Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVOU VLÍDNOU LÁSKU Ref: Svou vlídnou lásku, dej nám ó Pane náš,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVOU VLÍDNOU LÁSKU Ref: Svou vlídnou lásku, dej nám ó Pane náš,"— Transkript prezentace:

1 SVOU VLÍDNOU LÁSKU Ref: Svou vlídnou lásku, dej nám ó Pane náš,
ať jsme Tvůj zástup, přej nám ó Pane náš. Ať líp se dýchá, dej nám ó Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš 1. Kdekdo říkal že nejsi, nejvíc ti co lhali nám proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám, i když dnes málo věřím, neumím „Otče náš“, dojdu-li ke Tvým dveřím, otevři Pane náš. 2. Dej ať můžem všechno zpívat, dej ať můžem všechno říct, ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí, a o všem co se chystá, ať víme také my. 3. Zbav nás Bože hříchu, bázně, zbav nás hanby mlčení, další zkoušky, další strázně, ať naše duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej, jen tou tíhou těžkých časů, už nás netrestej.

2 ZKUŠENOST PRO TEBE Nenačovice,

3 Žil tady někdy někdo, kdo
nezažil smrt, ale byl přímo proměněn? Enoch Eliáš - 144 tisíc věrných, kteří budou proměněni při Kristově příchodu

4 1 Kor. 15,51 Tajemství: ne všichni zemřeme,ale budeme pro- měněni v okamžiku až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. 1Tes. 4, Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už vždy budeme s Pánem.

5 144 tisíc proměněných Zj 14:1 A viděl jsem Beránka na hoře Sión a s ním 144 tisíc těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jeho Otce.3  Zpívali novou píseň před trůnem... Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch 144 tis. z obyvatel ze-mě, kteří byli vykoupeni. 4  To jsou ti,kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti ná-sledují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu. 5  Z jejich úst nikdo neu-slyšel lež; jsou bez úhony.

6 144 tisíc proměněných Usilujme se vší Bohem nám svěřenou silou být mezi těmi 144 t BC 970

7 Poslední pokolení Dan 12:1 "V oné době po-vstane Míkael, velký Och-ránce a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý zapsaný v Knize. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spra-vedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

8 Enochova zkušenost 1 Moj 5, 22-24
. „a chodil Enoch s Bohem po zplození Metůšalecha 300 let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Enochových bylo 365 let. I chodil Enoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.“

9 Židům 11,5: „Enoch věřil, a proto nespatřil smrt, ale Bůh jej vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě před jeho proměněním se mu dostalo svědectví, ŽE V  NĚM BŮH NAŠEL ZALÍBENÍ.“ GW 54 „K takovému společenství nás volá Bůh. Ti, kteří budou vykoupeni ze všech lidí při 2.příchodu Pána, musí mít takovou čistotu charakteru, jako měl Enoch.“

10 JAK ZÍSKAT ENOCHOVU ZKUŠENOST? ______ _______ ________

11 1) Enochovo oddělení GW 51 „Enochovo chození s Bohem nebylo v nějakém opo-jení, tranzu či ve viděních. Chodil s Bohem ve svých KAŽ-DODENNÍCH POVINNOSTECH. Nestal se poustevníkem, aby se cele uzavřel před světem.“ „V RODINĚ i s LIDMI, jako MANŽEL, OTEC, PŘÍTEL I OBČAN byl věrným a nepohnutelným Božím služebníkem.“

12 V čem spočívalo Enochovo oddělení?
„Enoch si neučinil svůj domov mezi hříšníky. Nebydlel v  Sodomě, aby Sodomu zachránil. Umístil svou rodinu a svůj příbytek tam, kde byla tak čistá atmo-sféra, jak jen to bylo možné.“ 1 BC 1087

13 Atmosféra měst Genesis 18, 20-21
Hospodin dále pravil: "Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta; zjistím si, jak tomu je.„

14 Potřebujeme pomoc, jako Enoch?
Máme za další 4 000 let hříchu a nemocí silnější mysl i tělo, než měl on? Když on potřeboval pro spole-čenství s Bohem prostředí přírody daleko od hříšných měst, my to potřebujeme tím více.

15 Dnešní Prostředí pro společenství s Bohem?
Gen 19,15  Když vzešla jitřenka, nutili poslové Lota: "Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost města nezahynul." 16  Ale on váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku, i jeho ženu a obě dcery - to shovívavost Hospodinova byla s ním -, vyvedli ho a dovolili mu odpočinout až za městem.

16 EKONOMICKÁ BLOKÁDA Zjevení 13,17  “aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.“ Když tedy nebudeme chtít přijat znamení šelmy, nezbývá nám, než si svou obživu sami vypěstovat a to ve městech dost dobře nejde.

17 pŘEDNOSTI ŽIVOTA V ÚSTRANÍ
„Znepokojen vzrůstající bezbožností bezvěrců a s  pocitem, že jejich bezbožnost by mohla snížit jeho úctu k Bohu, zřekl se Enoch trvalého sbližování s nimi a strávil mnoho času na samotě, přemýšlením a modlit-bami. Tak se ztišil před Bohem a očekával stále jasnější zjevení Jeho vůle a sílu k  jejímu uskutečnění. Modlitba pro něj byla dýcháním duše, proto žil, jakoby v atmosféře nebes.“ PP 85

18 2) Enochova služba – evangelizace
1 BC 1087 „Enoch nebydlel v  Sodomě... Žil tam, kde byla čistá atmosféra. Pak někdy zašel dolů k obyva- telům měst s poselstvím, jež mu zjevil Bůh. Každá návštěva pro něj byla bolestná. Viděl a pochopil něco z malomocenství hříchu. Potom,co kázal své po- selství, sebou vždy vzal do ústraní hor některé, kteří přijali jeho varování. Někteří z těch zachráněných zvítězili nad hří-chem a zemřeli ještě před potopou.“

19 Ev „Jako Boží lid zachovávající Jeho přikázání, musíme opustit města. Tak, jak to dělal Enoch – musíme pracovat ve městech, ale nebydlet v nich.“ „Pravda musí být hlásána, ať ji lidé chtějí slyšet nebo ne. Města jsou plná POKUŠENÍ. Měli bychom plánovat naši práci tak, abychom mladé lidi nejvíce ochránili od zlých vlivů.“

20 Enochovo kázání Juda „Prorokoval o nich též Enoch, sedmý od Adama: „Hle přichází Pán s  desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a usvědčil všechny bezbožné z jejich skutků, které kdy v jejich bezbožnosti spáchali, i ze všech spupných řečí, které kdy ti bez-božníci mluvili proti Němu.“

21 Největší Enochovo téma
2. příchod Ježíše Krista. Dnes by ho nazvali Adventním kazatelem. Kupu let nazpět byly jeho oči zaměřeny na tu velkou událost příchodu Pána se všemi anděly slávy, aby odměnil své svaté a vykonal soud nad bezbožnými.

22 Chtěli byste příjmout příklad jeho života
Chtěli byste příjmout příklad jeho života? Jaké je Vaše poselství pro svět? Chcete I vy prožít zkušenost chození s Bohem někde v ústraní, abyste v Jeho síle mohli chodit ke ztraceným lidem?

23 Chcete se Mu dnes nově odevzdat
Chcete se Mu dnes nově odevzdat ? Chcete prožít tuto zkušenost lidí, jež následují Beránka kamkoli On jde?

24 "Dobrořeč duše má Hospdinu, a nezapomínej se na všechna dobrodiní jeho".
Zdravotní – závislosti Duševní okénko Duchovní - Enoch

25 בבואות IMAGES Click to advance

26 DOPIS PRO TEBE Pro Tebe

27 Když ses probudil dnes ráno, díval jsem se na Tebe a doufal jsem, ze na mne promluvíš a řekneš mi byť jen pár slov, aby ses mě zeptal na názor, abys mi poděkoval za něco hezkého, co se Ti včera přihodilo. Ale všiml jsem si, že jsi příliš zaměstnán hledáním vhodného oblečeni, aby ses mohl vydat do práce.

28 Čekal jsem, ještě když jsi vybíhal z domu, a domníval jsem se, že se snad na chvíli, aspoň v duchu zastavíš a řekneš mi: ‚Ahoj.‘ Ale Tys měl fůru starostí! Proto jsem pro Tebe rozzářil nebe, ozdobil je těmi nejkrásnějšími barvami a cestou jsem Tě doprovázel sladkým zpěvem ptáků v naději, že se snad zaposloucháš..., ale ani toho sis nevšiml.

29 Pozoroval jsem Tě s láskou, když jsi běžel do práce a trpělivě jsem na Tebe čekal celý den. Jelikož jsi měl tolik věci, které bylo třeba vyřídit, neodvážil jsem se na Tebe promluvit a čekal jsem dál...

30 Když ses vrátil, pochopil jsem, že jsi unavený, a tak jsem Ti dopřál déšť, aby voda odplavila zbytky napětí a starosti. Myslel jsem, že Ti tím udělám radost a že si pak na mne snadněji vzpomeneš, a zatím... Naštval ses a s hněvem pronesl na můj účet slova, která Tě teď možná samotného mrzí. A já jsem tolik toužil, abychom si chvilku povídali, vždyť do večera zbývalo ještě tolik času...

31 Když jsi zapnul televizi, věděl jsem, že se hned tak nedočkám, a proto jsem se obrnil svatou trpělivostí, ale ani tehdy, ani u večeře sis nevzpomněl...

32 Poznal jsem na Tobě, že jsi unavený, a že toužíš po tichu, a tak jsem zvolna zhasil den a zapálil svíčku. Bylo to krásné, ale Ty jako bys ani neviděl...

33 Když ses ukládal ke spánku, byl jsi na konci sil, alespoň tak mi to připadalo. Popřál jsi rodině dobrou noc a okamžitě jsi usnul. Celou noc jsem Tě provázel ve snech jemnou hudbou a představami, ale Tobě nedošlo, že jsem pořád s Tebou a pro Tebe.

34 Jsem trpělivější, než si umíš představit
Jsem trpělivější, než si umíš představit. Chtěl bych Tě naučit, abys i Ty byl trpělivý k ostatním. Miluji tě natolik, že čekám každý den, zda si snad se mnou nezačneš povídat.

35 Zítra se znovu probudíš a já tu opět budu pro Tebe a budu trpělivě čekat, že odpovíš na mou lásku tím, že na mne budeš mít chvíli.

36 Přeji Ti krásný sváteční den, Tvůj nebeský táta, BŮH.

37 Dobrou chuť!


Stáhnout ppt "SVOU VLÍDNOU LÁSKU Ref: Svou vlídnou lásku, dej nám ó Pane náš,"

Podobné prezentace


Reklamy Google