Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářské studium VŠFS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářské studium VŠFS"— Transkript prezentace:

1 Bakalářské studium VŠFS
PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Bakalářské studium VŠFS Jaromír R. Stemberg

2 Literatura Kislingerová, E.: Manažerské finance, 3. vydání, C.H.Beck 2007, ISBN (se zaměřením na kapitoly 8 až 14) Valach, J. a kol.: Finanční řízení podniku, 2. vydání, Ekopress, Praha 1999, ISBN (se zaměřením na kapitoly 6, 7 a 15)

3 Průběh výuky Denní studium: 12 hod přednášky hod cvičení + zápočtový test Kombinované: 6 hod konzultací + zápočtový test Kurz je ukončen zápočtem. Podmínky zápočtu: - zápočtový test - docházka Zápočtový test: poslední hodinu - písemná forma (abcd) - obsah: prezentace a literatura

4 Osnova Pracovní kapitál
Management pohledávek, dodavatelský úvěr, vymáhání pohledávek; Řízení a optimalizace zásob, hodnocení efektivnosti řízení zásob; Plánování a řízení likvidity, závazky, optimální zadlužení, krátkodobý finanční majetek; Devizové trhy, procesy řízení kurzových rizik

5 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU

6 Rozvaha Aktiva Pasiva - hmotný - základní kapitál
Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál - hmotný - základní kapitál - nehmotný - kapitálové fondy - dlouhodobý fin. majetek - rezervní fondy - výsledek hospodaření minulých let Krátkodobý majetek - výsledek hospodaření běž. období - pohledávky - zásoby Cizí kapitál - krátkodobý fin. majetek - bankovní úvěry - banka - emisní úvěry - hotovost - obchodní úvěry Ostatní aktiva Ostatní pasiva - příjmy příštích období - výdaje příštích období - náklady příštích období - výnosy příštích období

7 Rozvaha Aktiva Pasiva - hmotný - základní kapitál
Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál - hmotný - základní kapitál - nehmotný - kapitálové fondy - dlouhodobý fin. majetek - rezervní fondy - výsledek hospodaření minulých let Krátkodobý majetek - výsledek hospodaření běž. období - pohledávky - zásoby Cizí kapitál - krátkodobý fin. majetek - bankovní úvěry - banka - emisní úvěry - hotovost - obchodní úvěry Ostatní aktiva Ostatní pasiva - příjmy příštích období - výdaje příštích období - náklady příštích období - výnosy příštích období

8 Pracovní kapitál (Working Capital)
Také někdy „oběžný majetek“, charakterizuje se oběhovými cykly Z hlediska časového: krátká doba použití Z hlediska funkčního: zabezpečuje - koloběh majetku a kapitálu v provozních potřebách podniku - potřebnou platební schopnost podniku - rezervu pro krytí rizik a nepředvídaných okolností - záruku pro splnění závazků splatných v budoucnosti Struktura: - zásoby (materiál, vl. polotovary a výrobky, zvířata, zboží) - pohledávky (z obchodního styku, vůči státu, ostatní) - závazky (negativní pohledávky) - finanční majetek (peníze, krátkodobé cenné papíry)

9 Struktura pracovního kapitálu
+ pohledávky + zásoby + finanční majetek ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ = PRACOVNÍ KAPITÁL (WC) - finanční majetek ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ = NEFINANČNÍ PRACOVNÍ KAPITÁL (NCWC) - krátkodobé závazky __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ = ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL (NWC)

10 Hotovostní cyklus Hotovost Pracovní kapitál Nákup Inkaso
Zásoby materiálu, surovin, polotovarů Zásoby nedokončené výroby Pohledávky Nákup Výroba Prodej Expedice Inkaso Zásoby hotových výrobků

11 Hotovostní cyklus Kč Kč Kč Kč Kč Hotovost Pracovní kapitál Nákup
Zásoby materiálu, surovin, polotovarů Zásoby nedokončené výroby Pohledávky Nákup Výroba Prodej Expedice Inkaso Zásoby hotových výrobků

12 potřeba financování pracovního kapitálu
Hotovostní cyklus Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky 10 dní 20 dní 30 dní Závazek 40 dní Platba dodavatelům Inkaso od odběratelů potřeba financování pracovního kapitálu

13 Motivy držení složek WC
Provozní Smluvní Zásoby Vykrývání výdejů nad plán (zákazník) nebo při poruchách příjmu na sklad (dodavatel, výroba) Požadavek zákazníka držet minimální úroveň skladu Pohledávky Bezhotovostní platby pro administrativní zjednodušení vypořádání obchodu Financování části hotovostního cyklu zákazníka (konkurenční boj) Hotovost Zpožděné platby, nesoulad mezi příjmy a výdaji Potřeba hradit splatné závazky Závazky Financování části hotovostního cyklu ze strany dodavatele (konkurenční boj)

14 Celková potřeba WC Pracovní kapitál (WC) je vázán v hotovostním cyklu
Výše potřeby WC může být chápána jako - průměrná za určité období (např. rok) - okamžitá - maximální v určité období (sezónní výkyvy) Průměrná potřeba: průměrná denní spotřeby x průměrná doby vázanosti Znalost celkové potřeby WC je nutná při plánování, zajišťování provozního financování, přípravě podnikatelských plánů a zakládání podniků

15 Cíl řízení pracovního kapitálu
Optimalizovat jeho výši s ohledem na obchodní a provozní potřeby Řízení pracovního kapitálu spočívá v řízení jeho jednotlivých složek Koncept nulového nefinančního pracovního kapitálu Role finančního manažera - finančnímu řediteli a jeho týmu zabere nejvíce času řízení pracovního kapitálu - dobrý management pracovního kapitálu znamená velké úspory finančních nákladů

16 Vztah k hodnotě firmy Snížení objemu pohledávek a zásob uvolní hotovost Krátkodobé efekty: - úspora úrokových nákladů díky splacení části úvěrů - snížení nákladů na udržování pracovního kapitálu (vymáhání pohledávek, skladování, administrativa) Dlouhodobé efekty: - vyšší investice do rozvoje podnikání zlepší postavení na trhu - vyšší tržby a vyšší zisk

17 Optimální výše WC Hledání optimálního objemu: - současný stav může být akceptovaný z důvodů historických zkušeností - může chybět přímá vazba na optimální stav Analýza současného stavu - trvalý a dočasný majetek - výčet možných oblastí, které ovlivňují délku cyklu - expertní posouzení jednotlivých oblastí Grafické vyjádření výsledků analýzy Určení pořadí realizace jednotlivých opatření

18 Výše potřebných investic
D Výše potřebných investic A C B Doba potřebná pro realizaci

19 ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK

20 Výhody pohledávek Konkurenční výhoda (nebo absence konkurenční nevýhody) Snížení nákladů - odpadá manipulace s hotovostí - jednoduší administrativa

21 Nevýhody pohledávek Vázaný pracovní kapitál - zvýšené finanční náklady – skutečné nebo oportunitní Riziko pozdní platby - úrokové náklady způsobené pozdě hrazenou pohledávkou: riziko neuhrazení (nedobytné pohledávky) - náklady nedobytné pohledávky: COGS - jeden nezaplacený obchod (při marži 10%) znamená, že musím udělat dalších 9 stejných obchodů, abych vydělal nic

22 Politika řízení pohledávek Plánování výroby a výroba
Obchodní strategie Politika řízení pohledávek Řízení prodeje Smluvní vztah Objednávka Plánování výroby a výroba Expedice a fakturace Příjem platby Vymáhání Prověření zákazníka Evidence objednávky Výnosový cyklus Příklad výnosového cyklu ve společnosti s hromadnou výrobou Úvodní nastavení procesu Opakující se kroky

23 Řízení pohledávek Prevence limity dodavatelského úvěru
platební podmínky přístup k novým zákazníkům fakturace a doklady potvrzující existenci pohledávek Vymáhání metody účinného inkasa pohledávek

24 Dodavatelský úvěr Zkoumání bonity - metoda scoringu - zdroje dat
Hloubka analýzy bonity Stanovení limitu Zajištění dodavatelského úvěru - bankovní záruka - dokumentární akreditiv - zajištění majitelem, třetí osobou nebo majetkem

25 Platební podmínky Splatnosti faktur - platba předem - prodej za hotové - standardní, nadstandardní splatnost Skonto za včasnější platbu (např. 2/10, net sleva % míra slevy = x – sleva % splatnost net – splatnost se slevou 2% , míra slevy = x = x = 9,31% % – 2% – ,

26 Vymáhání pohledávek Metody vymáhání - telefonický kontakt - osobní kontakt - písemné upomínky - inkasní agentury - soudní vymáhání, exekuce, konkurz Úroky z prodlení Prodej pohledávky

27 Efektivnost řízení pohledávek
Ukazatele - Doba obratu pohledávek - Časová struktura pohledávek - Průměrná poskytnutá a skutečná doba splatnosti - Kalkulovaný úrok - Úrokové čerpání marže Vazba na systém odměňování

28 Obrátkovost pohledávek
Pohledávky / průměrný denní obrat (obrat / 365) Příklad: roční obrat = Kč pohledávky = Kč Výpočet průměrný denní obrat: / 365 = obrátkovost pohledávek: / = 26 Obrátkovost pohledávek (DSO) je 26 dní

29 ŘÍZENÍ ZÁSOB

30 Druhy zásob Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata
Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby

31 Řízení zásob Management zásob: součást řízení pracovního kapitálu
Důvod vzniku zásob: časový a prostorový nesoulad mezi vznikem požadavku položky a její disponibilitou Významné faktory ovlivňující výši a strukturu: odvětví, konkurenční strategie, organizační struktura, náklady na pracovní kapitál

32 Hladiny zásob Zásoba maximální Zmax Zásoba minimální Zmin
Zásoba pojistná Zpoj Objednací zásoba Zobj Pořizovací lhůta tp Dodávkový cyklus tc Spotřeba položky za periodu Q Velikost jedné dodávky q

33 Okamžik objednávky a dodávky
Periodicita množství zásob tc q Zmax Zmin Okamžik objednávky a dodávky množství čas

34 Okamžik vystavení objednávky
Periodicita množství zásob tc q Zmax Zmin množství čas Zobj Okamžik vystavení objednávky tp

35 Periodicita množství zásob
tc Zpoj Zobj tp množství Zmax q Zmin čas

36 Vznik odchylky od průměrného dodacího cyklu
Periodicita množství zásob tc q Zpoj Zmax Zmin Zobj tp Vznik odchylky od průměrného dodacího cyklu Reálný pohyb zásob Průměrná souvislá spotřeba zásob

37 Optimální velikost objednávky
Předpoklad: existují 2 skupiny nákladů spojených se zásobováním – náklady na uskladnění – náklady na doplnění zásob Optimalizace spočívá v minimalizaci celkových nákladů pro nezávisle proměnnou q (velikost dodávky)

38 Optimální velikost objednávky
cena celkové náklady náklady na uskladnění cena za kus množství

39 Metoda ABC Optimalizace řízení více položek
Při mnoha položkách je obtížné a nákladné sledovat je v uvedené podrobnosti všechny Podstata: rozčlenění položek do 3 skupin podle významu a aplikace diferencovaného přístupu k řízení skupin

40 Skupina A Kumuluje položky tvořící vysoký podíl na hodnotově vyjádřené spotřebě zásob (př. 80 %) při malém podílu na počtu položek (př. 20 %) Uplatněn na ni nejpřísnější režim kontroly množství, protože na sebe váže největší podíl pracovního kapitálu (např. individuální objednávky)

41 Skupina B Kumuluje položky tvořící obdobný podíl na hodnotově vyjádřené spotřebě zásob, jako je jejich podíl na počtu položek (př. 10 %) Uplatněn na režim méně časté kontroly obvykle periodické (nikoli soustavné) Vyšší podíl pojistné zásoby vzhledem ke spotřebě položek než u A

42 Skupina C Kumuluje položky tvořící malý podíl na hodnotově vyjádřené spotřebě zásob (10 %) ale majoritní podíl na počtu položek (př. 80 %) Uplatněn na režim nejmenší kontroly (např. automatické objednávky) Nejvyšší podíl pojistné zásoby vzhledem ke spotřebě položek

43 Obměny metody ABC Jiná primární kritéria pro začlenění do skupin (podíl na tržbách, podíl na zisku, obtížnost zásobování, zastupitelnost, důsledky nedostatku). Doplnění primárních kritérií o sekundární. Rozšíření počtu skupin (př. ABCD) − zjemnění nástroje.

44 Ostatní pojmy z řízení zásob
JIT (Just-in-Time) – vyžaduje spolehlivé dodavatele a dokonalou organizaci Outsourcing ve skladování Konsignační sklady – sklady dodavatele u zákazníka

45 Hodnocení efektivnosti řízení zásob
Obrátka zásob = Náklady na prodané zásoby/Průměrná výše zásob Doba obratu zásob = 365 * Průměrná výše zásob/Náklady na prodané zásoby

46 ŘÍZENÍ LIKVIDITY A OPTIMÁLNÍ ZADLUŽENÍ

47 Použití finančních zdrojů
potřeba pracovního kapitálu vlastní zdroje čas

48 Finanční páka Vaše společnost má vlastní kapitál a roční návratnost kapitálu v EBIT 20%. Roční tržby v roce X jsou 3.000, náklady na prodané zboží 2.200, rozdíl mezi hrubým a provozním ziskem jsou provozní a administrativní náklady. Nejsou žádné finanční výnosy ani náklady. DPPO je 20%. V roce X+1 si vezmete půjčku ve výši 100% vlastního kapitálu s úrokem 10%. Tím, že se zdvojnásobily zdroje, se také zdvojnásobil obchod: roční obrat, náklady na prodané zboží, provozní a administrativní náklady. a) Připravte výsledovky roku X a X+1 b) Jaký je čistý zisk po zdanění, čistá marže a návratnost vlastního kapitálu v letech X a X+1 (před a po přijetí půjčky)?

49 Rozložení finančních zdrojů
potřeba pracovního kapitálu kontokorentní úvěry fixní úvěry vlastní zdroje čas

50 Cash Flow = Počáteční hotovost + zisk - (+) zvýšení (snížení) zásob
zvýšení (snížení) pohledávek + (-) zvýšení (snížení) závazků odpisy Celkem provozní cash flow - nákup majetku prodej majetku Celkem investiční cash flow splátky půjček nové půjčky Celkem finanční cash flow Konečná hotovost Hotovost v rozvaze


Stáhnout ppt "Bakalářské studium VŠFS"

Podobné prezentace


Reklamy Google