Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika dítěte s postižením

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika dítěte s postižením"— Transkript prezentace:

1 Diagnostika dítěte s postižením

2 Na úvod: Proces „odhalování/potvrzování“ postižení je pro rodinu velmi stresující záležitostí. Významně ovlivní fungování celé rodiny, i širšího kruhu rodiny. Je zapotřebí komplexní péče pro celou rodinu - psychologická, speciálně – pedagogická, medicínská, sociální, právní) a cílem by mělo být POMOCI ZVLÁDNOUT POSTIŽENÉMU JEDINCI A JEHO RODINĚ ZAČLENIT SE DO SPOLEČNOSTI

3 Na úvod: Smířit se s postižením je náročný, dlouhodobý proces, který je typický určitými fázemi. Situaci navíc komplikuje i prognóza daného typu postižení, která může být na kontinuu „velmi nadějná – velmi nepříznivá“, závisí také na mnoha okolnostech: kdy k postižení došlo (v prenatálním období, při narození, těsně po narození, v dětství…) zkušenost s postižením třeba v rodině( neslyšícím rodičům se narodí neslyšící dítě x slyšícím rodiům se narodí neslyšící dítě) jaká je míra postižení, zda se jedná o kombinaci postižení, co všechno postižení znemožňuje v běžném životě

4 Reakce na postižení Kübler-Ross ( zabývá se tématy spojené se smrtí)
Fáze vyrovnávání se s postižením: šok, popření – nevěří, nechtějí si to přiznat, agrese, netečnost, nečekané, neadekvátní emoční reakce… hněv, kritika – hledání viníka. Kdo bývá za viníka nejčastěji označován? 1. Matka 2. Otec 3. zdravotnictví, Pocity: zdrcení, zmatek, hněv, zlost, obviňování stadium smlouvání – tíživou situaci vidí rodiče růžovými brýlemi, hledají řešení – únik léčitelé a zázraky, přebírání funkcí ve společnosti ve prospěch jiných dětí, ne však vlastního, časté ustrnutí na této fázi rodiče ztrácejí zábrany, svěřují se s pocity; úlevové emoce – pláč, smutek; uznání potřeb dítěte stadium přijetí – nalezení životního smyslu; rodič obrací pozornost od sebe na dítě; konstruktivní jednání – pochopení úkolu a s ním spojených hodnot.

5 Otázky času mezi prvními projevy, které mohou rodičům signalizovat, že dítě není v pořádku a dobou sdělení diagnózy - nejistota tohoto období je pro rodinu specifickou stresovou situací. Sdělení diagnózy pak může pro rodiče znamenat i jistou formu úlevy – „ví, na čem jsou“ zahájení včasné intervence o postiž. dítě - negativně se zde mohou odrazit fáze rodiny přijímání faktu o postižení. Malým dětem „běží čas“ velmi rychle, při včasné intervenci lze dítě v jeho vývoji významně podpořit.

6 Rodičovská role a postižené dítě
pocity znehodnocení rodičovské prestiže – narození postiženého dítěte („neumíme zplodit/porodit zdravé dítě), u dětí s postižením později získaném tyto pocity rodina nemá. významná změna v socio-ekonomické oblasti rodiny (dítě vyžaduje intenzivní péči, léčba a úprava prostředí vyžaduje náročné změny…)

7 Vývojová fáze rodiny, vývojové krize
Postižení dítěte je často momentem manžeské krize – každý krizi zpracovává jiným způsobem, v jinou chvíli a odlišně dlouho, postižení dítěte se může dostávat do střetu s běžnými tranzitorními krizemi (= většinou přechodné krize z vývojových, předvidatelných a očekávaných životních změn či událostí) VÝVOJOVÉ FÁZE NUKLEÁRNÍ RODINY 1. Fáze tvoření roky, zakládá se společná domácnost, rozdělení rolí ; ukončení fáze – narození dítěte; manželství →(2 roky)→dítě 2. Fáze rozšiřování (extenzní) - po narození posledního dítěte 3. Fáze ukončení extenze - první dítě opouští domov (stává se soběstačným) 4. Fáze zúžení - odchod posledního dítěte 5. Fáze ukončeného zúžení - jeden z partnerů umírá 6. Uzavření - smrt druhého partnera

8 Psychocociální vývoj post. dítěte
postižení vliv na celou osobnost dítěte, postižené dítě prochází stejnými fázemi vývoje jako dítě zdravé, ale v některých obdobích je zvýšené riziko vzniku další odchylky – zejména sekundárního charakteru deprivace zapříčiněná postižením – specifický vývoj dítěte se zrakovým, sluchovým postižením, tělesným či kombinovaným. typické jsou komunikační potíže, zvláštnosti v projevech postiženého dítěte dané jeho postižením, sekundárně výskyt neurotických příznaků a poruch chování

9 Psychosoc. vývoj post. dítěte – stadia dle Eriksona:
1. vývojový úkol – získání důvěry, naděje – celoživotní základ citových vztahů → rizika tohoto období: rodiče řeší postižení dítěte, setrvávají ve stadiu hněvu, popření. Chybí dostatek přijetí, lásky, dítě není stimulováno → větší riziko citové deprivace, resp. subdeprivace (stimulační deprivace vede k vývojovému opoždění) zhruba batolecí věk - téma autonomie (prosazování vůle, vědomé chtění) riziko: nereálná očekávání od dítěte; vymezování soc. odlišné role; emancipační obtíže:vázáno na určité místo – chybí odpoutání na dané místo, vázáno na aktuální kontakt s realitou; vazba na matku. Vážně postižené batole se jeví spíše jako kojenec (nechodí, nemluví…) stadium iniciativy – předškolní věk – schopnost cítit vinu (svědomí) – interakce s vrstevníky → proces integrace. První krize identity – dochází k potvrzení odlišnosti jako stálého negativního znaku osobnosti postiženého dítěte. stadium snaživé píle – pocit méněcennosti, nedostačivosti. Integrace do běžné školy je pro dítě velmi náročnou zátěžovou situací. Vysoké nároky klade i na rodiče.

10 Psychosoc. vývoj post. dítěte – stadia dle Eriksona:
stadium identity (sociální – ztotožnění se skupinou vrstevníků a nalezení vlastního místa mezi nimi → problém: dětská závislost na rodině; osobní identita – zralý pohled na vlastní osobu → problematika postižení hraje velkou roli – rozdíl, zda jedinec žije ve společnosti stejně postižených či v majoritní společnosti). Významnou součástí osobní identity = budoucí profesní role → volba omezená, zúžené možnosti další významné mezníky : → nástup do zaměstnání a uplatnění – seberealizace a s tím související obtíže vzniklé vzhledem postižení → hledání partnera: čím větší postižení, tím méně přijatelný jako partner. Časté upínání na pečující osobu (asistent, zdravotnický personál…) Získat zdravého partnera se stává potvrzením vlastní hodnoty – je to ideál.

11 Okolí, postoj společnosti
→ často ambivalence – kladné i záporné hodnocení (na jedné straně soucit s postiženým, na druhé straně současně s tím odpor, strach) → předsudky – laické diagnostické kritérium, vycházející převážně z neznalosti problematiky; generalizace – „házení všech stejně postižených do jednoho pytle“ → sociální stigma – stigmatizující defekty ty, které vyvolávají nežádoucí nápadnosti

12 V jaké fázi vývoje JEDINCE k postižení došlo?
KDY POTIŽENÍ VZNIKLO - zda se jedná o postižení vrozené, získané v raném věku nebo později získané. Jedinec s vrozeným postižením, či získaném v raném věku je na postižení adaptován, není to pro něj samotného subjektivně traumatizující. Velmi traumatizující je toto zjištění pro rodiče, kteří v těch nejdůležitějších chvílích raného vývoje prochází krizí a vyrovnávají se s postižením (dlouhodobá záležitost). Získané postižení představuje pro samotného jedince větší psychické trauma, jedinec umí srovnávat, co ztratil, má ale dřívější zkušenosti, které jsou velkou výhodou + nějakou dobu, či podstatnou dobu se rozvíjel standardním způsobem. příklady: neslyšící od narození (prelingválně) – problém s osvojením slovní řeči/ neslyšící postlingválně – zachovaná verbální komunikace). Velmi důležité je takové věkové období, kdy k postižení došlo (školní věk, puberta, adolescence – otázka jak dál zvládnu svoje vývojové úkoly? - závisí také na míře postižení – lehká nedoslýchavost – po úplnou ztrátu sluchu bez zbytků sluchu či lehká slabozrakost po slepotu bez zbytků zraku.

13 Specifický vývoj zrakově postižených
Zrakově postižené dítě: → porucha zrakových funkcí může být různě závažná, kvalitativně odlišná, vzniklá v různém období a spojená s rozdílným rizikem vzniku kombinovaného postižení. → zrakové postižení logicky vyvolává senzorickou deprivaci právě v závislosti na závažnosti postižení (potíže v těchto oblastech – zraková ostrost, intenzita světla, rozsah zorného pole- např. u glaukomu – problémy v centrální nebo periferní části; barvocit) → charakter zrakového postižení → lze korigovat při potížích s akomodací čočky či nelze korigovat, pokud jsou postihnuta např. jiná místa v oku; postižení sítnice a zrakového nervu – např. perinatání retinopatie ; kortikální postižení zrakových funkcí → proměnlivost zrakové percepce, minimální atraktivita podnětů, tendence hledět do světla – na první pohled nejsou nápadnosti, které by poukazovaly na problém se zrakem. → míra zrakového postižení – slabozrakost – zbytky zraku – nevidomost

14 Specifický vývoj zrakově postižených
→ zrakové vnímání je naučenou funkcí → tzn. nutnost stimulace. V případě vady je nutná taková stimulace, která podporuje zachované funkce → zraková stimulace udržuje přijatelný stupeň aktivace → nedostatek vede k apatii, k omezeným reakcím, opožděným reakcím → bez zraku zůstává dítě nezorientováno → tzn. automaticky opožďování vývoje poznávacích procesů → bez zraku se velmi opožďuje motorický vývoj → řeč opožděna být nemusí, ale specifické obtíže například při výslovnosti hlásek, které vyžadují zrakovou nápodobu; potíže dělají abstraktní pojmy – např. barvy, popis krajiny → narušené koverbální chování – zvláštní gesta, mimika, automatismy (uspokojování pohybové potřeby) → sociální vývoj též opožděn → kompenzací je sluch a hmat → potíže s pochopením trvalosti objektu → hrubá motorika – těžce zrakově postižené děti začínají později chodit – chybí jim stimulace prostředím. → senzomotorika – také opožděná – chybí kontrola zrakem

15 Specifický vývoj sluchově postižených
Důsledky sluchových vad: Chybí kontinuita dění – chabé informace o světě; nejistota, strach, omezený rozvoj poznávacích procesů Narušená komunikace (komunikační potíže a vývojové zvláštnosti v rozvoji slovní řeči) Omezení kognitivního vývoje Ochuzení po emoční a volní stránce (vývojové zvláštnosti v oblasti citové a volní) Vliv na socializaci (vývojové zvláštnosti v oblasti mezilidských vztahů)

16 Specifický vývoj sluchově postižených
Vývoj SP dítěte v kojeneckém věku: Nápadnosti v tomto období nebývají zřetelné Velmi těžce sluchově postižené dítě nereaguje na silné zvuky, neleká se nečekaných zvuků, neotáčí hlavičku za zvukem. Diagnosticky důležitý moment – přechod z pudového žvatlání na napodobivé žvatlání !!! Zde řečový vývoj ustává, zpomaluje.

17 Specifický vývoj sluchově postižených
Vývoj SP dítěte v období batolecím: Nejčastěji SP zjištěno v tomto období (v 1,5 roce – 2 letech) Rozvoj řeči zaostává – používání a upřednostňování přirozených gest, zvláštní projevy mluvené řeči Rodiče si všímají prvních výrazných zvláštností (plačtivost, podrážděnost, zlost, vztek, dítě nevnímá – je apatické, zvýšená unavitelnost, spavost, úzkost, strach) Narušen proces emancipace - bojí se vzdalovat od matky Opožďován bývá i vývoj motorický Charakteristické jsou problémy s jídlem, vyměšováním Zvláštní rituály

18 Specifický vývoj sluchově postižených
Vývoj SP předškolního dítěte: Vzniká stále hlubší bariéra komunikační – výrazné opoždění vývoje řeči a v souvislosti s tím i v myšlení – nutnost vhodné komunikační alternativy (např. znaky!!!) Závislost na rodičích Vlastní svět dítěte – místo interakce s lidmi volí hračky. Typický je častý vzdor, negativismus – přetrvávající i v dalších obdobích

19 Specifický vývoj sluchově postižených
Vývoj SP dítěte – školní věk: ve škole a při školní zátěži – zvýšená unavitelnost, pocity nejistoty, ohrožení, komplex méněcennosti, podezřívavost a vztahovačnost, neúspěch vyvolává dráždivost, zlostné chování, afekty nebo naopak se dítě stahuje do sebe, má vnitřní svět, převládá sebelitování, melancholie Výskyt neurotických příznaků a poruch chování se u neslyšících vyšší než u běžné populace školního nebo adolescentního věku Nedostatek empatie, sebekontroly Sobectví Vůle – menší odpovědnost, povrchnost

20 Specifický vývoj sluchově/zrakově postižených
Dospívání: Důležitá vrstevnická skupina – často neslyšící/nevidomí, ale i tendence vymanit se z této skupiny Identita (řeší postižení) Láska (slyšící x neslyšící) Profesní orientace (přání x reálné možnosti) vzory

21 Vývoj řeči u sluchově postižených
Reflexní křik, emocionální křik, broukání, pudové žvatlání = stejně jako u slyšících Přechod na napodobivé žvatlání (17. – 24. týden ) – počátek obtíží Hlas – méně výrazný, nemodulovaný, hlasové projevy řídké, postrádání rytmu Schází sluchová kontrola vlastních činností Chybí tendence k imitaci řeči – nevyvíjí se spontánní mluvená řeč Gesta hrají důležitou roli, přednostně užívá gesta Typické jsou znaky v mluvní produkce těžce SP: Narušeno: dýchání, fonace(tvorba hlasu) – audiogenní fonace = kolísání výšky hlasu, síly, monotónnost, změna barvy hlasu Artikulace –audiogenní dyslálie Modulační faktory řeči Obsah mluvní produkce: malá aktivní slovní zásoba, dysgramatismy Raná komunikace mezi matkou a dítětem (slyšící x neslyšící, neslyšící x neslyšící, slyšící x slyšící)

22 DIAGNOSTIKA dětí s postižením

23 Komplexní přístup Psychodiagnostika je součástí komplexního diagnostického procesu dítěte s postižením a jeho rodiny prenatální diagnostika diagnostika ve velmi rané fázi vývoje (nemocnice – lékařské obory (neonatologie, neurologie, pediatrie aj.) střediska rané péče, kliničtí psychologové předškolní a školní období - speciálně-pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny, kliničtí psychologové, neziskové organizace – stacionáře atp.

24 Specifická omezení psychodiagnostiky při postižení
psychologické vyšetření se často opírá pouze o kvalitativní data – rozhovor, pozorování - ideálně v přirozeném prostředí, formou hry použití standardizovaných metod pro konkrétní postižení – problém české normy, malý vzorek pro normy – používají se testy pro běžnou populaci – kvalitativně zpracovávány. specifickými jsou v tomto ohledu i testy projektivní – medium rodič v současné době je kladen větší důraz na sledování schopnosti učení dětí v testové situaci (resp. při opakovaném vyšetření) než na pouhé hodnocení aktuálního výkonu, který závisí na minulých, často omezených zkušenostech - diagnostika není o tom odhalovat pouze negativní projevy, ale zejména pozitivní stránky osobnosti - diagnóza je málo významná, kdyby nebyly současně stanovené cílené rady, jak podporovat vývojové možnosti konkrétního dítěte a doporučená podpora.

25 PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ POSTIŽENÉHO DÍTĚTE
Za jakým účelem k nám rodiče s dítětem přicházejí ? Známe diagnózu postižení nebo je teprve nějaké podezření? Je podezření ještě na jinou diagnózu? DIAGNÓZA postižení ZNÁMÁ x NEZNÁMÁ → diagnózu postižení známe – tzn. víme o jaký druh postižení jde a v jaké míře, známe omezení dítěte, víme odkdy je dítě postiženo – výhoda, je možno se na psychologické vyšetření předem vhodně připravit (jde často o diagnostiku například v rámci SPC, kdy je dítě už dlouhodobě sledováno a vyžaduje například posouzení školní zralosti, profesní orientace – atd.) - diagnózu postižení zjišťujeme – tzn. podrobně zjišťujeme informace o postižení (spolupráce s odborníky)– zjistit, druh, míru postižení. Často jde o dlouhodobé, pro rodinu velmi zátěžové období, než se diagnóza skutečně potvrdí i s prognózou.

26 PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ POSTIŽENÉHO DÍTĚTE Anamnéza
všechny podstatné informace o dítěti a rodině – přehled již absolvovaných vyšetření, informace o průběhu vývoje pre-, peri-, postnatálním. Rodinné zázemí, vývojová fáze rodiny a schopnost rodiny spolupracovat, pozice dítěte v rodině, sourozenci, fungování rodiny. Raný vývoj dítěte – psychomotorický vývoj vhodné dělat ROZHOVOR S RODIČI (oběma) – také často od zdravých dětí se dozvídáme anamnestické údaje (doplní to obrázek o fungování rodiny) – u postižených dětí jsme často závislí pouze na sděleních od rodičů – pozor – rodiče často nadhodnocují svoje dítě – často k tomu vedou i nevhodně položené otázky. Všímat si nápadnosti chování u rodičů (přehnaně chválící – zaměření na výkon x nedoceňující dítě, nevěří v jeho schopnosti x úzkostní rodiče, bázliví, nedávající prostor dítěti, vše za dítě dělající) - zjistit výchovný styl, adekvátnost hodnocení dítěte, představy o dalším vzdělávání, cíle, ambice (často očekávání nejsou realistická, ambice vysoké, neodpovídají možnostem dítěte) - zjistit sourozence a podrobněji o sourozencích + výchovný styl a hodnocení sourozenců rodiči. - zmapovat vývojovou fázi rodiny a možné probíhající individuální krize napříč rodinným spektrem. - jakou oporu rodiče využívají, jak se vyrovnávají s každodenní zátěží postižení

27 Příprava na psychologické vyšetření
U smyslově postiženého dítěte je potřeba připravit takové prostředí, které bude pro dítě vhodné!! Nejlépe uskutečnit diagnostiku v přirozeném prostředí dítěte – zejména v rané fázi vývoje dítěte ( je to i moment terapeutický) Jakým způsobem budeme s dítětem komunikovat? Orálně x znaky x bude někdo pomáhat, např. rodič? Jsou vhodné testy verbální x neverbální? představa o délce a počtu použitých metod (rychlá unavitelnost dítěte, nesoustředěnost), „sběr“ informací od jiných odborníků (odborní lékaři, pedagogové, soc. pracovnice…) Jedno vyšetření často nestačí, vhodné úvodní seznamovací setkání Rozhovor s rodiči (vhodný bez dítěte) – pozor na vhodně kladené otázky Vyšetření dítěte – nutné sledovat jeho celkový stav (často je vyšetření nemožné nebo nedokončené, často není možné bez pomoci rodičů) Závěr: v případě, že vyslovujeme podezření na postižení, pak je nutné opatrnosti při sdělování (mít na paměti základy krizové intervence) Nejen diagnóza, ale také doporučení, co dál. Rodiče často ve chvíli oznámení nepříznivé zprávy nevnímají všechny sdělované informace – proto stručně, výstižně, závěr na papíře – popsat i nezbytné další kroky.

28 Posouzení rozumových schopností zrakově postižených dětí
Posouzení celkové úrovně rozumových schopností – Wechslerův inteligenční test – využití zejména verbálních subtestů: → vědomosti – mírou podnětnosti rodinného prostředí, svědčí o úrovni verbálních schopností; lze vypozorovat úroveň zájmu, zvídavosti → porozumění – úroveň sociálního úsudku, porozumění sociálním situacím – tady postižené děti váznou, ptž. vlivem postižení nemají zkušenosti → počty – schopnost koncentrace pozornosti a úroveň krátkodobé paměti. Závisí na školní zkušenosti; verbální způsob výpočtů těmto dětem vyhovuje → podobnosti – pozor, tento subtest může být spíš zkouškou míry zkušeností (děti internátní x v rodině) → opakování čísel – aktuální úroveň pozornosti a krátkodobé mechanické paměti, děti v tomto subtestu dosahují dobrých výkonů. Nedostatek v subtestu může značit:organické postižení mozku, nižší toleranci k zátěži, zvýšenou emoční labilitu → slovník – úroveň pasivní slovní zásoby, míra specifivké informovanosti závislá na schopnosti verbálního učení; děti často pasivní znalosti – slova neumí užívat v kontextu → další psychologické metody: Ravenův test; hmatová úprava Kohsových kostek (ve Wechsleru) – Vágnerová 1976; pro děti od 6 let, česká standardizace. Místo barvy mají hrubý a hladký povrch.; kresebné zkoušky – v závislosti na postižení – senzomotorika, grafomotorika

29 Posouzení rozumových schopností sluchově postižených dětí
WICS III: Vhodné neverbální subtesty, podle míry postižení lze použít i verbální subtesty Hodnotit kvalitativně: Subtesty: Doplňování obrázků: není nutné pojmenovat chybějící část, stačí ukázat. Prostředek ověření míry běžných znalostí Řazení obrázků: obtížný subtest, chybí specifické zkušenosti, SP děti nevidí děj, ale jednotlivosti Kostky: schopnost učit se, obecná míra inteligence, organické postižení CNS Skládanky: obecná míra inteligence u SP, organické postižení CNS Symboly: pozornost, krátkodobá paměť, práceschopnost

30 Standardizované psychodiagnostické metody
Standardizovaných testů pro českou populaci postižených dětí pro konkrétní postižení je minimálně v závislosti na míře postižení lze využít standardizovaných testů pro běžnou populaci, výsledky je pak nutno velmi opatrně interpretovat důležitější, než znalost konkrétních testů, je schopnost klinického přístupu, schopnosti pozorování, provést kvalitní důkladnou anamnézu, mít znalosti z oblasti vývojových zvláštností postižených dětí v práci klinického psychologa ve zdravotnictví, který se dostává často do náročných diagnosticko-terapeutických situací je potřeba znalostí a dovedností z oblasti krizové intervence

31 Diagnostika na pracovištích
SRP – Střediska rané péče Pomoc, krizová intervence Diagnostika dítěte Informovanost o postižení, konkrétní rady a postupy U sluch. post. dětí zvyk na sluchadla/korekce zraku Diferenciální dg. – odlišit od MR, PAS Výjezdy do rodin Setkávání rodin postižených dětí Kompenzační pomůcky

32 Diagnostika na pracovištích
Speciálně pedagogické centrum (SPC): Typy vyšetření: Vstupní komplexní vyšetření (anamnéza, rozhovor a pozorování) Zařazení do MŠ Doporučení k zařazení do optimálního vzděl. procesu Integrace (MŠ, ZŠ) Jiný způsob plnění školní docházky, SPU, poruchy chování Školní zralost, OŠD Profesní orientace a doporučení k přijímacím zk

33 Diagnostika na pracovištích
SPC: Speciálně ped. dg. SP dítěte: Anamnéza Diagnostika využití sluchu/zraku Vyšetření řeči a komunikačních schopností a dovedností Vyšetření sluchového/zrakového vnímání Vyšetření motoriky (jemná, hrubá) Vyšetření koordinace pohybů, tělesné schéma Přesnost, rychlost pohybů Mimika Grafomotorika Dýchání + vyšetření řeč. orgánů lateralita vnímání, poznávání, rozumová výchova

34 Diagnostika na pracovištích
SPC: Komplexní psychologické vyšetření: Posouzení anamnestických údajů Celková vývojová úroveň dítěte (mentální, osobnostní složka) Práceschopnost Komunikační dovednosti v jazyce mluveném nebo znakovém Výkonová motivace Psychomotorické tempo Odolnost vůči zátěži Obecně u dítěte: zhodnocení stránky tělesné, kognitivní, sociální, emoční, volní, oblast chování + zvláštnosti

35 Diagnostika na pracovištích
Posouzení vých. – vzděl. procesu v SPC, případně PPP (pedagogicko-psychologická poradna): Reverzní test Edfeld Zkouška laterality – Žlab Raven Test obkreslování (Matějček) Kresba postavy WISC – III, Stanford - Binet Orientační test školní zralosti Test vědomostí předškolních dětí (Matějček) K – ABC. Kaufmanova hodnotící škála pro děti IST Kresba stromu Leiterova škála (pouze jedna v ČR!!!) – sluch. postižení

36 Literatura: Svoboda M., Krejčířová, D., Vágnerová, M. (2001): Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál. Květoňová – Švecová L.(2004):Edukace dětí se speciálními potřebami v raném věku a předškolním věku. Brno:Paido.

37 Diagnostika na pracovištích
Kliničtí psychologové ve zdravotnictví, raná péče: Vstupní vyšetření dětí do tří let: Vývojová škála Gesell (5 oblastí – adaptivní chování, hrubá motorika, jemná motorika, řeč, sociální chování Vinelandská škála sociální zralosti (8 kategorií – úroveň obecné soběstačnosti, soběstačnost v jídle, v oblékání, samostatnost dítěte, činnosti, které zvládne, způsob komunikace, úroveň motoriky a sociální adaptace VŠ Bayleyová (3 části – mentální stupnice, motorická stupnice, záznam o chování dítěte)


Stáhnout ppt "Diagnostika dítěte s postižením"

Podobné prezentace


Reklamy Google