Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Karolína Nováková C1.B. Letecká doprava v Praze Ve městě se nachází jedno moderní letiště Praha-Ruzyně. Starší letiště Praha-Kbely patří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Karolína Nováková C1.B. Letecká doprava v Praze Ve městě se nachází jedno moderní letiště Praha-Ruzyně. Starší letiště Praha-Kbely patří."— Transkript prezentace:

1 Vypracovala: Karolína Nováková C1.B

2 Letecká doprava v Praze Ve městě se nachází jedno moderní letiště Praha-Ruzyně. Starší letiště Praha-Kbely patří armádě a neslouží pro normální provoz. Ruzyňské letiště, od 90. let rozšiřované, je schopné přepravit až 13 milionů cestujících ročně; Praha se tak stává důležitým uzlem letecké dopravy ve střední Evropě.letiště Praha-Ruzyněletiště Praha-KbelyEvropě Znečištění ovzduší - oxid uhličitý - CO2, oxidy dusíku - NO, NO2, oxid uhelnatý - CO, uhlovodíky - CxHy, olovo - Pb, prachové částice, ozón - O3, jejich vznik, dopad na životní prostředí a člověka, oblast výskytu. Omezování emisí - trojcestné a řízené katalyzátory, jejich účinnost. Hluk a vibrace - zdroje hluku: silniční, železniční a letecká doprava. Negativní účinky - hodnoty, při kterých dochází k neurotizaci organismu a jiným změnám. Omezování hluku a vibrací - ochranná opatření, oblasti, na které se zaměřují. Znečišťování vod a půdy - přímé a nepřímé, dopad nehod na životní prostředí. Nehody - faktory hrající roli v nehodovosti. Zábor půdy - železniční a silniční doprava.

3 EMISE Emise z letecké dopravy dnes představují asi 3% celkových emisí skleníkových plynů v EU a jejich objem se zvyšuje (od roku 1990 o 87 %). Existuje předpoklad, že se emise způsobené leteckým provozem oproti současné úrovni zvýší do roku 2020 o více než dvojnásobek. I přesto, že letecká doprava přispívá ke změně klimatu nejméně ( silniční doprava vyprodukuje 1122 Gg CO2 za rok, lodní doprava vyprodukuje 222 Gg CO2 za rok, doprava letecká vytváří 178 Gg CO2 za rok), je i tento nárůst emisí v rozporu s úspěšným snižováním emisí v řadě jiných hospodářských odvětví. Bez příslušných opatření bude hrozit, že dosažené environmentální efekty ostatních opatření Evropských společenství ke snižování emisí skleníkových plynů budou negativně ovlivněny právě narůstajícími emisemi z letecké dopravy. Vzhledem k tomu, že mezinárodní letecká a námořní doprava nejsou zahrnuty v národně stanovených plánech na omezování a redukci emisí, je nutné je zahrnout do národní legislativy. V oblasti letectví se v současnosti jedná o zahrnutí do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS -Emission Trading System).obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

4 Dočasné Zvýšení Hlukové Zátěže Nejčastějším důvodem dočasného zvýšení hlukové zátěže v určitých zabydlených částech Prahy bývají změny v organizaci leteckého provozu, které jsou způsobeny nutnými stavebními úpravami a pravidelnou každoroční jarní údržbou hlavní vzletové a přistávací dráhy RWY 06/24 letiště Praha Ruzyně. V důsledku těchto činností bývá tato dráha dočasně úplně uzavřena a veškerý provoz je poté převeden na vedlejší dráhu RWY 13/31.Vzhledem k častým negativním ohlasům obyvatelstva zřídilo Letiště Praha, s.p. zvláštní telefonní linku 220111188 pro případné dotazy. Potřebné informace můžete nalézt také na internetových stránkách Letiště Praha, s.p. (www.prg.aero)www.prg.aero Nejvyšší přípustné hodnoty hluku z leteckého provozu Nejvyšší přípustné hodnoty hluku z leteckého provozu jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podle ustanovení § 11 odst. 6 tohoto nařízení je pro hluk z leteckého provozu stanovena nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru u staveb pro bydlení LAeq,T = 60 dB pro denní dobu a LAeq,T = 50 dB pro noční dobu

5 Ukázka znečištěného prostředí

6 Snížení emisí Očekávané snížení emisí CO2 z letecké dopravy do roku 2020 je 183 mil. tun, což představuje snížení emisí o 46 % oproti variantě bez dodatečné regulace. Mezi další očekávané dopady lze zařadit některé přínosy ze snížení přepravních výkonů jako nižší hluk, nižší emise ostatních škodlivin aj., byť tyto přínosy budou vzhledem k malému vlivu na výkony provozovatelů letecké dopravy jen omezené.

7 Stručně o Směrnici Subjekt obchodování Provozovatel letecké dopravy – vztahuje se na všechna letadla s maximální vzletovou hmotností přesahující 5 700 kg kromě jmenovitě uvedených (např. vojenská technika). Rozsah geografického pokrytí V roce 2011 lety v rámci EU, od roku 2012 všechny odlety a přílety na letiště zemí ES. Regulované látky Pouze CO 2. Vazba na Kjótský protokol Jednosměrný otevřený systém – operátoři mohou nakupovat povolenky i od ostatních odvětví (ale ostatní odvětví nemohou nakupovat povolenky od operátorů), v omezené míře je umožněno i nakupování kreditů z projektů ke snížení emisí CO 2 v rámci flexibilních mechanismů Kjótského protokolu. Rozhodování o pravidlech přidělování povolenek Jednotný přístup na úrovni EU. Metoda přidělování Část povolenek přidělena zdarma metodou benchmarkingu (podle výkonnostních ukazatelů) a část prodána v aukci. Množství přidělených povolenek Odvozeno od průměrného objemu emisí z let 2004–2006. Harmonogram projednávání návrhu říjen 2007 – 1.čtení návrhu v EP prosinec 2007 – odsouhlasena politická dohoda Rady 1. polovina 2008 – vyjednávání mezi Radou a EP v rámci 2.čtení nejpozdější termín přijetí návrhu: konec roku 2008.

8 Zpáteční letenka Nárůst ceny při očekávané ceně povolenky 6 EUR v roce 2020 Nárůst ceny při očekávané ceně povolenky 30 EUR v roce 2020 Krátká vzdálenost (500 km)0,9 EUR4,6 EUR Střední vzdálenost (1 500 km)1,8 EUR9 EUR Dlouhá vzdálenost (6 500 km)7,9 EUR39,6 EUR Dopady na ceny letenek V tabulce jsou uvedeny očekávané dopady na ceny letenek v horizontu roku 2020. Z hlediska dopadů na výkony sektoru letectví se očekává snížení tempa růstu při vyšší ceně povolenky (30 EUR). V praxi to znamená, že přepravní výkony narostou do roku 2020 o 135 % místo142 % u varianty bez dodatečné regulace.


Stáhnout ppt "Vypracovala: Karolína Nováková C1.B. Letecká doprava v Praze Ve městě se nachází jedno moderní letiště Praha-Ruzyně. Starší letiště Praha-Kbely patří."

Podobné prezentace


Reklamy Google