Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

2 Komponenty podpory zdraví
Výchova ke zdraví Tvorba životních podmínek podporujících zdraví (ochrana zdraví) Intervenční programy podporující zdraví (prevence) Podpora zdraví je proces umožňující všem samostatné rozhodování o zdraví a zvyšující schopnost všech vlastní zdraví posilovat. Úzce souvisí s prevencí nemocí. Vysoká škola polytechnická Jihlava

3 Model podpory zdraví Daný model zvýrazňuje průnik prevence a ochrany zdraví a vnímá výchovu ke zdraví jako nezbytný prvek k zajištění změny přístupu k podpoře zdraví. Vysoká škola polytechnická Jihlava

4 Výchova ke zdraví - definice WHO
Dvoustupňový proces poskytování informací a rad ke správnému způsobu života a napomáhající k rozvoji znalostí a dovedností s cílem změny chování, které vyžaduje zdravotní stav jednotlivců a komunit. Umožňuje a ovlivňuje kontrolu nad vlastním zdravím a vede k optimalizaci postojů a návyků pro zdravý způsob života a dosažení maximální možné kvality života. Je nezbytnou součástí edukace pacientů v sekundární a terciální prevenci. Vysoká škola polytechnická Jihlava

5 Výchova ke zdraví Je součástí celkové zdravotní politiky státu, jejíž naplňování je úkolem všech resortů. Stává se součástí komplexního přístupu k pacientům, handicapovaným a ke zdravým lidem v prevenci nemocí a podpoře zdraví. Metodické centrum – SZÚ, realizátory dle zákona č. 258/2000 Sb. – Zdravotní ústavy. Podíl na naplňování cílů výchovy ke zdraví mají i ostatní organizace. Vysoká škola polytechnická Jihlava

6 Předmět činnosti Edukace jednotlivců, komunit a celé populace všech věkových, sociálních a etnických kategorií. Podílí se podle aktuálních potřeb na realizaci lokálních a celospolečenských programů a v současnosti je prioritou podíl na plnění cílů programu ZDRAVÍ 21. Vysoká škola polytechnická Jihlava

7 Hlavní zásady výchovy ke zdraví
Činnost musí být soustavná, systematická, komplexní a důsledně promyšlená. Cílená vzhledem k věku, pohlaví, vzdělání a konkrétním problémům jedince nebo komunity v oblasti zdravotní, psychické, sociální a společenské. Aktualizovaná nejnovějšími poznatky z oblasti vědy a výzkumu. Respektující životní prostředí jedince. Osobní zainteresovanost každého jedince. Vysoká škola polytechnická Jihlava

8 Výchova ke zdraví - metody práce
Přizpůsobeny specifickým cílům a mají různé postupy podle aktuální potřeby a naléhavosti jevu, kterým se zabývají. Upoutání pozornosti k danému problému: velkoplošná reklama, televizní spoty, plakáty, kampaně Sdělení základních informací - upozornění, doporučení, rady letáky, kalendáře, články v novinách, televizní a rozhlasové krátké pořady Vysoká škola polytechnická Jihlava

9 Výchova ke zdraví - metody práce
Sdělení obsažnějších informací a návodů – edukace ke změně postojů: obsáhlejší televizní a rozhlasové pořady, brožury, knihy, přednášky a besedy, internetové stránky Návody a metody ke změně chování – intervenční postupy: soubory doporučení a postupů, interaktivní počítačové programy, receptáře, výstavy, kurzy a systematické výukové plány. Vysoká škola polytechnická Jihlava

10 Kdo zajišťuje výchovu ke zdraví
Ministerstvo zdravotnictví - sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví; řídí výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav – metodické vedení a realizuje vlastní ediční tvorbu a videotvorbu na celostátní úrovni. - sleduje ediční a dramaturgické plány dalších organizací - spolupráce. Zdravotní ústavy – nyní dislokovaná pracoviště SZÚ - realizátory a koordinátory výchovy ke zdraví v krajích. Spolupráce s NNO, školami, TV, rozhlasem, sdělovacími prostředky apod. Vysoká škola polytechnická Jihlava

11 Úkoly výchovy ke zdraví – obsahové priority
Děti a mládež Předškolní věk: zásady správné výživy, pohyb, osobní hygiena, denní režim, základy prevence nejčastějších nemocí, seznámení se s lékařem Školní věk: zdravý životní styl, správný režim práce a odpočinku, duševní hygiena, sexuální výchova – základy, protikuřácká, protialkoholová a protidrogová výchova, prevence nejčastějších nemocí Dorostový věk zdravý životní styl, sexuální výchova – zdravý sexuální život, HIV/AIDS, drogy, kouření, výběr povolání Vysoká škola polytechnická Jihlava

12 Úkoly výchovy ke zdraví – obsahové priority
Rodiče výchova dětí, zdravý životní styl, prevence kuřáctví, alkoholismu a drogových závislostí dětí a mládeže, zásady prevence a léčby nejčastějších onemocnění, orientace v systému zdravotnictví Dospělí lidé zdravý životní styl, vliv pracovního a životního prostředí na zdraví, duševní hygiena – stres, Vysoká škola polytechnická Jihlava

13 Úkoly výchovy ke zdraví – obsahové priority
Senioři životní styl, zásady překonávání snižování fyzických a duševních sil ve stáří, zásady prevence a léčby nejčastějších onemocnění orientace v systému sociální a zdravotní péče Pacienti rady v nemoci, diety, doporučení ke kompenzaci poruch zdraví, zdravotní pomůcky Vysoká škola polytechnická Jihlava

14 Předškolní věk ukázka některých publikací
Vysoká škola polytechnická Jihlava

15 Školní věk ukázka některých publikací
Vysoká škola polytechnická Jihlava

16 Adolescenti ukázka některých publikací
Vysoká škola polytechnická Jihlava

17 Role rodičů ukázka některých publikací
Vysoká škola polytechnická Jihlava

18 Role školy ukázka některých publikací
Vysoká škola polytechnická Jihlava

19 Role zdravotnického personálu ukázka některých publikací
Vysoká škola polytechnická Jihlava

20 Výchova ke zdraví dětí a mládeže
Cíl Výchova k odpovědnosti za vlastní zdraví Aktivní podíl na podpoře zdraví a prevenci nemocí Dílčí cíle Získávání vědomostí o determinantách zdraví Získávání dovedností a návyků zdraví prospěšných Seznamování se zdraví prospěšnými vzorci chování Vytváření optimálního hodnotového systému Vysoká škola polytechnická Jihlava

21 Výuka výchovy ke zdraví na základní škole
Základní instituce v realizaci výchovy ke zdraví –rámcové vzdělávací programy MŠMT ČR – projekt Zdravá škola a Zdravá MŠ Cíl – tvorba zdravých podmínek života – individuální rozvoj žáka, vytvářet správné dovednosti a návyky Je součástí všech vyučovacích předmětů Činnosti – projekty podpory zdraví – ozdravění stravování, kompenzace školní zátěže, zdravotní tělocvik, ozdravné pobyty Vysoká škola polytechnická Jihlava

22 Pedagogické zásady Přiměřenost věku
Postup od jednoduchého ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu Soustavnost, promyšlenost, návaznost, komplexnost Aktuálnost Respektování potřeb dítěte Specifika věkového období Možnost ověření znalostí a dovedností, diskuse a hodnocení Vysoká škola polytechnická Jihlava

23 Strategie přístupu Moderní přístup se snaží nejen zprostředkovat informace, ale i ovlivňovat postoje, rozhodování o chování, podporuje sebedůvěru dětí, jejich dovednosti odolávat nežádoucím vlivům svých vrstevníků Omezuje nerovnocenné postavení učitel/ žák Peer program: práce ve skupině brainstorming názorné pomůcky vlastní tvorba dětí Vysoká škola polytechnická Jihlava

24 Výchova ke zdraví v primární péči
Je cílena na jednotlivce zdravé, nemocné nebo ohrožené na zdraví Na skupiny obyvatelstva s ohledem na věk, diagnózy, profesní skupiny Na speciální problematiku žen Na osoby žijící v určitém rizikovém prostředí Na komunitu – škola, podnik, město Na celou populaci – využití celostátních, regionálních či místních sdělovacích prostředků Vysoká škola polytechnická Jihlava

25 Výchova ke zdraví v primární péči
Podstatná role praktických a ambulantních lékařů, výchova ke zdraví na SZŠ a VZŠ Zvýšení role sester v primární prevenci – rady, doporučení, instruktáže – př. role sestry v prevenci ca prsu, preventivní prohlídky, Výchova se stává součástí léčebného režimu a doporučení Využívání komplexního poradenství životního stylu – poradny na ZÚ, soukromé Spolupráce s praktiky vede k pozitivním změnám chování, snížení rizikového profilu Vysoká škola polytechnická Jihlava

26 Výchova ke zdraví v komunitách
Oslovení skupin v komunitě musí vycházet ze znalostí jejího demografického a sociálního složení ( pohlaví, věk, vzdělání, národnost, zaměstnanost) Využívá se spíše obecnější rovina oslovení s vysokou mírou srozumitelnosti pro co nejširší spektrum populace Informace musí navrhovat řešení a musí zbavovat strachu a obav z nebezpečí Co nejvíce zdůrazňovat pozitiva přínosu než zápory – pozitivní motivace Vysoká škola polytechnická Jihlava

27 Výchova ke zdraví v komunitách
Nutno monitorovat efektivitu intervencí a sledovat cíle spravedlnosti ve strategiích podpory zdraví. Je třeba hledat příčiny nespravedlnosti ve zdravotní péči a hledat způsob, jak vše zlepšit a vytvářet podmínky podporující zdraví. Vysoká škola polytechnická Jihlava

28 Výchova ke zdraví v komunitách – prostředky oslovení
Vytváření týmů spolupracovníků ve výchově ke zdraví (lékař, pracovník ZÚ, zdravotní rada, NNO, školy, úřady, podnikatelé) Partnerství a vznik národních sítí (Zdravé město), projekty EU Poskytování pravidelných informací – média, noviny, bulletiny Motivační jednorázové akce v souvislosti s významnými dny WHO – Den zdraví, Světový den bez tabáku, Týden duševního zdraví, Mezinárodní den boje proti HIV/AIDS Vysoká škola polytechnická Jihlava

29 Výchova ke zdraví v komunitách – prostředky oslovení
Kampaně – Přestaň a vyhraj Pohybem ke zdraví Běh Terryho Foxe Světový den zdraví Ideální kombinací z hlediska efektivity je propojení lokální, regionální či republikové kampaně Prezentace pozitivních příkladů chování osobností, vzorů Vysoká škola polytechnická Jihlava

30 Sociální marketing Efektivní metoda prosazování různých aktivit v oblasti péče o zdraví Vznikl ve 30. letech 20.století, rozvoj až v 70 letech v USA z marketingu výrobků a služeb Soubor metod a prostředků, které umožňují cíleně působit na vybrané skupiny obyvatelstva se záměrem propagovat, ovlivňovat a měnit postoje občanů k sociálním hodnotám, zejména ke správnému chování ke svému zdraví. Lobování, používání výzkumu trhu, zjišťování připravenosti, jak bude cílová populace reagovat, práce s masmédií, plánování Vysoká škola polytechnická Jihlava

31 Komunikace a výchova prostřednictvím médií
Umožňuje oslovovat velké množství lidí a doplňuje mezilidskou komunikaci (face to face), oslovuje i obtížně dostupné, je relativně finančně méně náročná Problém je jaké zprávy média preferují a jak jsou předávány (neověřené informace – nežádoucí reakce) Placené a neplacené použití sdělovacích prostředků na podporu zdraví Vysoká škola polytechnická Jihlava

32 Výchova ke zdraví – součást programů podpory zdraví
Národní program zdraví ČR – projekty podpory zdraví Efektivní jsou projekty využívající kombinace působení na individuální a komunitní úrovni – program prevence KVO, program prevence nádorových onemocnění, ca prsu, varlat Využívají mezioborové spolupráce intervenčních týmů Vysoká škola polytechnická Jihlava

33 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google