Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Měříme teplotu lidských práv na naší škole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Měříme teplotu lidských práv na naší škole"— Transkript prezentace:

1 Projekt Měříme teplotu lidských práv na naší škole
Autoři (2009) : Jakub Mareš, Veronika Kundelová, Monika Holbičková Autoři (2008) : Karolína Langrová, Gabriela Chládková, Honza Škranc, Petr Vaic Autoři (2007) : Adéla Krejčová, Dana Langová, Veronika Šťastná, Eliška Vávrová Autoři (2006): Ondřej Šubrt, Tomáš Peterka, Martin Maršál, Martin Pastýřík Datum poslední aktualizace : Upraveno z: D. Shiman & K. Rudelius-Palmer, Economic and Social Justice: A Human Rights Perspective (Minneapolis: Human Rights Resource Center, University of Minnesota, 1999) Na internetu:

2 Zjednodušená verze vybraných článků Evropské úmluvy o lidských právech a jejích protokolů (1. Evropská úmluva o lidských právech) Článek 1 – Povinnost respektovat lidská práva Státy musí zajistit, aby každý měl práva uvedená v této úmluvě. Článek 2 – Právo na život Máte právo na život. Článek 3 – Zákaz mučení Nikdo nemá právo ubližovat vám nebo vás mučit. Vaše lidská důstojnost musí být respektována i při uvěznění. Článek 4 – Zákaz otroctví a nucené práce Je zakázáno jednat s vámi jako s otrokem nebo na vás uvalit nucenou práci. Článek 5 – Právo na svobodu a bezpečnost Máte právo na svobodu. Pokud jste uvězněn, máte právo vědět proč. Pokud jste uvězněn, máte právo zakrátko předstoupit před soud, nebo být propuštěn až do zahájení soudu. Článek 6 – Právo na spravedlivý soud Máte právo na spravedlivý soud před nezaujatým a nezávislým soudcem. Jestliže jste obviněn ze spáchání trestného činu, jste nevinen až do prokázání viny. Máte právo na právníka, kterého má platit stát, jestliže jste chudý. Článek 7 – Žádný trest bez zákona Nemůžete být považován za vinného trestným činem, jestliže jste neporušil žádný zákon v okamžiku, kdy jste čin provedl. Článek 8 – Právo na respektování soukromého a rodinného života Máte právo na respektování vašeho soukromého a rodinného života, vašeho domova a korespondence. Článek 9 – Svoboda myšlení, svědomí a náboženství Máte právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Máte právo vykonávat své náboženství doma i na veřejnosti a změnit náboženství, pokud si to přejete. Článek 10 – Svoboda slova Máte právo odpovědně říkat a psát to, co si myslíte, dávat informace jiným osobám a přijímat je od nich. To zahrnuje i svobodu tisku.

3 Článek 11 – Svoboda shromažďování a sdružování
Máte právo účastnit se pokojných shromáždění a vytvářet sdružení nebo do nich vstupovat – včetně odborů. Článek 12 – Právo uzavřít manželství Máte právo uzavřít manželství a mít rodinu. Článek 13 – Právo na účinnou nápravu Jestliže jsou porušena vaše práva, můžete si na to oficiálně stěžovat u soudů nebo jiných veřejných orgánů. Článek 14 – Zákaz diskriminace Máte zmíněná práva bez ohledu na barvu vaší pokožky, pohlaví, jazyk, politické nebo náboženské přesvědčení, či původ. Článek 15- Omezení po dobu nouzového stavu V době války nebo jiného veřejného nouzového stavu může vláda dělat věci, které směřují proti vašim právům, ale jen pokud je to zcela nevyhnutelné. Ani tehdy vás však vláda nesmí např. mučit nebo svévolně zabít. Článek 16 – Omezení politické činnosti cizích osob Vláda může omezit politickou činnost cizích osob i v tom případě, že to bude v rozporu s články 10, 11 nebo 14. Článek 17 – Zákaz zneužívání práv Žádné ustanovení této úmluvy nesmí být použito k poškozování práv a svobod uvedených v úmluvě. Článek 18 – Hranice používání omezení práv Většina práv uvedených v této úmluvě může být omezena všeobecným zákonem, který platí pro každého. Taková omezení jsou však povolena jen pokud jsou naprosto nutná. Články 19 – 51 Tyto články vysvětlují, jak pracuje soud pro lidská práva. Článek 34 – Individuální podání Pokud byla vaše práva obsažená v této úmluvě porušena v některém z členských států, musíte se nejdřív obrátit na všechny kompetentní národní orgány. Pokud to nedopadne tak, jak si přejete, můžete se pak obrátit přímo na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Článek 52 – Dotazy generálního tajemníka Pokud o to generální tajemník Rady Evropy požádá, vláda musí vysvětlit, jak její národní zákony chrání práva uvedená v této úmluvě.

4 Článek 1 Protokolu č. 1 – Ochrana vlastnictví
Máte právo na vlastnictví a užívání vašeho majetku. Článek 2 Protokolu č. 1 – Právo na vzdělání Máte právo chodit do školy. Článek 3 Protokolu č. 1 – Právo na svobodné volby Máte právo zvolit si vládu vaší země tajným hlasováním. Článek 2 Protokolu č. 4 – Svoboda pohybu Pokud pobýváte zákonně v nějaké zemi, máte právo bydlet v ní kde chcete. Článek 1 Protokolu č. 6 – Zrušení trestu smrti Stát vás nesmí odsoudit k smrti nebo popravit. Článek 2 Protokolu č. 7 – Právo na odvolání v trestních věcech Pokud jste byl odsouzen za spáchání trestného činu, máte právo odvolat se k vyššímu soudu. Článek 3 Protokolu č. 7 – Odškodnění za nespravedlivé odsouzení Pokud jste byl odsouzen za spáchání trestného činu a ukáže se, že jste byl nevinný, máte právo na odškodnění. Článek 1 Protokolu č. 12 – Obecný zákaz diskriminace Nesmíte být diskriminován veřejným orgánem z důvodu barvy vaší pokožky, pohlaví, jazyka, politického nebo náboženského přesvědčení, či původu.

5 Dotazník Stupnice známek: Otázky:
1 – ne/nikdy, 2 – zřídka, 3 – často, 4 – ano/vždy Otázky: Naše škola je místem, kde jsou studenti v klidu a bezpečí (články 2 a 3). Lidé v naší škole nejsou diskriminováni za to, jaký si zvolili životní styl, např. pro způsob oblékání, lidi, se kterými se stýkají, nebo aktivity mimo školu (článek 14; Protokol č. 12). Naše škola zajišťuje všem jednotlivcům stejný přístup, prostředky a činnosti (článek 14; Protokol č. 12). Lidé z naší školy se postaví proti diskriminačnímu nebo ponižujícímu jednání, materiálům nebo poznámkám na půdě školy (články 2, 9, 14; Protokol č. 12). Pokud dojde ke konfliktům, snažíme se je vyřešit nenásilnými způsoby a spoluprací (články 2, 3). V disciplinárních záležitostech (včetně suspendování a vyloučení) mají všechny osoby při určování viny a trestu zaručeno spravedlivé a nestranné jednání (článek 6). Osoba obviněná z nesprávného jednání je považována za nevinnou, dokud jí není prokázána vina (článek 6). Ve škole je respektován můj osobní prostor a vlastnictví (článek 8; článek 1, Protokol č. 1). Lidé v naší škole kladně přijímají studenty, učitele, administrativní pracovníky a jiné zaměstnance, kteří pocházejí z odlišných poměrů a patří k odlišným kulturám (články 1, 9, 10, 14; Protokol č. 12). Lidé v naší škole mají možnost podílet se (individuálně i prostřednictvím různých sdružení) na demokratických rozhodovacích procesech, týkajících se činnosti školy a jejich pravidel (článek 11; článek 3, Protokolu č. 1). Lidé v naší škole mají dostatek času na odpočinek v průběhu vyučování a přiměřenou pracovní dobu za slušných pracovních podmínek (článek 4). Přijímám spoluodpovědnost za to, že v naší škole nikdo nebude nikoho diskriminovat a že se lidé budou chovat způsobem, který bude přispívat k bezpečnosti a blahu všech příslušníků školy (články 1 a 29).

6 Grafy výsledků na dalších stránkách...
Tabulka s výsledky číslo otázky ne/nikdy Zřídka Často ano/vždy Celkem průměr (tento rok) 1 0 (4/1/2) 8 (13/4/6) 27 (20/31/24) 23 (13/14/10) 50/50/42/50 3,78 2 11 (7/0/7) 15 (5/18/10) 18 (23/11/14) 6 (15/21/11) 2,48 3 0 (6/0/5) 2 (12/14/12) 27 (12/25/15) 21 (14/21/10) 3,38 4 5 (5/2/3) 15 (14/24/22) 14 (27/16/13) 16 (4/8/4) 2,82 5 0 (0/0/2) 6 (15/6/6) 24 (20/26/16) 20 (15/18/18) 3,28 6 3 (5/1/2) 14 (12/13/11) 22 (23/20/18) 11 (10/16/11) 7 1 (4/4/7) 22 (21/18/17) 17 (17/17/12) 10 (8/11/6) 2,72 8 2 (5/1/3) 2 (12/4/9) 27 (21/26/20) 19(12/19/10) 3,26 9 0 (0/1/2) 3 (9/5/8) 31 (26/26/23) 16 (15/18/9) 10 6 (6/0/5) 3 (14/5/10) 15 (20/27/16) 26 (10/18/11) 3,22 11 8 (12/15/10) 17 (21/15/13) 20 (17/16/17) 5 (0/4/2) 2,44 12 12 (4/2/4) 2 (12/4/6) 13 (9/19/20) 23 (25/25/12) 2,94 Grafy výsledků na dalších stránkách... Poznámka : hodnoty v závorkách jsou výsledky dotazníku z loňského roku

7 Naše škola je místem, kde jsou studenti v klidu a bezpečí
Stupnice známek:1 – ne/nikdy, 2 – zřídka, 3 – často, 4 – ano/vždy Stručné subjektivní shrnutí výsledku: 2006 : Velmi uspokojivý, příjemný a čekaný výsledek, nic nepřekvapujícího… 2007 : Letošní výsledek je velmi podobný loňskému a jeho hodnoty se daly očekávat… 2008 : Tento rok se situace trochu zhoršila, klesly zde hodnoty jistoty asi o 1/3… 2009 : Oproti předchozím rokům se situace velice zlepšila…

8 Lidé v naší škole nejsou diskriminováni za to, jaký si zvolili životní styl, např. pro způsob oblékání, lidi, se kterými se stýkají, nebo aktivity mimo školu Stupnice známek:1 – ne/nikdy, 2 – zřídka, 3 – často, 4 – ano/vždy Stručné subjektivní shrnutí výsledku: 2006 : To, že jsou lidé na GVH diskriminování za své oblečení či názory jsme vskutku nečekali, nutí k zamyšlení… 2007 : I tentokrát se našlo dost lidí, kteří pochybují o rovnoprávnosti lidí na naší škole. 2008 : I letošní rok se ukázalo,že lidé na naší škole jsou často diskriminování za své oblečení. 2009 : Odpovědi jsou vcelku vyrovnané, někteří lidé myslí, že jsou diskriminováni za svůj styl, ale někteří si myslí, že vůbec.. Situace se tedy opět zlepšila.

9 Naše škola zajišťuje všem jednotlivcům stejný přístup, prostředky a činnosti
Stupnice známek:1 – ne/nikdy, 2 – zřídka, 3 – často, 4 – ano/vždy Stručné subjektivní shrnutí výsledku: 2006 : Opět poněkud nelibý výsledek, i my jsme téhož názoru, že každý student nemá stejné podmínky. Většina profesorů při hodnocení studenta spíše hodnotí tvář a ne znalosti. Již mnohokrát jsme se na GVH setkali s tím, že byl protěžován potomek někoho z profesorů GVH a nebo učitelů z jiných lounských škol… 2007 : My si myslíme, že ve většině případů se skutečně škola snaží zaručit všem stejné podmínky. Jen nepatrné množství lidí je přesvědčeno o opaku. 2008 : Naše výsledky vypovídají o tom, že na naší škole se někteří studenti cítí dobře a někteří ukřivděně. Je to různorodé. 2009 : Výsledky se velice zlepšily, to znamená, že žáci se zde cítí dobře a myslí si, že všichni mají stejné podmínky…

10 Lidé z naší školy se postaví proti diskriminačnímu nebo ponižujícímu jednání, materiálům nebo poznámkám na půdě školy Stupnice známek:1 – ne/nikdy, 2 – zřídka, 3 – často, 4 – ano/vždy Stručné subjektivní shrnutí výsledku: 2006 : Tento výsledek jsme bohužel očekávali, je to smutné potvrzení… 2007 : V tomto případě musíme bohužel zcela souhlasit, toto tvrzení dokládá i několik našich osobních zkušeností… 2008 : Musíme uznat, že situace se výrazně zlepšila. 2009 : I letos musíme uznat, že situace je výrazně lepší…

11 Pokud dojde ke konfliktům, snažíme se je vyřešit nenásilnými způsoby a spoluprací
Stupnice známek:1 – ne/nikdy, 2 – zřídka, 3 – často, 4 – ano/vždy Stručné subjektivní shrnutí výsledku: 2006 : Konečně opět hřejivý výsledek, kéž by to tak pokračovalo… 2007 : Letošní výsledek je ještě přesvědčivější než loňský a jsme tomu velmi rádi… 2008 : V roce 2008 se studenti cítí hůře než v předchozích dvou letech. 2009 : Zde se opět výsledky velice zlepšily..

12 V disciplinárních záležitostech (včetně suspendování a vyloučení) mají všechny osoby při určování viny a trestu zaručeno spravedlivé a nestranné jednání Stupnice známek:1 – ne/nikdy, 2 – zřídka, 3 – často, 4 – ano/vždy Stručné subjektivní shrnutí výsledku: 2006 : Poměrně slušné, škoda jen, že sloupec „zřídka“ není ještě o trochu menší… Bohužel, i letos se našlo poměrně dost lidí, kteří s tímto tvrzením nesouhlasí… 2008 : Zlepšení i zhoršení. O něco více lidí bohužel věří, že je jim nespravedlivě určen trest 2009 : Zde se bohužel projevilo zhoršení, o trochu více lidí zvolilo odpověď zřídka…

13 Osoba obviněná z nesprávného jednání je považována za nevinnou, dokud jí není prokázána vina
Stupnice známek:1 – ne/nikdy, 2 – zřídka, 3 – často, 4 – ano/vždy Stručné subjektivní shrnutí výsledku: 2006 : Sami jsme se s podobným jednáním na GVH setkali, pro nás žádné překvapení. Již několikrát se nám stalo, že jsme se připletli k situaci (šli jsme kolem), kde se stalo nějaké porušení pravidel. Naneštěstí jsme tam akorát byli odchyceni členem pedagogického sboru. Ihned jsme byli označeni za pachatele, bez možnosti spravedlivého soudu… 2007 : Z tohoto grafu je vidět, že nemůžeme jednoznačně říct, jestli studenti souhlasí s tímto tvrzením. My osobně jsme se s touto situací ještě nesetkali… 2008 : Oproti loňsku zhoršeno, ale stále se nedá jednoznačně určit tvrzení studentů. My jsme se také s tímto případem nesetkali. 2009 : Opět nemůžeme přesně vyhodnotit situaci. Někteří s tímto tvrzením souhlasí více a někteří méně…

14 Ve škole je respektován můj osobní prostor a vlastnictví
Stupnice známek:1 – ne/nikdy, 2 – zřídka, 3 – často, 4 – ano/vždy Stručné subjektivní shrnutí výsledku: 2006 : Souhlasíme, opět záležitost, kterou se GVH může chlubit… 2007 : V našem dotazníku převládá kladný výsledek a i my s ním ve většině případů souhlasíme… 2008 : Oproti minulému roku se situace o něco zhoršila, my osobně si ale myslíme, že je vlastnictví dostatečně respektováno. 2009 : Situace se zde opět zlepšila a je podobná výsledkům v roce I my si myslíme, že ve škole je respektován náš osobní prostor a vlastnictví…

15 Lidé v naší škole kladně přijímají studenty, učitele, administrativní pracovníky a jiné zaměstnance, kteří pocházejí z odlišných poměrů a patří k odlišným kulturám Stupnice známek:1 – ne/nikdy, 2 – zřídka, 3 – často, 4 – ano/vždy Stručné subjektivní shrnutí výsledku: 2006 : Ano můžeme jen potvrdit, v tomto směru jsme velmi moderní. Na první pohled je vidět, že náš ústav navštěvuje hned několik studentů z jiných etnických skupin a doposud nebyly v souvislosti s nimi žádné problémy… 2007 : S tím můžeme jen souhlasit, dokonce se občas zdá, že na studenty z jiných etnických skupin se kolikrát bere větší ohled než na ostatní. Ve vrstvách zaměstnanců nevíme o žádném případu utiskování… 2008 : Zdá se naši studenti jsou velmi přátelští a kladně přijímají jiné etnické menšiny. 2009 : Myslíme, že na naší škole žádný problém s diskriminací nemáme. Odpovídají tomu i výsledky na tuto otázku…

16 Lidé v naší škole mají možnost podílet se (individuálně i prostřednictvím různých sdružení) na demokratických rozhodovacích procesech, týkajících se činnosti školy a jejich pravidel Stupnice známek:1 – ne/nikdy, 2 – zřídka, 3 – často, 4 – ano/vždy Stručné subjektivní shrnutí výsledku: 2006 : Poměrně dobrý výsledek s malou kaňkou, ale jinak vcelku slušné… 2007 : Každá třída může vyslovit svůj názor prostřednictvím studentské rady a svých třídních zástupců. 2008 : Mírné zhoršení oproti předešlým výsledkům, ale my souhlasíme spíše s předešlými roky. 2009 : Je tu opět veliký rozdíl oproti minulým rokům. Naštěstí se zde jedná opět o zlepšení…

17 Lidé v naší škole mají dostatek času na odpočinek v průběhu vyučování a přiměřenou pracovní dobu za slušných pracovních podmínek Stupnice známek:1 – ne/nikdy, 2 – zřídka, 3 – často, 4 – ano/vždy Stručné subjektivní shrnutí výsledku: 2006 : My se osobně necítíme být nějak extrémně školou vyčerpáni, je nutné asi brát tento výsledek s nadsázkou… 2007 : Ano, lidé vtipně trvají na tom, že škola je pro ně nesmírnou zátěží… Avšak – nepřehánějme! 2008 : Skutečně, studenti se v některých věcech nemění. 2009 : Zde jsou výsledky pořád podobné.Souhlasíme s ostatními výroky.

18 Přijímám spoluodpovědnost za to, že v naší škole nikdo nebude nikoho diskriminovat a že se lidé budou chovat způsobem, který bude přispívat k bezpečnosti a blahu všech příslušníků školy Stupnice známek:1 – ne/nikdy, 2 – zřídka, 3 – často, 4 – ano/vždy Stručné subjektivní shrnutí výsledku: 2006 : Potěšující zjištění, že by studenti bránili všechny zmíněné body… 2007 : Valná většina lidí tvrdí, že bude bránit základní lidská práva na naší škole, což je velmi chvályhodné. Ale co realita??? 2008 : Studenti se stávají akčními hrdiny,stále častěji chtějí pomáhat a chránit ostatní. Je to samozřejmě uspokojivé. Najdou se však i tací,kteří jsou k této situaci lhostejní. 2009 : Valná většina žáků by byla ochotná pomáhat a bránit ostatní, avšak v prvním sloupci můžeme vidět velké zhoršení oproti minulým rokům.

19 Závěr 2006 : V původním záměru celého projektu bylo zapojit do výsledku projektu jak studenty, tak i profesory a administrativní pracovníky školy. Bohužel se nám nepodařilo sjednotit dost dotazníků od profesorů respektive administrativních pracovníků, aby měření mělo vůbec smysl. Proto jsme se rozhodli zařadit do výsledků jen dotazníky od studentů. Bylo dotázáno celkem 52 studentů z různých tříd bez rozdílu věku, ovšem jen 42 z nich bylo platných, neboť u některých dotazníků bylo označeno u jedné otázky buď několik odpovědí, nebo naopak žádná. 2007 : V tomto roce jsme mezi studenty (15-19 let), profesory a ostatní pracovníky školy rozdaly 50 dotazníků a všech 50 se nám vrátilo v pořádku vyplněných. Všichni dotazovaní byli velmi ochotní s námi spolupracovat, za což jim patří velký dík. Letošní výsledky jsou v porovnání s loňskými velmi podobné. Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi více odpovědí než loni, troufáme si říct, že jsou dokonce objektivnější. Z dotazníků jsme se dozvěděly spoustu zajímavých informací, z nichž některé, předložené na příslušných místech, by mohly přispět ke zlepšení přístupu ke studentům a zaměstnancům školy, a to bez rozdílu národnosti, náboženství, zájmů atd… 2008 : V letošním roce jsme mezi nahodile vybrané studenty rozdali 55 dotazníků, ale použitelných jich bylo jen 50. Tyto výsledky jsme vyhodnotili a zpracovali do předcházejících grafů. Za vyplňování dotazníků všem studentům velmi děkujeme. Po vyhodnocení výsledků jsme usoudili, že se výsledky o mnoho neliší od předešlých let. Možná jsou méně optimistické, ale markantní změnu jsme nezaregistrovali. Výsledky našeho průzkumu jsou více podobné s prvním ročníkem projektu měření lidských práv než s ročníkem druhým. Domníváme se, že tento projekt je na dlouhodobější zkoumání a že 3 roky jsou na zkoumání málo. Doufáme, že i v příštím roce se tohoto výzkumu někdo ujme a že přinese příznivější výsledky. 2009 : I letos jsme rozdali 50 dotazníků. Snažili jsme se, aby se tyto dotazníky dostaly do každé věkové kategorie. Dotazníky tedy vyplňovali studenti, kterým bylo let, ale i někteři zaměstnanci školy. Všech 50 dotazníků jsme vyhodnotili a většina výsledků se oproti minulým rokům zlepšila. Doufáme, že výsledky budou během dalších let lepší a lepší.


Stáhnout ppt "Projekt Měříme teplotu lidských práv na naší škole"

Podobné prezentace


Reklamy Google