Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSFA2 Přednáška č. 8 Téma: Psychika a zdraví. MKN -10  Zdraví = biopsychosociální jednota  Existují nemoci psychosomatické, somatopsychické a žádné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSFA2 Přednáška č. 8 Téma: Psychika a zdraví. MKN -10  Zdraví = biopsychosociální jednota  Existují nemoci psychosomatické, somatopsychické a žádné."— Transkript prezentace:

1 PSFA2 Přednáška č. 8 Téma: Psychika a zdraví

2 MKN -10  Zdraví = biopsychosociální jednota  Existují nemoci psychosomatické, somatopsychické a žádné jiné  Provázanost psychika – fyziologická stránka (humorální, nervový, imunitní systém)  Psychická stránka: poznávací (kognitivní), pocitové, volní, motivační  Psychofyziologie, neuropsychologie

3 Psychosomatika  Vytěsňování pocitů a emocí moduluje metabolismus a imunitní a neurohumorální systém mnoho hodin  Chronické vytěsňování – dlouhodobě  Vyhraněné poruchy zdraví – specifický projev a prožívání pacienta  Cirkulární kauzalita – vředová choroba, hypertenze, astma, atopický exém

4 Alexythimie  U psychosomaticky nemocných – prožívání chudší, méně diferencované, obtížněji se v něm orientují, neřídí se jím  Alexythimie – „citová slepota“, „emoční analfabetismus“  Menší sch. čl. své city vnímat, popisovat, vyjadřovat  Při setkání s něčím, co se člověka osobně dotýká, s velkou subjektivní zátěží  Primární, sekundární

5 Alexythimie  Silnější sebekontrola, potlačování, odmítání vlastních emočních impulsů  Chronická tenze – somatizace, rušivé projevy v tělesné oblasti  Jednostranný životní styl (orientace na pracovní úspěch a výkon)  Neschopnost odpočívat  Nedbání pravidel psychohygieny  Osobnostní svéráz  Př. nepřiměřená ctižádost, podřídivost a neschopnost odmítat požadavky druhých

6 Nevědomá účelovost symptomů  O se jimi v pacientově životě změnilo?  Co ztrácí a co získává?  Co by nastalo, kdyby jich nebylo?

7 Kardiovaskulární choroby  Typ A: zvýšená ctižádost, orientace na výkon, konkurenční postoje, netrpělivost, častá podrážděnost, tenze, latentní, vytěsněná agresivita, hektický a hostilní životní styl, neumění odpočívat  Typ B: uvolněnost, klidnost, vyrovnanost – výskyt IM méně pravděpodobný

8 Bolest  Nejčastěji bolesti hlavy, zánětlivá onemocnění, bolesti související s degenerativními procesy kloubů a páteře.  Svíravá, řezavá bolest: infarkt  Tupá bolest: trauma  Bodavá, pulzující bolest: zánět

9 Bolest  Varovný signál, ochranná funkce  Došlo k poškození organismu nebo poškození může nastat  Nepříjemný emoční doprovod – nutí k odstranění příčiny  V některých případech se stává sama nemocí, vyžadující léčení  Mírnění nebo odstraňování bolestí – součást terapie

10 3 stránky bolesti  Smyslová – lokalizace, intenzita, kvalita (posouzení pacientem)  Emoční - týká se hlavně motivace a tendencí bolest zmírnit  Hodnotící – myšlení, jedinec srovnává současnou bolest s dřívějšími zkušenostmi

11 Bolest z hlediska odezvy  Subjektivní: vázána na prožívání, projevuje se hlasově a řečově  Vnějškově pozorovatelný projev (chování): např. reflexní stažení ruky, změna výrazu obličeje, úlevná poloha těla  Fyziologické a biochemické: např. větší produkce serotoninu

12 4 základní typy bolesti  Akutní: vzniká na základě poškození mechanicky nebo nemocí  Chronická: neodstranitelná příčina nebo příčina není známa  Rekurentní bolest: epizodická, záchvatovitá, nevypočitatelná (např. útrobní); při spojení s jejím očekávání horší  Procedurální: bezprostřední následek zákroků

13 Tolerance k bolesti  Individuální  Nejdůležitější, jaký význam přikládá, jak ji hodnotí  Očekávání velikosti nastávající bolesti  Schopnost vlastního zvládnutí  Sebepojetí  Úzkost a strach  Přítomnost reálné naděje na změnu  Vztah k ošetřujícímu  Vztah postiženého k okolí  Přesvědčení o správnosti či nesprávnosti určitého jednání (např. muži vydržet bolest)

14 Ovlivňování akutní bolesti psych. prostředky  Přítomnost ošetřujícího mírní bolest  Pokud se může pacient volně projevovat – svalové uvolnění  Odvedení pozornosti (doptávání na jiné údaje)  Empatie: dát najevo účast (vím,jak vám je, jak trpíte)  Poukázání na přechodnost bolesti  Komunikační kontakt slovně, dotykově: udržení psychické vazby  V některých případech lze pacienta na bolest připravit předem

15 Ovlivňování bolesti psychoterapeutickými prostředky  Relaxační metody  Biologická zpětná vazba: (EMG, pletysmograf)- regulace vegetativního nervového systému (teplota, tlak, dýchání)  Imaginativní techniky  KBT – odstranění pocitu bezmoci, vytvoření důvěry ve vlastní kompetenci Aktivita, odpovědnost pacienta

16 Cíle psychoterapie  Změny navozené psychologickými prostředky v a) Osobnosti: pravdivější sebepoznání a porozumění sobě – sebekaceptace, zvýšení frustrační tolerance, nalezení a překonání vnitřních rozporů. Změna hodnotového systému, názorů. postojů, vlastního chování

17 b) Žádoucí změny v projevu (chování): změna maladaptivních forem chování, které lidem komplikují život. Naučení se řešení problémových situací, praktické zvládání c) Změny v nejbližším sociálním prostředí pacienta: v rámci rodiny, společenství lidí, ke kterým má citově nejblíže

18 Cíle psychoterapie z hlediska lékaře  Mírnění a odstraňování psychopatologických fenoménů (úzkost, strach, deprese)  Přímá regulace nežádoucích psychofyziologických stavů – např. relaxační postupy, biologická zpětná vazba: TK, svalová tenze, imunitní odpověď organismu

19 Formy a prostředky psychoterapie  Individuální, skupinová (uměle vytvořená skupina, rodinná), v rámci léčebného společenství  = konkrétní způsoby a prostředky, jimiž dosahujeme stanovených cílů  Verbální/neverbální

20 Prostředky psychoterapie 1. Psychoterapeutický rozhovor: nedirektivně empatické, interpretující, podpůrně uklidňující, přesvědčující; změna např. psych. stavu, postoje 2. Relaxační a psychofyzické postupy: A-T, progresivní relaxace, meditace, biofeedback, vizualizace 3. Focusing (zaostřování): koncentrativní a imaginativní cvičení, zaměření pozornosti na proud našeho prožívání ve stavu lehké relaxace

21 Prostředky psychoterapie  Expoziční terapie: postupná desenzibilizace  Sugestivní postupy a hypnóza  Psychodrama  Psychogymnastika  Arteterapie, muzikoterapie  Hra

22 Psychologické vedení psychosomaticky nemocných  Vzbudit motivaci (pacienti neradi připouštějí souvislost zdravotního stavu s povahou, životním stylem, manželským životem atd.)  Zařadit do léčby nejvýznamnější osoby  Prožívání pacienta (věnovat se pocitům, nechat je promlouvat – nepřevádět vše na racionální rovinu)

23  V rozhovoru nejdříve nechat volbu tématu na pacientovi, navázat kontakt, dále témata, životní styl, povaha atd.  Empatické vcítění, společně přemýšlíme, o řešení  Vedení pacienta k dodržování zásad psychohygieny  Umožnit nemocnému naučit se naslouchat svému prožívání a relaxovat

24 Sdělování nepříznivé informace  Bez přípravy sdělíme rovnou nepříznivou info  Pomůžeme příjemci se s negativním dopadem info vyrovnat (nedirektivní empatický rozhovor), dostatek info uklidňujícího rázu  Důsledky plynoucí z negativní informace

25 Sdělení extrémně nepříznivé informace  Informujeme se, co příbuzný ví  Říkat pravdu, pravdivě informovat o závažnosti stavu s ohledem na prognózu  Stručně, nebo dovedeme k pravdě rozhovorem  Odpovíme co nejobsáhleji, konkrétně, použitelně na dotazy  Netlumíme negativní emoce, empatičnost, autentičnost, soucítit, ale nespolutrpět  Ujištění o spolehlivosti

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PSFA2 Přednáška č. 8 Téma: Psychika a zdraví. MKN -10  Zdraví = biopsychosociální jednota  Existují nemoci psychosomatické, somatopsychické a žádné."

Podobné prezentace


Reklamy Google