Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Setkání PS obcí a zástupců samospráv 24. 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Setkání PS obcí a zástupců samospráv 24. 10."— Transkript prezentace:

1 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Setkání PS obcí a zástupců samospráv 24. 10. 2013 Proces transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Transformace pobytových sociálních služeb Transformace je změna velkokapacitních služeb pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z nevyhovujících objektů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života obvyklým pro jejich vrstevníky.

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Principy transformace Změny v přístupu k lidem s postižením. Příležitost k učení, přijímání odpovědnosti za svůj život. Podporované rozhodování, práce s rizikem. Život tam, kde lidé mají rodinné vazby, kořeny, přátele. Nízký počet uživatelů v jednom bytě, službě. Uživatelé bydlí v běžné zástavbě. Podpora realizace běžných denních aktivit (práce, vzdělávání, volnočasové aktivity apod.). Podpora kvality denního života uživatelů (respekt spoluobčanů, ekonomická nezávislost). Možnost využívání jiných veřejných služeb, které region nabízí. Podpora v co nejvyšší míře samostatnosti.

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 2 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. (sociální služby = veřejné služby) § 35 …Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů…

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. §94 Obec zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám…; může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (komunitní plánování); spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích.

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přínos ve vztahu k obci Příležitost dostát se ctí povinnostem obce ukotveným legislativě Pomoci občanům s postižením žít důstojným životem, vyjít vstříc jim i jejich rodinným příslušníkům v místě nových služeb. Pracovní příležitosti v místě. Příležitosti pro místní podnikatele (mj. uživatelé a jejich blízcí = kupní síla). Využívání všech místních zdrojů (příležitost přivézt do regionu peníze)

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vybrané příklady dobré praxe – spolupráce v oblasti transformace poskytovatelé sociálních služeb (Slezská diakonie, Integrovaný ústav Komorní Lhotka, Diakonický institut) odborná spolupráce (externí odborníci, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, INSTAND o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality v sociálních službách, QUIP - Společnost pro změnu,) města (Nový Jičín, Krnov) Nabízíme možnosti spolupráce všem subjektům.

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Shrnující tabulka investičních akcí Počet akcí Kapacita - osoby Finanční objem Dokončené akce 16385391,1 mil. Kč Akce v realizaci 14267323,3 mil. Kč Plánované akce 6107 207,0 mil. Kč Souhrnné data 36 akcí 759 osob 921,4 mil. Kč

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Proces transformace péče o děti

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Novelizace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Zásadní novelizace zákonem č. 401/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013 Prováděcí vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Četná metodika MPSV

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Priority v aplikaci zákona o SPOD v činnosti OSPOD -Zvýšení pozornosti při vyhodnocování situace dítěte a zaměření pozornosti na aktuální individuální situaci dítěte a rodiny -Vytváření podmínek pro rozšíření sítě služeb pro pěstounské rodiny -Důsledné dodržování zákona o SPOD ve smyslu upřednostnění umístění dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu před ústavní péčí

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dohody o výkonu pěstounské péče Ukotvení práv a povinností osob pečujících a osob v evidenci Možnost reagování na aktuální potřeby pěstounských rodin Stanovena užší spolupráce pěstounských rodin se subjekty, s nimiž uzavřely dohodu o výkonu PP Povinnost osob pečujících a osob v evidenci vzdělávat se Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 48.000 Kč na uzavřenou dohodu

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dohody o výkonu pěstounské péče V MSK uzavřelo s osobami pečujícími nebo s osobami v evidenci dohody o výkonu PP 12 místně příslušných OÚ ORP – celkem 642 dohod. Jiné, než místně příslušné OÚ ORP uzavřely celkem 8 dohod. Pověřeno k uzavírání dohod o výkonu PP v MSK 11 fyzických nebo právnických osob. Tyto subjekty uzavřely celkem 606 dohod (z toho CPP 274 dohod). Pečující osoby i osoby v evidenci uzavřely dohody o výkonu PP též se 6 subjekty se sídlem mimo MSK – celkem 16 dohod. Celkem bylo v MSK ke dni 30. 6. 2013 uzavřeno 1.272 dohod o výkonu PP (což při výši státního příspěvku na výkon PP 48 000 Kč na uzavřenou dohodu činí 61.056.000 Kč v systému náhradní rodinné péče v MSK ročně).

14 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Počty žadatelů o NRP 200720082009201020112012 2013 (k 31.8.) Osvojení 911359260596549 Pěstounská péče 616554647310098 Pěstounská péče na přechodnou dobu 000002945 Celkem v daném roce 152200146124132194192 Počet přijatých žádostí

15 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Proces transformace psychiatrické péče

16 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Reforma psychiatrické péče připravována Ministerstvem zdravotnictví globálním cílem je zlepšení kvality života duševně nemocných lidí zpracována Strategie reformy psychiatrické péče (2014 – 2023) jedním z hlavních bodů Strategie, je ustavení dalšího pilíře poskytované péče - komunitních Center duševního zdraví.

17 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Strategie reformy psychiatrické péče si klade za cíl: Zvýšit kvalitu psychiatrické péče systémovou změnou organizace jejího poskytování. Omezit stigmatizaci duševně nemocných a oboru psychiatrie obecně. Zvýšit spokojenost uživatelů s poskytovanou psychiatrickou péčí. Zvýšit efektivitu psychiatrické péče včasnou diagnostikou a identifikací skryté psychiatrické nemocnosti. Zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnosti (zejména zlepšením podmínek pro zaměstnanost, vzdělávání a bydlení aj.). Zlepšit provázanost zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb. Humanizovat psychiatrickou péči.

18 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkuji za pozornost. Mgr. Daniel Rychlik Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Odbor sociálních věcí 28. října 117, Ostrava Tel.: 595 622 150 daniel.rychlik@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Setkání PS obcí a zástupců samospráv 24. 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google