Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IX. Jarní konference energetických manažerů Energetický regulační úřad v novele energetického zákona Konference AEM Poděbrady 15. a 16. 3. 2005 Josef FIŘT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IX. Jarní konference energetických manažerů Energetický regulační úřad v novele energetického zákona Konference AEM Poděbrady 15. a 16. 3. 2005 Josef FIŘT."— Transkript prezentace:

1 IX. Jarní konference energetických manažerů Energetický regulační úřad v novele energetického zákona Konference AEM Poděbrady 15. a 16. 3. 2005 Josef FIŘT - ERÚ

2 ERÚ2 Nová legislativa pro elektroenergetiku Směrnice 2003/54/EC a 2003/55/EC o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a s plynem Směrnice 2004/8/EC na podporu kogenerace Novela energetického zákona Nařízení (EC) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu k sítím pro přes-hraniční obchod s elektřinou Směrnice 2001/77/EC na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektřinou Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z Obnovitelných zdrojů energie

3 ERÚ3 Změny v kompetencích ERÚ Uznávací orgán odborné kvalifikace zahr. osob pro splnění podmínek pro vydání licence. Definuje účtové rozvrhy pro regulované činnosti elektroenergetice a plynárenství. Rozšíření působnosti v oblasti podpory obnovitelných zdrojů druhotných zdrojů a kogenerace. Vykonává působnost regulačního úřadu podle nařízení o podmínkách přístupu k síti pro přes-hraniční výměny elektřiny (dále jen „Nařízení“). Rozhoduje o výběru držitele poslední instance. Rozhoduje o dočasném pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran k přepravní soustavě v plynárenství. Provádí monitorovací činnost v oblasti dodržovaní požadavků směrnic a nařízení.

4 ERÚ4 Monitorovací činnost ERÚ Nediskriminační přístup k přenosové, přepravní a distribučním soustavám Aktivity provozovatelů podzemních zásobníků plynu Řešení „Congestion Management“ Kvalita soutěžního prostředí v elektroenergetice a plynárenství Bezpečnost dodávek elektřiny a plynu (SoS) Kvalita plnění povinnosti veřejné služby (PSO)

5 ERÚ5 Vyhlášky ERÚI. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice a plynárenství, včetně výše náhrad za její nedodržení, způsob výběru držitele licence pro výkon povinnosti nad rámec licence; způsob regulace v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen podle zvláštního právního předpisu; podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, podmínky dodávek elektřiny a plynu pro konečné zákazníky, podmínky dodávek elektřiny a plynu dodavatelem poslední instance;

6 ERÚ6 Vyhlášky ERÚII. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: Pravidla trhu s elektřinou, zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a pravidla pro organizování trhu s plynem způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinností nad rámec licence pravidla při sestavení finančního příspěvku držitelů licence do fondu a pravidla čerpání finančních prostředků z fondu, podrobnosti prokazování finančních a technických předpokladů pro jednotlivé druhy licencí pro regulované činnosti a podrobnosti prokazování odborné způsobilosti, způsob určení vymezeného území a umístění provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení,

7 ERÚ7 Vyhlášky ERÚIII. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny a plynu, podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných míst konečných zákazníků k plynárenské soustavě, náležitosti a členění regulačních výkazů a pravidla pro jejich sestavování, povinné náležitosti účtových rozvrhů při účtování o nákladech a výnosech při licencovaných činnostech,

8 ERÚ8 Další kompetence ERÚI. rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí a mezi držiteli licencí a jejich zákazníky, nebo kdy nedojde k dohodě o podstatných náležitostech smlouvy, vyžaduje zveřejňování jím určených informací držiteli licencí, pokud se týkají regulovaných činností, nejsou předmětem obchodního tajemství; vykonává kontrolu dodržování povinností držitelů licencí podle zvláštního zákona; rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě, podzemním zásobníkům plynu, prvotní akumulaci a těžebním plynovodům, nebo k dohodě o přidělení přeshraniční kapacity pro přenos elektřiny;

9 ERÚ9 Další kompetence ERÚII. schvaluje Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou a Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele distribuční soustavy; ukládá v rámci výkonu regulace držiteli licence, aby zjednal nápravu zjištěných nedostatků a podal zprávu o přijatých opatřeních ve lhůtě stanovené rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ukládá pokuty podle zvláštního zákona; zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v energetických odvětvích a roční a měsíční zprávu o provozu elektrizační soustavy.

10 ERÚ10 Změny v licencích Reakce na možnost podnikání zahraničních osob (§7) Zpřísněny podmínky pro žadatele – nesmí být dlužníkem na povinných odvodech státu –„Žadatel o licenci není finančně způsobilý, jestliže má evidovány nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a na pokutách.“ Definování doby platnosti licence ve vazbě na splnění podmínek pro udělení licence. Maximální snaha použití institutů živnostenského zákona. Snaha o zajištění větší ochrany zákazníků.

11 ERÚ11 Změny v licencích § 4 Licence (1) Licence se uděluje nejvýše na 25 let, a to na Výrobu elektřiny, Výrobu plynu, Přenos elektřiny, Přepravu plynu, Distribuci elektřiny, Distribuci plynu, Uskladňování plynu, Výrobu tepelné energie, Rozvod tepelné energie. (2) Licence na obchod s elektřinou nebo obchod s plynem se uděluje na dobu 5 let. Licence na činnosti operátora trhu s elektřinou se uděluje na dobu 25 let. (3) Pro celé území České republiky jsou vydávány jako výlučné 1.Licence na přenos elektřiny, 2.Licence na přepravu plynu a 3.Licence na činnosti operátora trhu s elektřinou (4) V případě, že žadatel o udělení licence podle odstavce 1 doloží vlastnictví nebo jiné užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti na dobu kratší než 25 let, licence se uděluje nejvýše na tuto dobu.

12 ERÚ12 Práva držitelů licencí Držitel licence předkládá k rozhodnutí Energetickému regulačnímu úřadu sporné záležitosti týkající se: –dodávek energie, –poskytování podpůrných služeb, –odmítnutí připojení do sítě, –odmítnutí přenosu elektřiny, přepravy plynu nebo distribuce elektřiny nebo plynu nebo uskladňování plynu, –odmítnutí přidělení kapacity mezinárodních propojovacích vedení přenosové nebo distribuční soustavy, –odmítnutí přidělení kapacity plynovodů spojujících plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami, –odmítnutí uzavření smlouvy o prodeji energie nebo bezdůvodného přerušení její dodávky.

13 ERÚ13 Povinnosti nad rámec licence Převzetí povinnosti držitele licence, který přestal provádět výkon licencované činnosti může být na základě rozhodnutí úřadu (v případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu) prováděno jiným držitelem licence. Prokazatelná ztráta vzniklá držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie je hrazena z Energetického regulačního fondu. Prokazatelná ztráta u držitele licence na distribuci elektřiny nebo plynu je důvodem pro úpravu regulovaných cen.

14 ERÚ14 Energetický regulační fond Týká se pouze výrobců a distributorů tepelné energie. Povinnost držitelů licencí k příspěvkům do fondu vznikne, nedosahuje-li výše příspěvků na účtu ke konci zúčtovacího období výše 50 000 000 Kč. ERÚ vyměřuje a předepisuje, vybírá, vymáhá, vede evidenci příspěvků a provádí jejich kontrolu včetně vypořádání přeplatků a nedoplatků. Příspěvky do fondu se vyměří za účetní období fondu, ve kterém klesne zůstatek fondu nejméně o 5 000 000 Kč. Přeplatky do výše 100 Kč úřad nevrací.

15 ERÚ15 Unbundling Snaha o zajištění právního, funkčního a informačního unbundlingu. Definovány vztahy mezi orgány ovládané a ovládající společnosti z pohledu vykonavatele regulované činnosti v rámci vertikálně integrovaných společností. Zpracování Compliance programu a vyhodnocování jeho plnění. Zohlednění nutnosti zajištění podkladů pro regulaci Uznání minimálních nutných nákladů do regulovaných cen

16 ERÚ16 Regulované ceny v elektroenergetice od 1. ledna 2005 1)přenos elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy 2)systémové služby 3)distribuce elektřiny po jednotlivých hladinách napětí 4)decentrální výroba 5)činnosti operátora trhu 6)dodávka elektřiny chráněným zákazníkům 7)výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 8)výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů

17 ERÚ17 Forma regulace jednotlivých činností v elektroenergetice  činnosti ad 1) – 5): –ceny jsou individuální pro jednotlivé držitele licence –regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny pevné –podklady pro určení ceny předkládají úřadu jednotliví držitelé licencí  činnosti ad 6): –regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny maximální –podklady pro určení ceny předkládají úřadu jednotliví držitelé licencí  činnosti ad 7) – 8) –regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny minimální –kogenerace nad 1 MW e řešena formou pevného příspěvku ke smluvní (neregulované) ceně

18 ERÚ18 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ

19 ERÚ19 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ

20 ERÚ20 Zákon o podpoře OZE Schéma podpory – návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Výrobcem volitelný systém –Povinný výkup za pevné ceny Vykupuje ČEPS a PRDS –Zelené bonusy – příspěvek k tržní ceně Hradí ČEPS a PRDS Směsné spalování biomasy –Pouze v systému zelených bonusů –Výrazná cenová diferenciace podle výkonu a druhu spalované směsi Vyhlášky ERÚ k zákonu – zásadní je vyhláška stanovující ekonomické a technické parametry a postupy použité pro stanovení zelených bonusů a minimálních výkupních cen

21 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "IX. Jarní konference energetických manažerů Energetický regulační úřad v novele energetického zákona Konference AEM Poděbrady 15. a 16. 3. 2005 Josef FIŘT."

Podobné prezentace


Reklamy Google