Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GP Elektronické podatelny KrÚ, kongresový sál, 9. května 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GP Elektronické podatelny KrÚ, kongresový sál, 9. května 2005."— Transkript prezentace:

1 GP Elektronické podatelny KrÚ, kongresový sál, 9. května 2005

2 GP Elektronické podatelny Cíl, dílčí cíl a opatření Programu rozvoje kraje Vysočina: Cíl 3: Zvýšení kvality technického prostředí s důrazem na rozvoj síťové infrastruktury Dílčí cíl 3.2: Podpora rozvoje telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky Opatření 3.2.2: Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS) Cíle programu: zlepšení komunikace mezi občanem a úřadem prostřednictvím vytvoření široké nabídky elektronických služeb veřejné správy zřízení či aktualizace elektronické podatelny popř. navazujícího programového vybavení tak, aby byla splněna platná legislativa a občanům bylo nabídnuto maximální množství elektronických služeb Celkový objem finančních prostředků: 1.000.000,- Kč

3 Podmínky GP Lokalizace projektů - Kraj Vysočina Příjemci podpory: Obce a města v kraji Vysočina Svazky měst a obcí dle zákona o obcích Minimální a maximální výše příspěvku: Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt není stanovena Maximální výše příspěvku je 50%, maximálně však 100.000,- Kč. Minimální podíl příjemce podpory: 50 % celkových přijatelných nákladů projektu Časový harmonogram realizace projektu - Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory a ukončen nejpozději do 5-ti měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory

4 Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsou financovatelné pouze z vlastního podílu žadatele, patří: SW – operační systémy, samostatné databázové a aplikační systémy HW – osobní počítač, periferie, síťové prvky Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsou financovatelné z Fondu Vysočiny i vlastního podílu žadatele, patří: pořízení kvalifikovaných certifikátů HW technické vybavení – server, čtečky čipových karet, čipové karty, jiné nosiče certifikátů SW - licence nebo vytvoření produktu el. podatelna pořízení či úprava SW, který přímo souvisí s el. podatelnou a přispívá ke zlepšení el. komunikace s občany (např. SW modul informující o stavu podání, www formuláře podatelen, systémy navigace v životních situacích s vazbou na el. podatelnu, integrace do spisových služeb, dokumentových archivů či WWW stránek) Přijatelné výdaje

5 Nepřijatelné výdaje Mezi nepřijatelné výdaje (náklady), které nelze do projektu zahrnout (tj. nesmí být ani předmětem podílu žadatele), patří: jiné SW produkty nesouvisející s provozem el. podatelny, osobní a mzdové náklady, daně a poplatky, náklady na vypracování projektu, nábytek, odpisy, veškeré provozní (údržba či provoz SW systému, nájem kanceláří, telefonní poplatky, telekomunikační poplatky, opravy, energie, topení, kancelářské potřeby atd.) a mimořádné náklady uživatele, služby (cestovné, opravy, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, nákup či oprava prostředků komunikační, výpočetní či spotřební elektroniky (video, fotoaparáty, diskety, tonery, přehrávače, mobilní telefony apod.)

6 Specifická kriteria Naplnění platných právních předpisů (max. 6 bodů) 0 bodů – není zajištěn provoz elektronické podatelny ani přístup k úřední desce formou dálkového přístupu, 3 body – je zajištěn provoz el. podatelny a přístup k úřední desce (prostřednictvím dálkového přístupu) formou veřejnoprávní smlouvy, jsou řádně plněny informační, povinnosti ve vztahu ke kraj, 6 bodů – je zajištěn provoz el. podatelny na vlastní technice, jsou řádně plněny informační povinnosti ve vztahu ke kraji a současně jsou žadatelům poskytovány informace v elektronické podobě bezúplatně Počet správních úkonů či služeb zpřístupněných el. cestou (max. 6 bodů) 0 bodů – žádná služba (jen e-mail), 1 bod – jen žádost o informaci, 2 body – 1 služba, 3 body – 2 služby, 4 body – 3 služby, 5 bodů – 4 služby, 6 bodů – 5 služeb a více Počet potencionálních uživatelů systémů (územní rozsah) (max. 4 body) 1 bod – správní obvod jedné obce 1. stupně, 2 body – správní obvod dvou až pěti obcí 1. stupně, 3 body – správní obvod šesti až deseti obcí 1. stupně, 4 body – správní obvod jedenácti a více obcí 1. stupně Míra interaktivity systému s uživatelem (zpětná vazba, možnost kontroly podání) (max. 4 body) 1 bod – jen odeslání informace bez zpětné vazby, 2 body – automatické potvrzení přijetí, 3 body – automatické potvrzení přijetí a informace o stavu podání, 4 body – automatické potvrzení přijetí a informace o stavu podání a další služby zpětné vazby

7 Podmínky podání žádosti Povinné přílohy žádosti: Stručný popis naplnění specifických kritérií (při popisu naplnění specifických kritérií používejte stejné písmenné označení a strukturu jako je použito v této výzvě; při popisu naplnění kritérií se vyjadřujte maximálně stručně a věcně), Podrobný položkový rozpis výdajů projektu – slovně vypište, nelze okopírovat tabulku z bodu 9B žádosti, Podrobný popis SW řešení. Formulář žádosti - umístěn na www.fondvysociny.cz Žádosti ve dvou vyhotoveních včetně příloh (originál + kopie – oboje řádně podepsané a orazítkované) se přijímají poštou nebo prostřednictvím podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu do 17.6.2005 (rozhodující je datum poštovního razítka). Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: Fond Vysočiny, Grantový program „ELEKTRONICKÉ PODATELNY“, Neotvírat!

8 Kontaktní informace Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor informatiky: Administrativní část, podání žádosti - oddělení koncepční, Ing. Martina Rojková, tel. 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr- vysocina.cz Technické řešení projektů – oddělení správy databází a aplikací, Ing. Karel Žák, tel: 564 602 309, e-mail: zak.k@kr-vysocina.cz Výzva zveřejněna na www.fondvysociny.cz sekce aktivní grantové programy

9 Děkuji za pozornost Ing. Martina Rojková rojkova.m@kr-vysocina.cz OI - koncepční oddělení 9. června 2005


Stáhnout ppt "GP Elektronické podatelny KrÚ, kongresový sál, 9. května 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google