Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracoval: Martin Kubeš 4.C

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracoval: Martin Kubeš 4.C"— Transkript prezentace:

1 Vypracoval: Martin Kubeš 4.C
Ekologie – znečištění Vypracoval: Martin Kubeš 4.C

2 Základní rozdělení Znečištění: Vzduchu Vody Půdy Povrchové vody
spodní vody Půdy

3 Kontaminace vzduchu Antropogenní zdroje
Antropogenní zdroje jsou způsobovány člověkem. Velké rozpětí znečišťujících látek je spojené se spalováním různých typů paliv, jako je benzín, uhlí, dřeva, rafinace ropy a podobně. Spojené se spalováním různých typů paliv Tepelné elektrárny Řízené vypalování lesů, používané v zemědělství či lesnictví Motorová vozidla Námořní lodě, včetně emisí vznikajících v přístavech Spalovaná fosilní paliva Spalování materiálů na ohništích, v kamnech, pecích a spalovnách odpadů Jiné antropogenní zdroje fungování elektráren a průmyslové činnosti vůbec (např. rafinace ropy) nevhodné obdělávání půdy (viz. Dust Bowl) výpar z nátěrů, sprejů na vlasy, aerosolových sprejů a ostatních rozpouštědel skládky odpadů, z nichž se uvolňuje metan vojenské zdroje, např. jaderné zbraně, toxické plyny, biologické zbraně, rakety

4 Kontaminace vzduchu Přírodní zdroje
Existují i některé přírodní zdroje. Když se vrátíme do dávné historie, kyslík v atmosféře pravděpodobně vznikl právě díky činnosti sinic, které tímto způsobovaly znečišťování životního prostředí asi před 2,5 miliardami lety. I dnes však dochází k přirozenému uvolňování polutantů, a to zejména několika cestami: prach z přírodních zdrojů, obvykle oblastí Země pokrytých řídkou vegetací, nebo zcela bez vegetace písek z pouští bioplyn a konkrétně metan, uvolňovaný v průběhu trávení potravy zvířaty (např. skotem) radioaktivní plyn radon, uvolňující se ze zemské kůry borovice, které uvolňují těkavé organické látky (volatile organic compounds, VOC) kouř a oxid uhelnatý, vznikající při lesních požárech sopečná aktivita, díky níž se uvolňují částice síry, chloru a popela.

5 Kontaminace vody Rozdělení podle lokalizace
Místní úniky znečišťujících látek kontaminující látky, které do vody proniknou při jejich přepravě (potrubí nebo nádrž) vypouštění odpadních vod z čistíren, a továren, nebo z měst při prudkých deštích. Rozptýlené znečištění rozptýlená kontaminace nepochází z jednoho konkrétního zdroje. často jde o souhrný účinek malého množství kontaminujících látek na velké ploše (přívalové deště) Znečištění podzemních vod náchylné ke kontaminaci ze zdrojů, které nemůžou přímo ovlivnit povrchové vody analýza kontaminace podzemních vod, se může zaměřit na vlastnosti půdy na povahu kontaminace. Rozdělení podle povahy znečištění znečištění půdními a jílovitými částicemi -např. následkem eroze eutrofizace toxickými látkami anorganickými průmyslovými kaly průmyslovými tuky a oleji radioaktivitou teplem mikrobiálním znečištěním (patogenními zárodky) Rozdělení podle specifického zdroje zemědělství doprava těžba průmyslová výroba a skladování služby přirozené zdroje

6 Kontaminace vody Průmyslová výroba a skladování
V 80. letech 20.stol. způsobilo poplach vysoké znečištění vod Severního a Baltského moře, kam tečou i řeky z Čr. Znečištění moří se projevovalo vysokým procentem nemocí živočichů (např. rakovina u ryb). U Labe na našem území se na poč. 90. let prokázala vysoká koncentrace Cd, Hg, As, Cr a Ag. Nemocné ryby vyloví rybáři z české části Labe i dnes především v sousedství Spolany Neratovice. Zemědělství Sloučeniny dusíku a fosforu. Zemědělství se na tomto stavu podílí v průměru 40% u dusíku a 32% u fosforu. Těžba Katastrofální zamoření povodí Dunaje kyanidy a těžkými kovy je známé z havárie při těžbě zlata v Baia Mare (Rumunsko) v lednu 2000. Při těžbě zlata je voda v řekách v Mongolsku znečišťována rtutí a dalšími jedovatými látkami

7 Kontaminace vody Přirozené zdroje znečištění sopečná činnost
sesuvy půdy vyplavování toxických látek vznikajících při geologické činnosti z podloží větší množství současně uhynulých organismů zvyšování teploty vody v důsledku vysýchání v období snížených vodních srážek Tepelné znečištění Tepelné znečištění, je nárůst nebo pokles teploty vody způsobené lidským vlivem. Tepelné znečištění způsobuje využití vody jako chladící směsi v elektrárnách a průmyslových provozech. Zvýšená teplota vody způsobuje pokles hladiny kyslíku (což může zabíjet ryby) a ovlivňuje ekosystém. Městské odpady můžou zvýšit teplotu v povrchových vodách. Může být také způsobeno vypouštěním velmi studené vody na dně nádrží do teplejších řek.

8 Kontaminace vody Chemické a další kontaminující látky podle chemických a fyzikálních vlastností Organické, vodu znečišťující látky Čistící prostředky Dezinfekční přípravky jsou v chemicky dezinfikované vodě jako je pitná voda. Jde například o chloroform. Odpady ze zpracování potravin, které mohou obsahovat organické zbytky, tuky a maziva Insekticidní a herbicidní přípravky, obrovský rozsah organických solí. Ropné deriváty a organické uhlovodíky, včetně paliv (benzin, nafta, letecké palivo, a topný olej) a maziv (motorové oleje) a vedlejší produkty hoření odpady po přívalových deštích. Zbytky stromů a keřů z dřevozpracujícího průmyslu. Těkavé organické sloučeniny (např.aromatické uhlovodíky), jako jsou průmyslová rozpouštědla, v důsledku nevhodného skladování. Chlorovaná rozpouštědla, které jsou těžší než voda a mohou klesnout až na dno nádrže, nejsou schopny se smíchat s vodou a jsou hustší. Různé chemické sloučeniny užívané v osobní hygieně, kosmetice. Anorganické vody znečišťující látky Zvýšení kyselosti způsobené emisemi (kyselý déšť) z průmyslových závodů (oxid siřičitý z elektrárny) Amoniak z rozkládájícího se odpadu z potravin Chemické odpady jako průmyslové produkty Hnojiva s obsahem živin - dusičnany a fosforečnany které unikají se srážkami ze zemědělství Těžké kovy z motorových vozidel Nánosy po výstavbě, vypalování nebo čistění pozemků. Makrostrukturní znečištění Znečištění velkými viditelnými složkami znečišťujícími vodu (trosky,komunální odpad) Odpadky (např. papír, plasty, nebo potravinářské odpady) smývané srážkami, nebo vyváženy. Vraky velkých opuštěných lodí

9 Kontaminace vody Významné polutanty a jejich působení
Rtuť Nejtoxičtější ve formě organosloučenin (metylrtuť). V této podobě v rybách Organismus je schopen ji vstřebat téměř ze sta procent neurologické poruchy, poruchy vidění, svalovou slabost, únavu, snižuje reprodukční schopnosti, prochází placentou a způsobuje psychomotorické poškození plodu. Do vody se dostává při těžbě a zpracování nerostů i jako odpad ze zdravotnictví. V České republice je z hlediska činností nejvíce rtuti uvolňováno do vod z výroby chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken. Aromatické uhlovodíky Na vodní živočichy mohou působit mutagenně a karcinogenně. Dusík průmyslová i statková hnojiva. Uvolňování sloučenin dusíku zvyšuje obavy především proto, že způsobují eutrofizaci a přispívají k okyselování citlivých ekosystémů.

10 Kontaminace vody Významné polutanty a jejich působení
Fosfor Znečišťování vody fosforem je limitní pro eutrofizaci vod v ČR Pro produkci biomasy je optimální, aby byl splněn stechiometrický poměr živin N:P = 16:1 Ve většině nádrží v ČR je poměr N:P podstatně vyšší než 16, proto je fosfor limitujícím prvkem eutrofizace. Zdrojem znečištění je zemědělství, biomasa, a čistící prostředky. Celkové množství za rok 2006 činilo kg. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru, vydavatelství a tisk se podílela na znečištění 47 %, následovala výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (32 %) nezanedbatelná je i výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (21 %). Nejvíce emisí fosforu v Ústeckém kraji (51 % celkového množství). Amoniak Důležitou součástí přírodního koloběhu dusíku Vytváří se při rozkladu organických materiálů, zvláště bílkovin Suchozemští živočichové vyměšují přebytek dusíku ve formě močoviny Vyluhování velkých množství dusičnanů do spodní vody, která je pak buď nevhodná pro lidskou spotřebu, anebo vyžaduje nákladné úpravy Amoniak je jedním z plynů obsažených v „kyselých deštích“, které hrají důležitou roli v přepravě kyselých znečišťujících látek na velké vzdálenosti

11 Kontaminace vody Významné polutanty a jejich působení
Zinek Pro člověka nijak významné riziko. Toxický pro ryby a jiné vodní organizmy V Čr je nejvíce emisí zinku do vody z výroby chemických látek, přípravků, léčiv Výroba chemických vláken se na celkovém množství podílela 86 %. Kyanidy Ve vodách obvykle z lidské činnosti. Často z povrchové a tepelné úpravy kovů Velmi toxické pro ryby a ostatní vodní organizmy V Čr nejvíc emisí pochází z výroby chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (74 %). Sinice V posledních letech dochází v České republice k neúměrnému přemnožení sinic – cyanobakterií nebezpečné nejen pro vodní živočichy a rostliny, ale také pro zdraví obyvatel při rekreaci i vodárenském využití nádrží Nejznámější jsou sinice planktonní, které tvoří na hladině tzv. vodní květy Jejich toxiny mohou vyvolat řadu onemocnění (při pití, koupání)

12 Kontaminace vody Významné polutanty a jejich působení „lahůdky“
DDT člověkem syntetizovaná organická sloučenina chlóru používaná jako insekticid. perzistentní organická látka (stále přetrvává v životním prostředí i v oblastech, kde se již dlouho nepoužívá) Více než 50% zůstává v půdě ještě let po jejím ošetření Nacházen ve velkém v zemědělských půdách pro produkci potravin i v usazeninách DDT je toxický pro volně žijící živočichy, zvláště pro ryby a ptáky Jeho nejznámější nepříznivé účinky působí na rozmnožovací schopnosti ptáků spojované se ztenčováním skořápek jejich vajíček (nejvíce ohroženi draví ptáci) Vzhledem k jeho rozpustnosti v tucích a olejích se DDT stává součástí potravního řetězce. Koncentrace v lidských tkáních od 70. let 20. století klesala v důsledku celosvětového omezování jeho používání DDT a produkty jeho rozkladu, které jsou rovněž toxické a ještě stálejší než původní sloučenina, jsou všudypřítomné v potravinách a v životním prostředí Byly nalezeny i v arktické oblasti. Dioxiny Polychlorované dibenzopdioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF) Zahrnují asi 200 látek (tzv. kongenerů), které se liší počtem a polohou chlóru v molekule Nejrozšířenější a nejjedovatější je dioxin, TCDD (2,3,7,8-tetrachlordibenzopdioxin) Toxicita byla označena číslem 1 (ostatní dioxiny mají toxicitu vyjádřenou jako zlomek jeho toxicity) Mají lipofilní charakter, vypouštěné do vody se zprvu drží na hladině (ve vodě nerozpustné) Zde se účinkem slunečního světla mohou částečně rozkládat Poté se váží na organické zbytky plovoucí ve vodě a postupně klesají ke dnu, odkud mohou být znovu vyplaveny

13 Kontaminace vody Významné polutanty a jejich působení „lahůdky“
Polychlorované bifenyly (PCB) PCB jsou uměle vyráběné sloučeniny od roku 1929 Jejich hlavní průmyslové využití spočívalo ve funkci elektrické izolační kapaliny v kondenzátorech a v transformátorech PCB jsou toxické pro ryby a jiné vodní organizmy I při nízkých koncentracích byly u ryb pozorovány reprodukční a vývojové problémy Nadměrné vystavení se působení PCB může ohrozit mozek, oči, srdce, imunitní systém, ledviny nebo játra Americká řeka Hudson byla v letech 1947 až 1977 zamořena firmou General Electric až 590 tunami PCB V Československu se PCB vyráběly v Chemko Strážske do roku 1984) během níž byl kontaminován zejména odpadový kanál, z kterého se chemikálie uvolňují do řeky Laborec a do přehrady Zemplínská šírava

14 Kontaminace půdy Velmi často se do půdy dostávají ropné uhlovodíky z protržených podzemních nádrží (benzen, ethylbenzen, toluen, xylen, alkany, alkeny, MTBE). Spojené státy americké jsou (přestože patří ke státům s vůbec největším znečištěním půdy) světovým lídrem v navrhování standardů čištění a jejich uplatňování v praxi Ostatní industrializované země v nápravě zaostávají Očekává se, že v budoucnosti se bude rychle zvyšovat znečištění půd v rozvojových zemích V USA je každoročně vyčištěno tisíce kontaminovaných míst, často s použitím mikrobů, kteří dokážou „vyžrat“ toxické chemikálie z půdy Jiné metody zahrnují jednoduché vybírání půdy, extrakci půdní vlhkosti nebo využití těžních věží Současně jsou v celém světě vytvářena a rozpoznávána stále nová místa kontaminace půd

15 Děkuji za pozornost (možná byste se mohli probudit)

16 Špenát (specialita školní kuchyně?)


Stáhnout ppt "Vypracoval: Martin Kubeš 4.C"

Podobné prezentace


Reklamy Google