Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doporučena literatura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doporučena literatura"— Transkript prezentace:

1 Doporučena literatura
Kotler, P. Marketing management. Grada 1999 McCarthy, E.J., Perrault, W.D. Základy marketingu. Victoria Publishing 1995 Lyková, J. Marketingový audit. Grada 2000 Komárková, R., Rymeš, M., Vysekalová,J. Psychologie trhu. Grada 1998 Štůsek, J. Základy marketingu v dopravě. ČZU 2002 Příbová, Marketingový výzkum. Grada 1999 Morrison, P. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha, Victor. Publishing 1992

2 1. MARKETING Megatrendy Pojem Marketing Marketingové řízení
Typy marketingu MARKETINGOVÝ ALGORITMUS

3 1. MEGATRENDY PŘEVAHA TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZÁPADNÍHO ZPŮSOBU ŽIVOTA - INDIVIDUALIZACE PŘECHOD OD TRHU PRODÁVAJÍCÍHO K TRHU KUPUJÍCÍHO ZVĚTŠOVÁNÍ SORTIMENTU VÝROBKŮ ZKRACOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKŮ RŮST KOMPLEXNOSTI VÝROBKŮ ZKRACOVÁNÍ TERMÍNU DODÁNÍ

4 2. GLOBALIZACE INTERNACIONALIZACE EKOLOGIZACE DEREGULACE STANDARDIZACE
Koncentraci výrobních a distribučních kapacit Diferenciace trhů – tzn. stejný výrobek – různé balení, různé distribuční cesty na různé trhy Mění se charakter konkurence – přesun na konkurenci logistických řetězců EKOLOGIZACE DEREGULACE STANDARDIZACE

5 Nové tendence v procesu globalizace
Hodnotová orientace společnosti Změna životního stylu, vztahu k práci Rostoucí touha po uspokojování potřeb Hlavní faktor růstu je tvorba nových potřeb a tím nových spotřebitelů Růst vlivu zákazníka Globální trh

6 3.TECHNICKÁ REVOLUCE ROZVOJ DOPRAVY ROZVOJ TELEKOMUNIKACÍ INFORMATIZACE 4. STÁRNUTÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ 5. MEZINÁRODNÍ MIGRACE

7 2. POJEM MARKETING PODNIKATELSKÁ FILOSOFIE JEJIMŽ CÍLEM JE:
DOSTAT SPRÁVNÝ VÝROBEK ZA SPRÁVNOU CENU VE SPRÁVNÉM ČASE NA SPRÁVNÉ MÍSTO DÍKY SPRÁVNÉ PODPOŘE PRODEJE S CÍLEM CO NEJVYŠŠÍHO USPOOJENÍ POTŘEB ZÁKAZNÍKA

8 DEFINICE DLE KOTLERA kterým jednotlivci a skupiny získávají to,
”Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.”

9 DALŠÍ DEFINICE MARKETINGU
ZPŮSOB VYHLEDÁVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ PRO URČITÝ DRUH ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB PŘIZPŮSOBOVÁNÍ JIŽ EXISTUJÍCÍHO ZBOŽÍ PŘÁNÍM ZÁKAZNÍKŮ PŘÍME OVLIVŇOVÁNÍ VÝROBY NOVÉHO ZBOŽÍ PODLE POPTÁVKY ZÁKAZNÍKŮ

10 3. MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ - POJEM
JE PROCES PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ KONCEPCE , TVORBY CEN,PROPAGACE A DISTRIBUCE MYŠLENEK,ZBOŽÍ, SLUŽEB S CÍLEM VYTVÁŘET SMĚNY, KTERÉ USPOKOJUJÍ JEDNOTLIVCE I ORGANIZACE MŘ- zahrnuje analýzu,plánování, realizaci a kontrolu.

11 HLAVNÍ ÚČASTNÍCI A SÍLY NA TRHU:
DODAVATELÉ ODBĚRATELÉ KONKURENTI MARKETINGOVÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ KONEČNÍ UŽIVATELÉ

12 ZÁKLADNÍ POJMY MARKETINGU
POTŘEBY, POŽADAVKY, POPTÁVKA VÝROBKY - ZBOŽÍ,SLUŽBY HODNOTA - CENA USPOKOJENÍ SMĚNA - TRANSAKCE TRHY

13 Potřeby, přání, poptávka
Lidská potřeba je stav pociťování nedostatku nějakého základního uspokojení. Základní síly, které vedou zákazníka ke směně: Základní fyzické potřeby Sociální a emocionální potřeby Přání Lidská přání a preference specifického způsobu uspokojování základních potřeb Kontinuálně jsou utvářeny a přetvářeny společenskými tlaky, institucemi (církev, škola, rodina, podnik)

14 Potřeby, přání, poptávka
Přání mít specifické produkty, které je podpořeno možností a ochotou koupit tyto produkty. Přání se stanou poptávkou, jsou-li podpořena kupní silou.

15 Produkty produkt (nabídka nebo řešení) = cokoli, co může nabídnuto zákazníkovi, aby byla uspokojena jeho potřeba nebo přání. Může se skládat až ze tří složek: Fyzický výrobek, zboží, Služby Myšlenky Význam fyzického výrobku ovšem nespočívá v tom, že ho vlastníme, ale v tom, že tak získáme určitou službu, kterou nám mohou poskytnout. Ti prodejci, kteří se soustředí na fyzický výrobek místo na zákazníkovy potřeby trpí marketingovou krátkozrakostí (myopií)

16 Hodnota, náklady, spokojenost
Zákazník vybírá mezi řadou výrobků, které by mohly uspokojit danou potřebu na základě: Souboru volby produktů (product choice set ) Souboru potřeb (need set) Hodnota Zákazníkův odhad celkového potenciálu produktu uspokojit jeho potřeby. Je dána uspokojením požadavků zákazníků při nejnižších možných nákladech na pořízení, vlastnictví a užívání daného produktu.

17 Směna a transakce Jak získat produkt?
samovýroba (lov, rybolov, sběr plodů) donucení (vytrhnout, ukrást jiným) žebrání směna = Marketing na scéně  Směna je akt získání žádoucího produktu od někoho, komu na oplátku nabízíme něco jiného Směna je proces – strany vyjednávají a směřují k dohodě. Podmínky: Minimálně 2 strany. Každá strana má něco, co by mohlo mít hodnotu pro stranu druhou. Každá strana je schopna komunikovat a dodat. Každá strana je ochotna akceptovat nebo odmítnout nabídku směny. Každá strana věří, že je vhodné nebo žádoucí jednat se stranou druhou.

18 Směna a transakce Transakce je směna hodnot mezi 2 či více stranami.
Peněžní (monetární) transakce barterová transakce Dimenze transakce Dvě věci s určitou hodnotou. Dohodnuté podmínky. Doba dohody. Místo dohody. Transfer (dary, subvence, dobročinné příspěvky) – nedostávám nic na oplátku, jednosměrný akt.

19 Trhy Trhy nevytváří potřeby: potřeby předcházejí trhům.
Marketingoví manažeři, spolu s dalšími společenskými vlivy působí na přání. Lze propagovat myšlenku, že konkrétní výrobek uspokojí lidskou potřebu (společenské uznání, seberealizace apod.), ale tuto potřebu nevytvoří.

20 4. TYPY MARKETINGU 1. KONVERZNÍ MARKETING
je spojen s existencí negativní poptávky tj.většina segmentů potenciálního trhu odmítá dané zboží nebo službu např. vegetariáni jsou nositeli negativní poptávky po mase negativní poptávka vyplývá z: přesvědčení zákazníka chybně stanovené ceny apod. úkolem marketingového řízení je zpracování plánu pro zrození poptávky

21 2.STIMULUJÍCÍ MARKETING
Je spojen s neexistencí poptávky tj. stav kdy nejdůležitější segmenty potenciálního trhu nejeví zájem o konkrétní nabídku. Poptávka schází v těchto případech: výrobky ztratily hodnotu(např.starý nábytek) výrobky nemají na daném trhu hodnotu trh není na existenci nových výrobků připraven

22 ÚKOLEM STIMULUJÍCÍHO MARKETINGU JE:
Stimulace poptávky zboží nebo službu připoutat k jiné poptávce vytvořit podmínky aby výrobek získal užitnou hodnotu na daném trhu rozvinout informační kampaň

23 3.ROZVOJOVÝ MARKETING Je spojen s potenciální poptávkou po výrobcích
potencionální poptávka - představuje že určitá část spotřebitelů projevuje zájem o uspokojení určité potřeby ale prostředek pro uspokojení ještě neexistuje v podobě konkrétního zboží rozvojový marketing -musí přeměnit potenciální poptávku v reálnou

24 4. REMARKETING Je spojen s poklesem poptávky po daném zboží
úkolem je oživení poptávky tzn.vytvořit nový životní cyklus výrobků

25 5.SYNCHROMARKETING Spojen s kolísáním poptávky po zboží
poptávka vykazuje sezónní či jiné výkyvy jenž se časově nekryjí se strukturou nabídky zboží úkolem je regulace kolísání poptávky

26 6.UDRŽUJÍCÍ MARKETING Spojen s úplnou poptávkou (nabídka a poptávka jsou vyrovnané) úkolem je sledování faktorů které mají vliv na poptávku tj. cena potřeby zákazníka náklady apod.

27 7. DEMARKETING Spojen c vysokou poptávkou po zboží či službě
nedostatečná nabídka plynoucí s nedostatků výrobních kapacit úkolem je snížení poptávky po výrobcích cenou propagací zrušením úvěrů apod.

28 8.PROTIPŮSOBÍCÍ MARKETING
Prezentuje zboží či službu jako nežádoucí či škodlivou např.při prodeji alkoholu, cigaret apod.

29 5. MARKETINGOVÝ ALGORITMUS
Marketingová filosofie -Koncepční fáze analytická fáze realizační fáze

30 MARKETINGOVÁ FILOSOFIE
Definuje směry našeho podnikateslkého zájmu vytyčuje směry pro vyhledávání obchodních příležitostí určuje zásady chování podniku na trhu účelem MF - je udržovat rovnováhu mezi cíli a možnostmi podniku

31 PROCES TVORBY MF SPOČÍVÁ V ODPOVĚDI NA NÁSLEDUJÍCÍ ASPEKTY VSTUPU NA TRH pořadí mezi konkurenty rozsah sféry podnikatelských zájmu teritoriální působnost výše vlastního podílu na tvorbě produktu

32 A. POŘADÍ MEZI KONKURENTY
1. NABÍDKA ABSOLUTNĚ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ ŠPIČKY CENOVÁ VÝŠE NEPOSKYTUJE MOŽNOST USPOKOJENÍ ŠIROKÝCH VRSTEV NIŽŠÍ PODÍL NA TRHU NEJNÁROČNĚJŠÍ KLIENTELA

33 2. ORGINALITA NÁPADU Dočasné zaměření se na uspokojení specifické poptávky v určitém oboru Nejedná se o špičku technické a kvalitativní úrovně Vyznačuje se konjunkturálním charakterem Popularita,životnost, příjmy těchto firem kolísají dle úspěšnosti nápadu

34 3.Nabízení standardního sortimentu v celé šíři oboru
Tento pohled zajišťuje na trhu větší podíl Cena je přístupná široké veřejnosti kvalita i technická úroveň je dobrá

35 B.ROZSAH SFÉRY PODNIKATELSKÝCH ZÁJMU
Široká diverzifikace nelze centrálně určovat marketingovou filosofii sortimentní nabídky v celém spektru udržuje se rovnováha mezi finančními možnostmi centra a cíli které se zaměřují na návratnost kapitálových investic ekonomické výsledky jsou kritériem předmětu podnikání finančně nevýkonné jednotky se likvidují

36 Úzká specializace cílem je získat předstih před konkurencí
důraz je kladen na dočasnost pozice na trhu vysoký stupeň registrace v podvědomí zákazníků větší vyprodukována míra zisku (větší než průměr odvětví)

37 C.TERITORIAÁLNÍ PŮSOBNOST
NUTNO ŘEŠIT POZICI NA TUZEMSKÉM A ZAHRANIČNÍM TRHU TERITORIÁLNÍ ŘÍZENÍ VYŽADUJE VYSOKOU ÚROVEŇ ODBORNOSTI, ENERGIE, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTÍ ZNALOST PROSTŘEDÍ, KLIMA, OBYVATELSTVA

38 D. VÝŠE VLASTNÍHO PODÍLU NA TVORBĚ PRODUKTU
MÁ VLIV NA SAMOTNOU IDENTITU PODNIKU ODPOVĚDĚT NA OTÁZKY ZDA JSME VÝROBNÍ FIRMA VÝROBNĚ OBCHODNÍ OBCHODNÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ

39 ANALYTICKÁ FÁZE VELIKOST TRHU - celkový objem poptávky a trend vývoje
SEGMENTACE TRHU- druhy konečných uživatelů reprezentujících poptávku VÝKONNOST TRHU-schopnost trhu regulovat cenu a kvalitu DYNAMIKA TRHU-dána napětím mezi poptávkou a nabídkou POŽADAVEK TRHU -co očekávají nositelé poptávky od produktu

40 REALIZAČNÍ FÁZE Vychází z marketingové strategie
definuje marketingové nástroje-způsob jejich použití tvorba produktu - sortiment,design,obal marketingový mix cena reklama distribuce prodejní technika ZPĚTNÁ VAZBA

41

42


Stáhnout ppt "Doporučena literatura"

Podobné prezentace


Reklamy Google