Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČVUT v Praze, Fakulta stavební"— Transkript prezentace:

1 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Zadávání zakázek Smlouvy Subdodávka 126 EMM – Ekonomika a management Letní semestr 2009/2010 Ing.Zdeněk Burda

2 přímí účastníci: nepřímí účastníci:
Opakování: Účastníci výstavbového projektu a vztahy mezi nimi Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. přímí účastníci: investor stavebník provozovatel uživatel zhotovitel dodavatel projektant developer nepřímí účastníci: stavební úřady dotčené orgány státní správy autorizovaný inspektor banky pojišťovny justice

3 Výběrové řízení na zhotovení stavby
prováděné investorem prováděné dodavatelem Vyhlášení veřejné soutěže (v případě VZ) Přímé poptání zhotovitelů (nejde-li o VZ)

4 Dodavatelské zajištění staveb
Systém jediného dodavatele systém jediného dodavatele - stavebník zadá dodávku projektové dokumentace stavby i její zhotovení jedinému dodavateli a jedinou smlouvou o dílo ho zavazuje, aby mu předal hotovou a provozuschopnou stavbu - a to ve smluveném termínu, stanovené kvalitě a za smluvenou cenu. Ve zkratce systém „design & build”. Systém více dodavatelů systém více dodavatelů - stavebník postupně zadává projektovou dokumentaci stavby i jednotlivé stavební práce a dodávky i jiné služby několika dodavatelům, kteří vstupují do smluvních vztahů přímo s ním (počet uzavřených smluv odpovídá počtu dodavatelů).

5 Zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a navazující předpisy Uveřejňování informací v rámci zadávání veřejných zakázek Informační systém o zadávání veřejných zakázek Veřejná zakázka - definování Zadávací řízení, druhy zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení Zadávací dokumentace Kvalifikace dodavatelů Nabídka Hodnocení nabídek, kritéria pro zadání zakázky Uzavření smlouvy o dílo.

6 Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb.
nabyl účinnosti k nahradil v plném rozsahu zákon č. 40/2004 Sb. Související předpisy: a/ Prováděcí národní předpisy - uveřejňování vyhlášení v isvzus (formuláře,povinně uveřejňované údaje,…) - elektronická vyhlášení b/ Evropské směrnice /17/ES (sektorová), 2004/18/ES (veřejná ) c/ Evropská nařízení (přímo aplikovatelný předpis)

7 Zákon 137/2006 Sb. rozlišuje 3 kategorie zadavatelů:
VEŘEJNÉ DOTOVANÉ SEKTOROVÉ PODLE DALŠÍHO ČLENĚNÍ : SDRUŽENÉ CENTRÁLNÍ

8 Fáze zadávacího řízení
0 záměr zadání, vyhrazení finančních prostředků 1 základní rozvaha zadavatele, příprava zadávacích podmínek 2 zahájení zadávacího řízení 3 otevírání obálek s nabídkami 4 posouzení nabídek 5 hodnocení nabídek 6 ukončení zadávacího řízení, podpis smlouvy 7 opravné prostředky

9 Dělení VZ dle předmětu plnění, druhy VZ
A: dodávky x B : služby x C: stavební práce A: dodávky pořízení zboží (koupě, nájem, leasing) - pořízení zboží a umístění (montáž, uvedení do provozu) B: služby negativní vymezení (co není dodávkou ani stavebními pracemi) - služba + dodávka (je-li pořizovací hodnota služeb vyšší) - služba + stavební práce (nejsou-li základním účelem a jejich provedení je nezbytné ke splnění služby) C: stavební práce

10 Zákon vymezuje terminologii:
dodavatel … fyzická či právnická osoba, která může poskytnout plnění veřejné zakázky zájemce … dodavatel, který byl vyzván a nebo podal žádost o účast v užším řízení uchazeč … zájemce, který podal v zadávacím řízení nabídku zadávací podmínky .. zahrnují požadavky zadavatele , závazný postup zadávací lhůta … lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami

11 Druhy zadávacích řízení:
standardní: otevřené - bez podmínek - zahájeno uveřejněním oznámení k podávání nabídek užší řízení - ze zájemců vybere zadavatel předem stanovený počet a ten vyzve k podání nabídky - bez podmínek - je též zahájeno uveřejněním oznámení k podání žádosti a prokázání kvalifikace výjimečně: jednací řízení s uveřejněním - řada podmínek, obdoba užšího jednací řízení bez uveřejnění - řada podmínek

12 nové druhy: soutěžní dialog zakázky se složitým předmětem plnění, kde nelze přesně vyspecifikovat technické podmínky - obdoba užšího řízení s výzvou k účasti - v dialogu, hledá se jedno nebo více řešení, po nalezení jsou účastníci vyzváni k podání nabídky na vybrané řešení zjednodušené podlimitní řízení: pro podlimitní veřejné zakázky na stavební práce do 20 mil. Kč bez DPH - namísto uveřejnění vyzývá zadavatel nejméně 5 dodavatelů vč. zviditelnění oznámení vhodným způsobem (internet, úřední deska,…)

13 Obsah zadávací dokumentace
Soubor informací,které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnosti, aby bylo možno zpracovat nabídku. Náležitosti min. rozsahu: - obchodní podmínky (smlouva) - technické podmínky - klasifikace zboží, služeb a stavebních prací - požadavky na zpracování nabídkové ceny, způsob zpracování ceny - minimální požadavky na varianty nabídek - platební podmínky (vč. podmínek pro příp. překročení ceny) - způsob hodnocení nabídek - podmínky a požadavky na zpracování nabídky - požadavky na identifikaci subdodavatelů a části jejich plnění

14 - soupis stavebních prací dodávek a služeb - výkaz výměr
Další náležitosti u zadávací dokumentace na stavební práce: - projektová dokumentace stavby - soupis stavebních prací dodávek a služeb  - výkaz výměr pozn.: a/ nově zákon výslovně umožňuje variantu, kdy součástí veřejné zakázky je i projektová činnost b/ nově je připuštěno i subdodavatelské zajištění zakázky, mohou se k tomu ale stanovit regule Možná omezení, jež lze uvést v rámci zadávací dokumentace: a/ v ZD lze omezit rozsah subdodávek (stanovit podíl plnění uchazeče na zakázce) b/ ZD lze poskytnout i dálkovým přístupem c/ vymezení technických podmínek - záleží na zadavateli d/ je nárok na uplatnění požadavku na úhradu nákladů za poskytnutí ZD (balné, poštovné reprografické práce,…)

15 Zadávání částí Zadavatel nesmí účelově rozdělit předmět VZ (pod limity) a/ VZ rozdělená na části (pořizovací hodnota PH se rovná součtu PH všech částí) b/ připouští-li to povaha předmětu, lze rozdělit (např. regionální důvody, věcné hledisko,…) c/ rozdělení je předem potřeba uvést v Oznámení o zakázce a uvést předmět částí d/ v Oznámení je nutno uvést, zda lze podávat nabídky jen na jednu část, více či všechny Při zadávání částí se zákon použije pro každou jednotlivou část s uvedením požadavků na kvalifikaci a hodnotících kritérií

16 Otevírání obálek s nabídkami, posuzování nabídek
Kontrola – např. zda je nabídka podepsána oprávněnou osobou. Hodnocení nabídek – již není předepsána jednotná metoda hodnocení, v zadávací dokumentaci musí být hodnotící kriteria uvedena. Je-li více kriterií musí být uvedena jejich váha (součet vah 100). Posuzování – aby se nejednalo o nepřijatelnou nabídku, aby nebyly nejasnosti v nabídce, aby nebyla mimořádně nízká cena. Viz. dále

17 Zadávací řízení Zadavatel (stavebník) vyhlašuje podmínky zadání a uvádí svoje požadavky v zadávací dokumentaci. Dodavatelé - zhotovitelé na tuto zadávací dokumentaci podávají svoje nabídky. Cílem zadavatele je : najít nejvhodnějšího dodavatele ve výběrovém řízení na podkladě výsledků soutěže nebo tzv. z volné ruky a uzavřít příslušnou smlouvu (smlouvu o dílo). Nejvhodnější bývá často (ale ne vždy) dodavatel : s nejnižší nabízenou cenou s nejkratší lhůtou výstavby, nejdelší záruční lhůtou a s dobrým jménem v odborných kruzích.

18 Zadávací řízení Návrh smlouvy o dílo Projektová dokumentace
Předané podklady pro zpracování nabídky: Projektová dokumentace Stupeň projektové dokumentace (výkresová část, technická zpráva) bývá ve většině případů pouze v úrovni pro stavební povolení Výkaz výměr zpravidla vypracovaný projektantem („prázdný“ položkový rozpočet stavby) Popis nároků – standardů (např. sádrové omítky vnitřní a pod. Návrh smlouvy o dílo

19 Smlouvou o dílo na realizaci stavby se zavazují :
zhotovitel k provedení určitého díla objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení Smlouva je - závazným dokumentem pro vzájemné vztahy, základním dokumentem pro případné řešení sporů u rozhodčího soudu.

20 Návrh smlouvy o dílo A. Smluvní strany Objednatel B. Předmět díla
Název, adresa, IČ, DIČ, bankovní spojení, oprávněné osoby apod. Zhotovitel dtto B. Předmět díla Vymezení předmětu díla Místo provádění díla Členění díla Čas zhotovení, termín zahájení a dokončení (může být i v další části) Jakost a provedení díla Náhradní materiály

21 C. Cena díla Podklady pro sestavení ceny Smluvní cena bez DPH, DPH (Zákon o DPH ), Cena včetně DPH Případně způsob určení ceny (není podmínkou, že cena musí být předem stanovena. Musí být však jasně stanoven způsob tvorby ceny pro následnou úhradu) Podmínky čerpání smluvního rozpočtu Platební kalendář, Splatnost peněžního závazku Odstoupení od smlouvy – porušení ujednání a následné finanční vypořádání Sankční ujednání, smluvní úroky z prodlení – pokuty, penále Přerušení prací Podmínky a důsledky přerušení prací při vadách předaných věcí Podmínky a důsledky přerušení prací při skrytých překážkách Podmínky a důsledky přerušení prací při neposkytnutí spolupůsobení objednatele Provádění kontrol. Průběžné kontroly (technický dozor, autorský dozor). Kontroly zakrývaných prací Užívání předmětu díla před předáním. Dohody o užívání předmětu díla před předáním Důsledky neoprávněného užívání díla před předáním

22 a/ způsob provedení zkoušek
Dohodnuté zkoušky a/ způsob provedení zkoušek b/ harmonogram průběhu c/ podmínky úspěšnosti zkoušek d/ předpoklady provedení zkoušek : da/ zajištěných objednatelem db/ zajištěných zhotovitelem

23 Další smluvní náležitosti:
Úhrada místních poplatků za zábory a za užívání chodníků a komunikací, za odběr médií,…, předložení pojistné smlouvy s pojišťovacím ústavem na rizika vyplývající z činnosti při provádění díla. Předání díla … příprava k předání díla a/ doklady, které připraví účastníci smlouvy pro předávací řízení b/ výzva k převzetí (účasti na zkouškách), kolik dnů před je povinnost toto oznámit c/ podmínky pro předání díla ze strany objednatele a zhotovitele Zápis o převzetí, vyklizení staveniště, vyhodnocení a uzavření úhrad a platebních podmínek, smluvní pokuty, odpovědnost za vady, záruka, podstatné porušení smlouvy

24 E: Závěrečná ustanovení
D: Ostatní podmínky Odstoupení od smlouvy. Důvěrné informace. Přechod vlastnického práva. Nebezpečí škody na věci, jiné nebezpečí. Zkušební provoz, garanční zkoušky. Podmínky provádění díla za provozu. Další ujednání. E: Závěrečná ustanovení Dohody o změně smlouvy Počet výtisků, jejich rozdělení Smlouva ani formálně nemusí být nazvána pouze „smlouvou o dílo“, může být označena jako „smlouva o provedení stavebního díla“, s odkazem na příslušné paragrafy platné legislativy, neboť v případě sporu soud bude rozhodovat z OBSAHU SMLOUVY a nikoliv z označení.

25 Zpracování nabídky Zhotovitelé zahájí zpracování nabídky v intencích zadávacích podmínek a podle požadavku investora. Podkladem je mimo projektové dokumentace, výkaz výměr a pod. i návrh smlouvy o dílo ze strany investora. Investor tak ve smlouvě v předstihu formuluje požadavky a nároky. Při výběru z většího počtu potencionálních zhotovitelů stavby nemusí studovat jimi vypracované a předložené návrhy smluv.

26 Nabídková příprava Stavební firma zpracovává nabídku:
Zúčastní-li se veřejné soutěže Byla-li poptána stavebníkem (investorem), či vyšším dodavatelem stavby (v tomto případě bude stavební firma v roli subdodavatele -poddodavatele).

27 Nabídková příprava b/ získat zakázku
Účel předvýrobní (nabídkové) přípravy: a/ vypracovat nabídku b/ získat zakázku Účelem je vypracovat nejlepší nabídku včetně všech náležitostí vyžadovaných zadavatelem se všemi doklady opravňujícími k podnikání a uzavřít smlouvu Stavební podniky personálně zajišťují nabídkovou činnost co nejzkušenějšími pracovníky, organizovanými v útvarech přípravy nabídky. Je výhodné, když členem takové skupiny se dočasně stane i budoucí stavbyvedoucí.  

28 Zpracování nabídky dodavatelem/zhotovitelem
Dílčí kroky: Prostudování zadávací dokumentace včetně návazností na smluvní ustanovení (záruka, termíny, způsob financování, prohlídka staveniště, ověření jeho základních vlastností a podmínek realizace). Prostorové, technologické a časové vyjasnění zhotovování stavby. Vyjasnění subdodavatelského zajištění (podzhotovitelů) a obstaravatelských cen (rozhodující materiál, doprava, stroje). Aktualizace podnikové databáze a přirážek ve vazbě na místní podmínky. Ocenění položek výkazu výměr – nabídková výrobní kalkulace vlastních nákladů, nabídková cena - cenová obchodní politika - marketing

29 Postup zpracování nabídky
Zpracování rozpočtu: ocenění výkazu výměr tzv. „firemními cenami“ vypočtenými výrobní kalkulací či převzatými z realizovaných staveb (výsledné faktury), nebo ocenění od subdodavatelů za jejich část díla Vypočtený rozpočet stavby stanoví cenu za stavbu, ta se však nemusí rovnat budoucí ceně smluvní. Návrh ceny je součástí firemní strategie!!!!! Pro ocenění je třeba rozmyslet budoucí realizaci stavby - zařízení staveniště – plochy, mechanizaci, budoucí nasazení kapacit - zvážit lhůtu výstavby pro zapracování do SoD - zpracovat další podklady pro doplnění návrhu smlouvy o dílo - dát případný protinávrh k bodům v návrhu SoD - platební podmínky - lhůty splatnosti - pozastávka

30 Nabídka musí být: Reálná - dle ceny - dle možností firmy
Konkurenceschopná (nízká cena může způsobit ztrátu) Musí být předem zváženo, zda nabídku zpracovávat (vypracování firmu stojí peníze!), jaké jsou kapacitní možnosti, zda je technologicky adekvátní zaměření firmy. Nabídku ve firmě zpracovává při klasickém organizačním schématu oddělení přípravy. OPAKOVÁNÍ: rozdíl mezi kontrolním a mezi nabídkovým rozpočtem !!! Postup sestavení, rekapitulace stavebních prací HSV, PSV, montážních prací M. Krycí list (vč. NUS,…. DPH)

31 Nabídková cena Nabídková cena = NÁKLADY VYKONU + ZISK(MARŽE)
Nabídková cena je předmětem předsmluvních jednání, vedoucích ke smluvní ceně. Smluvní cena provedení stavebních prací zhotovení stavebních objektů a staveb představuje cenu, na níž se zhotovitel a objednatel dohodli ve smlouvě o dílo v souladu s právními předpisy (podle zákona o cenách, zákona o veřejných zakázkách, atd.). Nabídková cena = NÁKLADY VYKONU + ZISK(MARŽE)

32

33 Cena stavebního objektu podle podrobnosti dokumentace stavby

34 Hodnocení nabídek zadavatelem
Při zadávání stavební zakázky si zadavatel určí "informativní cenu" (nezveřejněným kontrolním rozpočtem stavebního díla) a sám si určuje vlastní trh, na kterém se poptává po zhotovení stavebního díla. Při hodnocení došlých nabídek se provádí: Ověření splnění věcných a formálních požadavků, sestavení pořadí nabídek. Na základě hodnocení se zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky (která nejlépe splňuje vyhlášená kritéria). Toto svoje rozhodnutí oznámí vybranému dodavavateli, a vyzve ho k jednání o smlouvě o dílo. Po skončení těchto jednání je smlouva o dílo podepsána a tím uzavřena.

35 Výběr subdodavatelů K podání nabídky uchazeč zpravidla vyzve i sudodavatele – tj. firmy, které se mu v minulosti osvědčily, nebo které mají na trhu dobré reference. Pozn.: Některé subdodavatelské firmy mají zvláštní statut – jsou již vedením firmy schváleny pro opakovanou spolupráci Postup: Postoupení dokumentace osloveným subdodavatelům Posouzení vypracovaných nabídek od subdodavatelů (serióznost, spolehlivost, odbornost, nabídnutá cena, termíny,…, případně ISO, referenční realizované stavby) Nabídková cena = nabídková cena za práce provedené vlastními kapacitami + nabídkové ceny jednotlivých (vybraných) subdodavatelů Poznámka: není vhodné preferovat nejnižší cenu

36 VZOR OTÁZKY KE ZKOUŠCE K čemu slouží a čím se liší výběrové řízení prováděné investorem nebo dodavatelem. Jaké podklady je třeba poskytnout pro zpracování nabídky?   Investor – k výběru zhotovitele, vyššího dodavatele stavby. Dodavatel – k výběru subdodavatele, podzhotovitele Předané podklady pro zpracování nabídky: Projektová dokumentace - stupeň projektové dokumentace (výkresová část, technická zpráva) bývá ve většině případů pouze v úrovni pro stavební povolení Výkaz výměr zpravidla vypracovaný projektantem - ve formě „prázdného“ položkového rozpočtu stavby Popis nároků – standardů (např. sádrové omítky vnitřní, fabion u stropu oblý) Návrh smlouvy o dílo


Stáhnout ppt "ČVUT v Praze, Fakulta stavební"

Podobné prezentace


Reklamy Google