Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod 2004 - 2006 5 operačních programů OP Průmysl a podnikání OP Infrastruktura OP Rozvoj lidských zdrojů OP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program NUTS II Jihovýchod 2004 - 2006 5 operačních programů OP Průmysl a podnikání OP Infrastruktura OP Rozvoj lidských zdrojů OP."— Transkript prezentace:

1

2 Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

3 2004 - 2006 5 operačních programů OP Průmysl a podnikání OP Infrastruktura OP Rozvoj lidských zdrojů OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství SROP

4 2007 - 2013 ?? počet operačních programů 7 ROP – nahradí SROP  podpora MSP ve vybraných regionech  zlepšení infrastruktury v regionech  rozvoj infrastruktury pro RLZ  podpora cestovního ruchu SROP podporoval aktivity v působnosti obcí či krajů 22. 2. 2006 vláda projednala NRP a rozhodla o přípravě ROP (č.175/2006)

5 Možnosti ROP z hlediska NSRR Posílení administrativní a absorpční kapacity krajů v dlouhodobém pohledu Významný podíl vlastního financování intervencí ROP ze strany krajů (spolufinancování ERDF) Větší vlastnictví ROP ze strany krajů (než je tomu u SROP) _________________________________________________________________ Odpovědnost za formálně správné využití finančních prostředků Stále zůstává možnost financovat aktivity krajů i z jiných OP – kraje jako zprostředkující subjekt nebo konečný příjemce Posílení projektové role krajů – financování vlastních projektů, nejen přerozdělování finančních prostředků třetím osobám

6  dokument, který stanoví, na jaké akce bude možno žádat příspěvek z evropských fondů v oblasti rozvoje konkrétního regionu  nahradí současný Společný regionální operační program  měl by více odpovídat specifickým potřebám jednotlivých regionů  jeho administrace by měla přejít do správy krajů  na základě jeho pracovní verze vytvořené spojením místních operačních plánů bude kraj vyjednávat výši a podmínky finanční podpory z fondů EU po roce 2007 ROP – regionální operační program

7 Výchozí dokumenty - EU Strategické obecné zásady Společenství 2007 –2013 (priority Společenství, podporovatelné v rámci politiky soudržnosti) Priorita „Zvýšení přitažlivosti členských států, regionů a měst zlepšením jejich přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně služeb a zachováním jejich potenciálu v oblasti životního prostředí“ Working paper EC „Cohesion Policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions” ( doporučení k integrovanějšímu a strategičtějšímu přístupu řešení problematiky měst ) Problémové oblasti: doprava, dostupnost a mobilita, dostupnost služeb a fyzické prostředí a kultura

8 Výchozí dokumenty - ČR Národní rozvojový plán ČR 2007-2013 (priority rozvoje ČR, strategie k dosažení cílů, nástin struktury OP; nepodléhá negociaci s EK) Národní strategický referenční rámec (klíčový dokument, po schválení vládou ČR negociace s EK, po jeho přijetí EK předložení operačních programů) Strategie udržitelného rozvoje ČR (tři základní pilíře, které by měly být v ideální rovnováze – ekonomický, enviromentální, sociální) Strategie regionálního rozvoje ČR (propojení odvětvových hledisek s regionálními aspekty; východisko pro přípravu ROP)

9 Výchozí dokumenty – ČR Strategie hospodářského růstu ČR 2005 – 2013 (hospodářský rozvoj s ohledem na SUR; 5 priorit Priorita: „Infrastruktura“ - zvýšení mobility osob, zboží a informací a urychlení ekonomického rozvoje regionů Národní lisabonský program 2005 – 2008/Národní program reforem ČR = závazný politický dokument o prioritách a opatřeních v makro i mikroekonomické oblasti a politice zaměstnanosti pro období 2005 - 2008

10 Výchozí dokumenty - region Strategie rozvoje Jihomoravského kraje: Profil Jihomoravského kraje (10/2005) Strategie rozvoje Jihomoravského kraje – SWOT analýza (11/2005) Strategie rozvoje Jihomoravského kraje – Vize a cíle (12/2005) Strategie rozvoje Jihomoravského kraje – Cíle, směry, priority, aktivity (12/2005) Program rozvoje kraje Vysočina: Profil kraje Vysočina (prosinec 2005). SWOT analýza kraje Vysočina (říjen 2004). Programová část Programu rozvoje kraje Vysočina (prosinec 2005) … a další

11 Související legislativa - EU Návrh nařízení Rady (ES) xxx/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti (KOM (2004) 492 v konečném znění). Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) xxx/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (KOM (2004) 495 v konečném znění). Návrh nařízení Evropské komise stanovující implementační pravidla k Obecnému nařízení.

12 Související legislativa - ČR Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zákon.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

13 ROP NUTS II JV - struktura 1.Současná ekonomická a sociální situace regionu (výchozí dokumenty, ekonomická a sociální analýza, SWOT) 2.Strategie ROP NUTS II JV (cíle, ex ante hodnocení, horizontální kritéria, výsledky SEA 3.Prioritní osy a indikátory 4.Realizační část (implementace, finanční řízení, kontrolní systém, hodnocení, monitoring, publicita) 5.Finanční zajištění (východiska, finanční plán)

14 Strategie  podpora vyváženého rozvoje území regionu soudržnosti JV  snižování disparit v socioekonomické úrovni uvnitř regionu  respektování a využití sociálních, ekonomických a kulturních specifik regionu

15 ROP NUTS II JV - Globální cíl „ Růst konkurenceschopnosti a prosperity regionu při zvyšování kvality života obyvatel“  dosažení ekonomické, sociální a kulturní úrovně regionu srovnatelné s vyspělými regiony Evropy

16 Specifické cíle 1.Zkvalitnit dopravní infrastrukturu a obslužnost území při respektování ochrany ŽP 2.Zvýšit účast CR na hospodářské prosperitě regionu 3.Zkvalitnit podmínky pro život obyvatel ve městech a na venkově

17 Prioritní osy a indikátory 1.Rozvoj dopravy 2.Rozvoj cestovního ruchu 3.Rozvoj měst a venkovského prostoru 4.Technická pomoc

18 1. ROZVOJ DOPRAVY 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 1.3 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu  Regionální/místní silnice (II. a III. třídy), cyklostezky, městská doprava, multimodální doprava, inteligentní dopravní systémy, regionální letiště kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, vlastníci železničních stanic

19 2. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu  propagace přírodních krás, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, podpora zlepšování služeb CR, zkvalitňování infrastruktury CR jako nezbytného předpokladu realizace dalších navazujících aktivit kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, NNO, D/MSP, HK a její složky, obchodní svazy v CR

20 3. ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÉHO PROSTORU 3.1 Rozvoj a regenerace statutárních měst a) infrastruktura pro základní občanskou vybavenost b) infrastruktura pro neformální aktivity za účelem rozvoje občanské společnosti c) regenerace a revitalizace zanedbaných ploch a objektů 3.2 Rozvoj a stabilizace ostatních sídel a) infrastruktura pro základní občanskou vybavenost b) infrastruktura pro neformální aktivity za účelem rozvoje občanské společnosti c) zkvalitnění životního prostředí v obcích

21 3. ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÉHO PROSTORU  sanace průmyslových areálů a znečištěné půdy, rozvoj kulturní infrastruktury, integrované projekty pro obnovu měst a venkova, infrastruktura pro vzdělávání, zdravotnictví, pro péči o děti, pro oblast bydlení, jiná sociální infrastruktura kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, NNO, vzdělávací instituce, D/MSP

22 4. TECHNICKÁ POMOC 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP 4.2 Podpora absorpční kapacity  mechanismy zlepšující zpracování politiky a programů, monitoring, evaluace, informace, vzdělávací programy Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II JV (řídící orgán), Jihomoravský kraj, kraj Vysočina

23 Finanční plán 1. Rozvoj dopravy 70 % 2. Rozvoj cestovního ruchu 11 % 3. Rozvoj měst a venkovského prostoru 17 % 4. Technická pomoc 2 % Verze ROP k 23.6.2006 (aktualizovaná verze bude předložena vládě ČR v říjnu 2006)!

24 Finanční zajištění (2007-2013) 518,5 milionů EUR

25 Příspěvky z fondů EU na jednotivá léta pro ROP NUTS II JV

26 Implementace programu Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod = řídící orgán (právnická osoba, zákon č.248/2000Sb. o podpoře reg. rozvoje) – odpovědnost za realizaci ROP! Orgány Regionální rady:  předseda Regionální rady – statutární orgán RR  Výbor Regionální rady  Úřad Regionální rady

27 Výbor Regionální rady  jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací ROP  schvaluje: a) realizační a řídící dokumentaci ROP b) opatření týkající se publicity a informovanosti o ROP c) výběr projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc, d) výroční a závěrečné zprávy o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací ROP  volí předsedu a místopředsedy RR, jmenuje a odvolává ředitele Úřadu  stanoví organizační strukturu a počet zaměstnanců RR

28 Úřad Regionální rady = výkonný orgán  příjem žádostí o podporu a organizování výzev  podávání informací o programu  posouzení přijatelnosti, úplnosti a formálních náležitostí projektů  zajištní kvalitativního hodnocení projektů  příprava smluv  monitorování plnění pravidel pro zadávání VZ  zpracování údajů o výdajích pro certifikaci  provádění a zajištění výkonu finančních kontrol realizace projektu  a další…

29 Územní pracoviště Úřadu RR  Kounicova 13, 602 00 Brno (prozatímní sídlo KrÚ Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5)  Žižkova 16, 586 01 Jihlava (odbor implementace projektů) www.jihovychod.cz

30 Struktura řídícího orgánu

31 …další postup  zapracování připomínek ex ante hodnocení  odstranění posledních překryvů s OP  zpracování prováděcího dokumentu Intenzivní připrava kvalitních projektů!!!


Stáhnout ppt "Regionální operační program NUTS II Jihovýchod 2004 - 2006 5 operačních programů OP Průmysl a podnikání OP Infrastruktura OP Rozvoj lidských zdrojů OP."

Podobné prezentace


Reklamy Google