Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře Hradec Králové 15. 5. 2008 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře Hradec Králové 15. 5. 2008 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře Hradec Králové 15. 5. 2008 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

2 Obsah prezentace Představení agentury CzechInvest Zhodnocení Operačního programu Průmysl a podnikání Operační program Podnikání a inovace -- co nás čeká v příštích 7 letech Jak žádat o dotaci – eAccount Další důležité informace

3 Kdo jsme… -- státní agentura, naše služby jsou bezplatné -- působnost nejen v Praze, ale také ve všech krajských městech -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPI -- nabídka dvou desítek programů na podporu podnikání a investic -- poradenství v oblasti strukturálních fondů EU a alternativních způsobů financování -- podpora přílivu přímých zahraničních investic do ČR a rozvoj aplikovaného výzkumu

4 Naši klienti -- potenciální žadatelé o podporu ze strukturálních fondů EU -- podniky ze zpracovatelského průmyslu hlavně malé a střední -- univerzity, vzdělávací instituce a výzkumné ústavy -- municipality -- firmy, které významně investují do: -- zpracovatelského průmyslu -- výzkumu a vývoje -- strategických služeb

5 Regionální kanceláře ╌ poskytují informace o programech podpory podnikání ╌ poskytují konzultace a formální návod jak získat dotace ╌ konzultují žádosti o podporu ze SF ╌ přijímání žádostí o dotaci k posouzení výběrovou komisí ╌ zodpovídají za regionální investiční projekty ╌ spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy, školami a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu NÁŠ CÍL: … zlepšit konkurenceschopnost českých podniků a pomáhat jim čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie…

6 Operační program Průmysl a podnikání 2004 - 2006

7 OPPP 2004-2006 2004 - založení 13 regionálních kanceláří CI Role CI - implementační agentura MPO Propagace programů a administrace projektů (konzultace projektů – příjem žádostí – formální kontrola – kontrola přijatelnosti – komunikace se žadateli – příjem žádostí o platbu – kontrola na místě – monitoring projektů) Ukončení příjmu žádostí – září 2006 Realizace projektů do roku 2008 Rozhodnutí o udělení dotace do konce roku 2006

8 OPPP 2004-2006 podané žádosti dle krajů průměr 188,1

9 OPPP 2004-2006 nepodpořené projekty průměr 75,61

10 OPPP 2004-2006 podané žádosti dle členění NUTS II průměr 349,3

11 Nepodpořené projekty – PROČ Vyřazené během kontroly přijatelnosti (nepodporovaný OKEČ nebo předmět projektu, nepochopení programu, nekonzultování projektů) Projekt nezíská dostatečný počet bodů (kvalita předmětu projektu, ale i zpracování) Konkurence ostatních projektů z celé ČR Projekt doporučen ke schválení, ale v programu chybí peníze Odstoupení žadatele

12 Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013

13 OP Podnikání a inovace Charakteristika: Zdroj spolufinancování: -- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Celková alokace: -- 100 mld. Kč (tj. zhruba 14,3 mld. Kč ročně) -- tj. 11,75 % z celkové sumy ze SF EU pro ČR Řídicí orgán: -- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Globální cíl: „Do konce roku 2013 zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky… … a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. ".

14 OP Podnikání a inovace Prioritní osaOblast podporyProgramAlokace 1. Vznik firem1.1 Podpora začínajícím podnikatelůmSTART0,6 1.2 Využití nových finančních nástrojůJEREMIE2,0 2. Rozvoj firem2.1 Bankovní nástroje podpory MSPPROGRES2,6 ZÁRUKA5,0 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ3,0 ICT a strategické služby 7,0 ICT v podnicích4,2 3. Efektivní energie3.1 Úspory energie a obnovitelné zdrojeEKO-ENERGIE4,0 4. Inovace4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podnikůINOVACE14,0 4.2 Kapacita pro průmyslový výzkum a vývojPOTENCIÁL8,4 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráceSPOLUPRÁCE5,3 PROSPERITA12,0 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojůŠKOLICÍ STŘEDISKA5,0 5.3 Infrastruktura pro podnikáníNEMOVITOSTI16,1 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služebPORADENSTVÍ5,0 6.2 Podpora marketingových služebMARKETING2,9

15 Priorita 2 – Rozvoj firem 2.2 – Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích Program Rozvoj Podporované aktivity: -- nákup strojů a zařízení včetně řídích softwarů -- stavební náklady vyvolané realizací projektu (max. 20 % z celkových ZV) -- náklady na pořízení patentů, patentových licencí na know-how či nepatentovaných know-how -- náklady na publicitu projektu -- nelze žádat v Královéhradeckém kraji

16 Priorita 2 – Rozvoj firem 2.2 – Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích Program ICT v podnicích Cíl: Podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP*) prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti: -- pořizování -- rozšiřování Příjemce podpory: Malé a střední podniky ve zpracovatelském průmyslu (odvětvové vymezení OKEČ – 15-37 (vyjma 16, 23) Forma a výše podpory: nevratná dotace 500 tis. Kč - 20 mil. Kč informačních systémů (IS) Alokace: 4,2 mld. Kč

17 Priorita 2 – Rozvoj firem 2.2 – Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích Program ICT a strategické služby Cíl: -- vývoj IS/IT řešení a aplikací (software) -- centra pro návrh a implementace IS/IT -- centra sdílených služeb (např. call centra) -- opravárenská centra high-tech výrobků a technologií Forma podpory: nevratná dotace až 100 mil. Kč Příjemce podpory: podnikatelské subjekty (právnické osoby) Podporované aktivity v oblasti investic: -- hardware a sítě -- nehmotný majetek -- stroje a zařízení -- hrubé mzdy zaměstnanců + povinné odvody zaměstnavatele Alokace: 7 mld. Kč

18 Priorita 4 – Inovace 4.2 – Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj Program Potenciál Cíl: -- zlepšení podmínek pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit ve firmách -- tvorba kvalifikovaných pracovních míst Podpora: nevratná dotace až 75 mil. Kč Příjemci podpory: podnikatelské subjekty (právnické osoby) Podporované investiční aktivity: -- pozemky, budovy do výše 10% způsobilých výdajů -- stroje, zařízení -- náklady na mzdy zaměstnanců Alokace: 8,4 mld. Kč

19 Priorita 4 – Inovace 4.1 - Zvyšování inovační výkonnosti podniků Program Inovace Cíl: zvýšení inovačního potenciálu firem a podpora projektů směřujících k ochraně práv průmyslového vlastnictví Podpora: nevratná dotace až 75 mil. Kč inovační projekty / až 300 tis. Kč v případě projektů na ochranu práv průmysl. vlastnictví Podporované investice: inovační projekty a projekty na ochranu práv průmysl. vlastnictví Příjemci podpory: -- podnikatelské subjekty (projekty s výstupem v OKEČ – 15,17-37, 72 a 74.3) -- MSP / VŠ, FO, veřejné výzkumné instituce Alokace: 14 mld. Kč

20 Priorita 5 – Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 – Platformy spolupráce Program Spolupráce Cíl: rozvoj spolupráce mezi podniky navzájem a podniky a VŠ Podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení: -- klastry -- póly excelence -- technologické platformy Podpora: nevratná dotace Podporované investiční aktivity: -- semináře, workshopy, služby poradců, expertů, studie -- nájem, mzdy, cestovné, pojistné -- marketing, propagace (veletrhy, výstavy, webové stránky) -- hardware, software, sítě, databáze, data Alokace: 5,3 mld. Kč

21 Priorita 5 – Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 – Platformy spolupráce Program Prosperita Cíl: zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace, tj.: -- vznik a rozvoj inkubátorů -- vznik a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků -- zakládání a rozvoj center pro transfer technologií sítě Podpora: nevratná dotace až do výše 200 mil. Kč dle typu projektu Podporované aktivity: -- nákup pozemků a objektů -- investiční náklady v oblasti výstavby -- nákup HW a SW -- služby poradců a další Alokace: 12 mld. Kč

22 Priorita 5 – Prostředí pro podnikání a inovace 5.2 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Program Školicí střediska Cíl: -- zajištění kvalitního zázemí pro vzdělávání, personální činnosti a aktivity související s rozvojem lidských zdrojů -- zvýšení odborné znalosti zaměstnanců a prohlubování jejich dalších dovedností Podpora: nevratná dotace až 150 mil. Kč Podporované investiční aktivity: -- pořízení pozemků a koupě nemovitosti, výstavba, rekonstrukce nebo modernizace staveb -- projektová dokumentace -- HW a sítě -- Inženýrské činnosti spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí Alokace: 5 mld. Kč

23 Priorita 5 – Prostředí pro podnikání a inovace 5.3 – Infrastruktura pro podnikání Program Nemovitosti Cíl: -- Rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury -- Vytvoření funkčního trhu podnikatelských nemovitostí -- Regenerace brownfields pro podnikání Podpora: nevratná dotace (dle typu projektu a příjemce dotace) Podporované investiční aktivity: -- nákup pozemků / staveb -- rekonstrukce / modernizace staveb -- odstranění staveb / ekologických zátěží -- inženýrské sítě a komunikace Alokace: 16,1 mld. Kč

24 Priorita 6 – Služby pro rozvoj podnikání 6.2 – Podpora marketingových služeb Program Marketing -- podpora marketingových služeb, propagace firem v zahraničí Příjemce podpory: -- malý a střední podnik (fyzická i právnická osoba) -- seskupení MSP (min. 3) -- Marketingové informace -- Marketingové propagační materiály, propagace na internetu -- Účast na výstavách a veletrzích v zahraničí Maximální výše dotace – 50% (ze způsobilých výdajů projektu) MSP – 100 tis. - 2 mil. Kč, seskupení MSP – 100 tis. - 4 mil. Kč Alokace: 2,9 mld. Kč

25 Maximální míra veřejné podpory (velké/střední/malé podniky)

26 Novinky v implementaci E-Account – elektronizace žádostí Jak žádat o dotaci

27 eAccount eAccount: -- komplexní prostředek k „elektronizaci“ předkládání dokumentů žadatelem – úbytek papírování, výrazné zrychlení procesů, využití elektronického podpisu ╌ žadatel bude mít k dispozici všechny formuláře a informace, které v souvislosti s podáním a realizací projektu potřebuje ╌ součástí budou odkazy na důležité dokumenty (metodiky, apod.) včetně informace, proč by si je měl žadatel přečíst a co obsahují ╌ možnost žadatele sledovat aktuální stav projektu, lhůty pro předkládání dokumentů, nápovědy/návody, co je v danou chvíli třeba učinit, kontextové nápovědy, nástěnka pro komunikaci s PM, e-mailové notifikace

28 eAccount - náhled

29 Podávání žádostí -- Elektronické podávání žádostí ve 2 stupních: Registrační žádost a Plná žádost -- kontextová nápověda při vyplňování žádostí -- automatická kontrola při odesílání žádostí -- předkládání složitějších příloh až po ekonomickém hodnocení -- Výhody -- flexibilní komunikace -- redukce počtu požadovaných příloh -- snížení administrativní náročnosti -- zefektivnění procesu administrace

30 Metodika pro výběr dodavatelů -- pro veřejné zakázky malého rozsahu jejichž předpokládaná hodnota bez DPH je  500.000,- Kč -- možnost vyhlášení VŘ před datem vzniku způsobilých výdajů -- podpis smlouvy s dodavatelem (výhercem VŘ) až po datu vzniku způsobilých výdajů -- Zveřejnění v obchodním věstníku -- u zakázek s předpokládanou hodnotou  500 tis. Kč bez DPH a  50 mil. Kč -- Zveřejnění na centrální adrese v části „Ostatní nabídky“ a v obchodním věstníku -- u zakázek s předpokládanou hodnotou  50 mil Kč bez DPH a  100 mil. Kč -- Zveřejnění na centrální adrese, v obchodním věstníku v části „Ostatní nabídky“ a v Úředním věstníku EU -- u zakázek s předpokládanou hodnotou  100 mil Kč bez DPH -- Minimální lhůta pro předkládání nabídek je 30 dnů!!!

31 Harmonogram a etapizace projektů -- žadatel si zvolí sám harmonogram realizace projektu -- možnost rozdělit projekt na etapy, ale: -- délka etapy musí být min. 3 měsíce (kromě poslední etapy) -- min. výše plánované dotace 500 tis. Kč (kromě poslední etapy) -- etapa musí být uzavřeným logickým celkem a mít jasný kontrolovatelný výstup -- projekt nelze rozdělit na etapy pokud je plánovaná doba projektu kratší než 6 měsíců -- povinnost rozdělit projekt na etapy u projektů delších než 18 měsíců -- v případě zpoždění při realizaci o víc jak 4 měsíce, může příjemce dotace požádat o posun termínu ukončení jednotlivých etap -- žádost o platbu lze podat po skončení každé etapy -- platí pravidlo n+3

32 Nejčastější důvody neúspěchu projektů -- Zahájení projektu před datem vzniku způsobilých výdajů -- Nedodržení postupu při výběru dodavatelů a pravidel publicity -- Nedostatečné seznámení s podmínkami poskytnutí dotace -- Náročnost projektu zjevně nekoresponduje s finančními možnostmi firmy (dotace je vyplácena vždy zpětně) -- Nevyjasněné majetkoprávní vztahy -- Nedodržení závazné osnovy podnikatelského plánu -- Údaje jsou nedostatečně doložené -- Žadatel nesplňuje kritéria programu

33 Doporučení pro přípravu projektů ╌ projekt musí působit důvěryhodně ╌ ani sebelépe formálně zpracovaný projekt nezakryje skutečné pozadí projektu ╌ je třeba navrhnout přiměřené proporce požadavků a očekávaných přínosů ╌ jasně definovat vlastnické poměry k majetku ╌ projekt musí splňovat deklarované cíle programu ╌ hodnotitel musí v projektu najít všechny odpovědi, které musí obodovat ╌ pod příslušnými názvy kapitol musí být příslušný text ╌ projekt musí být přiměřeně stručný ╌ KONZULTUJTE s námi své projekty

34 www.czechinvest.org

35 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest 2006. Všechna práva vyhrazena Děkuji za pozornost CzechInvest Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj RegioCentrum Nový pivovar Soukenická 54/8 500 03 Hradec Králové Tel.: +420 495 817 711 Fax: +420 495 817 710 E-mail: hradeckralove@czechinvest.org


Stáhnout ppt "Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře Hradec Králové 15. 5. 2008 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)"

Podobné prezentace


Reklamy Google