Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mluví Bůh ještě dnes k lidem? Bibličtí proroci a proroci dneška Jozef Bajusz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mluví Bůh ještě dnes k lidem? Bibličtí proroci a proroci dneška Jozef Bajusz."— Transkript prezentace:

1

2 Mluví Bůh ještě dnes k lidem? Bibličtí proroci a proroci dneška Jozef Bajusz

3 Zpráva světoznámých věštců, jasnovidců, astrologů a šamanů z roku 1977, kdy vypracovali předpovědi na roky 98,99,00. n 1998 = zhroucení celosvětového ekonomického systému, ničivá zemětřesení a klimatické katastrofy, srážka s gigantickou kometou a III.světová válka. n 1999 = pád komety, občanské války, zemětřesení, pohřeb M.Gorbačova a papeže J.Pavla II. n 2000 = proroctví již poněkud kusá, co také očekávat po všech těch katastrofách?

4 Lékař, spisovatel a prorok Michel de Nostradamus n Údajně předpověděl kde co, např. francouzkou revoluci a smrt Diany, atd. (nesrozumitelné verše, záleží na tom, co v nich chce vidět autor výkladu!!!) n Rok 1999 - sedm měsíců. Z nebe (boží prozřetelností) přijde velký Král strachu: probudit velkého krále Angolmois. Daleko potom panovat -Mars- naštěstí.

5 Proroctví ohledně konce světa. Kdy přijde konec? n 1.1.1000 - Křesťanská Evropa čekala konec světa. Majetek raději svěřili církvi. Ježíš nepřišel, majetek církev nevrátila. n 1669 - členové pravoslavné církve v Rusku očekávali konec světa. 20 000 se ze strachu raději dobrovolně upálilo. n 1844 - Miller předpověděl konec. Lidé prodávali majetek, zahazovali klíče od bytu... n 1914, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975, 1994 - Svědkové Jehovovi znovu a znovu předpovídají konec. n Podle starého mayského kalendáře na konci druhého tisíciletí. n Podle lamaistické víry - několik let po odchodu dalajlámy z Tibetu n Podle muslimských proroctví - po tom, kdy člověk vstoupí na měsíc. n Podle řádové sestry J.Le Royerové - v 1999 zánik papežství předznamenává konec světa.

6 Tragedie hříchu n „Jsou to vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.“ Izajáš 59,2

7 Bůh hledá spojení n„n„n„n„Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků…“ Židům 1,1

8 Bůh mluví ústy proroků n „Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.“ Ámos 3,7

9 Kdo je prorok? n„n„n„n„Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ 2. Petrův 1,21

10 Prorok = vidoucí n „…Bude-li mezi vámi prorok, já Hospodin se mu dám poznat ve vidění, mluvit s ním budu ve snu.“ 4. Mojžíšova 12,6

11 Starozákonní proroci n DANIEL: „Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž... Já Daniel jsem to vidění viděl sám. Muži, kteří byli se mnou, žádné vidění neviděli,...Zůstal jsem sám a viděl jsem to veliké vidění, ale nezůstala ve mně síla.....nezachoval jsem si sílu. Slyšel jsem... n MOJŽÍŠ: „Nikdy však již v Izraeli nepovstal prorok jako Mojžíš, jemuž by se dal Hospodin poznat tváří v tvář, n ABAKUK: „Hospodin mi odpověděl, řekl: "Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli;

12 Dar proroctví v novozákonní době n JAN KŘTITEL: - „Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: 'Hle, já posílám posla před svou tváří, aby ti připravil cestu.' Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší, než Jan Křtitel; Mt 11,9-11 ANNA: - „Žila tu i prorokyně Anna,... ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. L 2,36-38

13 n„n„n„n„…aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla…“ Efezkým 4,12 n„n„n„n„…jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele…“ Efezkým 4,11 Bůh povolává proroky

14 n „Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.“ Efezkým 4,14 n „…až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.“ Efezkým 4,13

15 DAR PROROCTVÍ 1. Bůh mluví prostřednictvím proroka. 2. Proroci dostávají svá poselství prostřednictvím Ducha svatého. svatého. 3. Duch svatý mluví také ve viděních a snech. 4. Bůh vyvoluje za proroky jak muže, tak ženy. 5. Dvě skupiny proroků v Bibli A. Jejich poselství platí pro všechny doby A. Jejich poselství platí pro všechny doby B. Také praví proroci, ale jejich poselství platí B. Také praví proroci, ale jejich poselství platí pro určitý časový úsek. pro určitý časový úsek. 6. Existoval v novozákonní církvi, až dosáhla jednoty ve víře - „dokonalý člověk.“ víře - „dokonalý člověk.“ 7. Dar proroctví slouží k BUDOVÁNÍ, NAPOMÍNÁNÍ a POTĚŠENÍ svatých. POTĚŠENÍ svatých.

16 DAR PROROCTVÍ 8. Existuje od biblických dob až do současnosti: A. Proroctvím nepohrdej A. Proroctvím nepohrdej B. Chraň se falešných proroků B. Chraň se falešných proroků

17 Lživí proroci n „Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.“ Matouš 7,15 Jak je rozeznat?

18 n „Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou- li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.“ 1 Jan 4,1 Nebuď naivní a nepozorný posluchač! Sedm klíčů k rozpoznání proroka

19 Důležité informace z kontaktu - Vesmírné flotily z Plejád Ptaah: n n Dovolte mi zopakovat: Jen ti, kteří hlásají Bezhraničnou Lásku, nejsou falešnými proroky.

20 Sedm klíčů k rozpoznání proroka n„n„n„n„Přijali evangelium s velkou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“ Izajáš 8,20 n 1. Poselství pravého proroka má být v naprostém souladu s Božím slovem

21 Proč je Bible měřítkem? Falešný prorok se bude snažit vás oddělit od Bible a její místo nahradit svým poselstvím, nebo vlastní interpretací Písma. Falešný prorok se bude snažit vás oddělit od Bible a její místo nahradit svým poselstvím, nebo vlastní interpretací Písma. Bůh poselství poselství Bůh se nemýlí a nemění. = „..nezměním, co splynulo mi ze rtů.“ Žalm 89,35

22 n „Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena; zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde. Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám; ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha svatého, seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit.“ 1.Petr 1,10-12. Kristus ani Duch svatý není lhář!

23 Zjevení Panny Marie ve Fatimě z 15.srpna, podle sdělení ctihodné sestry Lucie n Spasitel mne mimo jiné řekl: „Mé dítě, viz mou Matku, Královnu světa a miluj ji a uctívej tak, jak si ona od každého přeje.“ Poté poodrhnul plášť Nejblahoslavenější Panny, ukázal její srdce a pravil: „Tímto srdcem ať přicházejí duše k mému Nejsvětějšímu srdci... Viz Neposkvrněné Srdce, do něhož jsou vloženy mé milosti, z něhož pramení život, a posvěcení světa...Já jsem vložil vítěznou moc nad hříchem a světem do srdce mé Matky...“ "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Tu jsem padl na kolena k jeho nohám. Ale on mi řekl: "Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratří, kteří vydávají svědectví Ježíšovi. Před Bohem poklekni!" „Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu...“ „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ SK 4,12

24 Vassula Ryden se narodila 18.ledna 1942 v Egyptě v ortodoxní pravoslavné rodině. Až v roce 1985 se jí Bůh neočekávaně zjevil... n Od roku 1988 byla Vassula pozvána, do více než 50 zemí, aby hovořila o poselstvích. V přibližně 600 veřejných vystoupeních na něž dostala pozvání, vyprávěla svůj osobní příběh o setkání se svým strážným andělem, o prožitcích intenzívního očišťování a o setkání s Bohem. Na těchto setkáních předčítá poselství, která jí Bůh nadiktoval v předchozích dnech. Všude byla vítána davy lidí všech věkových i společenských kategorií, křesťanů i nekřesťanů.... „Občas viděla i duše lidí, které znala a kteří zemřeli, jak sedí v její ložnici, jakoby čekaly.“

25 Sedm klíčů k rozpoznání proroka n 2. Pravý prorok mluví v souladu s Božím zákonem: n „K zákonu a svědectví! Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře?“ Izajáš 8,20

26 Sedm klíčů k rozpoznání proroka n 3. Předpověď pravého proroka se splnila nebo se splní: n„n„Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka.“ Jeremjáš 28,9

27 Proroctví se musí splnit n „V srdci si asi říkáš: "Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil?" n Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho.“ Dt 18,21.22 n Při výzkumech se zjistilo, že předpovědi skrze věštění, horoskopy, karty, virgule, křišťálovou kouli atp., vycházejí jen asi v 8 %. Problém je ten, že lidé v každých maličkostech hledají věci, které by pravdivost toho horoskopu potvrdili...

28 Třetí poselství Matky Boží ve Fatimě n n 1950-2000 =...polovina lidstva zahyne......všude bude panovat smrt......mnohé národy zmizí ze země......atomová válka všechno zničí......oblast od Dunaje po Severní moře zůstane jako poušť......nastane kosmická katastrofa......během 72 hod. zemřou následkem otravy plynem 2/3 lidstva......potom 25 let pokoj, Rusko, Čína, protestanté a židé se obrátí do katolické církve, budou velebit Ježíše a Pannu Marii. Klekněte před kříž, modlete se růženec, zapalte posvěcenou hromničku, modlete se za duše zemř. Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho

29 Sedm klíčů k rozeznání proroka n„n„n„n„Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení nebo zázrak, i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, o němž ti mluvil, když říkal: "Pojďme za jinými bohy", které jsi neznal, "a služme jim", neuposlechneš slov takového proroka…“ 5 Moj 13,2-4 n 4. Poselství pravého proroka přivádí k pravému uctívání Boha

30 Sedm klíčů k rozpoznání proroka n 5. Pravý prorok vyznává Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele lidstva: n„n„Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa… Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha.“ 1. Janův 4,1.2

31 Sedm klíčů k rozpoznání proroka n 6. O pravosti proroka by měl svědčit jeho život a jeho dílo - „ovoce“ jeho života: n„n„Po jejich ovoci je poznáte… Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.“ Matouš 7,16.18

32 „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“ „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“ Ga 5,22 n n Bůh totiž vždy jednal s těmi, kdo ho poslouchali, nikoli s těmi, co např. vážně hřeší. Pokud nezná ani základy evangelia - neposlal ho Bůh. „... Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“ Sk 5,32

33 Sedm klíčů k rozpoznání proroka n 7. Proroctví pravého proroka vzdělává církev, radí a usměrňuje v náboženských záležitostech n„n„Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek… ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve.“ 1. Korintským 14,3.4

34 Dar proroctví v církvi posledních dnů n „Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.“ Zjevení 12,17 n „…Kdo vydává svědectví Ježíšovi má ducha proroctví. “ Zjevení 19,10

35 Poselství na poslední dobu: n „A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení,…budou mít vidění…“ Skut 2,17.18 Je zde někdo takový?

36 Elen Gould White Od svých 17 let až do své smrti o 70 let později obdržela od Boha asi 2 000 vidění.

37 Tři třídy základního vzdělání a desítky knih z oboru teologie, zdravovědy, pedagogiky, psychologie, historie... Výsledkem jejího života bylo na 5000 článků a 26 knih. Včetně kompilací z jejich 55 000 stránek rukopisů máme dnes k dispozici 100 různých knih.

38 n „Když si volím knihu k četbě, dávám přednost takové, která mi může nabídnout maximum. Podle tohoto kriteria je nejžádanější knihou „Touha věků“ od E.G.Whiteové, kterou vám vřele doporučuji. Obohatí váš duchovní život a navíc je velmi praktická.“ n Takto odpověděl W.E.Bement, knihovník Kongresové knihovny, na otázku, která kniha Kongresové knihovny nejvíce vyniká, pokud jde o život Kristův. Ježíš je středem poselství

39 Proroctví se musí splnit n „Přestože paní Whiteová psala své knihy dávno před tím, než se objevily výsledky bádání moderní vědy o výživě, nemáme dodnes žádného obsáhlejšího a lepšího poradce.“ Dr. Clive Mc Cay, bývalý profesor pro vědy o výživě na Cornellově univerzitě

40 „Moje spisy jsou malým světlem, které vede k velikému světlu.“ které vede k velikému světlu.“ Bible je na prvním místě „Milý čtenáři, doporučuji ti Slovo Boží jako pravidlo tvé víry a života.“ Ew str. 78 „Bůh ve svém slově svěřil lidem poznání nezbytné ke spasení. Písmo svaté je proto nutno přijímat jako směrodatné a neomylné zjevení Boží vůle.“ GC

41 Vztah k Božímu zákonu „Zákon Boží je právě tak svatý, jako Bůh sám. Je zjevením jeho vůle,vyjádřením jeho povahy, výrazem jeho božské lásky a moudrosti.“ PP

42 Ovoce - vliv jejích knížek Knížka „Cesta ke Kristu“ je přeložena do více než 150 jazyků. Prodalo se více než 50 mil. výtisků. Je nejvíce rozšířena knížka po Bibli. Podle nedávného studia v Andrewsově universitě se jasně prokázal vliv jejích knížek. Při srovnávání křesťanských postojů a chování lidí jsou na tom mnohem lépe ti, kdo čtou její spisy.

43 Nikdo ji neuctívá...

44 Užitečnost daru proroctví n„n„n„n„Mluvím k prorokům a dávám mnohá vidění; skrze proroky předkládám podobenství.“ n„n„n„n„Skrze proroka vyvedl Hospodin Izraele z Egypta, skrze proroka nad ním držel stráž.“ Ozeáš 12,10.13

45 ZNAKY PRAVÉHO PROROKA n 1. SPOLEHLIVOST JEHO PŘEDPOVĚDI n Předpověď pravého proroka je absolutně přesná. n 2. JEHO VZTAH K BIBLI n Bible zůstává vždycky nejvyšší autoritou. n 3. JEHO VZTAH K ZÁKONU BOŽÍMU n Pravý prorok bude vyzývat lidi, aby zachovávali desatero Božích přikázání a měli k nim úctu. n 4. JEHO VZTAH KE KRISTU n Pravý prorok uctívá Pána Ježíše. n 5. OVOCE n Pravý prorok vede lidi k hlubší zkušenosti s Bohem a buduje církev.

46 n „Věřte v Hospodina svého Boha a budete nepohnutelní; věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar.“ 2. Paralipomenon 20,20

47 Úspěch v oblastí financí Boží peníze v mých rukou Následující přednáška:

48 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. n Sobota 31.března 2001 v 9.30 hod. n Sobota 31.března 2001 v 9.30 hod. n Písničky - diskuze - kázání - společenství -


Stáhnout ppt "Mluví Bůh ještě dnes k lidem? Bibličtí proroci a proroci dneška Jozef Bajusz."

Podobné prezentace


Reklamy Google