Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dít ě a rodina Speciální pedagogika Jitka Sinecká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dít ě a rodina Speciální pedagogika Jitka Sinecká."— Transkript prezentace:

1 Dít ě a rodina Speciální pedagogika Jitka Sinecká

2 Agenda Význam rodiny Fáze šoku, pop ř ení, hn ě vu, vyrovnání se s narozením dít ě te s posti ž ením Kruh podpory Integrace a individuální program Genetické testování

3 Význam domova a rodiny Význam domova v ž ivot ě č lov ě ka je nesmírn ě d ů le ž itý. „Bez bezpe č í domova se toti ž nem ůž e da ř it ni č emu ž ivému“ [Jesenský 1998: 41]. Posláním rodi čů je p ř evzít za své dít ě odpov ě dnost, jak ve výchov ě, tak ve vzd ě lání. Velmi významnou funkci zde má práv ě rodina a „místo dít ě te v ní“. P ř edevším v rodin ě získává dít ě pocit bezpe č í v ůč i okolnímu sv ě tu.

4 Význam rodiny „Rodi č e znamenají pro dít ě bezpe č í a ochranu, a práv ě v bezpe č í tohoto zprost ř edkujícího a ochra ň ujícího sv ě ta se nyní odehrává získávání t ě ch mo ž ností, s nimi ž bude ž ivot ve velkém sv ě t ě pracovat jako se samoz ř ejmostmi“ [Jesenský 1998: 43]. Jesenský se zde odkazuje na Pato č ku, který tvrdí, ž e pro č lov ě ka je velice d ů le ž itá skute č nost, ž e si ho všimne „jedna konkrétní lidská bytost“ v jejích ž o č ích, tak za č íná č lov ě k „existovat sám“.

5 Pozornost jedné osoby „ Lidství“ č lov ě ka tak „nebude nikdy pln ě rozvinuto“, pokud si ho nevšimne práv ě jedna konkrétní osoba a rovn ěž se tak dít ě nestane skute č ným č lov ě kem. Jestli ž e dojde k takovému narušení prvního kontaktu se sv ě tem, je zcela mo ž né, ž e tato skute č nost negativn ě ovlivní dít ě na celý ž ivot [Jesenský 1998: 40- 43].

6 » Jedinec s posti ž ením má jistou nevýhodu oproti ostatním lidem ve spole č nosti, pokud pro ž il sv ů j ž ivot v instituci od narození, byl toti ž té ž narušen proces socializace.

7 Kuebler-Rossová Stádia vnímání smrtelné choroby »Výzkum lidí po sd ě lení diagnózy nevylé č itelná nebo smrtelná nemoc »Šok »Pop ř ení »Hn ě v, zlost na druhé (pro č já?) » Smlouvání, hledání léku » P ř ijetí, akceptace s d ů sledky, t ě šení se z ka ž dého dne, plánovní do budoucnosti

8

9 Reakce rodiny na narození dít ě te s posti ž ením (zát ěž ová situace) : » Fáze šoku a pop ř ení » Fáze hledání léku a zázra č ného vylé č ení »Fáze smí ř ení a realizace »Fáze akceptace a vyrovnávání se s problémem » ….. Příběhy matek s neslyšícím dítětem

10 P ř ístupy rodiny k posti ž enému dít ě ti » Soust ř ed ě ní na dít ě s posti ž ením » Soust ř ed ě ní na neposti ž ené dít ě …jaké výhody a nevýhody to přináší?

11 Styly výchovy Protekcionistická Perfekcionistická Realistická

12 Aktivita: Se ř a ď te se do ř ady od nejstaršího k nejmladšímu: ž ádné psaní, ž ádné mluvení, ž ádné zakování!!!

13 Pot ř eby rodiny s handicapovaným č lenem »Informace, rada »Pomoc / podpora (finan č ní, zdravotní, sociální) »Integrace do sociální komunity »Sdílení a porozum ě ní : neziskové organizace, spolky rodi čů

14 Význam rodinného prost ř edí »pro rozvoj osobnosti » pro zajišt ě ní kvality ž ivota »pro uspokojování vztahových a emocionálních pot ř eb »pro vytvá ř ení vlastní identity

15 Aktivita I: Kruh podpory »Nakreslete na papír t ř i kruhy. Do vnit ř ního napište JÁ, do kruhu kolem své nejbli ž ší p ř átele a partnery, na které se v ž dy m ůž ete spolehnout, do t ř etího vn ě jšího lidi, které m ůž ete po ž ádat o pomoc a podporu, pokud byste to pot ř ebovali

16

17 Aktivita II: Kruh podpory »Nyní nakreslete ty samé t ř i kruhy a do vnit ř ního napište »Dít ě s posti ž ením v ústavu »Kdo jsou jeho nejbli ž ší p ř átelé a partne ř i, na které se m ůž e spolehnout? »Kdo jsou lidé kolem nich, které m ůž e po ž ádat o pomoc?

18 Aktivita III: Kruh podpory »Nyní nakreslete ty samé t ř i kruhy a do vnit ř ního napište »Dít ě s posti ž ením v rodin ě »Kdo jsou jeho nejbli ž ší p ř átelé a partne ř i, na které se m ůž e spolehnout? »Kdo jsou lidé kolem nich, které m ůž e po ž ádat o pomoc?

19 Diagnostika SP Sebeobslu ž ná č innost ( stravování, stolování, hygiena, samostatnost v u ž ívání toalety, hygiena, oblékání, obouvání,úprava zevn ě jšku,vliv rodiny Citová oblast a sociabilita - obecn ě schopnost utvá ř et a p ě stovat mezilidské vztahy, vliv rodiny, d ů le ž ité pro za č len ě ní, soc. vztahy nemusí být narušeny – defektivita, narušena rovnováha

20 Diagnostika SP Sociabilitu je mo ž no sledovat : - na úrovni sebev ě domí - v pod ř ídivosti v ůč i autorit ě - v rozvoji ukázn ě nosti - ve vztazích k ostatním lidem - v chování na ve ř ejnosti - v egocentrismu - v základním lad ě ní osobnosti (aktivita x pasivita) - v negativismu apod.

21 Vlivy na utvá ř ení sociability vztah k vlastní osob ě a posti ž ení vztah k rodi čů m a širšímu sociálnímu okolí míra pot ř eby sociálních kontakt ů míra tolerance posti ž eného v ůč i okolí tendence k agresivit ě úrove ň osvojení a ochota dodr ž ovat normy

22 Diagnostika rodinného prost ř edí úplnost x neúplnost rodiny stupe ň narušenosti rodiny vzájemnou shodu a vztahy mezi rodi č i. dispozice dít ě te po č et sourozenc ů a postavení dít ě te mezi nimi typ a náro č nost výchovy projevy lásky resp. zanedbávání dít ě te zp ů sob trestáni dít ě te agresivitu v ůč i dít ě ti, eventueln ě týrání dít ě te prost ř edí, ve kterém rodina ž ije, v č etn ě materiálního zajišt ě ní

23 Odchylky citového ž ivota u d ě tí s posti ž ením u t ě lesn ě posti ž ených ( bývají v d ě tství p ř et ěž ovány,vliv pobytu v nemocnici, lé č ebnách ) u mentáln ě posti ž ených (zvýšená sugestibilita a negativismus ) oslabená volní slo ž ka u d ě tí s organickým poškozením ( zvýšený neklid, zdroj potí ž í a konflikt ů, d ů le ž ité uvoln ě ní Sociální a citová zralost je jedním z kritérií školní zralosti !!!

24 P ř eká ž ky integrace D ě ti s vadami zraku - sní ž ena p ř ipravenost poznávání p ř edm ě t ů, které se uskute čň uje zrakem. Zhoršená mo ž nost identifikace p ř edm ě t ů. D ě ti nemohou v d ů sledku své zrakové vady odezírat jemné artikula č ní pohyby mluvidel. Sociální p ř izp ů sobivost bývá vyvinuta dob ř e. Zpravidla navšt ě vovaly MŠ pro d ě ti s vadami zraku.

25 P ř eká ž ky integrace D ě ti se sluchovým posti ž ením opo ž d ě ny ve vývoji ř e č i. D ě ti nedoslýchavé a se zbytky sluchu pou ž ívají k dorozumívání spíše jednotlivá slova ne ž v ě ty. Re č je č asto nesrozumitelná. Neslyšící d ě ti mají potí ž e navázat ř e č ový kontakt se slyšícími, bojí se mluvit, nebo ť jim nemusí být rozum ě t.

26 P ř eká ž ky integrace D ě ti s t ě lesným posti ž ením mají menší pohybové mo ž nosti, které blokují poznávání prost ř edí. Tím m ůž e trp ě t vývoj smyslového vnímání, psychický vývoj a vývoj ř e č i. D ě ti s mentálním posti ž ením mají č asto konkrétní myšlení, nedovedou zobec ň ovat, mají mechanickou pam ěť a malou po č etní p ř edstavivost. Potí ž e ve vyjad ř ováni a ve výslovnosti.

27 P ř eká ž ky integrace Zpravidla nezralost v oblasti: citové a sociální slo ž ky, v oblasti grafomotoriky, Ř e č i a tempa, pozornosti a soust ř ed ě nosti Dít ě projevuje neklid a impulzivitu. Zahájení školní docházky, velká zát ěž - problémy se obvykle zhorší.

28 Odklad školní docházky problémy v oblasti ř e č i a komunika č ních dovedností - problémy s pozornosti a soust ř ed ě ností - problémy v rozvoji grafomotoriky - problémy pracovního tempa (pomalost) problémy v ě domostního rázu (orientace ve sv ě t ě )

29 Individuální vzd ě lávací program IVP by m ě l obsahovat: - úpravy u č ební látky a u č ebních postup ů - kroky ke kompenzaci, náprav ě č i zmírn ě ní vlivu poruchy - vytý č ení cíl ů postup a jednotlivé kroky ( je t ř eba vycházet z dosa ž ené úrovn ě ž áka) - metody a materiály pot ř ebné ke zvládnutí - motiva č ní aspekty vzd ě lání - metody a terminy ov ěř ování výsledk ů.

30 Aktivita: Segregace- integrace-inkluze »Se ř a ď te za ř ízení od nejsegregovan ě jších po nejvíce inkluzivní »SPECIÁLNÍ T Ř ÍDA V BE Ž NÉ ŠKOLE »B ĚŽ NÁ ŠKOLA »ÚSTAV »ŠKOLNÍ T Ř ÍDA V NEMOCNICI »SPECIÁNÍ ŠKOLA »B ĚŽ NÁ T Ř ÍDA S UR Č ITÝMI P Ř EDM Ě TY A TERAPIEMI MIMO »PRAKTICKÁ ŠKOLA (D Ř ÍVE ZVLÁŠTNÍ)

31 N ě co k zamyšlení do dalšího týdne... Hezký den! M ůž e se Vám stát, ž e se budete rozhodovat o narození svého dít ě te s posti ž ením... Necháte si ho? Rozhodnete se pro potrat?


Stáhnout ppt "Dít ě a rodina Speciální pedagogika Jitka Sinecká."

Podobné prezentace


Reklamy Google