Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika a podnikání ve službách Ing. Eliška Jirásková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika a podnikání ve službách Ing. Eliška Jirásková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika a podnikání ve službách Ing. Eliška Jirásková, Ph.D.
Veřejné služby Ekonomika a podnikání ve službách Ing. Eliška Jirásková, Ph.D.

2 Definice veřejných služeb
„Veřejnými službami se rozumí služby vytvořené, organizované nebo regulované orgánem veřejné správy k zajištění, aby byla služba poskytována způsobem, který lze považovat za nezbytný pro uspokojení společenských potřeb při respektování principu subsidiarity.“

3 Charakteristické znaky dle Stiglize:
nulové marginální náklady na dodatečnou jednotku; velmi obtížné až nemožné vyloučit jednotlivce z využívání veřejného statku.

4 Veřejná správa Správa lidské společnosti zorganizované ve stát se státním zřízením. Je to správa veřejných záležitostí ve společnosti, projev realizace výkonné moci, samosprávné a veřejné moci.

5 Veřejná správa území státu, kraje, obce
věci, ke které má veřejnost vlastnická práva, veřejných záležitostí, veřejných financí, užívání veřejných objektů a zařízení.

6 Ústřední orgány státní správy
Vláda ČR Ministerstva Český statistický úřad v Praze Český katastrální a zeměměřičský úřad v Praze Komise pro cenné papíry, Úřad průmyslového vlastnictví Národní bezpečnostní úřad

7 Dělení veřejných služeb
správní programy finančních podpor věcné

8 Organizace v neveřejných službách
příspěvkové organizace; nadace a nadační fondy; obecně prospěšné společnosti; spolky (dříve občanská sdružení); politické strany a hnutí; účelová zařízení církví; zájmová sdružení právnických osob, družstva (založená za jiným účelem než je podnikání); nepodnikatelské obchodní společnosti; výjimečně lze nalézt akciovou společnost.

9 Způsoby financování vícezdrojový systém státní rozpočet;
státní fondy – rozpočty územních samosprávních celků fondy EU příspěvky ze soukromých zdrojů

10 Sociální služby Netržní Nečistě tržní Čistě tržní

11 Manažer sociálních služeb
Manažer by měl být vybaven mimo jiné:

12 Sociální pracovník - předpoklady
svéprávnost; bezúhonnost; zdravotní způsobilost; odborná způsobilost vzdělání v oblasti prevence proti předsudkům.

13 Činnosti pracovní soc. služeb
přímá obslužná péče o klienty základní výchovná a nepedagogická činnost pečovatelská činnost

14 Poskytovatelé sociálních služeb
Jednotlivci Obce Kraje Občanská společnost Stát

15 Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb
informace a srozumitelnost dodržování lidských a občanských práv a zamezení střetů zájmů; písemná vnitřní pravidla individuální plánování průběhu služby; evidence odmítnutých žadatelů smlouva o poskytnutí sociální služby; zvláštní ohled na specifické potřeby

16 Fyzické osoby poskytující sociální služby
zvláštní skupina nezabývají se činností podnikatelským způsobem. nespadá pod inspekci

17 Historie sociálních služeb
první SS v raném středověku 18-19 století specializovaná ústavní zařízení polovina 19 století meziválečné období

18 Historie část 2 v komunistickém režimu - garantem a poskytovatelem SS byl v té době stát => Po pádu komunismu je primárním poskytovatelem stát MPSV a kraje a obce s rozšířenou působností – trend deinstitucionalizace

19 Žadatel SS Jak lze podat žádost? přímo u poskytovatele SS obec
využít registr poskytovatelů soc. služeb.

20 Platby horním limitem 200 Kč na den za všechny pobytové služby -
horní hranice 160 Kč pro celodenní stravování a 75 Kč, pokud uživatel odebírá pouze obědy. maximální úhrada za hodinu výkonu na 120 Kč - výjimky placené zvlášť -

21 Obecné principy platné pro ochranu uživatelů služeb před předsudky:
posílení pozitivního přístupu změna způsobu vyjadřování, chování vyjadřování respektu k člověku tvorba pozitivního náhledu na uživatele

22 Bránit předsudkům neoznačovat služební vozy
na společenských akcích by klienti neměli nosit jednotné oblečení neoznačovat uživatele umožnit volbu pokoje podpora dočasných pobytů mimo zařízení dny otevřených dveří bazén a rehabilitace určené také pro veřejnost jídelna sloužící současně jako restaurace zahrada sdílená společně se školkou činnost dobrovolníků

23 Práva uživatelů soc. služeb:
právo rozhodovat o svém vzhledu právo zamknout se právo na vzdělání právo stěžovat si právo na svobodné rozhodování právo rozhodnout se, kdo mu bude pomáhat s osobní hygienou právo důstojného zacházení právo vlastnit majetek

24 Financování SS dotace Z EU Od ústřední státní správy příspěvky

25 Zdravotnictví - vývoj největší rozmach koncem 18. století.
rychlý rozvoj = > tzv. rozevírání sociálních nůžek.

26 První zmínky o zdravotnictví v ČR
17. století - zlom za vlády Marie Terezie - 1753 císař Josef II. - 1882 vznik systému pojišťoven (sídlo ve Vídni a v Terstu) - První republika – Válečné období – Poválečné období – Po revoluci -

27 Hlavní orgány zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví, Všeobecná zdravotní pojišťovna, ostatní zdravotní pojišťovny zdravotnická zařízení krajské úřady Majitelem zdravotnických zařízení může být nejen stát, ale také obec, město a v neposlední řadě privátní sektor ambulantních služeb.

28 Financování zdravotnictví
Systém povinného zdravotního pojištění princip solidarity smlouvy se zdravotnickými zařízeními

29 Financování lékařů 1992 – výkonové platby 1997 – kapitulační platby

30 Postavení lékařů v trestním řízení
porušení mlčenlivosti o citlivých údajích pacienta, ublížení na zdraví z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a usmrcení z nedbalosti účast na sebevraždě, neposkytnutí pomoci, nedovolené přerušení těhotenství ženy, neoprávněné odebrání a nakládání s tkáněmi a orgány, ohrožení pod vlivem návykové látky, braní úplatků, křivá výpověď nepravdivý znalecký posudek, vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu.

31 Jaké je zdravotnictví dnes?
nízké platy lékařů příliš široké spektrum plně hrazených služeb snaha o reformy Výhled? –

32

33 Zubní lékařství V České republice jsou všechny zubní ordinace privatizované!! Ordinace - částečně, plně smluvní, nebo naopak nesmluvní

34 Zubní ordinace Může zřídit firma, kraj – město – jednotlivec –

35 Školství - orgány Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká školní inspekce orgány kraje orgány obcí soukromá fyzická či právnická osoba.

36 Financování Dotace – Zdravotní pojišťovny – Soukromé zdroje poplatky –
příplatky – přímé platby –

37 Veřejná vysoká škola právnická osoba vede účetnictví
sestavuje každoročně rozpočet příjmy - výdaje povinně zřizuje rezervní, stipendijní fond, fond odměn a reprodukce investičního majetku Sledovat mise a vize.

38 Mise TUL vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti s maximálním využitím svých kompetencí a vybavení; spolupráce s rozvíjejícími se institucemi na nejrůznějších úrovních; podpora pozitivních společenských procesů a především role nastupující generace; rozvoji mezinárodní spolupráce obecně a zejména s relevantními institucemi (Výroční zpráva o činnosti 2012, s. 13).

39

40

41

42 Domovy pro seniory Staří a nemocní lidé v ústavech kvůli iluzi
Před 1989 Státní domovy důchodců – Po 1989 –

43 Etické zásady pro práci v domovech pro seniory:
nezneužívat nepříznivou sociální situaci klienta k nabízení pro něj nevýhodných a nepotřebných služeb; neprojevovat pohrdání a neúctu vůči osobě v nepříznivé situaci; nezlehčovat situaci klienta; projevovat respekt a úctu ke klientovi; nabídnout klientovi více možností pomoci a konečný výběr rozhodnutí nechat na jeho uvážení; poskytnout dostatečné informace o nabídce sociálních služeb; nezamlčovat důležité informace; nepodvádět klienta; vést s klientem seriózní jednání; respektovat klientovo rozhodnutí; nekritizovat; nezesměšňovat; neponižovat.

44 Služby domova pro seniory
ubytování strava pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu sociální terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů.

45 Děkuji za pozornost… Dotazy??


Stáhnout ppt "Ekonomika a podnikání ve službách Ing. Eliška Jirásková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google