávací aktivity: formování charakteristik osobnosti zaměstnanců, formování hodnot potřebných pro vytváření vhodných mezilidských vztahů, formování pracovních týmů. Podíl, angažovanost v oblasti vzdělávání: všichni vedoucí zaměstnanci podniku, personální útvar (odd. vzdělávání zaměstnanců), zvl. útvar vzdělávání zaměstnanců – pokud je zřízen, odbory, popř. další sdružení zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců je personální činnost. Vyžaduje úzkou spolupráci podniku s externími odborníky nebo speciálními vzdělávacími institucemi.

5 AKTIVITY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ Přizpůsobování pracovních schopností měnícím se požadavkům pracovního místa = tzv. doškolování = tradiční úkol vzdělávání zaměstnanců Zvyšování „použitelnosti“ zaměstnanců = Částečné zvládnutí znalostí a dovedností k výkonu dalších, jiných pracovních míst, tj. rozšiřování pracovních schopností = zastupitelnost Rekvalifikační procesy = Přeškolování k výkonu práce na novém (změněném) pracovním místě, tj. rekvalifikace zaměstnanců Přizpůsobení schopností nových zaměstnanců specifickým požadavkům daného pracovního místa používané technice, technologii apod. = Orientace nově příchozího zaměstnance v podniku, poznání stylu práce, kultury firmy Formování osobnosti zaměstnance = Formování mezilidských vztahů, chování zaměstnance, vědomí sounáležitosti s firmou = motivace zaměstnanců

6 KLÍČOVÉ AKTIVITY VZDĚLÁVÁNÍ Přizpůsobování pracovních schopností měnícím se požadavkům pracovního místa Zvyšování použitelnosti zaměstnanců Rekvalifikační procesy Přizpůsobování pracovních schopností nově přijatých zaměstnanců potřebám podniku Formování osobnosti zaměstnance podniku doškolování zaměstnanců = zvyšování flexibility v rámci pracovního místa. Potřeba alespoň částečně zvládnout výkon na jiných, dalších pracovních místech = zastupitelnost Přeškolování na nově vznikající pracovní místa po zániku jiných. Zaškolování, adaptace na zvláštnosti, kulturu a etiku podniku = orientace zaměstnance po přijetí. Posilování kvality mezilidských vztahů, norem, formování postojů, vědomí sounáležitosti s podnikem, celkově = motivace zaměstnanců.

7 DŮVODY PROČ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE Čím jsou dovednosti zaměstnance větší, tím je pro celou organizaci snazší přizpůsobit se změnám v poptávce po jejich výrobcích a službách.„ Zlepšení kapitálu Organizace vynakládají miliony dolarů na modernizaci jejich továren a vybavení, a přitom jen naprosté minimum na modernizaci jejich nejcennějšího aktiva: lidského kapitálu. Navíc když zaměstnancům není umožněn průběžný trénink, pak i to nejmodernější vybavení není využito na svůj maximální potenciál. Zlepšení morálky. Zaměstnanci, kteří soustavně vylepšují své pracovní schopnosti, rovněž soustavně vylepšují svoji výkonnost. Spokojení zaměstnanci jsou možná výkonnější, ale výkonnější zaměstnanci jsou také spokojenější. Schopnost přizpůsobit se změně. "organizuje a metodicky vede vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu; propojuje vzdělávání pracovníků s ostatními personálními činnostmi a celou oblastí personálního a sociálního rozvoje pracovníků a jeho plánováním.„ [1] [1] [1] Koubek, J. 2007. Řízení lidských zdrojů: 4. rozšířené a doplněné vydání. Praha : Management Press, 2007. s. 282 Personální útvar

8 ZÁSADY EFEKTIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ vychází z potřeb uživatelů služeb; směřuje k naplnění cílů a poslání organizace; má jasně definovaný cíl, stanovený program a náplň. zaměstnavatel vytváří podmínky pro vzdělávání zaměstnanců (např. dočasné uvolnění zaměstnance z práce). Vzdělávání zaměstnanců Realizace vzdělávání je deklarovanou hodnotou organizace a má v organizaci veškerou podporu. probíhá v prostředí učící se organizace uskutečňuje se vhodnou formou a v přiměřeném čase. nedílnou součástí je vyhodnocení a ověření jeho účinnosti zaměstnavatel zodpovídá za efektivní využití získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na kontinuální rozvoj zaměstnanců, rozvoj schopností inovace a invence zaměstnanců, motivaci a týmovou práci, učení probíhá jako aktivní proces. Součástí kultury organizace je i vzdělávání vedoucích pracovníků

9 CYKLUS VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Východiska Strategie a politika vzdělávání zaměstnanců v podniku Vytvoření organizačních a institucionálních předpokladů Cyklus Identifikace potřeby vzdělávání zaměstnanců podniku Hodnocení výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacích programů Plánování vzdělávacích aktivit Realizace vzdělávacího procesu

10 IDENTIFIKACE POTŘEBY VZDĚLÁVÁNÍ Identifikace potřeb podniku v oblasti kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců. Je založena na odhadech, má spíše povahu experimentu Potřeba vzdělávání = disproporce mezi znalostmi, dovednostmi, přístupem, porozuměním problému mezi: Problémy na straně zaměstnance Požadavky pracovního místa Organizační či jiné změny

11 PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jaká je perspektivní potřeba vzdělávání a formování pracovních schopností zaměstnanců = měnící se požadavky pracovních míst jaké oblasti vzdělávání, jaké skupiny zaměstnanců jsou z hlediska vzdělávání prioritní; jaké metody a formy vzdělávání je třeba použít; kdo bude vzdělávání zajišťovat, jaké budou náklady; jaké metody vyhodnocování efektivnosti vzdělávání a vzdělávacích programů se budou používat; které programy budou cyklické, které příležitostní. Ujasnit: Stanovit:

12 OSOBNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Osobní rozvoj zaměstnanců Plán vzděláváníPlán rozmisťováníPlán odměňováníPlán propouštění, penzionování Příprava podkladů pro plán osobního rozvoje Zaměstnanec: samostatné hodnocení individuálních schopností; posouzení svých zájmů; formulace individuálních cílů Podnik: hodnocení individuálních schopností; rozvojový potenciál zaměstnance Zaměstnanec: je informován o nabízených možnostech; perspektivě a předpokládaném kariérním postupu Zaměstnanec, jeho nadřízený personalista Společně formulují reálné cíle kariéry zaměstnance, Připravují podklady pro tvorbu plánu osobního rozvoje Týmová práce

13 OSOBNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Projednání a uzavření dohody (smlouvy) o rozvoji schopností zaměstnance = Plán osobního rozvoje zaměstnance Plán osobního rozvoje obsahuje: co musí zaměstnanec udělat v zájmu svého rozvoje, které své znalosti a dovednosti musí rozšířit, zdokonalit pro zvýšení úrovně svých schopností, pro zlepšení svého pracovního výkonu v konkrétní oblasti Jde o fázi rozvíjení předpokladů pro trvalé zlepšování pracovního výkonu. Plán osobního rozvoje konkretizuje dohodu (smlouvu) o potřebách pracovního výkonu a rozvoje zaměstnance. Mezi hlavní formy rozvoje zaměstnance patří: vzdělávací kurzy a školení, domácí i zahraniční stáže, účast na konferencích oboru blízkého zaměstnanci (hlavně u vedoucích pracovníků, kde to zároveň může sloužit k prezentaci organizace), poradenská a konzultační činnost (např. otevírání nových závodů nebo provozů v rámci organizace), sebevzdělávání (např. studium cizích jazyků).

14 POTŘEBY ROZVOJE - AKTIVITY Zaměření osobního rozvoje kvalitní plnění úkolů dané pracovní pozice; rozvoj kariéry – zvládnutí úkolů pracovní pozice po povýšení (změně) zaměření na rozvoj osobnosti zaměstnance; zaměření na budoucnost – perspektivu působení zaměstnance ve firmě; Naplňování potřeb rozvoje pozorování práce ostatních = nutno vybrat ty vhodné objekty pozorování; zvyšování míry profesionality dané pracovní pozice; podíl na formulování cílů a strategie na dané pozici; zapojení do realizace úkolů v příbuzných oblastech, projektech; přijetí role mentora, kouče; zvyšování znalostí: studium doporučené literatury, využívání podnikových vzdělávacích programů; vzdělávací kurzy, interní / dálkové studium vybrané vzdělávací instituce

15 PLÁNOVÁNÍ OSOBNÍHO ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ m V rámci procesu řízení pracovního výkonu Analýza současného stavu, určení potřeb dalšího rozvoje Realizace naplánovaných aktivit Stanovení cíle osobního rozvoje Zpracování plánu rozvojových aktivit Monitorování, průběžné hodnocení průběhu rozvoje zlepšování, získávání dovedností, rozšiřování znalostí, rozvoj schopností; vzestup v rámci organizační struktury cíle vzdělávání; rozvojové aktivity; časové vymezení

16 SESTAVOVÁNÍ PLÁNU OSOBNÍHO ROZVOJE zda je zvolená forma rozvoje zaměstnance realizovatelná (zda například existuje možnost zahraniční stáže u organizace podobného zaměření), zda má pro zaměstnance význam (zda například zaměstnanec neodejde do důchodu, zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, nebo zda neproběhnou organizační změny, které ovlivní existenci dané pracovní funkce, apod.), zda jsou potřebné finanční prostředky na rozvoj zaměstnance, časové možnosti zaměstnance (je nutné zvážit, zda v případě, že bude vzdělávání probíhat v rámci pracovní doby, bude mít organizace za daného zaměstnance odpovídající náhradu; u dlouhodobých stáží je nutné brát v úvahu rodinné důvody, apod.). Je nutné zvážit: U některých forem rozvoje zaměstnance lze stanovit časový plán (termín a délku činností souvisejících s rozvojem zaměstnance). Zejména to mohou být stáže nebo poradenská a konzultační činnost. U klasických vzdělávacích kurzů a školení je to obtížnější, neboť to ve velké míře závisí na pověřené vzdělávací instituci. Poznámky: Formulace cíle Respektovat „SMART“

17 Specific …specifické: Je cíl jednoznačný? Jsou jasné výstupy? Measurable … měřitelné: Víte za jakých podmínek bude cíl splněný? Achievable … dosažitelné: Jsou cíle reálně splnitelné z pohledu možností a zdrojů? Relevant ….relevantní: Jsou cíle odvozené od týmových cílů (firemních cílů)? Time-bound … časově ohraničené, termínované: Víte, kdy má být cíl splněn? Exciting … vrušující: Máte chuť se do něho pustit. Když není, smiřte se s tím, jak se věci mají. Recorded … zdokumentovaný: Zápis cílů - připomínka, do které je možné kdykoliv nahlédnout. Praktické ukázky I. - Definice cílů Definice SMART(ER) cílů

18 DRUHY VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Základní vzdělávání Odborné vzdělávání Speciální zaměstnání povinné pro všechny zaměstnance, opakuje se zpravidla 1 x ročně, je poskytováno také pro nově příchozí zaměstnance. bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, základní školení v oblasti managementu (řízení) jakosti, seznámení s novými předpisy, postupy, cíly podniku. Souvisí bezprostředně s náplní práce zaměstnance, významně ovlivňuje jeho způsobilost. Jednotlivé vzdělávací akce jsou určeny pro vybrané zaměstnance (profese) nebo skupiny zaměstnanců Bezprostředně nemusí souviset s vykonávanou prací, ale může jeho práci významně zjednodušit. jazykové kurzy, znalosti metod a nástrojů managementu kvality, orientace v připravovaných inovačních aktivitách podniku, speciální kurzy k využívání nově zaváděné technologie

19 METODY VZDĚLÁVÁNÍ Metody vzdělávání na pracovištiMetody vzdělávání mimo pracoviště instruktáž při výkonu práce, coaching = dlouhodobý charakter, mentoring = spolupráce, counselling = konzultování asistování = učení od zkušeného, pověření úkolem = samostatné plnění úkolů pod dohledem zkušeného rotace na pracovišti = postupné plnění úkolů na různých pracovních místech, pracovní porady přednáška, seminář, skupinová diskuse, názorné, praktické vyučování, případové studie, skupinové cvičení – workshop, brainstorming, simulace řešení prezentované situace, hraní rolí – manažerské hry, assessment centre – diagnosticko – výcvikový program, e-learning Obě skupiny metod jsou doplňovány systémem samostatného vzdělávání na základě doporučené literatury = samostudium

20 VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základním problémem vyhodnocování výsledků vzdělávání i účinnosti vzdělávacího programu je stanovení kriterií hodnocení. Možnosti: Porovnávání výsledků vstupních testů s testy závěrečnými. Problémy: sestavit test, který objektivně změří původní i současnou úroveň znalostí a dovedností porovnání úvodního a závěrečného testu – pozitivní rozdíly jsou často přisuzovány pouze účinkům vzdělávání – vliv náhody, jiných skutečností. Monitorování efektu použitých metod v průběhu vzdělávacího procesu. Problémy: posuzování odborníkem může být subjektivní (často pozitivně hodnotí ty metody, které nejraději sám používá), stejně subjektivní může být i hodnocení samotnými účastníky vzdělávání Kvantifikovat přínos vzdělávání pomocí ekonomických ukazatelů. Problémy – přínos vzdělávání závisí i na charakteru vykonávané práce: zvýšení produktivity práce, prodeje, kvality výrobků a služeb, zmetkovitost, hospodaření s materiálem = obtížně se určuje míra vlivu vzdělávání, změny v chování, ve schopnosti vést podřízení, organizovat práci, řešit problémy, efektivně se rozhodovat. Nerezignovat – trvale si uvědomovat hranice a omezenost možností vyhodnocovat proces vzdělávání a jeho relativní pravdivost a přesnost.

21 VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Možné přístupy: Hodnotící proces rozčlenit do řady dílčích hodnocení. Vhodně formulovat otázky, na které v průběhu hodnocení je nutno hledat odpověď. Byly v průběhu vzdělávání použity vhodné metody vzdělávání, potřebné technické vybavení? Byla vhodně formulována obsahová stránka vzdělávání a časový plán? Byly vhodným způsobem zjišťovány postoje a názory vzdělávaných před, v průběhu a po ukončení vzdělávacího programu? Jak zkoumat míru osvojení rozvíjených znalostí nebo dovedností? Jak konstruovat testy posouzení znalostí účastníků po ukončení vzdělávání? Posuzování výsledků vzdělávání v průběhu následujícího pracovního procesu. jak jsou uplatňovány získané znalosti a dovednosti? jak se mění chování zaměstnanců, jejich vztah k plnění pracovních úkolů?

22 ÚLOHA VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PERSONÁLNÍHO ÚTVARŮ Vzdělávání zaměstnanců = personální funkce Nutnost: Spolupráce vedoucích zaměstnanců a personalistů. Vedoucí zaměstnanci: zpracovávají (podílejí se na tvorbě plánu vzdělávání trvale sledují míru shody kvalifikačních požadavků a úroveň připravenosti podřízených zaměstnanců, trvale sledují pracovní výkon a pracovní chování zaměstnanců, rozhodují o nutnosti dalšího vzdělávání zaměstnanců podle úkolů, které jsou na pracovišti realizovány, konzultují i výběr metod vzdělávání, odpovídají za přípravu a vlastní realizaci vzdělávání svých podřízených, poskytují podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání. Personální útvar: formuluje a navrhuje strategii vzdělávání zaměstnanců v podniku, vytváří organizační a institucionální předpoklady vzdělávání, zabezpečují odbornou a organizační stránku vzdělávání, zajišťují vzdělávání mimo podnik.

23 PROCES VZDĚLÁVÁNÍ


Stáhnout ppt "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií K atedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B – PeR) Téma 8: VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ."

Podobné prezentace


Reklamy Google