Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERNACIONALIZACE STUDIA NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Pavel KOVÁŘ (RVŠ) Spolupracovníci: Věra ŠŤASTNÁ (MŠMT ČR) Dana PETROVÁ (NA SOKRATES) Zasedání předsednictva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERNACIONALIZACE STUDIA NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Pavel KOVÁŘ (RVŠ) Spolupracovníci: Věra ŠŤASTNÁ (MŠMT ČR) Dana PETROVÁ (NA SOKRATES) Zasedání předsednictva."— Transkript prezentace:

1 INTERNACIONALIZACE STUDIA NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Pavel KOVÁŘ (RVŠ) Spolupracovníci: Věra ŠŤASTNÁ (MŠMT ČR) Dana PETROVÁ (NA SOKRATES) Zasedání předsednictva RVŠ, 11. prosince, 2003

2 INTERNACIONALIZACE STUDIA NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH ÚVOD PROCES „BOLOGNA – PRAGUE – BERLIN“ HLAVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY EU ÚLOHA RVŠ V PROCESU INTERNACIONALIZACE REFERENCE

3 ÚVOD: Od r. 1990 se univerzity v zemích CEE transformují s důrazem na INOVACI A INTERNACIONALIZACI studijních programů. Obvykle vzdělávání a výzkum se vyvíjejí společně a vedou k inovaci SP (kurikula a sylaby) a zahraniční spolupráci (networking): Společné cíle: Zlepšení kvality Odstranění duplikace Redukce nákladů Získání dotací z různých zdrojů EDUCATION & RESEARCH COLLABORATIVE NETWORKS QUALITY ASSESSMENT PUBLIC AWARENESS

4 PROCES „BOLOGNA (1999) – PRAGUE (2001) – BERLIN (2003)“ ZÁSADY, SOUČASNÝ STAV OBECNĚ: VYTVOŘENÍ EVROPSKÉHO PROSTORU TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (EHEA) SPECIFICKY: Přijetí transparentního a kompatibilního systému VŠ vzdělávání, základní systém obsahuje dvoustupňové vzdělávání (BSc., MSc.), zavedení kreditního systému (ECTS), podpora mobilit, posílení evropské dimenze, uznávání diplomů a kvalifikace, posílení evropské spolupráce při zajišťování kvality, celoživotní vzdělávání, flexibilní diverzifikované metody výuky, propojení vzdělávání s VaV (vč.PhD). PRIORITY: Prioritou je především celek, implementace jednotlivých zásad s různou intenzitou.

5 PRIORITY EU (i ČR) (před Summitem v Berlíně, viz. „Trends III, 2003“) 1. Dvoustupňové vzdělávání („Bachelor/ Master struktures“, „Diploma Supplement“) 2. Studentské mobility („outgoing/incomming mobilities“, Learning Agreement, Transcript of Records) 3. ECTS 4. Uznávání diplomů a kvalifikace („Lisbon Convention Status“) Berlínské priority: 1. „Two-level education“ 2. „Quality Assesment“ 3. „Recognition of Diplomas and Qualification“ 4. „Education & Research“

6 ROZVOJ DVOUSTUPŇOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úkoly B-P-B: Do r. 2005 všechny státy EU by měly začít se zavedením Bc./Mgr. Zabezpečení dobrého uplatnění absolventů, zvláště Bc. („employability of BSc level“). Co z toho vyplývá pro ČR: Jaké obory nejsou vhodné pro strukturované studium? Jaké jsou prostupnosti mezi VOŠ, VŠ a fakultami? Jak posílit dialog VŠ – zaměstnavatelé a VŠ – profesní komory? Přizpůsobit se kompatibilitě evropského kvalifikačního rámce: -transparentní popis kvalifikací (profesional level) a studijních výstupů (learning outcomes) a kompetencí (competence) -zařazovat kratší formy terciárního studia -zařazovat zvýšení kvalifikací formou celoživotního vzdělávání -kompatibilita učitelských oborů s EU?

7 DVOUSTUPŇOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

8 PODPORA MOBILIT 1.Kvalita výběrového řízení studentů 2.Zajistit bezproblémové financování 3.Trend k reciprocitě vyjíždějících/ přijíždějících studentů 4.Akreditovat MSc kurzy v cizích jazycích na fakultách 5.Dbát o reciprocitu učitelských mobilit v obdobných MSc kurzech 6.Podporovat mobility v „Joint-Degree“ (nebo „Double-Degree“) kurzech

9 „IMPORT/EXPORT“ BILANCE MOBILIT

10 DOKONČIT IMPLEMENTACI ECTS 67% EU univerzit používá ECTS, 15% jiné (A-T) systémy Akumulační + Transferové funkce: 30 kreditů/ semestr (min. počet) na základě studijní zátěže Klasifikační stupnice ECTS: 5+2 (Transcript of Records) EU komise zavádí „ECTS-labelů, jako značku kvality pro univerzity Národní koordinátor: „ECTS/ DS: Prof. Ing. Jan Honzík, CSc Národní poradce: „ECTS/DS (pro univerzity): Doc. Rndr. Tatiana Gavalcová, CSc Národní poradce: „ECTS/DS (pro neuniverz. VŠ): Ing. Alena Chromcová více informací: http://www.fit.vutbr.cz/ECTS

11 VYUŽÍVÁNÍ ECTS

12 DODATEK K DIPLOMU (DIPLOMA SUPPLEMENT) DS Dokument přiložený k diplomu: identifikuje dosaženou kvalifikaci (v E,D,F) DS nabízí: Evropskou srozumitelnost Kompetenci získanou studiem Nabídku zaměstnavateli Od 2005 – v EU povinně vydávat více na http://www.euic-naric.net SPOJENÍ S VÝZKUMEM („JOINT RESEARCH“) „Nově“ propagované možnosti spojení vzdělání a VaV „European Education + Research Areas“: Berlínský protokol Důraz na 3. stupeň vzdělávání: PhD studia + střediska Excelence v EPVŠ Částečné propojení s 6. RP! (Marie Curie Program)

13 UZNÁVÁNÍ DIPLOMŮ

14 ZABEZPEČENÍ KVALITY (Institucí i studijních programů) Na úrovni EU: Společný soubor standardů a procedur (EUA + EAIE + ESIB + EURASHE) Jednotný postup: Jednotná procedura akreditace Na úrovni ČR: Odpovědnost za kvalitu leží na VŠ Hodnocení programů bude respektovat postup EU ( schéma výše), procedura bude standardní (jako akreditace), účast studentů Na hodnocení kvality se budou podílet zahraniční univerzity, nezávislí experti, spolupráce na vytváření sítí Role ČR ? Aktivní účast v procesu (Joint Quality Initiative, European Consortium of Acreditation Agencies) Zastoupení zahraničních expertů SELF-EVALUATIONPEER REVIEW INTL. EVALUATION QUALITY IMPROVEMENT

15 VYUŽÍVÁNÍ VNITŘNÍCH EVALUACÍ (pro zjišťování kvality)

16 UZNÁVÁNÍ DIPLOMŮ A KVALIFIKACÍ (Výtka Evropské komise - 11/2003: 2 části - akademické a profesní uznávání) Lisabonská úmluva (1997) - Přijetí srozumitelného a kompatibilního systému uznávání akademických titulů Návrh zákona (MŠMTČR) byl schválen Sněmovnou (24/10/03), je v senátu, zřejmě bude schválen do vstupu ČR do EU Dodatek k diplomu (DS) pro účely dalšího studia i zaměstnání obdrží každý náš graduant od r. 2005 (Diplom v Č, DS v cizím jazyce) Problémy: Profesní uznávání, tj. vzájemné uznávání kvalifikací a titulů profesními komorami (lékaři, veterináři, stavební inženýři, architekti,...) - úkol pro příslušná ministerstva

17 HLAVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY EU SOCRATES/ERASMUS: Nové informace: Od r. 1997, v roce 2003/04 zapojeno 31 institucí (24 veřejných VŠ, 1 státní, 3 soukromé, 3 VOŠ) MOBILITA STUDENTŮ (SM): Hlavní aktivita programu, pobyty 3 - 12 měsíců 1998/99 - 2002/2003: celkem 9677 studentů ČR 1998/991999/002000/012001/022002/03 Vyjíždějící studenti 8791249200125333015 Přijíždějící studenti 2434615527321001

18 MOBILITA STUDENTŮ (SM) Vyjíždějící studenti – kandidátské země

19 (SM) MOBILITA STUDENTŮ (SM) Přijíždějící studenti – kandidátské země

20 MOBILITA STUDENTŮ (SM) Finanční podpora Akademický rok 2002/2003 – průměrný grant 450 EUR –průměrný grant EU: 114 EUR –průměrný grant MŠMT: 336 EUR

21 MOBILITY - PROBLÉMY administrativní – víza, ubytování, pojištění akademické – uznávání, informace o kurzech na zahraničních školách, nekompatibilní kreditní systémy, studijní smlouvy finanční – nutnost dofinancování, opožděné platby jazykové – kurzy v cizích jazycích, jazykové znalosti studentů/učitelů

22 LEONARDO da Vinci Podporuje spolupráci mezi vzdělávací a hospodářskou sférou, max. 2-leté projekty (1/6 - 31/5) 2 typy mobilit: Stáže studentů v podnicích: 3 - 12 měsíců Výměny učitelů/manažerů: 1 - 6 týdnů Výše příspěvků (na 1 účastníka): Stáže studentů: pobytové náklady 200 - 300 EUR měsíčně + doprava, pojištění Výměny učitelů: pobytové náklady až 600 EUR týdně + doprava, pojištění http://www.nvf.cz/leonardo POČTY ČESKÝCH VŠ STUDENTŮ „LEONARDO“ ROKPOČET 200068 200179 2002187 2003108 CELKEM442

23 CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) Program je zaměřen na středoevropskou spolupráci - k evropské integraci Tématické sítě: aktivity odborné (specializace) PŘIHLÁŠKY/PŘIJETÍ PROJEKTŮ KVÓTAPŘESAH

24 BUDOUCNOST PROGRAMŮ EU (Závěry konfer. EAIE, Vídeň 11-13/9/2003) (02/2004 - 12/2007) POLITICKÝ KONTEXT: Boloňský proces, rozšíření EU STRUKTURA PROGRAMŮ: Hlavní rámcové programy (S/E, L.V, CEEPUS) - budou mít 3 základní aktivity: - Mobility (Mobilities) - Tématická spolupráce (Thematic co-operation) - Doplňková opatření (Complementary measures) GEOGRAFICKÉ MĚŘÍTKO: Evropské univerzity přednostně, ale flexibilita i pro ostatní (ERASMUS MUNDUS) Individuální programy pro spolupráci s rozvojovými zeměmi SPRÁVA A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ: - Zjednodušení - Větší flexibilita - Menší regulace - Decentralizace

25 ÚLOHA V RVŠ V PROCESU INTERNACIONALIZACE STUDIA 1. SPOLUPRÁCE RVŠ S MŠMT ČR: 1.1 STRUKTUROVANÉ STUDIUM Dokončení procesu zavádění strukturovaného studia a získání konsensu jasných odpovědí na otázky: - Jaké obory nejsou vhodné pro strukturované studium a proč? - Jak restrukturalizovat učitelské studium? - Jak zajišťovat „prostupnost“ mezi VOŠ a VŠ a mezi fakultami (návaznost Mgr. na Bc.) - Jak začleňovat výsledky kurzů celoživotního vzdělávání do následného studia Bc. nebo Mgr. ? Spolupráce VŠ a ministerstev v záležitosti profesního uznávání diplomu a kvalifikace

26 1.2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY Spolupráce AK s novými iniciativami EU (Joint Quality Infinitive, European Consorcium of Accreditation Agencies) Zastoupeni zahraničních odborníků v akreditačních komisích (SP) „Networking“ jako forma hodnocení kvality? (individuálně VŠ?) „Evaluace“ VŠ konsorciem zahraničních institucí 1.3 PROPOJENÍ VÝUKY S VÝZKUMEM Iniciativy VŠ při využívání (zahraničních) výzkumných grantů, zejména 6. RP (např. Marie-Curie) Mobility doktorandů S/E orientované více na výzkum

27 2. SPOLUPRÁCE RVŠ S VŠ (Konference rektorů) 2.1 MOBILITY STUDENTŮ A UČITELŮ (FINANCOVÁNÍ A MONITORING) Zastoupení členů RVŠ v odborných komisích Programů EU: - SOCRATES/ERASMUS: Kovář, Kaluža, Gavalcová, Pidra, Musil, Jahodová - CEEPUS: Červinková, Musil - ECTS: Gavalcová, Honzík, Chromcová Podporovat včasné dofinancování mobilit studentů, zejména v Programu ERASMUS 2.2 FINALIZACE ZAVEDENÍ ECTS (Project Label) A DS Podporovat přípravu semináře (garance MŠMTČR ve spolupráci CSVŠ a nár. promotorem ECTS) k vydávání Dodatku k diplomu (DS) 2.3 ROZVOJ „JOINT-DEGREE“ PROGRAMŮ Urychlit legislativní úpravu pro „Joint-Degree“ (JD) kurzy Podporovat uspořádání semináře, věnovaného problematice JD v ČR i v Evropě

28 REFERENCE: Berlin Protocol: http://www.bologna-berlin2003.de/ Czech Ministry of Education: http://www.msmt.cz/ EUA (European University Association): http://www.unige.ch/eua/ ECTS: http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.html ECTS (User’s Guide): http://europa.eu.int/comm/education/socrates/usersg.html ECTS: http://www.fit.vutbrno.cz/ECTS DS: http://europa.eu.inf/comm/education/recognition/diploma.html DS: http://www.enic-naric.net SOCRATES/ERASMUS: http://www.socrates.cz SOCRATES/ERASMUS: http://www.en.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html CEEPUS: http://www.ceepus.org/ceepus CEEPUS: http://www.oead.ac.at LEONARDO: http://www.nvf.cz/leonardo/cz/ OSTATNÍ: http://www.msmt.cz http://www.neziskovky.cz http://www.drs.cz http://www.apex-foundation.org


Stáhnout ppt "INTERNACIONALIZACE STUDIA NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Pavel KOVÁŘ (RVŠ) Spolupracovníci: Věra ŠŤASTNÁ (MŠMT ČR) Dana PETROVÁ (NA SOKRATES) Zasedání předsednictva."

Podobné prezentace


Reklamy Google