Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Absolvent LF Specializační vzdělávání Absolvent a právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Absolvent LF Specializační vzdělávání Absolvent a právo."— Transkript prezentace:

1 1 Absolvent LF Specializační vzdělávání Absolvent a právo

2 2

3 Počet lékařů /1000 obyv – 2008 Počet absolventů LF/100000 obyv - 2008 3

4 Stávající postup dle zákona  Odborná způsobilost – LF  Bezúhonnost a zdravotní způsobilost  Zařazení do oboru MZ  Specializovaná způsobilost

5 Specializační příprava (atestace)  Jednostupňový systém Základní obory Nástavbové obory  40 základních oborů atestací – délka minimální přípravy 3-5 let  44 nástavbových oborů – délka minimální přípravy 1-3 roky

6 Lékařská fakulta Společný kmen 12 měsíců obecný kmen ( INT, CHIR, ARO ) 12 měsíců základní kmen Specializační vzdělávání základní obory nástavbové obory

7 Základní kmeny 1. Anesteziologický 2. Gynekologicko-porodnický 3. Hygienický 4. Chirurgický 5. Interní 6. Patologický 7. Pediatrický 8. Psychiatrický 9. Všeobecné PL 10. Dermatovenerologický 11. Neurologický 12. Oftalmologický 13. ORL 14. Urologický 15. Ortopedický 16. Radiologický

8 Vzdělávací programy  Rozpis náplně specializační přípravy  www.mzcr.cz – vzdělávání www.mzcr.cz  Akreditovaná pracoviště Možnost přidělení k výkonu práce k jinému zaměstnavateli za základě smlouvy o zvyšování nebo prohlubování kvalifikace.  školitelé

9 Zařazení do oboru  Ministerstvo zdravotnictví  Doložená žádost  Jediný obor  Jen formální akt  CAVE – platové zařazení !!!!  Průkaz odbornosti

10 Specializační příprava (atestace)  Celodenní - rozsah odpovídající týdenní pracovní době  Rozvolněná  PhD studenti  Zápočty Zahraničí Jiný obor  Přerušení (nemoc, RD, vědecká práce) význam pro rezidenty

11 Rezidentní místa (§ 21a)  Místa dotovaná ze státního rozpočtu  Rozhodují akreditační komise  Zveřejnění do 30.6. běžného roku  VŘ na místo rezidenta do 2 týdnů  Výběr 30. září  Uzavření smlouvy

12 Struktura průměrné měsíční mzdy 2009 Složky platuKč% z průměrné mzdy Tarifní plat23 36947,85 Osobní příplatek5 45311,17 Odměny celkem6 23012,76 Práce přesčas4 7639,75 Pracovní pohotovost1 2822,62 SO+NE+SV1 2962,65 Příplatek – noc6661,36 Náhrady mzdy4 3428,89 Příplatek za vedení8541,75 Ostatní5821,19 Plat celkem48 836100,0 12

13 Platové podmínky mladých lékařů Lékař před zařazením do SP 11. platová třída16180 + 5000 Lékař po zařazení do SP 12. platová třída17 530-19 590 + 6500 Lékař po získání SZ 13. platová třída 14. platová třída 21 259 23 060 + 8000

14

15 15 Právní odpovědnost ve zdravotnictví stručný přehled aktuální problematiky

16 16 Lékař x pacient On podobat se bude Bohu - budiž spasitelem otroků, lidí chudobných, mužů bohatých i šlechticů - všem bude bratrem a ochráncem… (Asklepión)

17

18 18

19 19 Předpoklady vzniku právní odpovědnosti  jednání ( opominutí ) je protiprávní  škodlivý následek ( i ohrožení právem chráněných hodnot )  příčinná souvislost  zavinění ( nedbalost )

20 20 Druhy právní odpovědnosti  trestní odpovědnost  občanskoprávní odpovědnost  správní odpovědnost  pracovněprávní odpovědnost  disciplinární odpovědnost  smluvní odpovědnost

21 21

22 22 Úmluva o lidských právech a biomedicíně  Nadřazenost zájmů lidské bytosti zájmům společnosti nebo vědy.  Existence profesních standardů – KVALITA.  Informovaný souhlas ( účel a povaha zákroku, jeho důsledky a rizika)  Ochrana osob neschopných dát souhlas a osob s duševní poruchou

23 23 Úmluva o lidských právech a biomedicíně  Respekt k dříve vysloveným přáním.  Ochrana soukromí a právo na informace  Manipulace s lidským genomem zákaz diskriminace z důvodu genetického dědictví prediktivní vyšetření zásahy do lidského genomu zákaz volby pohlaví  Ochrana osob zapojených do vědeckého výzkumu  Transplantace

24 24

25 25 Trestní odpovědnost zdravotníků  ublížení na zdraví z nedbalosti porušení důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení, funkce  těžká újma na zdraví  neposkytnutí pomoci  omezování (zbavení) osobní svobody

26 26 Trestní odpovědnost zdravotníků  nedovolené přerušení těhotenství  neoprávněné nakládání s osobními údaji  podávání anabolických látek mládeži  šíření nakažlivé choroby  přijímání úplatku  nepřekažení trestného činu

27 27 Neposkytnutí pomoci § 150 TZ 1. Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti, nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, nebo jiného vážného onemocnění neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 2. Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti, nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, nebo jiného vážného onemocněn í neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, nebo zákazem činnosti.

28 28 Neposkytnutí pomoci  limit povinnosti snášet nebezpečí  paradox - častěji při výkonu povolání  nebezpečí „samostatnosti“ SZP Ordinace Odeslaní pacienti

29 29

30 30 Omezování osobní svobody  Trvalé, nebo alespoň dlouho trvající omezení osobní svobody, které se blíží uvěznění.  Detenční hospitalizace, imobilizace pacienta (mechanická i farmakologická) Bezvědomí Zmatenost nepříčetnost  Výkony bez souhlasu pacienta !!

31 31 Informovaný souhlas  Článek 5 - Obecné pravidlo  Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.  Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích.  Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.

32 32 Článek 8 - Stav nouze vyžadující neodkladná řešení Pokud v situacích nouze nelze získat příslušný souhlas, jakýkoliv nutný lékařský zákrok lze provést okamžitě, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné osoby.

33 33 Článek 9 - Dříve vyslovená přání Bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání.

34 34 Informovaný souhlas  Úprava vnitřním předpisem  Spektrum výkonů dáno odborným konsensem  Rozsah Obecný souhlas při přijetí Anesteziologická péče Transfusní léčba Ostatní výkony

35 35 Náležitosti IS  Navrhovaný postup  Výhody a rizika  Alternativy  Problémy v průběhu úzdravy  Důsledky odmítnutí postupu  Jméno lékaře provádějícího zákrok, je-li to možné

36 36 Pacient bez souhlasu  nezletilé osoby ( souhlas zákonného zástupce)  osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům ( souhlas zákonného zástupce/opatrovníka)  osoby v bezvědomí ( hlášení soudu)  osoby bezprostředně nebezpečné sobě/okolí ( hlášení soudu)

37 37 Neoprávněné nakládání s osobními údaji - § 180 TZ 1. Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby jíž se osobní údaje týkají bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, nebo zákazem činnosti. 2. Stejně bude potrestán, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo znanou povinnost mlčenlivosti tím že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání, nebo funkce a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby jíž se osobní údaje týkají.

38 38 Neoprávněné nakládání s osobními údaji  Povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se zdravotník dozvěděl při výkonu povolání.  Telefonické informace

39 39 Neoznámení/nepřekažení trestného činu - §§ 367, 368TZ  Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný připravuje, nebo páchá/že jiný spáchal…  Oznamovací povinnost: týrání svěřené osoby vražda  Povinnost překazit trestný čin pohlavní zneužívání znásilnění vražda

40 40

41 41 Prolomení mlčenlivosti  zákon (povinné hlášení)  pacient/zákonný zástupce  soudce CAVE:  příbuzní zletilého pacienta  Policie ČR  Státní zastupitelství  Soudy

42 42 Šíření nakažlivé choroby  Kdo z nedbalosti způsobí, nebo zvýší riziko zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby … ( zák. 258/2000 Sb.)  ohrožovací trestný čin  Prakticky: opomenutí hlášení a protiepid. opatření

43 43 Odpovědnost za podřízené  Lékař - sestra  Primář - podřízený  Vedoucí ZZ  Týmová práce - odpovědnost oš. lék.  Aplikace i.v. injekcí a infusí sestrou  Odpovědnost za ne plně kvalifikované osoby - poučení

44 44 Právní postavení nezletilých  „Hranice“ 15 let  věcná hranice: rozumová vyspělost  periculum in mora - povinnost péči poskytnout - negativní revers nechrání  soudní souhlas ???  kolize rozvedených rodičů  neinformování rodičů

45 45


Stáhnout ppt "1 Absolvent LF Specializační vzdělávání Absolvent a právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google