Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Základy účetnictví 1. tématický okruh: Úvod do problematiky Ing. David Procházka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Základy účetnictví 1. tématický okruh: Úvod do problematiky Ing. David Procházka"— Transkript prezentace:

1 1 Základy účetnictví 1. tématický okruh: Úvod do problematiky Ing. David Procházka davidprochazka@centrum.cz

2 2 Doporučená literatura D. Kubíčková: Základy účetnictví (skripta – vyjdou na podzim) D. Kovanicová: Abeceda účetních znalostí pro každého Kolektiv autorů: Meritum – účetnictví podnikatelů 2006 D. Kovanicová: Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům

3 3 A show může začít…

4 4 Co je účetnictví? (poprvé) Než začne nudný výklad, podívejme se na několik zajímavých a moudrých postřehů z každodenního života

5 5 Postřeh první Co je účetní? Jde o zvláštní druh tvora, který navenek velmi připomíná člověka. Ve skutečnosti je to zvláštní čeleď, která se vyvinula v přírodě k tomu, aby za vás řešila problémy, o kterých jste netušili, že je máte, způsobem, kterému nerozumíte?

6 6 Postřeh druhý Účetní si stěžuje doktorovi, že má problémy se spaním. "A zkusil jste třeba počítat ovečky?„ "No v tom je ta potíž - spletu se, a pak se tři hodiny snažím přijít na to, kde jsem udělal chybu."

7 7 Postřeh třetí Daně jsou trest za špatně vedené účetnictví

8 8 Postřehy - závěr účetnictví se jeví jako nesrozumitelná věc; ve skutečnosti je účetní logika náramně jednoduchá a má své kouzlo v účetnictví se pracuje na první pohled s přesnými čísly, nicméně za spoustou těchto „přesných“ čísel jsou pouhé subjektivní odhady účetnictví si proto v některých případech vyžaduje tvůrčí přístup účetních pracovníků (bohužel někdy je tato tvůrčí činnost za hranicí únosnosti – viz např. Enron) účetnictví – zejména v kontinentální Evropě - bývá často svázáno s daněmi (bohužel se všemi z toho vyplývajícími nepříjemnostmi)

9 9 Co je účetnictví? (podruhé) nauka, věda (když budeme shovívaví), školní předmět praktická činnost – soustavné vedení záznamů o určitém subjektu (účtování) - a výsledek této praktické činnosti (účetní výkazy)

10 10 Definice účetnictví (vědy) souhrn poznatků, týkajících se účetnictví (praktické činnosti), určitým způsobem uspořádaný a směřující ke koncíznosti (stručnosti)

11 11 Předmět účetnictví (vědy) vymezení základních pojmů teoretické koncepce (oceňování, bilanční teorie, teorie účtu, teorie soustav účtů) analyticko-popisné koncepce (historický vývoj účetnictví, vývoj účetních forem a technik) standardizace účetnictví ostatní (regulace účetnictví, mezinárodní komparace, harmonizace účetnictví)

12 12 Definice účetnictví (praktické činnosti) proces, při kterém vzniká uspořádaný systém záznamů o hospodářské činnosti určitého (jasně vymezeného) ekonomického subjektu

13 13 Předmět účetnictví (praktické činnosti) zobrazení hospodářské aktivity účetní jednotky ve vazbě na její hmotné nositele hmotnými nositeli ekonomické aktivity jsou aktiva (majetek) a pasiva (zdroje financování)

14 14 Funkce účetnictví (cca historická posloupnost) opora paměti podnikatele důkazní prostředek ve sporech kontrola vedení podniku z hlediska správy svěřeného majetku (tzv. správcovská funkce účetnictví) podklad pro daňové účely zdroj informací pro rozhodování a řízení

15 15 Funkce účetnictví (současnost) v současnosti je preferována zejména funkce účetnictví coby zdroje informací pro rozhodování (viz např. Koncepční rámec k IFRS):  hlavním cílem účetnictví je poskytovat informace o finanční pozici, výkonnosti a o změnách ve finanční pozici účetní jednotky, které jsou užitečné široké skupině uživatelů při jejich rozhodování v souvislosti s účetně-auditorskými skandály na přelomu tisíciletí lze sledovat též znovuzrození správcovské funkce účetnictví

16 16 Finanční pozice jednotky je ovlivněna ekonomickými zdroji, které jednotka kontroluje (aktiva), strukturou zdrojů financování (pasiva), likviditou, solventností a schopností přizpůsobit se změnám v okolním prostředí primárním zdrojem informací o finanční pozici je rozvaha

17 17 Výkonnost podniku informace o výkonnosti podniku, zejména o jeho ziskovosti, slouží k ohodnocení potenciálních změn v ekonomických zdrojích, které bude mít podnik v budoucnu pod kontrolou a které mohou být zdrojem výplat investorům primárním zdrojem informací o výkonnosti podniku je výsledovka

18 18 Změny ve finanční pozici pohyby peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů během účetního období; informace slouží k ohodnocení schopnosti vedení účetní jednotky vytvářet peněžní prostředky a k vyhodnocení způsobu jejich užití primárním zdrojem informací je výkaz o peněžních tocích

19 19 Uživatelé účetních informací (dle Koncepčního rámce k IFRS) investoři zaměstnanci banky a ostatní finanční věřitelé dodavatelé a ostatní obchodní věřitelé zákazníci vláda a její instituce široká veřejnost

20 20 Investoři poskytovatelé rizikového kapitálu (a jejich poradci) se zajímají zejména o výnosnost a riziko spojené s investicí na základě účetních informací se rozhodují, zda koupit, držet či prodat cenný papír emitovaný účetní jednotkou vlastníci též sledují schopnost podniku vyplácet dividendy

21 21 Zaměstnanci zaměstnanci a je sdružující organizace vyžadují informace o stabilitě a ziskovosti zaměstnavatele zvláštní pozornost věnují schopnosti zaměstnavatele hradit včas mzdy či platy, poskytovat odměny, benefity a jiné zaměstnanecké výhody

22 22 Věřitelé pro finanční věřitele jsou nejdůležitější informace o tom, jestli jejich půjčky a úroky z těchto půjček budou splaceny v řádné výši a v řádný termín pro dodavatele a ostatní obchodní věřitele jsou předmětem zájmu informace o schopnostech podniku dostát svým závazkům – obvykle v kratším časovém horizontu

23 23 A co řídící pracovníci? Koncepční rámec neuvádí explicitně management podniku mezi uživateli informací z účetní závěrky důvod je jednoduchý – vedení podniku má přímý přístup k vnitřním informačním zdrojům a nemusí se primárně orientovat na základě informací zveřejněných v účetní závěrce oddělení finančního účetnictví (pro externí uživatele) od účetnictví manažerského (pro potřeby managementu podniku v oblasti řízení a rozhodování)

24 24 Co je účetnictví? (potřetí) účetnictví jako praktická činnost se zabývá sbíráním, zaznamenáváním, sumarizováním a pravidelným vyhodnocováním údajů, které vyplývají z ekonomické aktivity určitého subjektu samotná praktická činnost se rozpadá do dvou relativně samostatných oblastí – soustavného vedení účetních záznamů (účtování) a pravidelného periodického sestavování výkazů, které podávají informace užitečné pro uživatele

25 25 Účetní výkaznictví představuje základní nástroj informování uživatelů o finančních výsledcích daného podniku provádí se na pravidelné bázi (tradičně roční, v případě kapitálových trhů častěji) hlavní součástí (nikoliv jedinou) je řádná účetní závěrka (obvykle doprovázená výroční zprávou)

26 26 Účetní závěrka (úvod) je vyvrcholením celoroční práce a předkládá uživatelům informace určitým způsobem utříděné skládá se z účetních výkazů a přílohy k účetním výkazům počet, druh a podoba účetních výkazů se mohou v jednotlivých úpravách účetnictví lišit

27 27 Účetní závěrka (možné součásti) rozvaha (bilance, výkaz o finanční pozici) výsledovka (výkaz zisku a ztráty) výkaz o peněžních tocích (výkaz cash- flow) výkaz o změnách ve vlastním kapitálu výkaz o souhrnném výsledku hospodaření příloha k účetní výkazům

28 28 Základní předpoklady sestavení účetní závěrky ačkoliv se účetní systémy odlišují, při zpracování účetní závěrky se ve většině případů dodržuje omezený počet všeobecně uznávaných účetních předpokladů těmito předpoklady jsou účetní jednotka, trvání účetní jednotky, měřící jednotka, účetní období

29 29 Účetní jednotka (entity postulate) celek, o kterém se účtuje, je přesně vymezen a hospodářský oddělen od jeho vlastníků účetními jednotkami mohou být výdělečné podniky (výrobní, obchodní, podniky služeb, banky, pojišťovny a jiné finanční instituce), neziskové organizace a zájmová sdružení, orgány veřejné správy, ale i jednotlivec (podnikají i nepodnikající)

30 30 Předpoklad trvání podniku (going-concern postulate) aktivity účetní jednotky směřují k zajištění její činnosti v nezmenšeném rozsahu i v dalších letech na účetní jednotku se díváme jako na ekonomický subjekt, který bude (za normálních podmínek) pokračovat ve svých operacích i v dohledné budoucnosti

31 31 Měřící jednotka (unit-of-measure postulate) do účetnictví vstupují všechny údaje jako výsledky měření peněžní jednotkou o peněžní jednotce se předpokládá, že má stabilní hodnotu v čase

32 32 Předpoklad účetního období (accounting period postulate) finanční pozice, výsledek hospodaření a ostatní relevantní informace jsou z účetnictví odvozovány v pravidelných časových intervalech tradičně se jedná o 12 po sobě jdoucích měsíců

33 33 Kvalitativní charakteristiky účetních výkazů aby mohly být výstupy účetního systému využity náležitým způsobem, musí informace obsažené ve výkazech splňovat několik vlastností základními kvalitativními charakteristikami jsou srozumitelnost, relevance, spolehlivost a porovnatelnost informace

34 34 Srozumitelnost předpokládá se, že uživatelé mají adekvátní znalosti o podniku a jeho ekonomických aktivitách, o účetnictví a jsou ochotni studovat informace obsažené ve výkazech v dostatečné míře

35 35 Relevance informace je relevantní v případě, že ovlivní ekonomická rozhodnutí uživatelů tím, že jim pomůže ohodnotit minulé, současné a budoucí události, potvrdí či opraví jejich minulé předpovědi relevance informace je ovlivněna svým původem a materialitou informace je materiální, pokud by její vynechání či špatné vykázání ovlivnilo ekonomické rozhodnutí uživatelů

36 36 Spolehlivost informace je spolehlivá, pokud neobsahuje materiální chybu a zkreslení a reprezentuje to, co lze rozumně očekávat, že reprezentuje aby informace mohla být označena za spolehlivou, musí být splněno několik dílčích podmínek (věrné zobrazení, obsah nad formou, neutralita, opatrnost, úplnost)

37 37 Porovnatelnost uživatelům by mělo být umožněno porovnat výkazy podniku v čase (tj. v obdobích po sobě jdoucích) i v prostoru (tj. s ostatními podniky), aby mohli identifikovat trendy ve finanční pozici a výkonnosti uživatelé proto musí být informováni o účetních politikách, jejích změnách a dopadech porovnatelnost však nelze zaměňovat za uniformitu; používané účetní politiky musí respektovat relevanci a spolehlivost

38 38 Realita v praxi nelze všechny kvalitativní charakteristiky naplnit stoprocentně, neboť mohou být buď ve vzájemném rozporu nebo mohou existovat určitá omezení vztahující se k relevanci a spolehlivosti informace zajištění rovnováhy mezi kvalitativními charakteristikami vyžaduje kompromis (trade- off) na základě jejich relativní důležitosti v každém jednotlivém případě

39 39 Omezení užitečných informací včasnost (z důvodu vhodného vyvážení rychlého zveřejnění a spolehlivosti informace je nutné často reportovat předtím, než jsou známy všechny aspekty transakcí, což má za následek snížení spolehlivosti informace) rovnováha užitků a nákladů

40 40 Vrcholový cíl účetnictví hlavním cílem, ke kterému by mělo účetní výkaznictví směřovat, je podání věrného a poctivého obrazu ekonomické reality v účetních výkazech (tzv. true and fair view) v praxi se chápání tohoto pojmu různorodé – než o exaktní veličinu se jedná spíše o myšlenkou bázi, kterou ne vždy se podaří naplnit


Stáhnout ppt "1 Základy účetnictví 1. tématický okruh: Úvod do problematiky Ing. David Procházka"

Podobné prezentace


Reklamy Google