Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specializační vzdělávání Absolvent a právo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specializační vzdělávání Absolvent a právo"— Transkript prezentace:

1 Specializační vzdělávání Absolvent a právo
Absolvent LF Specializační vzdělávání Absolvent a právo

2

3 Počet lékařů /1000 obyv – 2008 Počet absolventů LF/100000 obyv - 2008

4 Stávající postup dle zákona
Odborná způsobilost – LF Bezúhonnost a zdravotní způsobilost Zařazení do oboru MZ Specializovaná způsobilost

5 Specializační příprava (atestace)
Jednostupňový systém Základní obory Nástavbové obory 40 základních oborů atestací – délka minimální přípravy 3-5 let 44 nástavbových oborů – délka minimální přípravy 1-3 roky

6 Specializační vzdělávání
Lékařská fakulta Společný kmen 12 měsíců obecný kmen ( INT, CHIR, ARO ) 12 měsíců základní kmen Specializační vzdělávání základní obory nástavbové obory

7 Základní kmeny Anesteziologický Gynekologicko-porodnický Hygienický
Chirurgický Interní Patologický Pediatrický Psychiatrický Všeobecné PL Dermatovenerologický Neurologický Oftalmologický ORL Urologický Ortopedický Radiologický

8 Vzdělávací programy Rozpis náplně specializační přípravy
– vzdělávání Akreditovaná pracoviště Možnost přidělení k výkonu práce k jinému zaměstnavateli za základě smlouvy o zvyšování nebo prohlubování kvalifikace. školitelé

9 Zařazení do oboru Ministerstvo zdravotnictví Doložená žádost
Jediný obor Jen formální akt CAVE – platové zařazení !!!! Průkaz odbornosti

10 Specializační příprava (atestace)
Celodenní - rozsah odpovídající týdenní pracovní době Rozvolněná PhD studenti Zápočty Zahraničí Jiný obor Přerušení (nemoc, RD, vědecká práce) význam pro rezidenty

11 Rezidentní místa (§ 21a) Místa dotovaná ze státního rozpočtu
Rozhodují akreditační komise Zveřejnění do běžného roku VŘ na místo rezidenta do 2 týdnů Výběr 30. září Uzavření smlouvy

12 Struktura průměrné měsíční mzdy 2009
Složky platu % z průměrné mzdy Tarifní plat 23 369 47,85 Osobní příplatek 5 453 11,17 Odměny celkem 6 230 12,76 Práce přesčas 4 763 9,75 Pracovní pohotovost 1 282 2,62 SO+NE+SV 1 296 2,65 Příplatek – noc 666 1,36 Náhrady mzdy 4 342 8,89 Příplatek za vedení 854 1,75 Ostatní 582 1,19 Plat celkem 48 836 100,0

13 Platové podmínky mladých lékařů
Lékař před zařazením do SP 11. platová třída 16180 + 5000 Lékař po zařazení do SP 12. platová třída + 6500 Lékař po získání SZ 13. platová třída 14. platová třída 21 259 23 060 + 8000

14

15 Právní odpovědnost ve zdravotnictví
stručný přehled aktuální problematiky

16 Lékař x pacient On podobat se bude Bohu - budiž spasitelem otroků, lidí chudobných, mužů bohatých i šlechticů - všem bude bratrem a ochráncem… (Asklepión)

17

18

19 Předpoklady vzniku právní odpovědnosti
jednání ( opominutí ) je protiprávní škodlivý následek ( i ohrožení právem chráněných hodnot ) příčinná souvislost zavinění ( nedbalost )

20 Druhy právní odpovědnosti
trestní odpovědnost občanskoprávní odpovědnost správní odpovědnost pracovněprávní odpovědnost disciplinární odpovědnost smluvní odpovědnost

21

22 Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Nadřazenost zájmů lidské bytosti zájmům společnosti nebo vědy. Existence profesních standardů – KVALITA. Informovaný souhlas ( účel a povaha zákroku, jeho důsledky a rizika) Ochrana osob neschopných dát souhlas a osob s duševní poruchou

23 Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Respekt k dříve vysloveným přáním. Ochrana soukromí a právo na informace Manipulace s lidským genomem zákaz diskriminace z důvodu genetického dědictví prediktivní vyšetření zásahy do lidského genomu zákaz volby pohlaví Ochrana osob zapojených do vědeckého výzkumu Transplantace

24

25 Trestní odpovědnost zdravotníků
ublížení na zdraví z nedbalosti porušení důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení, funkce těžká újma na zdraví neposkytnutí pomoci omezování (zbavení) osobní svobody

26 Trestní odpovědnost zdravotníků
nedovolené přerušení těhotenství neoprávněné nakládání s osobními údaji podávání anabolických látek mládeži šíření nakažlivé choroby přijímání úplatku nepřekažení trestného činu

27 Neposkytnutí pomoci § 150 TZ
Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti, nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, nebo jiného vážného onemocnění neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti, nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, nebo jiného vážného onemocněn í neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, nebo zákazem činnosti.

28 Neposkytnutí pomoci limit povinnosti snášet nebezpečí
paradox - častěji při výkonu povolání nebezpečí „samostatnosti“ SZP Ordinace Odeslaní pacienti

29

30 Omezování osobní svobody
Trvalé, nebo alespoň dlouho trvající omezení osobní svobody, které se blíží uvěznění. Detenční hospitalizace, imobilizace pacienta (mechanická i farmakologická) Bezvědomí Zmatenost nepříčetnost Výkony bez souhlasu pacienta !!

31 Informovaný souhlas Článek 5 - Obecné pravidlo
Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.

32 Článek 8 - Stav nouze vyžadující neodkladná řešení
Pokud v situacích nouze nelze získat příslušný souhlas, jakýkoliv nutný lékařský zákrok lze provést okamžitě, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné osoby.

33 Článek 9 - Dříve vyslovená přání
Bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání.

34 Informovaný souhlas Úprava vnitřním předpisem
Spektrum výkonů dáno odborným konsensem Rozsah Obecný souhlas při přijetí Anesteziologická péče Transfusní léčba Ostatní výkony

35 Náležitosti IS Navrhovaný postup Výhody a rizika Alternativy
Problémy v průběhu úzdravy Důsledky odmítnutí postupu Jméno lékaře provádějícího zákrok, je-li to možné

36 Pacient bez souhlasu nezletilé osoby ( souhlas zákonného zástupce)
osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům ( souhlas zákonného zástupce/opatrovníka) osoby v bezvědomí ( hlášení soudu) osoby bezprostředně nebezpečné sobě/okolí ( hlášení soudu)

37 Neoprávněné nakládání s osobními údaji - § 180 TZ
Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby jíž se osobní údaje týkají bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, nebo zákazem činnosti. Stejně bude potrestán, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo znanou povinnost mlčenlivosti tím že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání, nebo funkce a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby jíž se osobní údaje týkají.

38 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
Povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se zdravotník dozvěděl při výkonu povolání. Telefonické informace

39 Neoznámení/nepřekažení trestného činu - §§ 367, 368TZ
Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný připravuje, nebo páchá/že jiný spáchal… Oznamovací povinnost: týrání svěřené osoby vražda Povinnost překazit trestný čin pohlavní zneužívání znásilnění

40

41 Prolomení mlčenlivosti
zákon (povinné hlášení) pacient/zákonný zástupce soudce CAVE: příbuzní zletilého pacienta Policie ČR Státní zastupitelství Soudy

42 Šíření nakažlivé choroby
Kdo z nedbalosti způsobí, nebo zvýší riziko zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby … ( zák. 258/2000 Sb.) ohrožovací trestný čin Prakticky: opomenutí hlášení a protiepid. opatření

43 Odpovědnost za podřízené
Lékař - sestra Primář - podřízený Vedoucí ZZ Týmová práce - odpovědnost oš. lék. Aplikace i.v. injekcí a infusí sestrou Odpovědnost za ne plně kvalifikované osoby - poučení

44 Právní postavení nezletilých
„Hranice“ 15 let věcná hranice: rozumová vyspělost periculum in mora - povinnost péči poskytnout - negativní revers nechrání soudní souhlas ??? kolize rozvedených rodičů neinformování rodičů

45


Stáhnout ppt "Specializační vzdělávání Absolvent a právo"

Podobné prezentace


Reklamy Google