Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Karolína Nováková C1.B. Letecká doprava v Praze Ve městě se nachází jedno moderní letiště Praha-Ruzyně. Starší letiště Praha-Kbely patří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Karolína Nováková C1.B. Letecká doprava v Praze Ve městě se nachází jedno moderní letiště Praha-Ruzyně. Starší letiště Praha-Kbely patří."— Transkript prezentace:

1 Vypracovala: Karolína Nováková C1.B

2 Letecká doprava v Praze Ve městě se nachází jedno moderní letiště Praha-Ruzyně. Starší letiště Praha-Kbely patří armádě a neslouží pro normální provoz. Ruzyňské letiště, od 90. let rozšiřované, je schopné přepravit až 13 milionů cestujících ročně; Praha se tak stává důležitým uzlem letecké dopravy ve střední Evropě.letiště Praha-Ruzyněletiště Praha-KbelyEvropě Znečištění ovzduší - oxid uhličitý - CO2, oxidy dusíku - NO, NO2, oxid uhelnatý - CO, uhlovodíky - CxHy, olovo - Pb, prachové částice, ozón - O3, jejich vznik, dopad na životní prostředí a člověka, oblast výskytu. Omezování emisí - trojcestné a řízené katalyzátory, jejich účinnost. Hluk a vibrace - zdroje hluku: silniční, železniční a letecká doprava. Negativní účinky - hodnoty, při kterých dochází k neurotizaci organismu a jiným změnám. Omezování hluku a vibrací - ochranná opatření, oblasti, na které se zaměřují. Znečišťování vod a půdy - přímé a nepřímé, dopad nehod na životní prostředí. Nehody - faktory hrající roli v nehodovosti. Zábor půdy - železniční a silniční doprava.

3 EMISE Emise z letecké dopravy dnes představují asi 3% celkových emisí skleníkových plynů v EU a jejich objem se zvyšuje (od roku 1990 o 87 %). Existuje předpoklad, že se emise způsobené leteckým provozem oproti současné úrovni zvýší do roku 2020 o více než dvojnásobek. I přesto, že letecká doprava přispívá ke změně klimatu nejméně ( silniční doprava vyprodukuje 1122 Gg CO2 za rok, lodní doprava vyprodukuje 222 Gg CO2 za rok, doprava letecká vytváří 178 Gg CO2 za rok), je i tento nárůst emisí v rozporu s úspěšným snižováním emisí v řadě jiných hospodářských odvětví. Bez příslušných opatření bude hrozit, že dosažené environmentální efekty ostatních opatření Evropských společenství ke snižování emisí skleníkových plynů budou negativně ovlivněny právě narůstajícími emisemi z letecké dopravy. Vzhledem k tomu, že mezinárodní letecká a námořní doprava nejsou zahrnuty v národně stanovených plánech na omezování a redukci emisí, je nutné je zahrnout do národní legislativy. V oblasti letectví se v současnosti jedná o zahrnutí do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS -Emission Trading System).obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

4 Dočasné Zvýšení Hlukové Zátěže Nejčastějším důvodem dočasného zvýšení hlukové zátěže v určitých zabydlených částech Prahy bývají změny v organizaci leteckého provozu, které jsou způsobeny nutnými stavebními úpravami a pravidelnou každoroční jarní údržbou hlavní vzletové a přistávací dráhy RWY 06/24 letiště Praha Ruzyně. V důsledku těchto činností bývá tato dráha dočasně úplně uzavřena a veškerý provoz je poté převeden na vedlejší dráhu RWY 13/31.Vzhledem k častým negativním ohlasům obyvatelstva zřídilo Letiště Praha, s.p. zvláštní telefonní linku pro případné dotazy. Potřebné informace můžete nalézt také na internetových stránkách Letiště Praha, s.p. (www.prg.aero)www.prg.aero Nejvyšší přípustné hodnoty hluku z leteckého provozu Nejvyšší přípustné hodnoty hluku z leteckého provozu jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podle ustanovení § 11 odst. 6 tohoto nařízení je pro hluk z leteckého provozu stanovena nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru u staveb pro bydlení LAeq,T = 60 dB pro denní dobu a LAeq,T = 50 dB pro noční dobu

5 Ukázka znečištěného prostředí

6 Snížení emisí Očekávané snížení emisí CO2 z letecké dopravy do roku 2020 je 183 mil. tun, což představuje snížení emisí o 46 % oproti variantě bez dodatečné regulace. Mezi další očekávané dopady lze zařadit některé přínosy ze snížení přepravních výkonů jako nižší hluk, nižší emise ostatních škodlivin aj., byť tyto přínosy budou vzhledem k malému vlivu na výkony provozovatelů letecké dopravy jen omezené.

7 Stručně o Směrnici Subjekt obchodování Provozovatel letecké dopravy – vztahuje se na všechna letadla s maximální vzletovou hmotností přesahující kg kromě jmenovitě uvedených (např. vojenská technika). Rozsah geografického pokrytí V roce 2011 lety v rámci EU, od roku 2012 všechny odlety a přílety na letiště zemí ES. Regulované látky Pouze CO 2. Vazba na Kjótský protokol Jednosměrný otevřený systém – operátoři mohou nakupovat povolenky i od ostatních odvětví (ale ostatní odvětví nemohou nakupovat povolenky od operátorů), v omezené míře je umožněno i nakupování kreditů z projektů ke snížení emisí CO 2 v rámci flexibilních mechanismů Kjótského protokolu. Rozhodování o pravidlech přidělování povolenek Jednotný přístup na úrovni EU. Metoda přidělování Část povolenek přidělena zdarma metodou benchmarkingu (podle výkonnostních ukazatelů) a část prodána v aukci. Množství přidělených povolenek Odvozeno od průměrného objemu emisí z let 2004–2006. Harmonogram projednávání návrhu říjen 2007 – 1.čtení návrhu v EP prosinec 2007 – odsouhlasena politická dohoda Rady 1. polovina 2008 – vyjednávání mezi Radou a EP v rámci 2.čtení nejpozdější termín přijetí návrhu: konec roku 2008.

8 Zpáteční letenka Nárůst ceny při očekávané ceně povolenky 6 EUR v roce 2020 Nárůst ceny při očekávané ceně povolenky 30 EUR v roce 2020 Krátká vzdálenost (500 km)0,9 EUR4,6 EUR Střední vzdálenost (1 500 km)1,8 EUR9 EUR Dlouhá vzdálenost (6 500 km)7,9 EUR39,6 EUR Dopady na ceny letenek V tabulce jsou uvedeny očekávané dopady na ceny letenek v horizontu roku Z hlediska dopadů na výkony sektoru letectví se očekává snížení tempa růstu při vyšší ceně povolenky (30 EUR). V praxi to znamená, že přepravní výkony narostou do roku 2020 o 135 % místo142 % u varianty bez dodatečné regulace.


Stáhnout ppt "Vypracovala: Karolína Nováková C1.B. Letecká doprava v Praze Ve městě se nachází jedno moderní letiště Praha-Ruzyně. Starší letiště Praha-Kbely patří."

Podobné prezentace


Reklamy Google