Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Henri Barbusse, Arnold Zweig, Thomas Stearns Eliot PaedDr. Hana Vítová St ř ední pr ů myslová škola, Mladá Boleslav, Havlí č kova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Henri Barbusse, Arnold Zweig, Thomas Stearns Eliot PaedDr. Hana Vítová St ř ední pr ů myslová škola, Mladá Boleslav, Havlí č kova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861."— Transkript prezentace:

1 Henri Barbusse, Arnold Zweig, Thomas Stearns Eliot PaedDr. Hana Vítová St ř ední pr ů myslová škola, Mladá Boleslav, Havlí č kova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY

2 Anotace P ř edm ě t: č eský jazyk a literatura Ro č ník: III. ro č ník SŠ Tematický celek: literatura 1. poloviny 20. století Klí č ová slova: I. sv ě tová válka, reportá ž ní román, poema, asociace Forma: výklad Datum vytvo ř ení: 20. 2. 2013

3

4 Obrázek č. 1

5  francouzský spisovatel  dobrovolník v I. sv ě tové válce  nastoupil na frontu s p ř esv ě d č ením, ž e je t ř eba bojovat  tvrdá realita fronty zp ů sobila rychlé vyst ř ízliv ě ní  kritik války a zbyte č ného zabíjení

6  protivále č ný román  podtitul Deník bojového dru ž stva  ka ž dá kapitola je samostatnou epizodou ze ž ivota voják ů na front ě i v zázemí  reportá ž ní román – inspirováno osobními post ř ehy autora z fronty  ot ř esné obrazy z fronty – situace v zákonech, fyzické, psychické útrapy voják ů

7

8  „ Paradis, mysle na to, stále p ř emílal jednu vzpomínku. Zabru č el:, Vzpomínáš si na tu ž enskou v m ě st ě, kde jsme si ud ě lali procházku – v ž dy ť to ješt ě není tak dávno – jak vykládala o útoku, a ž celá slintala, to musí být krásný pohled!‘  Vyplivl bláto, ústa m ě l zmazaná a celý obli č ej samou hlínu jako zví ř e. Breptal divným p ř erývaným hlasem, jako roztrhaným, rozedraným.  A ť si ř eknou:, Musí to být!‘ Dobrá. Ale ž e je to krásný? Fuj!“  M. Sochrová, Č ítanka III. k Literatu ř e v kostce, str.108

9

10  „ Nejsou to jen zr ů dní prosp ě chá ř i, finan č níci, velcí i malí obchodní pletichá ř i, obrn ě ní ve svých bankách nebo závodech, kte ř í ž ijí z války a ž ijí z ní v míru i b ě hem války, jejich ž hlavy neústupn ě lp ě jí na tupé doktrín ě a jejich ž tvá ř e jsou zav ř eny jako nedobytná pokladna.  Jsou to i ti, kdo ž se obdivují blýskavé st ř elb ě, kdo ž sní a hystericky jako ž eny vyk ř ikují, kdykoli spat ř í ž ivé barvy uniforem. Ti, kdo ž se opájejí vojenskou hudbou anebo písni č kami, je ž se lidu podávají jako ko ř alka, zkrátka lidé poblázn ě ní, slaboduší, fetišisti, divoši.“  M. Sochrová, Č ítanka III. k Literatu ř e v kostce, str.108

11

12 Obrázek č.2

13  n ě mecký spisovatel a dramatik  ž idovský p ů vod  za I. sv ě tové války narukoval, ve 30. letech emigroval p ř ed nacisty

14

15  p ů vodn ě drama Hra o ser ž anta Gríšu  protivále č ný román  odehrává se v Rusku, vychází ze skute č né události  ruský ser ž ant Gríša uprchne ze zajateckého tábora  vydává se za mrtvého n ě meckého vojáka  N ě mci zat č en a odsouzen k trestu smrti jako zb ě h  prob ě hne právní spor o jeho toto ž nost  zajatec je popraven

16  „ Ř ekni mu, ž e odklad exekuce je nyní skon č en a ž e exekuce m ě la být provedena vlastn ě u ž dnes, ž e jsme však exekuci odlo ž ili, aby mohlo být ješt ě do zít ř ka v poledne dbáno ž ádosti generála von Lychowa o milost. Ř ekni mu, ž e nemá na to nijak zvláš ť spoléhat a ž e zítra v poledne o dvanácté uplyne lh ů ta, do kdy m ůž e být dbáno ž ádosti o milost. Pak ž e bude zítra o t ř etí hodin ě exekuce provedena.“  M. Sochrová, Č ítanka III. k Literatu ř e v kostce, str.122

17

18 Obrázek č. 3

19  anglický básník, dramatik  americký p ů vod, ale ž il v Anglii a získal anglické ob č anství  Nobelova cena za literaturu

20  poema  psána po válce  autor nebyl na front ě, p ř esto na válku reaguje  povále č ný sv ě t je „vyvrácen z ko ř en ů “, zem ě je pustinou po „vyschnutí pramene“  opakující se motivy p ř írodních ž ivl ů – vody, ohn ě, zem ě a vzduchu  č asté autorovy asociace komplikují č tená ř i pochopení textu  citace z mýt ů a sv ě tové literatury  dílo dopln ě no komentá ř em autora (usnadní pochopení

21

22  H. Barbusse: Ohe ň / M. Sochrová, Č ítanka III. k Literatu ř e v kostce, str.107/  A. Zweig: Spor o ser ž anta Gríšu /M. Sochrová, Č ítanka III. k Literatu ř e v kostce, str.122/

23 Literatura  BALAJKA, Bohuš. P ř ehledné d ě jiny literatury II. Praha: Fortuna, 1995. ISBN 80-7168-225-X.  ANDREE, Lukáš. Literatura pro 3. ro č ník st ř edních škol. Brno: DIDAKTIS, 2009. ISBN 978-80-7358- 135-0.  SOCHROVÁ, Marie. Č ítanka III. k Literatu ř e v kostce. Praha: Fragment, 2008. ISBN 978-80-253- 0188-3.

24 Obrázky  Obrázek č. 1 Le Journal. [online]. [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: http://lejournaldelaphotographie.com/archives/by_date/2011-11- 18/4810/fred-stein-the-unknown-of-1200-portraits http://lejournaldelaphotographie.com/archives/by_date/2011-11- 18/4810/fred-stein-the-unknown-of-1200-portraits  Obrázek č. 2 DIE WELT. [online]. [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: http://www.welt.de/kultur/history/article105353947/DDR-Arnold- Zweig.html http://www.welt.de/kultur/history/article105353947/DDR-Arnold- Zweig.html

25 Obrázky  Obrázek č. 3 Biography Writers. [online]. [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: http://biographywriters65.blogspot.cz/ http://biographywriters65.blogspot.cz/


Stáhnout ppt "Henri Barbusse, Arnold Zweig, Thomas Stearns Eliot PaedDr. Hana Vítová St ř ední pr ů myslová škola, Mladá Boleslav, Havlí č kova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861."

Podobné prezentace


Reklamy Google