Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracovala: Witoszová Veronika T ř ída: kvinta A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracovala: Witoszová Veronika T ř ída: kvinta A."— Transkript prezentace:

1 Zpracovala: Witoszová Veronika T ř ída: kvinta A

2  Vlastnosti rtuti  Rtu ť ve zdravotnictví  Teplom ě ry  Tlakom ě ry  Dentální amalgámy  Zdravotní rizika  Pou ž ité zdroje

3  kapalný kovový prvek st ř íb ř ité bílé barvy  tento prvek je známý ji ž od starov ě ku  atomové č íslo má 80 a zna č ku Hg  t ěž ký toxický prvek  jediný kapalný kov  pou ž ívá se jako nápl ň teplom ě r ů, manometr ů a p ř íprav ě amalgám ů  ř adí se mezi prudké jedy  dob ř e rozpustná v kyselin ě dusi č né  s n ě kterými kovy tvo ř í kapalné i pevné slitiny – amalgámy  v zemské k ůř e rtu ť vzácná  lze ji získat z minerálu sulfidu rtu ť natého neboli rum ě lky  nejv ě tší sv ě tová lo ž iska se nacházejí ve Špan ě lsku, USA a Rusku

4  je a ž neuv ěř itelné kolik uplatn ě ní má rtu ť ve zdravotnictví  p ř ímo v nemocnici je najdeme v ř ad ě zdravotnických pom ů cek, jako jsou nap ř íklad tlakom ě ry, teplom ě ry a r ů zné sondy  je také sou č ástí laboratorních chemikálií a farmaceutických p ř ípravk ů (vakcíny, o č ní a nosní kapky)  v zuba ř ských ordinacích ji nalezneme v amalgámu a č asto se s ní setkáváme i v b ěž ném elektrickém a elektrotechnickém za ř ízení  rtu ť je ve zdravotnictví všudyp ř ítomná

5  klasický teplom ě r má teplotní rozmezí od 35 °C – 42 °C  stupnice m ěř ení je po 0.1°C  doba m ěř ení teploty je p ě t minut  v nemocnicích se nejsnáze nahrazují, proto ž e existuje ř ada dostupných alternativ  teplm ě ry p ř edstavují nejv ě tší zdroj rtuti v ů bec, i kdy ž mno ž ství rtuti na jeden teplom ě r je zanedbatelný, je to dáno zejména velkým mno ž stvím t ě chto teplom ě r ů  ve sv ě te se ro č n ě prodá p ř es 1 000 000 rtu ť ových teplom ě r ů, které obsahují p ř es 4000kg rtuti  v dnešní dob ě máme na výb ě r ze dvou variant teplom ě r ů – digitální a rtu ť ový  o rtu ť ových teplom ě rech se obecn ě tvrdí, ž e jsou p ř esn ě jší v m ěř ení, ale na druhou stranu se dají lehce rozbít

6  nacházejí široké uplatn ě ní v nemocnicích i v malých léka ř ských praxích  v porovnání s ostatními pom ů ckami obsahují tlakom ě ry pom ě rn ě velké mno ž ství rtuti  rtu ť ové tlakom ě ry se pou ž ívají u ž p ř es 100 let  musí být správn ě se ř ízeny, aby poskytovaly kvalitní výsledky  švédská inspekce pro chemické látky (KEMI) v nedávné dob ě provedla pr ů zkum kvality bezertu ť ových za ř ízení na m ěř ení tlaku a záv ě r vyzn ě l jednozna č n ě ve prosp ě ch rtuti

7  v b ěž ném ž ivot ě se nej č ast ě ji setkáme s amalgámy dentálními, pou ž ívanými v zubním léka ř ství jako velmi odolná výpl ň zubu po odstran ě ní zubního kazu  v sou č asné dob ě se pou ž ívají amalgámy, které vzniknou smísením rtuti se slitinou st ř íbra, m ě di a cínu  Dentální amalgám musí spl ň ovat ř adu p ř ísných kritérií: 1) rychlost tuhnutí musí být taková, aby léka ř m ě l dostatek č asu plombu do zubu správn ě zasadit a mechanicky upravit, sou č asn ě by však ji ž po hodin ě a ž dvou m ě la být natolik tvrdá, ž e ji pacient m ůž e pou ž ívat (kousat na ošet ř ený zub) 2) b ě hem tvrdnutí nesmí docházet k velkým rozm ě rovým zm ě nám amalgámu – p ř i expanzi by hrozilo roztr ž ení zubu, p ř i zmenšení objemu by plomba vypadávala 3) amalgám musí být co nejvíce chemicky odolný v ůč i prost ř edí v lidských ústech, aby nedocházelo k uvol ň ování rtuti a zbylých kov ů do organismu  dnes se dentální amalgámy nahrazují r ů znými plastickými polymery, ale jeho vlastnosti jsou stále nejlepší ze všech zubních výplní  amalgámy se pou ž ívají p ř edevším k výplni stoli č ek, kde nevadí jeho tmavá barva. Ale uplatní se zde jeho tvrdost a mechanická odolnost

8

9  rtu ť pat ř í mezi prvky, jejich ž vliv na zdravotní stav lidského organismu je jednozna č n ě negativní  bylo prokázáno, ž e rtu ť m ůž e v ledvinách setrvat a ž desítky let  projevy chronické otravy bývají č asto nespecifické - od studených kon č etin, vypadávání vlas ů, p ř es za ž ívací poruchy, r ů zné neurologické a psychické potí ž e a ž po záva ž né stavy jako nap ř. chudokrevnost  do organismu se rtu ť dostává dv ě ma cestami – v potrav ě a dýcháním  z potravin jsou rizikovým faktorem p ř edevším vnit ř nosti (játra, ledviny) nebo ryby, které byly kontaminovány rtutí p ř i svém r ů stu  rtu ť je zdraví nebezpe č ná zejména v p ř ípad ě vdechování jejích par  kritickým orgánem p ř i akutním vystavení parám rtuti jsou plíce  vzniká erozivní bronchitida a posti ž ený č lov ě k m ůž e dokonce zem ř ít na respira č ní selhání

10  http://cs.wikipedia.org/ http://cs.wikipedia.org/  http://www.merice-krevniho-tlaku.cz/o- rtuti.aspx


Stáhnout ppt "Zpracovala: Witoszová Veronika T ř ída: kvinta A."

Podobné prezentace


Reklamy Google