Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Činnost Státní energetické inspekce Ing. František Plecháč ústřední ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Činnost Státní energetické inspekce Ing. František Plecháč ústřední ředitel."— Transkript prezentace:

1 1 Činnost Státní energetické inspekce Ing. František Plecháč ústřední ředitel

2 2 Činnost Státní energetické inspekce Postavení a působnost Státní energetické inspekce (SEI) Přehled zákonů, které SEI kontroluje Organizace práce v SEI Výsledky činnosti za rok 2005 a výhled na rok 2006

3 3 Činnost Státní energetické inspekce SEI je správním úřadem, organizační složkou státu, podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu. Sídlo SEI je v Praze. Člení se na ústřední inspektorát a 14 územních inspektorátů, sídlících v krajských městech.

4 4 Činnost Státní energetické inspekce V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje ministr. V čele územních inspektorátů je ředitel, kterého jmenuje ústřední ředitel. Celkem má SEI 172 zaměstnanců, z toho 128 inspektorů, ostatní jsou organizační pracovníci (ředitelé inspektorátů, asistentky, mzdy, správa majetku apod.)

5 5 Činnost Státní energetické inspekce Vnitřní činnost SEI je řízena prostřednictvím vnitřních předpisů: -řády (spisový, podpisový, pracovní, organizační), -směrnice (o kontrole, správním řízení, zadávání zakázek, hospodaření s rozpočtem, evidence a vymáhání pokut atd.), -pracovní instrukce(vydávány k jednotlivým úkolům a obsahují metodické pokyny k akcím).

6 6 Činnost Státní energetické inspekce SEI je založena podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Kontroluje : - dodržování energetického zákona, - dodržování zákona o hospodaření energií, - dodržování zákona o cenách, - dodržování Nařízení EU o přeshraničním obchodu s elektřinou, - dodržování zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

7 7 Činnost Státní energetické inspekce Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon ve znění pozdějších předpisů Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství podmínky podnikání, výkon státní správy a nediskriminační regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

8 8 Činnost Státní energetické inspekce Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů Tento zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, zejména elektrickou a tepelnou, a dále s plynem a dalšími palivy. Přispívá k šetrnému využívání přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí v České republice, ke zvyšování hospodárnosti užití energie, konkurenceschopnosti, spolehlivosti při zásobování energií a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

9 9 Činnost Státní energetické inspekce Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu vozu a cen zboží určeného pro vývoz. Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a orgánů státní správy při uplatňování, regulaci a kontrole cen. SEI je cenovým kontrolním orgánem pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství.

10 10 Činnost Státní energetické inspekce Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou Nařízení stanovuje spravedlivá pravidla pro přeshraniční obchod a elektřinou s cílem zlepšit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu s elektřinou, zahrnuje vytvoření komplexního mechanismu pro přeshraniční toky a stanovuje harmonizované zásady pro poplatky za přenos a přidělování dostupných kapacit pro přenos elektřiny přes hranice jednotlivých vnitrostátních soustav.

11 11 Činnost Státní energetické inspekce Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z důlního plynu z uzavřených dolů a výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí mimo jiné i vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010.

12 12 Činnost Státní energetické inspekce SEI řídí svoji činnost Pracovním programem, který je vydáván na každý rok. Kontrolní činnost je realizována v rozsahu působnosti dané zákony, podněty k ní jsou převážně ze stížností a podnětů postoupených jednotlivými orgány státní správy a obyvatel. Zásadní je spolupráce s MPO a ERÚ. Účastníme se prací v hodnotitelských komisích ČEA, v programu IPPC, spolupracujeme s ÚNMZ, jsme členy redakčních rad odborných časopisů atd.

13 13 Činnost Státní energetické inspekce SEI při zjištění porušení zákona ukládá pokuty, a to podle závažnosti porušení povinnosti, způsobu porušení a následkům porušení, a to až do výše 50 mil. Kč. Řízení o uložení pokuty se provádí podle správního řádu se všemi možnostmi opravných prostředků ( odvolání apod.). Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

14 14 Činnost Státní energetické inspekce Pokutu ukládá územní inspektorát. O odvolání proti uložení pokuty rozhoduje ústřední inspektorát. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení zákona tři roky.

15 15 Činnost Státní energetické inspekce SEI je oprávněna: - vyžadovat písemný návrh opatření a termínů k odstranění ujištěných nedostatků, - rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená energetickým auditem, - kontrolovat, zda příjemci dotací v rámci Národního programu hospodárného využívání energie uvádějí v žádostech úplné a pravdivé údaje.

16 16 Činnost Státní energetické inspekce SEI je účastníkem územního řízení a dotčeným orgánem státní správy ve stavebním řízení při ochraně zájmů podle zákona o hospodaření energií, tj: - výroba a rozvod elektřiny a tepla, včetně kombinované výroby, - územní energetické koncepce, - využívání obnovitelných zdrojů energie.

17 17 Činnost Státní energetické inspekce Hlavní systémové kontrolní akce 2005: Elektroenergetika - kontrola technického stavu odběrných elektrických zařízení, - kontrola provozu větrných elektráren v delší časové řadě, - kontrola distribuce elektřiny provozovateli lokálních distribučních soustav, - kontrola důvodů přerušení dodávek elektřiny, - kontrola vykazování technických ztrát v distribučních soustavách, - neoprávněné odběry a nepovolené činnosti v ochranných pásmech.

18 18 Činnost Státní energetické inspekce Plynárenství - kontroly přepočtů dodávek plynu na energetické jednotky, - kontroly regulačních stanic z hlediska provozní spolehlivosti, - kontroly povinností vlastníků nemovitostí kam je dodáván plyn z hlediska bezpečnosti provozu, - kontroly věcně usměrňovaných cen plynu od lokálních distributorů, - kontroly výstavby plynových zařízení podle státní autorizace, - neoprávněné odběry a činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech.

19 19 Činnost Státní energetické inspekce Teplárenství - kontrola držitelů licencí na výrobu a rozvod tepelné energie, - kontrola energetických auditů, - kontrola udělování výjimek ze stanovených meziročních nárůstů cen tepla, - kontrola dodržování cenových předpisů v teplárenství, - kontroly vybraných držitelů licencí na podnikání v teplárenství z hlediska finanční stability.

20 20 Činnost Státní energetické inspekce Kontrolní činnost podle zákona o cenách Kontroly jsou zahajovány na základě podání od spotřebitelů tepla, a to buď přímo nebo od ERÚ. Počet kontrol 321 Porušení zákona 58 Hlavní důvody: - nerespektování stanoveného max. rozsahu navýšení ceny tepla, - nedodržování závazného postupu při kalkulaci ceny tepla. Uložení pokut je zveřejňováno v Energetickém regulačním věstníku.

21 21 Činnost Státní energetické inspekce Počet vyjádření v územním a stavebním řízení - stavební řízení 2831 - územní řízení a plánování2053 - územní energetické koncepce 3 - celkem stanovisek4887

22 22 Činnost Státní energetické inspekce Hlavní směry činnosti pro rok 2006 Elektroenergetika - kontrola zpracování havarijních plánů, - kontrola rozúčtování nákladů na elektřinu u vybraných dodavatelů, - kontroly žadatelů o zvýšené výkupní ceny elektřiny z malých vodních elektráren, - kontrola výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů.

23 23 Činnost Státní energetické inspekce Plynárenství - kontroly havarijních plánů u provozovatelů lokálních distribučních soustav, - kontroly přepočtů dodávek plynu na energetické jednotky, - kontroly prací v ochranných a bezpečnostních pásmech.

24 24 Činnost Státní energetické inspekce Teplárenství - kontroly držitelů licencí na výrobu a rozvod tepla, - kontroly osvědčení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, - kontroly energetických auditů, - kontroly územní a stavební dokumentace staveb, - kontroly dodržování účinnosti zařízení, - kontroly dodržování cenových předpisů.

25 25 Činnost Státní energetické inspekce E.mailová adresa: posta@sei.gov.czposta@sei.gov.cz Adresa ústředního inspektorátu : Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "1 Činnost Státní energetické inspekce Ing. František Plecháč ústřední ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google