Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajišťovací účetnictví Květen 2010 David Jurčík Seminář pro ČAT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajišťovací účetnictví Květen 2010 David Jurčík Seminář pro ČAT."— Transkript prezentace:

1 Zajišťovací účetnictví Květen 2010 David Jurčík Seminář pro ČAT

2 2 © 2010 Deloitte Česká republika Program Zajištění a zajišťovací účetnictví Dokumentace k zajišťovacímu účetnictví Příklady testů efektivity Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

3 Zajištění a zajišťovací účetnictví

4 4 © 2010 Deloitte Česká republika 31. prosinec Rozvahový den HV Zajišťovací nástroj (např. měnový forward) Zajišťovaný nástroj (např. cizoměnová tržba) Bez aplikace zajišťovacího účetnictví (CFH) Sjednání forwardu i prodejního kontraktu Vypořádání forwardu i tržby 20X420X5 Zajišťovaný nástroj (např. cizoměnová tržba) Zajišťovací účetnictví (CFH) 31. prosinec Rozvahový den HV Zajišťovací nástroj (např. měnový forward) Sjednání forwardu i prodejního kontraktu Vypořádání forwardu i tržby 20X420X5 X Důvody pro uplatnění zajišťovacího účetnictví – CFH

5 5 © 2010 Deloitte Česká republika Důvody pro uplatnění zajišťovacího účetnictví – FVH Zajišťovací účetnictví (FVH) 31. prosinec Rozvahový den HV Zajišťovací nástroj (např. úrokový swap) Zajišťovaný nástroj (např. pevně úročený úvěr) Sjednání swapu 20X020X1 31. prosinec Rozvahový den 31. prosinec Rozvahový den HV Zajišťovací nástroj (např. úrokový swap) Zajišťovaný nástroj (např. pevně úročený úvěr) Bez aplikace zajišťovacího účetnictví (FVH) Sjednání swapu 20X020X1 31. prosinec Rozvahový den

6 6 © 2010 Deloitte Česká republika Položky kvalifikující se pro zajišťovací účetnictví Real Estate Braakfast Zajišťované položky Jedno, několik nebo části: Aktiv/pasiv (včetně nefinančních aktiv a pasiv) Pevných příslibů Předpokládaných transakcí Zajišťovací nástroje Deriváty (transakce s externími protistranami) Primární finanční aktiva/pasiva pouze k zajištění devizového rizika Výjimka Nástroje držené do splatnosti vůči riziku změny úrokových sazeb Výjimka Vydané opce

7 7 © 2010 Deloitte Česká republika  Riziko úrokových sazeb  Měnové riziko  Úvěrové riziko  Akciové riziko  Měnové riziko nebo celé riziko Zajištění komponentů rizika – zajištění komoditního rizika Zajišťované riziko by mělo mít dopad do HV Příklad: Komoditní kontrakty Společnost A uzavřela swap na ropu, aby zajistila část své expozice vůči ceně benzínu (cena benzínu je tvořena několika komponenty včetně nákladů na ropu). Může být swap určen jako zajištění komponentu cenového rizika benzínu odpovídající vlivu ropy? IAS 39 neumožňuje zajistit riziko komponentů v případě nefinančních aktiv nebo závazků. Musí být zajištěno celé riziko. Je nutné měřit korelaci mezi cenou benzínu a ropy, aby bylo možné aplikovat zajišťovací účetnictví. Finanční aktivum / závazek Nefinanční aktivum / závazek Komponent rizika

8 8 © 2010 Deloitte Česká republika Další podmínky pro zajišťovací nástroje I Část nominální hodnoty zajišťovacího nástroje (např. 50% nominální hodnoty) může být zajišťovacím nástrojem. To ale neplatí pro dobu trvání (splatnost zajišťovacího nástroje) Nicméně celá reálná hodnota (nebo její část příslušná nominální části) musí být zajišťovacím nástrojem (výjimka: spot/forwardová část forwardů, jen spot je zajišťovací položka, u opcí časová a vnitřní hodnota, vnitřní hodnota je zajišťovací položka) Hedge je nicméně možné aplikovat po část doby trvání zajišťované položky tzv. rollover, kdy dochází k pravidelné novaci zajišťovacích nástrojů po dobu trvání zajišťované položky Jeden zajišťovací nástroj může zajišťovat i více rizik: rizika musí identifikovatelná a musí být možné rozdělit instrument do pozic Dva a více derivátů, nebo jejich části mohou být společně zajišťovacím instrumentem, i v případě že rizika u těchto derivátů se mohou vzájemně kompenzovat (neplatí u vypsaných opcí a čistá vypsaná opce u collaru) Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

9 9 © 2010 Deloitte Česká republika Další podmínky pro zajišťované nástroje II Není možné zajistit ČISTOU POZICI, pouze aktiva/pasiva nebo jejich skupiny (NET POSITION HEDGING) Lze zajistit jen část rizik (HEDGING OF PORTIONS) spojených se zajišťovaným nástrojem: 1 specifické cashflow, části cashflow nebo části reálné hodnoty (procentuální část). Např. část expozice vůči úrokovému riziku může být sama o sobě zajištěna např. změna bezrizikových úrokových měr nebo riziko pohybu LIBORu (jako benchmarkové úrokové sazby). VYUŽITÍ PŘI VÝPOČTU EFEKTIVITY (ZLEPŠENÍ) Nicméně je nutné aby zajištěná část cashflow zajišťované položky byly menší než celková cashflow z této položky (u below market rate dluhů) Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

10 10 © 2010 Deloitte Česká republika Účetní model pro „zajištění reálné hodnoty“ (zajištění příslibu výnosu z pronájmu nebo poskytnutí úvěru s pevnou úrokovou sazbou) Real Estate Braakfast Účetní model Ocenění zajišťovacího nástroje Ocenění zajišťované položky Zisk či ztráta ze zajišťované položky, kterou lze přiřadit k zajišťovanému riziku, by se měla projevit jako změna účetní hodnoty (1) Výkaz zisku a ztráty (1)To platí i v případě, kdy je zajišťovaná položka jinak oceňována reálnou hodnotou se změnami reálné hodnoty účtovanými do vlastního kapitálu, nebo kdy je zajišťovaná položka oceňována pořizovací cenou

11 11 © 2010 Deloitte Česká republika Příklady Změny reálné hodnoty pevně úročených finančních aktiv a pasiv z titulu změn úrokových měr Zajištění měnového rizika spojeného s příslibem nákupu letounu za pevnou částku v cizí měně k budoucímu datu Zajištění rizika změny ceny elektrické energie, v případě, že je uzavřena smlouva na nákup za pevnou cenu v budoucnu a cena je funkční měnou účetní jednotky, která se zajišťuje Zajištění změny reálné hodnoty portfolia úvěrů s fixním úrokovou sazbou Zajištění příslibu poskytnout úvěr s pevnou úrokovou sazbou Zajištění pevného příslibu zakoupit cenný papír úročený pevnou úrokovou sazbou Závazný nákup a prodej zásob Zajištění reálné hodnoty investic do akciových nástrojů Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

12 12 © 2010 Deloitte Česká republika Účetní model pro „zajištění cash flow“ (zajištění předpokladu nebo příslibu výnosu z pronájmu nebo přijatého úvěru s plovoucí úrokovou sazbou) Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast Změny reálné hodnoty Změny reálné hodnoty Účetní model Ocenění zajišťovacího nástroje Vlastní kapitál Efektivní Výkaz zisku a ztráty (1) (1)Na základě načasování dopadu zajišťované položky do výkazu zisku a ztráty (náklady na prodané zboží, odpisy, úroky) Neefektivní

13 13 © 2010 Deloitte Česká republika Příklady Zajištění úrokového rizika přijatého úvěru s plovoucí sazbou Prodej prvních 15 000 jednotek zboží příští měsíc Předpokládané poskytnutí úvěrů v cizí měně Nákup nefinančních aktiv k budoucímu datu např. lodí, letadel (měnové riziko) Zajištění kurzového rizika nájmů denominovaných v cizí měně Předpokládaný nákup dluhopisu s fixním úrokovou sazbou Zajištění měnového rizika spojeného s podíly v dceřiných společnostech denominovaných v cizí měně Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

14 14 © 2010 Deloitte Česká republika Zajišťovací účetnictví Obecné požadavky Angažovanost vůči riziku musí vyplynout ve specifické, zajistitelné riziko U zajišťování cash flow musí být předpokládaná transakce vysoce pravděpodobná a musí existovat riziko kolísání v cash flow, které by v konečném důsledku mohlo mít dopad na vykazovaný zisk či ztrátu Zajišťovací transakce musí být formálně zdokumentována V okamžiku jejího vzniku se musí očekávat, že zajištění bude vysoce efektivní Zajištění musí být vysoce efektivní po celou dobu trvání zajišťovací transakce Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

15 15 © 2010 Deloitte Česká republika Zajišťovací účetnictví Dokumentace zajišťovacích transakcí V okamžiku zahájení zajišťovací transakce je třeba provést formální dokumentaci, která musí zahrnovat: Identifikaci zajišťovacího nástroje a zajišťované položky nebo transakce Povahu zajišťovaného rizika Cíle v oblasti řízení rizika a strategie při uzavírání zajišťovacích transakcí Způsob, jakým bude vyhodnocována efektivnost zajištění Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast Příklad

16 16 © 2010 Deloitte Česká republika Zajišťovací účetnictví Test efektivnosti zajištění – vyhodnocení Efektivnost představuje schopnost derivátového nástroje vyrovnávat změny reálné hodnoty zajišťované položky nebo cash flow zajišťované transakce souvisejících se zajišťovaným rizikem v souladu s původní zdokumentovanou strategií řízení rizika pro tento konkrétní zajišťovací vztah Klíčové aspekty: V okamžiku vzniku těchto transakcí se očekává, že zajištění bude vysoce efektivní při vyrovnávání změn reálné hodnoty nebo cash flow souvisejících se zajišťovaným rizikem Efektivnost je měřena a vyhodnocována průběžně přinejmenším v okamžiku, kdy společnost zpracovává svou účetní závěrku nebo mimořádnou závěrku Kritérium vysoké efektivnosti splňuje vyrovnání v rozsahu 80% až 125% Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

17 17 © 2010 Deloitte Česká republika Ukončení účtování transakce jako zajišťovací Od účtování zajišťovací transakce se upouští tehdy, pokud: Kritéria pro kvalifikaci transakce jako zajišťovací nejsou nadále splňována Zajišťovací nástroj vyprší nebo je prodán, ukončen nebo uplatněn (neplatí pro dynamický hedge) Uskutečnění přislíbené nebo předpokládané transakce se již nadále neočekává Subjekt se rozhodne zrušit zajišťovací účetnictví Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

18 18 © 2010 Deloitte Česká republika Účetní důsledky ukončení účtování zajišťovací transakce V okamžiku, kdy zajišťovací nástroj vyprší, je prodán, ukončen či uplatněn a v okamžiku, kdy zajišťovací transakce nadále nesplňuje kvalifikační požadavky: Úpravy účetní hodnoty zajišťovaného úročeného finančního nástroje by měly být amortizovány do čistého zisku či ztráty. Tyto úpravy by měly být plně amortizovány do splatnosti Kumulativní zisk / ztráta zůstává ve vlastním kapitálu, dokud nedojde k realizace předpokládané transakce V okamžiku, kdy je pravděpodobné, že přislíbená nebo předpokládaná transakce se neuskuteční: Čistý zisk či ztráta akumulovaná ve vlastním kapitálu je okamžitě převedena do výkazu zisků a ztrát Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

19 19 © 2010 Deloitte Česká republika Test efektivity Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast ScenarioCurrent Swap Value Swap Value in 3m on scenario Current Asset value Asset Value in 3m on scenario Change In swap value (x) Change in asset value (y) 1(10)(5)100955(5) 2(10)(4)100936(7) 3(10)(20)100110(10)10 4(10)(25)100115(15)15 5(10)(3)100927(8) 6(10)(1)100919(9) 7(10)101007920(21) 8(10)201007030(30) 9(10)251006535(35) 10(10)4010050 (50) 11(10)431004053(60) 12(10)221006832(32) 13(10)101008020(20) 14(10)41008614(14) 15(10)51008515(15) 16(10)61008416(16) 17(10)111007921(21) 18(10)(45)100130(35)30 19(10)(30)100119(20)19 20(10)(22)100110(12)10 A regression line gradient of 1.01 = 101% effective A correlation of >0.9 indicates a valid statistical relationship Regression Statistics Multiple R0.995928939 R Square0.991874452 Adjusted R Square0.939242873 Standard Error2.042918668 Observations20

20 © 2010 Deloitte Česká republika Test efektivity Retrospektivní test (fair value hedge): Retrospektivní test slouží k posouzení toho,co se skutečně odehrálo během minulého období Měří skutečně dosažené výsledky Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

21 Příklad zajišťovacího účetnictví v případě financování v cizí měně

22 22 © 2010 Deloitte Česká republika Příklad Společnost financovala pořízení nemovitosti pomocí úvěru vedeného v eurech, její výnosy z pronájmu jsou přijímané v eurech a hodnoty v účetní závěrce jsou uváděny v českých korunách Vypočtěte finanční výsledky společnosti: V českých korunách, pokud zajišťovací účetnictví není použito V českých korunách, pokud je zajišťovací účetnictví použito V eurech Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast Příklad

23 Daňový režim derivátů z pohledu daně z příjmů

24 24 © 2010 Deloitte Česká republika Příklady testů efektivity Příklad 1 - Příklad – zajištění FX rizika cizoměnových příjmů pomocí měnových forwardů Příklad – zajištění FX rizika cizoměnových příjmů pomocí kombinace prodeje 2 call opcí, koupě 1 put opce a 1 knock out put opce Příklad – zajištění úrokového rizika proměnlivě úročeného úvěru pomocí úrokového swapu Příklad 2 Příklad 1 Příklad 3

25 25 © 2010 Deloitte Česká republika Test efektivity – krátké tipy Pozor na leverage (obecně veškerý, prakticky zejména větší než 1:1,5) Pozor na prodané opce (veškeré struktury, které vylepšují kurs v jednom období tím, že se prodávají opce v následujícím období, nebo se přenáší prodaná FX opční prémie do sazby úrokového swapu, leverage na opčních strukturách, atd.) Pozor na bariérové opce, které „ukončí“ zajištění v okamžiku, kdy jej potřebujete

26 Dotazy / diskuse

27 27 © 2010 Deloitte Česká republika Kontakty Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast David Jurčík, FRM, CFA Director E-mail: djurcik@deloitteCE.com Tel.: +420 246 042 485

28 Deloitte označuje jednu nebo více společností švýcarského sdružení („Verein“) Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury sdružení Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.www.deloitte.com/cz/onas Member of Deloitte Touche Tohmatsu © 2010 Deloitte Česká republika


Stáhnout ppt "Zajišťovací účetnictví Květen 2010 David Jurčík Seminář pro ČAT."

Podobné prezentace


Reklamy Google