Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní ochrana velkých šelem v ČR Ing. Jan Šíma, Ing. Alena Červená odbor zvláště chráněných částí přírody MŽP Ministerstvo životního prostředí Vršovická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní ochrana velkých šelem v ČR Ing. Jan Šíma, Ing. Alena Červená odbor zvláště chráněných částí přírody MŽP Ministerstvo životního prostředí Vršovická."— Transkript prezentace:

1 Legislativní ochrana velkých šelem v ČR Ing. Jan Šíma, Ing. Alena Červená odbor zvláště chráněných částí přírody MŽP Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Tel: ++420-267 122 587 Fax: ++420-267 126 587 Email: jan_sima@env.cz

2 V ČR výskyt 3 druhů velkých šelem: -Rys ostrovid (Lynx lynx) – 75 – 100 ex., Šumava a Z Čechy, Jeseníky, Moravskoslezské Beskydy, Javorníky -Vlk Canis lupus) - do 10 ex., Beskydy, Šumava(?) -Medvěd hnědý (Ursus arctos) – do 5 ex., Moravskoslezské Beskydy, Javorníky

3 Stav druhů: Červený seznam ohrožených druhů ČR, Praha 2003 Red List of Treatened Species in the Czech Republic rys ostrovid – EN (endangered) vlk – CR (critically endangered) medvěd hnědý - CR (critically endangered)

4 Mezinárodní úmluvy a ochrana v rámci EU Bernská úmluva - ČR přistoupila k Úmluvě o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť v r. 1998 -k lovu (zařazení do přílohy II) vlka a medvěda (a dalších druhů) podala ČR výhradu, která ale není uplatňována CITES – v ČR platná od r. 1992, všechny velké šelmy – kat. A (medvěd, vlk – příloha I, rys – příloha II) Směrnice 92/43/EHS „o stanovištích“ – všechny velké šelmy v příloze II i IV vlk a medvěd - vymezena 1 EVL (Beskydy) Rys – 4 EVL (Beskydy, Šumava, Boletice, Blanský les)

5 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů - § 50 - ochrana všech svých vývojových stádiích, užívaných přirozených i umělých sídel a jejich biotopu v souladu s požadavky směrnice 92/43/EEC „o stanovištích“ stanoveny zákazy: - škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat - sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla - držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

6 stejně jako zvláště chráněný živočich nebo rostlina je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo z jiných okolností, že je vyroben z částí takového živočicha nebo rostliny.

7 Vyhláška č. 395/1992 Sb. medvěd, vlk – kriticky ohrožený rys – silně ohrožený

8 Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů (§ 56) pouze v případech kdy: -výrazně převažuje jiný veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody -neexistuje jiné uspokojivého řešení -populace druhu bude zachována v příznivém stavu z hlediska ochrany -a ze zákonem stanovených důvodů (mj. v zájmu předcházení závažným škodám na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářském nebo vodním hospodářství)

9 Zákon č. 115/2000 Sb., „o náhradách škod“ -na životě a zdraví osob -na domácích zvířatech (dle definice v §2 písm. a) – podmínka zákl. ochranných opatření (elektrický ohradník, dohled, uzavřené objekty) -na hlídacích psech -na včelstvech a včelařském zařízení -na nesklizených polních plodinách (ne po agrotechnické lhůtě) -na trvalých porostech -na uzavřených objektech nebo movitých věcech v uzavřených objektech (včetně škod způsobených vyplašeným dobytkem) Možnost náhrady u všech 3 šelem (§ 3 písm. e, f, g) předmět náhrady škody (§ 4):

10 Nutnost ohlášení škody do 48 hod. místnímu OOP (obec III) a následně podání žádosti na KÚ (max. do 6 měsíců s výjimkou škod na zdraví) Náhrada poskytována MF ze státního rozpočtu

11 Zákon č. 449/2001, o myslivosti medvěd, vlk i rys - zvěř, kterou nelze lovit podle mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo druhy zvěře, které jsou zvláště chráněnými živočichy podle zvláštních právních předpisů a nebyla-li k jejich lovu povolena výjimka podle těchto předpisů (§ 2, odst. c) nástroje využitelné k ochraně šelem (hl. § 9 zákaz rušení zvěře aj., § 45 zakázané způsoby lovu) lov omezen na držitele loveckých lístků splňující další podmínky

12 Sankce zákon č. 114/1992 Sb. - pokuty do výše 100(resp. 200 v ZCHÚ) tis. Kč u fyzických osob a do 2 mil. Kč u právnických osob zákon č. 449/2001 Sb. až do 200 tis. Kč (mj. porušení zakázaných způsobů lovu) trestní odpovědnost – zákon č. 140/1961 Sb. -poškození složky ŽP, usmrcení chráněného živočicha - až 3 roky odnětí svobody (§181a odst. 1 a § 181f odst. 1) -pytláctví – až 2 roky (§ 178a odst. 1)

13 Závěr neexistuje společenská shoda na významu šelem a způsobech jejich ochrany legislativní ochrana ani náhrady škod nevedou k omezení pytláctví neexistuje vhodný ekonomický stimulační nástroj a náhrady škod mají nedostatky neprovázanost zákonů a administrativní komplikovanost postupu znesnadňují řešení problémových situací platná legislativa neumožňuje použít kontrolovatelné regulační modely (kvóty, licencovaný odstřel); zároveň je nízký předpoklad jejich transparentního dodržování

14 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Tel: ++420-267 122 587 Fax: ++420-267 126 587 Email: jan_sima@env.czjan_sima@env.cz alena_cervena@env.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Legislativní ochrana velkých šelem v ČR Ing. Jan Šíma, Ing. Alena Červená odbor zvláště chráněných částí přírody MŽP Ministerstvo životního prostředí Vršovická."

Podobné prezentace


Reklamy Google