Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Regionální politika v České republice a Evropské unii 7 Případová studie – zpracování Strategie regionálního rozvoje ČR Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Strategie regionálního rozvoje ČR
Strategie regionálního rozvoje České republiky[1] má obsahovat zejména: analýzu stavu regionálního rozvoje; charakteristiku slabých a silných stránek v rozvoji jednotlivých krajů a okresů; strategické cíle regionálního rozvoje v České republice; vymezení státem podporovaných regionů; doporučení dotčeným ústředním správním úřadům a krajům pro zaměření rozvoje odvětví spadajících do jejich působnosti. [1] Podle § 5, zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Strategie regionálního rozvoje ČR
Strategie regionálního rozvoje není dokumentem na jehož základě budou rozdělovány prostředky ze strukturálních fondů, ale je východiskem pro přípravu regionálních programů rozvoje (§ 6 zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje) a pro formulaci regionálních přístupů v rámci sektorových a odvětvových politik a programů včetně operačních programů strukturálních fondů. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Strategie regionálního rozvoje ČR
V podmínkách ČR se regionální politika uplatňuje z úrovně EU vůči vybraným regionům NUTS 2, z úrovně ČR vůči vybraným státem podporovaným regionům (§4 zákona 248/2000 Sb.) a z úrovně krajů vůči vybraným mikroregionům. Základními úrovněmi v regionálním rozvoji a realizaci regionální politiky ČR jsou: Česká republika (NUTS I) – ústřední správní úřady; regiony soudržnosti (NUTS II) – regionální rady; kraje (NUTS III) – krajské úřady; statistické regiony na úrovni okresů (NUTS IV) – regionální jednotky pro stanovení regionů se soustředěnou podporou státu; správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP); obce (NUTS V) – obecní a městské úřady. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Strategie regionálního rozvoje ČR
Legislativní rámec pro návrh nové Strategie: zákon č. 129/2000 Sb., „o krajích (krajské zřízení)“ zákon č. 132/2000 Sb., „o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze“ zákon č.248/2000 Sb., „o podpoře regionálního rozvoje“ kompatibilní s EU Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Strategie regionálního rozvoje ČR
Příprava nové Strategie regionálního rozvoje ČR: Návrh řešení hlavních koncepčních problémů regionální politiky pro období 2007 – 2013 a implementace nového pojetí regionální politiky EU do systému podpory regionálního rozvoje ČR. Předkladatelem SRR ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Zpracovatelem SRR ČR v r byla Vysoká škola ekonomická v Praze – Středisko regionálních a správních věd a DHV CR Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Strategie regionálního rozvoje ČR
Strategie regionálního rozvoje ČR vytváří základní rámec pro formování regionální politiky České republiky komplementární s regionální politikou Evropské unie. Strategie rovněž umožní skloubení vlastních zájmů a potřeb rozvoje jednotlivých regionů (krajů a mikroregionů) a České republiky spolu s naplňováním konvergenčních kritérií EU. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Strategie regionálního rozvoje ČR
Návrh struktury a obsahového zaměření SRR je ve vazbě na novou politiku HSS EU a na základní koncepční dokumenty EU (jako např. Cohesion Report, Lisabonská strategie apod.) a zapracovává nové metodické přístupy do základních principů regionální politiky ČR, tj. koncepce, cílů a priorit, implementační struktury (včetně dělby funkcí mezi státem a kraji), nástrojů, okruhu podporovaných aktérů apod. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Strategie regionálního rozvoje ČR Obsah
1. Úvod 1. 1. Strategie regionálního rozvoje České republiky - její úloha a postavení v soustavě rozvojových dokumentů 1.2. Základní pojmy - regionální politika, regionální rozvoj, regionální disparity, cíle a formy podpory regionálního rozvoje na makro, mezo a mikroúrovni 1.3. Zhodnocení realizace Strategie regionálního rozvoje z roku 2000 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 2. Hlavní faktory regionálního rozvoje
2.1. Identifikace hlavních faktorů regionálního rozvoje na úrovni krajů a mikroregionů (význam, stav, trendy, disparity) Lidské zdroje - struktura zaměstnanosti, nezaměstnanost, kvalifikace a vzdělanost, celoživotní vzdělávání, sociální integrace a služby, demografické změny Ekonomická výkonnost a konkurenceschopnost Výzkum, vývoj, inovace - znalostní ekonomika Technická a sociální infrastruktura Regionální infrastruktura Dopravní obslužnost a infrastruktura Ochrana životního prostředí (voda, odpady, ovzduší, ochrana přírody) Využití kulturního dědictví a přírodního potenciálu - cestovní ruch Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 3. Regionální struktura ČR a její diversifikace
3.1. Sídelní struktura a její význam v regionálním rozvoji role velkých center a aglomerací v regionálním rozvoji, role středních a malých měst, využití místního potenciálu. 3.2. Vývojové tendence v regionální struktuře typologizace regionální struktury podle koncentrace aktivit, hospodářského zaměření, polohy a pod, urbanizované a periferní oblasti, urbanizační a rozvojové osy, venkovské oblasti, rostoucí, stagnující a zaostávající regiony. 3.3. Hlavní regionální disparity 3.4. Regiony se soustředěnou podporou státu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 4. Dosavadní systém podpory reg.rozvoje v ČR
Zhodnocení realizace stávajícího systému podpory regionálního rozvoje Regionální rozvojové programy Podpora regionálního rozvoje v rámci odvětvových rozvojových programů (nástin regionálních dopadů hlavních sektorových politik). Předvstupní programy a programy strukturálních fondů. Zhodnocení dosavadní spolupráce mezi státem, regiony a dalšími subjekty při podpoře regionálního rozvoje – princip partnerství Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 5. SWOT analýza regionů ČR
5.1. Silné stránky 5.2. Slabé stránky 5.3. Ohrožení 5.4. Příležitosti 5.5. Souhrnné hodnocení regionálních problémů a rozvojových předpokladů (potenciálu) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Strategie regionálního rozvoje ČR
6. Průmět principů a cílů strukturální politiky EU do Strategie regionálního rozvoje ČR 6.1. Zaměření české regionální politiky v období v kontextu politiky soudržnosti EU 6.2. Začlenění lisabonských a göteborgských cílů do politiky regionálního rozvoje ČR Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Strategie regionálního rozvoje ČR
7. Strategie, cíle a priority regionálního rozvoje České republiky 7.1. Globální cíl 7.2. Specifické cíle 7.3. Hlavní směry realizace specifických cílů - priority regionálního rozvoje Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 8. Realizace SRR v letech 2007-2013
8.1. Úloha ústředních správních úřadů a krajů v podpoře regionálního rozvoje a jejich spolupráce 8.2. Vymezení působnosti státních programů a programů Evropské unie pro podporu regionálního rozvoje a jejich vzájemná provázanost 8.3. Návrh zaměření nových státních programů podpory regionálního rozvoje 8.4. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v regionálním rozvoji 8.5. Nástroje české regionální politiky 8.6. Organizační a programové zabezpečení regionálního rozvoje Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Strategie regionálního rozvoje ČR
9. Závěry ke Strategii regionálního rozvoje (způsob zajišťování strategie, implikace v oblasti legislativy, fiskální, publicita apod.) Přílohy: Analytická část zprávy (ve vlastním dokumentu jen stručné shrnutí) Tabulky, grafy, Mapy, kartogramy aj. Popřípadě další přílohy Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 Strategická vize SRR ČR
V horizontu strategie, tj. v roce 2013, chce být Česká republika aktivní, ekonomicky výkonnou a konkurenceschopnou zemí dosahující jako celek standardů Evropské unie ve všech základních kritériích (HDP na jednoho obyvatele, úroveň znalostní ekonomiky, zaměstnanost, sociální zabezpečení ap.) se zvětšujícím se počtem krajů dosahujících svojí ekonomickou silou a dynamikou růstu průměr EU a se způsobem a kvalitou života odpovídajícím naší historické tradici, postavení v Evropě a výzvám k upevnění role Evropy v globalizujícím se světovém hospodářství a společnosti. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Hlavní atributy SRR ČR Hlavními atributy Strategie regionálního rozvoje ČR jsou: vytváření adekvátních rozvojových šancí pro všechny regiony klíčová role krajů při realizaci Strategie účinná odvětvová a regionální dělba práce a spolupráce vyváženost rozvojové a disparitní orientace Strategie uplatnění principů udržitelného rozvoje aktivní spolupráce s regiony a zeměmi v rámci EU Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 Strategie regionálního rozvoje ČR
Na základě dosavadních českých zkušeností a připravovaného zaměření regionální a strukturální politiky EU na období je třeba z pohledu České republiky se zaměřit na pět následujících prioritních oblasti: Rozvoj lidských zdrojů a snižování nezaměstnanosti Podpora podnikání, inovací a rozvoj vědecko-výzkumné základny v regionech Rozvoj infrastruktury, zlepšování dostupnosti Rozvoj venkova Zlepšování kvality životního prostředí Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

21 Globální cíl Strategie regionálního rozvoje
Pro naplnění strategické vize regionálního rozvoje České republiky do roku 2013 je stanoven tento globální cíl: Dosažení ekonomické, sociální a kulturní úrovně regionů České republika srovnatelné s vyspělými regiony Evropy. Efektivní naplňování principu subsidiarity v regionálním politice ČR a EU, zejména v oblasti kompetenční, institucionální a finanční. Zastavení růstu a postupné snižování nepřiměřených regionálních disparit. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

22 Strategická vize a její atributy
V horizontu strategie chce být Česká republika aktivní, ekonomicky výkonnou a konkurenceschopnou zemí dosahující jako celek standardů Evropské unie ve všech základních kritériích (úroveň znalostní ekonomiky, HDP na obyvatele, zaměstnanost, sociální zabezpečení ap.) se zvětšujícím se počtem krajů dosahujících svojí ekonomickou silou a dynamikou růstu průměr Evropské unie a se způsobem a kvalitou života odpovídajícím naší historické tradici, postavení v Evropě a výzvám k upevnění role Evropy v globalizujícím se světovém hospodářství a společnosti. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

23 Hlavní atributy SRR ČR vytváření adekvátních rozvojových šancí pro všechny regiony klíčová role krajů při realizaci Strategie účinná odvětvová a regionální dělba práce a spolupráce vyváženost rozvojové a disparitní orientace Strategie uplatnění principů udržitelného rozvoje aktivní spolupráce s regiony a zeměmi v rámci Evropské unie Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

24 Globální cíl regionálního rozvoje
Dosažení ekonomické, sociální a kulturní úrovně regionů České republika srovnatelné s vyspělými regiony Evropy. Efektivní naplňování principu subsidiarity v regionálním politice EU a ČR, zejména v oblasti kompetenční, institucionální a finanční. Zastavení růstu a postupné snižování nepřiměřených regionálních disparit Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

25 Problémové okruhy SRR ČR
1) Evropský a národohospodářský strategický rámec 2) Regionální ekonomika 3) Lidé 4) Infrastruktura 5) Příroda a krajina Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

26 PO 1: Evropský a národohospodářský strategický rámec
P.1.1: Institucionální systém podpory rozvoje regionů a jejich spolupráce P.1.2: Efektivní veřejná správa v regionech P.1.3: Vytváření podmínek pro dynamický hospodářský rozvoj regionů ČR Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

27 PO 2: Ekonomika regionů P.2.1: Zvyšování konkurenceschopnosti malého a středního podnikání P.2.2: Podpora průmyslových služeb a marketingových kapacit malých a středních podniků při jejich internacionalizaci P.2.3: Rozvoj inovačního podnikání regionech P.2.4: Budování podnikatelských nemovitostí s důrazem na využití brownfields P.2.5: Rozvoj turistické infrastruktury a produktů cestovního ruchu ve vazbě na specifika regionů a jejich kulturní a přírodní bohatství P.2.6: Zemědělství, obnova venkova a lesní hospodářství Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

28 PO 3: Lidé P.3.1: Sociální soudržnost v regionech založená na rovnosti příležitostí P.3.2: Kulturní dědictví regionů, podpora současné kultury a kulturních institucí P.3.3: Bydlení a sociální infrastruktura v regionech P.3.4: Rozvoj celoživotního učení P.3.5: Podpora investic do lidského kapitálu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

29 PO 4: Infrastruktura P.4.1: Dokončení napojení regionů na evropskou dopravní síť a její systematická modernizace P.4.2: Rozvoj regionální dopravní infrastruktury a bezpečnosti silničního provozu P.4.3: Podpora, integrace a zvýšení kvality systémů veřejné osobní (hromadné) dopravy v regionech P.4.4: Rozvoj energetických, spojových a vodohospodářských sítí a zařízení v regionech Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

30 PO 5: Příroda a krajina P.5.1: Ochrana přírodního bohatství
P.5.2: Obnovitelné zdroje a environmentální technologie P.5.3: Zlepšení životního prostředí a růst kvality života v regionech P.5.4: Environmentální výchova Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

31 Realizační rámec SRR ČR
1. Realizace prostřednictvím přímých úkolů vlády ČR (na základě usnesení vlády) 2. Realizace prostřednictvím souvisejících programů/dokumentů: - programy financované z národních zdrojů - rozvojové dokumenty s účastí zdrojů Evropské unie Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

32 Strategie regionálního rozvoje ČR
Děkuji za pozornost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond"

Podobné prezentace


Reklamy Google