Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajišťovací účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajišťovací účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Zajišťovací účetnictví
Seminář pro ČAT Květen 2010 David Jurčík

2 Program Zajištění a zajišťovací účetnictví
Dokumentace k zajišťovacímu účetnictví Příklady testů efektivity Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

3 Zajištění a zajišťovací účetnictví

4 Důvody pro uplatnění zajišťovacího účetnictví – CFH
Bez aplikace zajišťovacího účetnictví (CFH) Zajišťovací nástroj (např. měnový forward) 20X4 20X5 HV Zajišťovaný nástroj (např. cizoměnová tržba) 31. prosinec Rozvahový den Vypořádání forwardu i tržby Sjednání forwardu i prodejního kontraktu Zajišťovací účetnictví (CFH) Zajišťovací nástroj (např. měnový forward) 20X4 20X5 X HV Zajišťovaný nástroj (např. cizoměnová tržba) 31. prosinec Rozvahový den Vypořádání forwardu i tržby Sjednání forwardu i prodejního kontraktu

5 Důvody pro uplatnění zajišťovacího účetnictví – FVH
31. prosinec Rozvahový den HV Zajišťovací nástroj (např. úrokový swap) Zajišťovaný nástroj (např. pevně úročený úvěr) Bez aplikace zajišťovacího účetnictví (FVH) Sjednání swapu 20X0 20X1 Zajišťovací účetnictví (FVH) 31. prosinec Rozvahový den HV Zajišťovací nástroj (např. úrokový swap) Zajišťovaný nástroj (např. pevně úročený úvěr) Sjednání swapu 20X0 20X1

6 Položky kvalifikující se pro zajišťovací účetnictví
Zajišťované položky Jedno, několik nebo části: Aktiv/pasiv (včetně nefinančních aktiv a pasiv) Pevných příslibů Předpokládaných transakcí Zajišťovací nástroje Deriváty (transakce s externími protistranami) Primární finanční aktiva/pasiva pouze k zajištění devizového rizika Výjimka Nástroje držené do splatnosti vůči riziku změny úrokových sazeb Výjimka Vydané opce Real Estate Braakfast

7 Zajištění komponentů rizika – zajištění komoditního rizika
Finanční aktivum / závazek Nefinanční aktivum / závazek Komponent rizika Komponent rizika Riziko úrokových sazeb Měnové riziko Úvěrové riziko Akciové riziko Měnové riziko nebo celé riziko Zajišťované riziko by mělo mít dopad do HV Příklad: Komoditní kontrakty Společnost A uzavřela swap na ropu, aby zajistila část své expozice vůči ceně benzínu (cena benzínu je tvořena několika komponenty včetně nákladů na ropu). Může být swap určen jako zajištění komponentu cenového rizika benzínu odpovídající vlivu ropy? IAS 39 neumožňuje zajistit riziko komponentů v případě nefinančních aktiv nebo závazků. Musí být zajištěno celé riziko. Je nutné měřit korelaci mezi cenou benzínu a ropy, aby bylo možné aplikovat zajišťovací účetnictví.

8 Další podmínky pro zajišťovací nástroje I
Část nominální hodnoty zajišťovacího nástroje (např. 50% nominální hodnoty) může být zajišťovacím nástrojem. To ale neplatí pro dobu trvání (splatnost zajišťovacího nástroje) Nicméně celá reálná hodnota (nebo její část příslušná nominální části) musí být zajišťovacím nástrojem (výjimka: spot/forwardová část forwardů, jen spot je zajišťovací položka, u opcí časová a vnitřní hodnota, vnitřní hodnota je zajišťovací položka) Hedge je nicméně možné aplikovat po část doby trvání zajišťované položky tzv. rollover, kdy dochází k pravidelné novaci zajišťovacích nástrojů po dobu trvání zajišťované položky Jeden zajišťovací nástroj může zajišťovat i více rizik: rizika musí identifikovatelná a musí být možné rozdělit instrument do pozic Dva a více derivátů, nebo jejich části mohou být společně zajišťovacím instrumentem, i v případě že rizika u těchto derivátů se mohou vzájemně kompenzovat (neplatí u vypsaných opcí a čistá vypsaná opce u collaru) Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

9 Další podmínky pro zajišťované nástroje II
Není možné zajistit ČISTOU POZICI, pouze aktiva/pasiva nebo jejich skupiny (NET POSITION HEDGING) Lze zajistit jen část rizik (HEDGING OF PORTIONS) spojených se zajišťovaným nástrojem: 1 specifické cashflow, části cashflow nebo části reálné hodnoty (procentuální část). Např. část expozice vůči úrokovému riziku může být sama o sobě zajištěna např. změna bezrizikových úrokových měr nebo riziko pohybu LIBORu (jako benchmarkové úrokové sazby). VYUŽITÍ PŘI VÝPOČTU EFEKTIVITY (ZLEPŠENÍ) Nicméně je nutné aby zajištěná část cashflow zajišťované položky byly menší než celková cashflow z této položky (u below market rate dluhů) Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

10 Účetní model pro „zajištění reálné hodnoty“ (zajištění příslibu výnosu z pronájmu nebo poskytnutí úvěru s pevnou úrokovou sazbou) Ocenění zajišťovacího nástroje Výkaz zisku a ztráty Účetní model Ocenění zajišťované položky Zisk či ztráta ze zajišťované položky, kterou lze přiřadit k zajišťovanému riziku, by se měla projevit jako změna účetní hodnoty (1) To platí i v případě, kdy je zajišťovaná položka jinak oceňována reálnou hodnotou se změnami reálné hodnoty účtovanými do vlastního kapitálu, nebo kdy je zajišťovaná položka oceňována pořizovací cenou Real Estate Braakfast

11 Příklady Změny reálné hodnoty pevně úročených finančních aktiv a pasiv z titulu změn úrokových měr Zajištění měnového rizika spojeného s příslibem nákupu letounu za pevnou částku v cizí měně k budoucímu datu Zajištění rizika změny ceny elektrické energie, v případě, že je uzavřena smlouva na nákup za pevnou cenu v budoucnu a cena je funkční měnou účetní jednotky, která se zajišťuje Zajištění změny reálné hodnoty portfolia úvěrů s fixním úrokovou sazbou Zajištění příslibu poskytnout úvěr s pevnou úrokovou sazbou Zajištění pevného příslibu zakoupit cenný papír úročený pevnou úrokovou sazbou Závazný nákup a prodej zásob Zajištění reálné hodnoty investic do akciových nástrojů Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

12 Účetní model pro „zajištění cash flow“ (zajištění předpokladu nebo příslibu výnosu z pronájmu nebo přijatého úvěru s plovoucí úrokovou sazbou) Ocenění zajišťovacího nástroje Vlastní kapitál Změny reálné hodnoty Změny reálné hodnoty Efektivní Účetní model (1) Neefektivní Výkaz zisku a ztráty Na základě načasování dopadu zajišťované položky do výkazu zisku a ztráty (náklady na prodané zboží, odpisy, úroky) Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

13 Příklady Zajištění úrokového rizika přijatého úvěru s plovoucí sazbou
Prodej prvních jednotek zboží příští měsíc Předpokládané poskytnutí úvěrů v cizí měně Nákup nefinančních aktiv k budoucímu datu např. lodí, letadel (měnové riziko) Zajištění kurzového rizika nájmů denominovaných v cizí měně Předpokládaný nákup dluhopisu s fixním úrokovou sazbou Zajištění měnového rizika spojeného s podíly v dceřiných společnostech denominovaných v cizí měně Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

14 Zajišťovací účetnictví Obecné požadavky
Angažovanost vůči riziku musí vyplynout ve specifické, zajistitelné riziko U zajišťování cash flow musí být předpokládaná transakce vysoce pravděpodobná a musí existovat riziko kolísání v cash flow, které by v konečném důsledku mohlo mít dopad na vykazovaný zisk či ztrátu Zajišťovací transakce musí být formálně zdokumentována V okamžiku jejího vzniku se musí očekávat, že zajištění bude vysoce efektivní Zajištění musí být vysoce efektivní po celou dobu trvání zajišťovací transakce Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

15 Zajišťovací účetnictví Dokumentace zajišťovacích transakcí
V okamžiku zahájení zajišťovací transakce je třeba provést formální dokumentaci, která musí zahrnovat: Identifikaci zajišťovacího nástroje a zajišťované položky nebo transakce Povahu zajišťovaného rizika Cíle v oblasti řízení rizika a strategie při uzavírání zajišťovacích transakcí Způsob, jakým bude vyhodnocována efektivnost zajištění Příklad Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

16 Zajišťovací účetnictví Test efektivnosti zajištění – vyhodnocení
Efektivnost představuje schopnost derivátového nástroje vyrovnávat změny reálné hodnoty zajišťované položky nebo cash flow zajišťované transakce souvisejících se zajišťovaným rizikem v souladu s původní zdokumentovanou strategií řízení rizika pro tento konkrétní zajišťovací vztah Klíčové aspekty: V okamžiku vzniku těchto transakcí se očekává, že zajištění bude vysoce efektivní při vyrovnávání změn reálné hodnoty nebo cash flow souvisejících se zajišťovaným rizikem Efektivnost je měřena a vyhodnocována průběžně přinejmenším v okamžiku, kdy společnost zpracovává svou účetní závěrku nebo mimořádnou závěrku Kritérium vysoké efektivnosti splňuje vyrovnání v rozsahu 80% až 125% Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

17 Ukončení účtování transakce jako zajišťovací
Od účtování zajišťovací transakce se upouští tehdy, pokud: Kritéria pro kvalifikaci transakce jako zajišťovací nejsou nadále splňována Zajišťovací nástroj vyprší nebo je prodán, ukončen nebo uplatněn (neplatí pro dynamický hedge) Uskutečnění přislíbené nebo předpokládané transakce se již nadále neočekává Subjekt se rozhodne zrušit zajišťovací účetnictví Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

18 Účetní důsledky ukončení účtování zajišťovací transakce
V okamžiku, kdy zajišťovací nástroj vyprší, je prodán, ukončen či uplatněn a v okamžiku, kdy zajišťovací transakce nadále nesplňuje kvalifikační požadavky: Úpravy účetní hodnoty zajišťovaného úročeného finančního nástroje by měly být amortizovány do čistého zisku či ztráty. Tyto úpravy by měly být plně amortizovány do splatnosti Kumulativní zisk / ztráta zůstává ve vlastním kapitálu, dokud nedojde k realizace předpokládané transakce V okamžiku, kdy je pravděpodobné, že přislíbená nebo předpokládaná transakce se neuskuteční: Čistý zisk či ztráta akumulovaná ve vlastním kapitálu je okamžitě převedena do výkazu zisků a ztrát Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

19 Test efektivity A regression line gradient of 1.01 = 101% effective
Scenario Current Swap Value Value in 3m on scenario Asset value Change In swap value (x) in asset value (y) 1 (10) (5) 100 95 5 2 (4) 93 6 (7) 3 (20) 110 10 4 (25) 115 (15) 15 (3) 92 7 (8) (1) 91 9 (9) 79 20 (21) 8 70 30 (30) 25 65 35 (35) 40 50 (50) 11 43 53 (60) 12 22 68 32 (32) 13 80 14 86 (14) 85 16 84 (16) 17 21 18 (45) 130 19 119 (22) (12) A regression line gradient of 1.01 = 101% effective A correlation of >0.9 indicates a valid statistical relationship Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations 20 Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

20 Test efektivity Retrospektivní test (fair value hedge):
Retrospektivní test slouží k posouzení toho,co se skutečně odehrálo během minulého období Měří skutečně dosažené výsledky Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

21 Příklad zajišťovacího účetnictví v případě financování v cizí měně

22 Příklad Společnost financovala pořízení nemovitosti pomocí úvěru vedeného v eurech, její výnosy z pronájmu jsou přijímané v eurech a hodnoty v účetní závěrce jsou uváděny v českých korunách Vypočtěte finanční výsledky společnosti: V českých korunách, pokud zajišťovací účetnictví není použito V českých korunách, pokud je zajišťovací účetnictví použito V eurech Příklad Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

23 Daňový režim derivátů z pohledu daně z příjmů

24 Příklady testů efektivity
Příklad 1 - Příklad – zajištění FX rizika cizoměnových příjmů pomocí měnových forwardů Příklad – zajištění FX rizika cizoměnových příjmů pomocí kombinace prodeje 2 call opcí, koupě 1 put opce a 1 knock out put opce Příklad – zajištění úrokového rizika proměnlivě úročeného úvěru pomocí úrokového swapu Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3

25 Test efektivity – krátké tipy
Pozor na leverage (obecně veškerý, prakticky zejména větší než 1:1,5) Pozor na prodané opce (veškeré struktury, které vylepšují kurs v jednom období tím, že se prodávají opce v následujícím období, nebo se přenáší prodaná FX opční prémie do sazby úrokového swapu, leverage na opčních strukturách, atd.) Pozor na bariérové opce, které „ukončí“ zajištění v okamžiku, kdy jej potřebujete

26 Dotazy / diskuse

27 Kontakty David Jurčík, FRM, CFA Director
Tel.: Daňové a účetní dopady derivátových obchodů, Real Estate Breakfast

28 Deloitte označuje jednu nebo více společností švýcarského sdružení („Verein“) Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury sdružení Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem je uveden na adrese Member of Deloitte Touche Tohmatsu © 2010 Deloitte Česká republika


Stáhnout ppt "Zajišťovací účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google