Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogický seminář Martina Kekule

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogický seminář Martina Kekule"— Transkript prezentace:

1 Pedagogický seminář 13. 12. 2010 Martina Kekule
Poruchy učení Pedagogický seminář Martina Kekule

2 Dys- deformace Dysfunkce – špatná funkce
Základní pojmy Dys deformace Dysfunkce – špatná funkce porucha osvojování Dyslexie čtenářských dovedností Dysgrafie psaní Dysortografie pravopisu Dyskalkulie M dovedností Dyspraxie senzomot. fcí Dysmúzie hudebních dovedností

3 Definice dyslexie 1968 USA „Specifická vývojová dyslexie je porucha projevující se neschopností naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost.“  porucha pouze nějaké funkce, ne celkové zaostávání 1996 Matějček „…řečová porucha, která se vyznačuje potížemi při dekódování jednotlivých slov,nedostatečná schopnost fonologického zpracování.“

4 Projevy Dyslexie rychlost čtení – luštění písmen, slabikování, neuvědomuje si obsah chybovost – záměna písmen tvarově (b-d-p) nebo zvukově podobných (t-d) -i nepodobných, pozor b/d zaměňuje spousta začínajících čtenářů porozumění – závislé na předchozím - rozdílná intenzita

5 Projevy Dysgrafie Obtížné zapamatování tvarů písmen, nápodoba
Písmo špatně čitelné Žák často škrtá, přepisuje písmena Pomalé tempo psaní

6 Projevy Dysortografie Gramatika – nejasná diagnostika
rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek rozlišování slabik dy-di, ny-ni rozlišování sykavek vynechaná, přidaná, přesmyknutá písmena nebo slabiky Gramatika – nejasná diagnostika někteří nejsou schopni se naučit, ale někteří jen nemají chuť věnovat čas a úsilí zvládnutí alespoň základů

7 Projevy Dyskalkulie počítání na základě paměti, pokud selže, dopouští se chyb (např. 2:4=8) umí napsat č. 9, ale nechápe např. že je to to samé co např. 10-1,3.3 neschopnost psát M znaky, např. psát desítky pod desítky, apod. neschopnost číst matematické znaky, např. č. 238 přečte jako 2,3,8 obtíže při určování množství předmětů, např. neurčí jen lichá čísla porucha prostorového vnímání, např. neobkreslí postavu

8 Projevy Deficit kognitivních funkcí
záměny písmen b-d-p, číslic 6-9, 42-24, grafických znaků pomalé čtení problémy s orientací na stránce těžší vnímání a porozumění mluvené řeči, pokyny učitele apod. problémy s automatizací oslabená paměť problémy se soustředěností

9 Příčiny Biologická rovina, kognitivní rovina, behaviorální rovina
Biologický pohled Ovlivněno geny, ale spolu s vlivem prostředí V 40 – 50 % dědičné Odlišná struktura určitých částí mozku Vliv testosteronu  více postiženi chlapci Cerebelární teorie Funkce mozečku – nejen motorika, ale také aktivity čelní kůry, Brocovy řečové oblasti, automatizace

10 Ceberální teorie

11 Příčiny Kognitivní pohled -deficit ve fonologických procesech
(např. horší rýmování) -vizuální deficit (záměna pořadí písmen ve slově, c a l vedle sebe vypadají jako d, dlouhé ikonické přetrvávání prvního písmene) -deficit v procesu automatizace (problém při vytváření podmíněných reflexů, pro porozumění textu nutné automaticky číst slova) -omezená pracovní paměť (zejména při pravopisu)

12 Příčiny Rozbor procesu čtení Rozbor procesu učení
Behaviorální pohled Rozbor procesu čtení Rozbor procesu učení Rozbor chování při čtení, psaní a při běžných denních činnostech

13 Ukázka

14 Jak pomoci? I Vycházet z diagnostiky odborného pracoviště
Obecné zásady Vycházet z diagnostiky odborného pracoviště Navazovat na dosaženou úroveň dítěte,bez ohledu na věk Rozhovor s rodiči Dítě potřebuje zažít úspěch, zejména v začátcích Zapojení všech smyslů (hmat, manipulace, sluch, zrak) Vést dítě k zodpovědnosti za výsledky, na druhou stranu nepřeceňovat: i přes velkou snahu se výsledky nemusí dostavit Vysvětlit spolužákům rozdílný přístup k hodnocení

15 Jak pomoci? II Hubování, porovnání s úspěšnějšími staršími sourozenci
Nejčastější chyby ze strany rodičů Hubování, porovnání s úspěšnějšími staršími sourozenci Učit dítě bez porozumění naukovým předmětům Věty typu: vždyť ses to učil, jak to, že to neumíš. Viz problém automatizace, paměti Odpírání chvály Nerespektování specifických obtíží

16 Jak pomoci? III negativní zkušenosti  malá motivace nesprávné návyky
SPU na 2. st. ZŠ východiska negativní zkušenosti  malá motivace nesprávné návyky větší rozpor mezi úrovní čtení a ostatními mentálními schopnostmi místo vyučování v popředí učení sebe samého nezvládání běžných prostředků výuky (práce se textem, zápis poznámek) Např. čtení již není cílem, ale prostředkem

17 Jak pomoci? IV čtení stále spotřebuje spoustu energie, je pomalé
SPU na 2. st. ZŠ projevy čtení stále spotřebuje spoustu energie, je pomalé čtení ztěžuje malé písmo, nezvyklý tvar písmen čtení nahlas není plynulé, často žáci maskují za vyrušování, vtípky psaný projev je často s gramatickými chybami, není to však důsledkem malého nadání dítěte dysgrafici píší pomalu, je-li tlak na větší rychlost písmo bývá naprosto nečitelné a tím i veškeré zápisky dítěte Obecně: záleží na přípravě na 1.st. Pokud byla nesprávná, dítě bez zájmu, často se neumí učit, buď se učí vše nazpaměť, anebo pouhým přečtením…

18 Jak pomoci? V SPU na 2. st. ZŠ Obecná doporučení kratší úkoly, hovoříme s žákem, co on považuje za obtížné respektování pomalého tempa vedeme žáka k zautomatizování kompenzací (např. práce s magnetofonem, barevné zvýrazňování pojmů apod.) pokud žákovi něco zapisujeme, vždy čitelně učíme žáka učit se, opakovat vše nahlas žák se učí myslet nahlas důraz na zpětnou vazbu

19 Jak pomoci? V prognózování textu
SPU na 2. st. ZŠ DYSLEKTICI Práce s textem prognózování textu Vyjdeme z toho, co žák zná. Po přečtení části textu má žák uvést, co by mohlo následovat. Toto očekávání umožní zvýšit rychlost vnímání Sledování a řízení čtení. Cílem není přečíst text co nejrychleji, ale porozumět mu. Tzn. Vracet se a opakovat pasáže, kterým nerozumí.

20 Jak pomoci? V SPU na 2. st. ZŠ DYSLEKTICI Práce s textem podtrhávání důležitých informací, výpisky,vlastní poznámky, otázky v oblasti kompenzace lze použít jednodušší texty o stejném obsahu (výtah apod.) hromadné či párové čtení důležitá grafická úprava textu

21 Jak pomoci? V SPU na 2. st. ZŠ DYSLEKTICI Práce s textem Takovýto text je obtížné číst i pro normální populaci. Výzkumy ukázaly, že i ve vyšších ročnících (věk okolo 14 let) žáky takováto úprava textu rozptyluje.

22 Jak pomoci? V používání názorných pomůcek
SPU na 2. st. ZŠ DYSLEKTICI používání názorných pomůcek jiné způsoby vyhledání informací (kromě čtení): obrázky, video, tv, internet sledujeme, zda žák rozumí pojmům. Např. je schopen provést daný úkol, ale vlivem špatného čtení přehlédl nějaký pojem

23 Jak pomoci? V SPU na 2. st. ZŠ DYSGRAFICI hledáme optimální způsoby zápisů do sešitu (jen důležité pojmy, vlepování obrázků apod.) žák potřebuje odpočívat, procvičit motorické svaly ruky používání pomocných linek respektovat pomalé tempo

24 Jak pomoci? V psaní psacím písmem
SPU na 2. st. ZŠ DYSGRAFICI kompenzační metody psaní psacím písmem psaní na počítači (důležité naučit všemi deseti) kopírování zápisů, žák zapisuje pouze to důležité, vybrané náčrty apod. Zelinková 2003 – str. 97 kazuistika

25 Jak pomoci? V SPU na 2. st. ZŠ DYSKALKULICI slovní úlohy nestačí jen přečíst, je třeba přidat grafické znázornění apod. používání jednoduchých a nízkých čísel ve srovnání s vrstevníky problémy s orientací v prostoru, modelování kompenzace špatné paměti pomocí tabulek a přehledů

26 Jak pomoci? VI myšlení na hlas
SPU na 2. st. ZŠ Styly učení, metakognitivní strategie Se žáky s SPU je nutné zaměřit se na výuku jak se mají učit! myšlení na hlas Jak jsem to udělal/a, je to takhle lepší, proč se mi to povedlo? zapojení více smyslů

27 Jak pomoci? VI Metodický pokyn č.j. 13 711/2001-24
SPU na SŠ Projevy: problémy s organizací práce nižší schopnost psát souvislé texty nesprávné učební návyky (učení se nazpaměť) Metodický pokyn č.j / Např. posílená výuka Čj pro dyslektiky Výuka psaní na stroji všemi deseti

28 Jak pomoci? VII Hodnocení
zřetel k motivaci (neustálé pětky žáka odradí) Čl. 5 metodického pokynu / doporučení: širší slovní hodnocení (rodiče musí souhlasit s touto formou) neexistují klasifikační stupně (J. Slavík: Hodnocení v současné škole) Žák může mít individuální vzdělávací program (IVP) Pokyn MŠMT: /92-21 Většinou vypracuje třídní učitel

29 Jak pomoci? VII Hodnocení Volba formy zkoušení Navýšení času na vypracování úkolů, testů apod. o 25 % Využití počítačů pro písemné vypracování odpovědí Přítomnost osoby, která předčítá text Otázky mohou být nahrané na magnetofonu Alternativní formy zkoušení (demonstrace, modelování, referáty) Maturita: více času (střední porucha 50 %, lehčí porucha 25 %)

30 Literatura Hodnocení Zelinková O.: Poruchy učení, portál 2003
Michalová Z.: Specifické poruchy učení na 2. st. ZŠ a středních školách, Tobiáš 2004 Gavora P.: Žiak a text, SNP Bratislava, 1992 Jirásek, Matějček, Žlab: Poruchy čtení a psaní, SPN 1966 Matějček Z.: Vývojové poruchy čtení, SPN 1974 Mertin V.: Dyslexie u dospělých in SPU a chování, sborník 1997/98, portál 1998


Stáhnout ppt "Pedagogický seminář Martina Kekule"

Podobné prezentace


Reklamy Google