Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Působení „soudních“ tlumočníků na našem území

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Působení „soudních“ tlumočníků na našem území"— Transkript prezentace:

1 Působení „soudních“ tlumočníků na našem území

2 Témata historie soudního tlumočení na našem území vznik KST ČR
činnost KST ČR stávající právní úprava připravovaná právní úprava

3 Dvorský dekret č. 109/1835 sb.z.s., o soudních tlumočnících
ze dne 22. prosince 1835 První samostatná právní úprava

4 … co předcházelo Sprachknabe (nebo Sprechknabe) – „language boy“
– nižší diplomatický úředník (18. století) (Vše)obecný zákoník občanský byl základem občanského práva v habsburské monarchii po celé 19. století až do jejího zániku. Byl vyhlášen 1. června 1811 patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. z. s. s platností pro všechny země rakouského císařství Tito „tlumočníci“ zajišťovali komunikaci v době kontaktů Habsburské monarchie s Osmanskou říší. Jejich vzdělávání nařídila Marie Terezie působení tlumočníků v řízení před soudy upravovali již i starší procesní předpisy, což byl občanský zákoník z roku 1811

5 Protektorátní nařízení
o právním postavení Židů ve veřejném životě § 4. (1) Židé nemohou, pokud dále není ustanoveno něco jiného, vykonávat žádnou funkci v soudnictví ani ve veřejné správě, s výjimkou funkcí náboženské organizace židovské. Zejména nemohou býti: 9. … notáři (kandidáty notářství), přísežnými tlumočníky, soudními nebo úředními znalci, … Toto platilo až do padesátých let. V období války platilo nařízení, které zamezovalo Židům vykonávat funkci přísežného tlumočníka

6 stálý nebo příležitostný
zákon č. 167/1949 Sb., o stálých přísežných znalcích a tlumočnících stálí přísežní tlumočníci byli ustanovováni na svoji žádost nebo z úřední moci krajskými soudy, na ustanovení nevznikal právní nárok, pokud však byl tlumočník  ustanoven z úřední moci, byl povinen úřad přijmout Po válce, v roce 1949 byl přijat zákon .. „bylo-li by to spojeno s nepoměrnými náklady nebo nesnesla-li věc odkladu, mohl soud podle svého uvážení přibrat i jinou osobu, která měla potřebné znalosti .. „ což byl tzv. příležitostný I dnes je možné, aby byl tlumočník přibrán jako příležitostný - ad hoc

7 trvale vzatí do přísahy
"Přísahám na svou čest a svědomí, že budu věren Československé republice a jejímu lidově demokratickému zřízení, že budu zachovávat zákony a nařízení a svůj úřad plnit nestranně podle svého nejlepšího vědomí, svědomí a odborného vědění, že ve věcech mně svěřených budu zachovávat tajemství a při veškerém svém jednání budu mít vždy na zřeteli zájmy a prospěch republiky a jejího lidu. Tak přísahám" Pro zajímavost přísaha z tohoto zákona

8 přezkoumání další způsobilosti tlumočníka
Krajský soud měl za povinnost vykonat každého pátého roku šetření o tom, zda jsou i nadále splněny podmínky pro ustanovení tlumočníka nebo zda není i jinak třeba tlumočníka škrtnout ze seznamu důvodem vyškrtnutí bylo i přestal-li mít bydliště v obvodu soudu V té době platilo, to co dnes platí například v Rakousku a co bychom chtěli, aby platilo i u nás … Ze seznamu bylo možno tlumočníka vyškrtnout, pokud přestal splňovat některou z podmínek pro ustanovení, byl-li zbaven úřadu kárným opatřením …

9 oprávnění provádět vidimace
Krajský soud mohl zmocnit stálého přísežného soudního tlumočníka k ověřování správnosti opisů listin sepsaných v cizí řeči. Pro zajímavost—tj. ověřovat shodu originálu s opisem .. Jako víte v dnešní době toto u nás mohou činit pouze notáři nebo pracovníci odboru vnitřních věcí

10 Zákon č. 47/1959 Sb. o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků.
Zákon č. 167/1949 Sb. i prováděcí nařízení vlády č. 76/1950 Sb. byly zrušeny zákonem č. 47/1959 Sb., o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků.  Tento zákon se moc neosvědčil – „byl trochu hodně komunistický“ - nebyla zaručena nestrannost a nezávislost - tlumočníci (i znalci) byli pracovníci socialistických organizací

11 stávající zastaralá úprava
zákon č. 47/1959 Sb. byl zrušen dosud platným zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících tato právní úprava, která platí dodnes, představovala v zásadě návrat k dřívějším koncepcím znalecké a tlumočnické činnosti, včetně individuálního jmenování znalců a tlumočníků a vedení jejich seznamů. Jediná novela v roce 2005 – proplácení DPH

12 vznik KST ČR 1991 – Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP)
Sekce soudních tlumočníků v rámci JTP 1996 Komora soudních tlumočníků ČR - zakládající člen EULITA - člen FIT Po roce 1989 … vznikla větší potřeba tlumočníků a překladatelů, neboť se otevřely hranice. Tlumočníci se začali více sdružovat do profesních organizací EULITA – European Legal Interpreters Translators Association V letošním roce 2011 jsme se stali řádným členem Mezinárodní federace překladatelů (FIT).

13 Co je KST ČR? profesní sdružení aktivních soudních tlumočníků a překladatelů sdružující tlumočníky jmenované podle zákona číslo 36/1967 Sb. v platném znění cca 600 členů výkonný orgán - představenstvo - voleno na 2 roky valnou hromadou - dozorčí rada Občanské sdružení, možná bude v nové právní úpravě komora ze zákona Stanovy, Etický kodex Viz web

14 činnost KST ČR prosazuje a obhajuje profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých členů zajišťuje zvyšování kvalifikace a informovanosti svých členů pořádá semináře, besedy, instruktáže a školení podílí se na vypracovávání a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se soudních tlumočníků a vypracovávání dalších předpisů souvisejících s jejich činností spolupracuje s řadou vysokých škol a jiných institucí Co Komora dělá? Hájíme zájmy svých členů Pořádáme různé akce, hlavně vzdělávací. Nejaktuálnější je naše účast na nové právní úpravě, resp. připomínkování navrhované právní úpravy

15 Komora jako garant profesní způsobilosti
iniciovala dvousemestrální doplňkové studium na PF UK v Praze (Kroměříž) pořádá kurzy pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem semináře o úskalích českého jazyka semináře a kurzy rétoriky besedy a obecné semináře Jednou z důležitých aktivit Komory je zajišťování odborného vzdělávání jejích členů. Také na základě iniciativy naší Komory probíhá již 15 let. Garantem tohoto studia je paní Marta Chromá, vedoucí katedry jazyků na PF UK, Blok A a blok B Kroměříž – letní intenzivní – deset dní nahrazuje jeden semestr Právnická fakulta v Brně – právní minimum pro tlumočníky a překladatele Uchazeči - skripta Čeština v právních překladech + rétorika – kultura mluveného projevu Etika a etiketa Obecný – problémy transkripce u matričních dokladů

16 celoživotní vzdělávání
pravidelné terminologické semináře anglický německý ruský italský francouzský španělský polský maďarský ukrajinský Podporujeme … Kde se i setkáváme, vyměňuje si informace Německý – sponzor Fond budoucnosti Záštita velvyslanci, senátor - starosta

17 bulletin Soudní tlumočník
vychází 2 x ročně informace o akcích postřehy, novinky, články Abychom informovali všechny své členy

18 spolupráce s Ústavem translatologie FF UK
s Právnickou fakultou UK Praha s Právnickou fakultou MU Brno s Justiční akademií s Jazykovou školou hl. m. Prahy a s dalšími subjekty a profesními organizacemi přednášky pro pohovoristy a tlumočníky v azylovém řízení přednášky pro justiční čekatele JTP, ČKTZJ, Dante Alighieri, Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky, budoucí soudce

19 chystaná novela – změny a trendy dalšího vývoje
novela prošla 3. čtením v PSP a byla schválena i Senátem nepřináší změnu koncepce přináší nový přístup k otázce podmínek pro jmenování, odpovědnosti tlumočníka, postupu orgánů dohledu (řízení ve věci tlumočníků) a nové instituty jako např. přerušení činnosti A nyní něco o právní úpravě Zvýšení postihu především pro znalce

20 mnoho pokusů o novelizaci
po roce několik novel a návrhů zákonů bylo připraveno (i v paragrafovaném znění) střídání vlád, ministrů – nic neprošlo celým legislativním procesem

21 směrnice EP a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010
o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení V blízké budoucnosti se blízká na lepší časy. A to také proto, že naše republika je povinna implementovat do tří let směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení. . Směrnice vstoupila v platnost dnem Nová směrnice stanoví pravidla týkající se práva na tlumočení a překlad v trestním řízení a v řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu, když se takové právo vztahuje na každého od okamžiku, kdy ho příslušné orgány některého členského státu vyrozumí, prostřednictvím úředního oznámení nebo jinak, že je podezřelý nebo obviněný ze spáchání trestného činu, až do ukončení trestního řízení, čímž se rozumí pravomocné rozhodnutí o tom, zda daný podezřelý nebo obviněný uvedený trestný čin spáchal, včetně případného odsuzujícího rozsudku a rozhodnutí o opravném prostředku.

22 nový věcný záměr Legislativní rada vlády schválila věcný záměr nového zákona o zapsaných tlumočnících a překladatelích Ministerstvo spravedlnosti připravuje ke schválení pro vládu paragrafované znění předpokládaná platnost Centrální registr zapsaných tlumočníků a překladatelů Samostatný, ne se znalci Rozdělení na tlumočníky a překladatele

23 Děkuji za pozornost www.kstcr.cz


Stáhnout ppt "Působení „soudních“ tlumočníků na našem území"

Podobné prezentace


Reklamy Google