Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Správní dokumenty, žádost, rozhodnutí, odvolání Martina Valešová Tomáš Tůma 8. dubna 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Správní dokumenty, žádost, rozhodnutí, odvolání Martina Valešová Tomáš Tůma 8. dubna 2009."— Transkript prezentace:

1 1 Správní dokumenty, žádost, rozhodnutí, odvolání Martina Valešová Tomáš Tůma 8. dubna 2009

2 2 Správní úřad orgán veřejné moci, jemuž je zákonem svěřena vymezená působnost v oblasti státní správy orgán veřejné moci, jemuž je zákonem svěřena vymezená působnost v oblasti státní správy součást výkonné moci; podléhají vládě, která je metodicky řídí součást výkonné moci; podléhají vládě, která je metodicky řídí ústřední správní úřad – stojí na vrcholu správní hierarchie; př. ministerstvo ústřední správní úřad – stojí na vrcholu správní hierarchie; př. ministerstvo

3 3 Správní řízení Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

4 4 Žádost Jedná se o dokument, ve kterém se pisatel obrací na příslušnou instituci, jestliže ji o něco žádá Jedná se o dokument, ve kterém se pisatel obrací na příslušnou instituci, jestliže ji o něco žádá Žádost může být podána jak v papírové podobě, tak elektronicky Žádost může být podána jak v papírové podobě, tak elektronicky jsou dva způsoby, jak vzniká žádost:jsou dva způsoby, jak vzniká žádost: Žádost vytvoříme sami podle všeobecných pravidel Žádost vytvoříme sami podle všeobecných pravidel Opatříme si příslušný formulář žádosti, který vyplníme Opatříme si příslušný formulář žádosti, který vyplníme oba dokumenty musí splňovat tyto náležitosti:oba dokumenty musí splňovat tyto náležitosti: Kdo žádost činí Kdo žádost činí Komu je žádost určena Komu je žádost určena Jaké věci se týká Jaké věci se týká Čeho se žadatel domáhá Čeho se žadatel domáhá Datum a místo Datum a místo Podpis žadatele Podpis žadatele Veškeré uváděné údaje musí být pravdivé Veškeré uváděné údaje musí být pravdivé

5 5 Ukázka žádosti Mgr. Gabriela Preissová V Zahrádkách 19, 251 85 ONDŘEJOV Okresní úřad Praha-východ Živnostenský referát Žerotínovo nám. 3 130 00 PRAHA 3 Mgr. Gabriela Preissová V Zahrádkách 19, 251 85 ONDŘEJOV Okresní úřad Praha-východ Živnostenský referát Žerotínovo nám. 3 130 00 PRAHA 3 Ondřejov 30. ledna 2006 Žádost o pozastavení činnosti Žádám o pozastavení živnostenského oprávnění panu Karlu Junkovi, bytem V Zahrádkách 17, 251 85 ONDŘEJOV, který je mým sousedem. Pan Karel Junek vyrábí v přístavbě svého rodinného domku už po dobu 6 měsíců předměty z umělých hmot. Podle znaleckého posudku se hlučnost kompresoru, který používá k výrobě, pohybuje v rozmezí 70 až 80 dB, což často ztěžuje a znemožňuje moji překladatelskou činnost a negativně ovlivňuje můj zdravotní stav, což dokládám lékařským potvrzením. Vibrace a otřesy, vyvolané provozem lisu, způsobily téměř dvoucentimetrové trhliny v severní a jižní obvodové zdi mého rodinného domku a tím ohrožují i jeho stabilitu, což dokládám znaleckým posudkem stavebního odboru. Vzhledem k tomu, že mé pokusy o domluvu s panem Junkem jsou bezvýsledné, žádám Vás o pozastavení jeho živnostenské činnosti do doby, než provede účinnou protihlukovou a protivibrační izolaci své provozovny. Fotokopie své stížnosti zasílám Referátu vnitřních věcí a Referátu životního prostředí a výstavby OÚ Praha- východ. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti a jsem s pozdravem Mgr. Gabriela Preissová 3 přílohy Na vědomí Referát vnitřních věcí Referát životního prostředí a výstavby OÚ Praha-východ 3 přílohy Na vědomí Referát vnitřních věcí Referát životního prostředí a výstavby OÚ Praha-východ

6 6 Rozhodnutí - Zamítnutí Jde o negativní rozhodnutí ve věci podané žádosti Jde o negativní rozhodnutí ve věci podané žádosti Ačkoliv se jedná o zamítnutí, dokument musí být označen jako „Rozhodnutí“ Ačkoliv se jedná o zamítnutí, dokument musí být označen jako „Rozhodnutí“ Zamítnutí má tři základní části: Zamítnutí má tři základní části: 1) Výrok 2) Odůvodnění 3) Poučení o odvolání

7 7 Zamítnutí - 1) Výrok Výroková část je složena z těchto částí: Výroková část je složena z těchto částí: RozhodnutíRozhodnutí Označení účastníkůOznačení účastníků Lhůty ke splnění ukládané povinnostiLhůty ke splnění ukládané povinnosti Právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodnutoPrávní ustanovení, podle nichž bylo rozhodnuto

8 8 Zamítnutí - 2) Odůvodnění Obsahuje také několik částí: Obsahuje také několik částí: Důvody výroku rozhodnutí Důvody výroku rozhodnutí Podklady pro vydání rozhodnutí Podklady pro vydání rozhodnutí Úvahy nad hodnocením podkladů a právních předpisů Úvahy nad hodnocením podkladů a právních předpisů Informace o návrzích a námitkách k podkladům rozhodnutí Informace o návrzích a námitkách k podkladům rozhodnutí

9 9 Zamítnutí - 3) Poučení o odvolání Jsou to bližší informace ohledně odvolání Je zde uvedeno: Zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání Zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání Lhůty pro podání odvolání Lhůty pro podání odvolání Od kdy se odvolací lhůty počítají Od kdy se odvolací lhůty počítají Správní orgán, který bude rozhodovat o odvolání Správní orgán, který bude rozhodovat o odvolání Kde odvolání podat Kde odvolání podat

10 10

11 11 Odvolání Řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu Řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu

12 12 Náležitosti odvolání Kdo ho činí Kdo ho činí Které věci se týká Které věci se týká Co navrhuje Co navrhuje Proti kterému rozhodnutí směřuje Proti kterému rozhodnutí směřuje V jakém rozsahu rozhodnutí napadá V jakém rozsahu rozhodnutí napadá V čem spatřuje rozpor s právními předpisy V čem spatřuje rozpor s právními předpisy V čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí V čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí

13 13 Josef Neúspěšný U Fiaska 499 23 45 Velké Krachy K rukám děkana Věc: Nepřijetí ke studiu - žádost o přezkoumání rozhodnutí Josef Neúspěšný, r.č.123546/0101, bytem U Fiaska 499, 679 63 Velké Krachy Podávám tímto žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí j.č. 12345/12345/St/PŘ na chemickou fakultu, obor Technologie piva, denní bakalářské studium. Žádám, aby byly zohledněny níže uvedené důvody: 1) V konečném bodovém hodnocení jsem se umístil se ztrátou pouhých 15 bodů za přijatými uchazeči. S počtem 55 bodů jsem nebyl přijat z kapacitních důvodů. Doufám, že v případě, že někteří přijatí studenti odmítnou studovat na výše uvedeném oboru, poskytne fakulta prostor a přijme studenty, kteří se nacházejí jako následující v celkovém bodovém pořadí. 2) Jelikož mám o studium na Vaší fakultě velký zájem a abych v přípravě na přijímací řízení nic nezanedbal, chtěl jsem také navštěvovat přípravný kurz. Ve vysokoškolském zákoně č. 111/98 Sb. se v § 21 odst. 1 pod písmenem e) praví, že veřejná vysoká škola je povinna činit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitosti studovat na vysoké škole. Jelikož byly přípravné kurzy pořádány v místě fakulty a já žiji ve Velkých Krachách, bylo pro mne navštěvování těchto kurzů z časových důvodů a důvodů vzdálenosti nemyslitelné. Tím jsem byl, vzhledem k místním uchazečům, znevýhodněn. Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům žádám, aby děkan mé žádosti vyhověl a napadené rozhodnutí změnil tak, že jsem přijat ke studiu. V případě, že mi děkan nevyhoví, žádám, aby postoupil mou žádost rektorovi, protože rozhodnutím byl porušen zákon, vnitřní předpisy VŠ a podmínky stanovené vysokou školou, jak je výše uvedeno. Josef Neúspěšný Ve Velkých Krachách, dne 14.7. 2002. Příloha: Doklad o praktických zkušenostech, Kopie maturitního vysvědčení

14 14 Díky za pozornost!


Stáhnout ppt "1 Správní dokumenty, žádost, rozhodnutí, odvolání Martina Valešová Tomáš Tůma 8. dubna 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google