Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.. 28.listopadu 2013 VY_32_INOVACE_100112_Vzdelavani_zamestnanost_podnikani_DUM

2 Vzdělávání v Evropě se vyznačuje hlubokými kořeny a velkou pestrostí. V roce 1976 se ministři školství poprvé rozhodli zřídit informační síť jako základ pro lepší chápání vzdělávacích politik a struktur v tehdy devítičlenném Evropském společenství. Education in Europe has both deep roots and great diversity. In 1976, education ministers first decided to set up an information network, as the basis for better understanding of educational policies and structures in the then nine-nation European Community.

3 Měla by být plně respektována specifičnost vzdělávacích systémů jednotlivých členských států a současně by se měla zlepšit koordinace mezi vzděláváním, odbornou přípravou a zaměstnavateli. Informační síť pro vzdělávání v Evropě (Eurydice) byla spuštěna v roce 1980. The particular character of education systems in the Member States should be fully respected, while coordinated interaction between education, training and employment systems should be improved. Eurydice, the information network on education in Europe, was formally launched in 1980.

4 Od té doby se ústřední součástí evropské spolupráce v oblasti vzdělávání stalo porovnávání myšlenek a osvědčených postupů. Tento přístup se rozvíjí mnoha způsoby, od akademických sítí, přes studijní pobyty a různé typy partnerství až ke koncepční roli EU v oblasti vzdělávání. Ever since, the comparison of ideas and good practice has been a central component of European cooperation in education. This approach has developed in many ways, from academic networks, study visits and partnerships of numerous kinds, to EU’s policy-making role..

5 Zkušenosti shromážděné v průběhu čtvrtstoletí byly soustředěny a rozvinuty v programu Socrates, který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání ve všech věkových kategoriích a na všech úrovních. The experience gathered over a quarter of century has been consolidated and developed into the Socrates programme, covering all areas of education at all ages and levels..

6 Socrates je program zaměřený na financování každého žáka, studenta nebo učitele, kteří jeho prostřednictvím mohou získat stipendium, i když žádosti o financování projektu nemohou být podávány individuálně. Socrates is a funding programme under which any pupil, student or teacher may obtain a grant, though applications for project funding cannot be submitted in an individual capacity..

7 Program je přístupný širokému spektru veřejných i soukromých organizací a podniků působících v oblasti odborného vzdělávání a zapojených do nějakého mezinárodního partnerství. Program je spravován Národními agenturami, které jsou zřízeny v každé účastnické zemi, což umožňuje přímější kontakt s veřejností. It is open to a very broad range of public and private sector organisations and businesses involved in training and belonging to an international partnership. The programme is managed by the National Agencies set up in each participating country, which allows a more direct link with the public.

8 Nezbytnou součástí výuky na všech stupních škol se staly komunikační technologie. Zahájením programu Erasmus se přesunula pozornost od informačních výměn k výměnám studentským. Stovky tisíc lidí v Evropě každoročně využívají příležitosti studovat v zahraničí. Communication technologies have become an essential part of tuition at all levels of education. The launch of the Erasmus programme turned attention from information exchanges to student exchanges. Every year, hundreds of thousands of people in Europe take the opportunity to study abroad.

9 Cílem programu Comenius je zvýšení kvality vzdělávání a podpora výuky jazyků. Program je zaměřen např. na místní úřady, asociace a nevládní organizace. The aim of the Comenius programme is to increase the quality of education and promote language learning. The programme is aimed at local authorities, associations and non-government organisations.

10 Evropská unie chce podpořit spolupráci a mobilitu v oblasti vzdělávání. Zavedení evropského systému uznávání odborných a profesních kvalifikací povzbuzuje získávání nových znalostí. The European Union strives to promote cooperation and mobility in the field of education. The introduction of a European system of accreditation of technical and vocational skills encourages the acquisition of new knowledge..

11 Rizikovou skupinu na pracovním trhu představují lidé se základním vzděláním. Vlády se rozhodly bojovat proti nezaměstnanosti rozvojem povědomí o situaci na trhu práce. People with elementary education represent a vulnerable group in the labour market. The governments have decided to fight unemployment by developing the awareness of the situation on the labour market.

12 Společenství se ve všech svých aktivitách musí zaměřovat na odstraňování nerovností mezi muži a ženami a podporovat jejich rovnoprávnost. Odbory a zaměstnavatelské organizace zaujímají pozici odborných poradců evropských institucí. In all its activities, the Community must aim to eliminate inequalities and to promote equality between men and women. Trade unions and employers’ organisations hold the position of specialist advisors to the European institutions.

13 Členské země EU přikládají zvláštní příležitost zajištění rovného přístupu k pracovnímu uplatnění žen a mužů a zlepšení začlenění zdravotně postižených osob s omezenou pracovní schopností do trhu práce. Proto se rozhodly:  přijmout opatření zajišťující ženám možnost nastoupit do zaměstnání a získat přístup k oborům a povoláním, kde předtím dominovali muži  zlepšit dostupnost předškolních a školních zařízení a pečovatelských služeb pro seniory, aby ženy mohly snáze začít pracovat nebo zůstat v zaměstnání  odstraňovat překážky, které ženám a mužům ztěžují návrat do práce po jejím přerušení (např. kvůli výchově dětí)  věnovat zvláštní pozornost problémům, se kterými se potýkají zdravotně postižení občané při hledání zaměstnání

14 The EU Member States attach particular importance to ensuring that women and men have equal career opportunities and to improving the integration of people with disabilities into the labour market. They have therefore decided to:  adopt measures to ensure that more women can take up employment and gain access to branches and occupations previously dominated by men  improve the availability of childcare facilities and nursing services for the elderly to make it easier for women to take up or remain in employment  remove obstacles which make it difficult for women and men to return to work after a break (e.g. for bringing up children)  devote special attention to the difficulties experienced by disabled people in finding a job

15 Evropské podniky mezi sebou soutěží v rámci vnitřního trhu. Evropská unie pomáhá vytvářet dobré klima pro podnikání, průmysl a novátorské přístupy. Hospodářství založené na vzdělání musí být schopno dobře využívat výsledků výzkumu a nových technologií. European enterprises compete within the internal market. The European Union promotes the creation of a good business climate for enterprises, industries and innovative business practices. Knowledge-based economy must be able to make a good use of research results and new technology output.

16 Podnikání je zásadní pro udržitelný rozvoj Evropy v oblasti ekonomiky, sociálních věcí a životního prostředí. Evropská unie se snaží tvorbu své politiky konzultovat s průmyslovou sférou. Enterprises are vital to Europe’s sustainable development of economy, social affairs and environment. The EU seeks to consult its policy making with various industries.

17 K vybudování silné ekonomiky musí EU vytvořit rámcové podmínky, které povedou k vytváření a růstu podniků. Podnikání je pro hospodářský růst Unie rozhodující. To build a strong economy, the EU has to create framework conditions that are conductive to the creation and growth of enterprises. Enterprises are crucial to the Union’s economic growth.

18 Politika EU v oblasti podnikání oslovuje celé podnikatelské prostředí. Jejím cílem je umožnit růst a rozvoj podniků všech velikostí a právních forem, ve všech oborech. Tato strategie je zaměřena na tři klíčové aspekty:  podporu a zjednodušení procesu zakládání nových podniků  podporu růstu a inovačních schopností všech podniků  zajištění, aby podniky a jejich zboží a služby měly přístup na trh uvnitř i mimo Evropu

19 EU enterprise policy addresses the entire business environment. It aims to enable enterprises, of any size, legal form or sector, to grow and develop. Its threefold core focus is:  to encourage and facilitate the creation of new businesses  foster the growth and innovation capability of all businesses  ensure that businesses have effective access to markets for their goods and services within and beyond Europe

20 Důležitým předpokladem růstu podnikání je dobré využití výzkumu a technologií a podpora hospodářské soutěže. EU se snaží zajistit, aby se podnikatelům dostalo co nejvíce příležitostí, které by pak mohly přeměnit v konkurenceschopné podnikatelské záměry. Making good use of research and technology, and fostering competition, are vital to enable enterprises to grow. The EU strives to ensure that enterprises are given every oportunity to turn them into competitive business ideas.

21

22 KOCMANOVÁ, Markéta a Zuzana POKORNÁ. Euro English: Angličtina Evropské unie. Praha: Ostrov, 2004. ISBN 80-86289-35-4. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google