Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Partnerství pro Liberecký kraj představení projektu pro SROP opatření 3.3 představení projektu pro SROP opatření 3.3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Partnerství pro Liberecký kraj představení projektu pro SROP opatření 3.3 představení projektu pro SROP opatření 3.3."— Transkript prezentace:

1 Partnerství pro Liberecký kraj představení projektu pro SROP opatření 3.3 představení projektu pro SROP opatření 3.3

2 Oč běží … Projekt Partnerství pro Liberecký kraj je novou příležitostí pro území Libereckého kraje Projekt Partnerství pro Liberecký kraj je novou příležitostí pro území Libereckého kraje  Jak připravit subjekty na tomto území pro budoucí lepší využití strukturálních fondů  Jak se naučit budovat vzájemná partnerství, a to v rovině technické, etické, vztahové  Jak společně připravit vlastní Operační program(ROP)2007- 2013 v rámci kraje a NUTS II.

3 Příležitost Opatřením 3.3 SROP se může překonat dosavadní praxe, kdy žadatelé a další subjekty (kraj, podniky, obce, neziskové organizace aj.) vystupují většinou izolovaně a málo využívají přednosti vzájemné spolupráce.

4 Důraz je kladen na zvyšování -administrativní kapacity (tj. pro implementaci programů) -absorpční kapacity (tj. kapacity a schopností pro zpracování projektů) na regionální úrovni. Jde tedy o schopnosti jak kraje (jako vyhlašovatele grantových schémat a konečného příjemce), tak všech typů konečných příjemců a konečných uživatelů ve všech opatřeních všech operačních programů.

5 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních fondů.Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních fondů. Posílení kapacity potenciálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.Posílení kapacity potenciálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Specifické cíle programu

6 Plánování a realizace programů mohou v Libereckém kraji vyhlašovat pouze samotný kraj a ve velmi malé míře také skupiny pro místní akce, které vznikají v některých venkovských regionech a vyhlašují své programy financování v rámci opatření typu LEADER. Jako zprostředkující a poradenské struktury se při plánování a realizaci mohou uplatnit i další - Agentura regionálního rozvoje, různá poradenské, informační a vzdělávací střediska a agentury, zájmová sdružení právnických a fyzických osob jako Hospodářská komora apod.

7 Příprava a realizace projektů do těchto programů mohou předkládat do těchto programů mohou předkládat -obce, -svazky obcí, -nestátní neziskové organizace (NNO), -malé a střední podniky, -organizace zřízené krajem, městem nebo obcí -další organizace a instituce (podle úpravy jednotlivých opatření operačních programů). (podle úpravy jednotlivých opatření operačních programů). Jde tedy o velmi rozmanité cílové skupiny s širokým spektrem aktivit i právních forem, řádově o tisíce subjektů – potenciálních příjemců pomoci ze strukturálních fondů.

8 Partnerství Rozvojové partnerství v rámci kraje je v opatření 3.3 nejdůležitější podmínkou.Rozvojové partnerství v rámci kraje je v opatření 3.3 nejdůležitější podmínkou. Je jádrem celého projektu. Je jádrem celého projektu. Nejde o novou organizaci ve smyslu dodavatele služeb, nýbrž o sdružení všech klíčových institucí a organizací, které mohou ve vzájemné spolupráci připravit kraj na lepší využívání strukturálních fondů.Nejde o novou organizaci ve smyslu dodavatele služeb, nýbrž o sdružení všech klíčových institucí a organizací, které mohou ve vzájemné spolupráci připravit kraj na lepší využívání strukturálních fondů. Podobná partnerství fungují ve většině členských zemí EU.Podobná partnerství fungují ve většině členských zemí EU.

9 Partneři projektu Mohou se aktivně podílet na projektu - zapojení do jednotlivých aktivit formou nabídky svých dovedností, služeb atd.( viz uznatelné náklady projektu)Mohou se aktivně podílet na projektu - zapojení do jednotlivých aktivit formou nabídky svých dovedností, služeb atd.( viz uznatelné náklady projektu) Mohou využívat nabídnutých aktivit z projektu (školení, semináře,workshopy)Mohou využívat nabídnutých aktivit z projektu (školení, semináře,workshopy)

10 Partneři projektu V projektu rozlišujeme dvě skupiny spolupracujících subjektů:V projektu rozlišujeme dvě skupiny spolupracujících subjektů: hlavní partneři, kteří hrají klíčovou roli v přípravě a v realizaci projektu po celé období 2004-7, vyjadřují se k této koncepci a k výsledné podobě projektu; jde většinou o subjekty s celokrajskou působností.hlavní partneři, kteří hrají klíčovou roli v přípravě a v realizaci projektu po celé období 2004-7, vyjadřují se k této koncepci a k výsledné podobě projektu; jde většinou o subjekty s celokrajskou působností. ostatní subjekty, kteří z hlediska opatření 3.3 nejsou v pozici hlavních partnerů, avšak spolupracují s krajem, resp. s jeho rozvojovým partnerstvím jako subdodavatelé, konzultační orgány apod.; tyto organizace jsou partnerem při realizaci.ostatní subjekty, kteří z hlediska opatření 3.3 nejsou v pozici hlavních partnerů, avšak spolupracují s krajem, resp. s jeho rozvojovým partnerstvím jako subdodavatelé, konzultační orgány apod.; tyto organizace jsou partnerem při realizaci.

11 Hlavní partneři –Obce s rozšířenou působností III. stupně –Asociace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů - jako zástupce malých a středních podniků –Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje (ANNOLK) - jako zástupce nestátních neziskových organizací –Technická univerzita Liberec (TUL) - jako zástupce vzdělávacích kapacit kraje –Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK) - jako zástupce měst a obcí –Agrární komora

12 Partneři při realizaci Euroregion Niesse-Nisa-NysaEuroregion Niesse-Nisa-Nysa –Úřady práce –svazky obcí –soukromé poradenské a vzdělávací agentury(Agentura regionálního rozvoje ) –CzechInvest –skupiny pro místní akce (venkovská mezisektorová partnerství) –bankovní sektor ( Česká spořitelna) - další

13 Partnerské smlouvy V průběhu projektu(2004-2007) budou vznikat dvoustranné partnerské smlouvy, jasně deklarující vzájemné vztahy partnerů v projektu,a to mezi Libereckým krajem a partneremV průběhu projektu(2004-2007) budou vznikat dvoustranné partnerské smlouvy, jasně deklarující vzájemné vztahy partnerů v projektu,a to mezi Libereckým krajem a partnerem Ve smlouvách bude zakotven způsob spolupráce v průběhu projektu, jednotlivé pravomoce a odpovědnostiVe smlouvách bude zakotven způsob spolupráce v průběhu projektu, jednotlivé pravomoce a odpovědnosti

14 Řízení projektu Projekt bude řízen Řídícím týmem – tým bude sestaven v poměru 50:50 ze zástupců Libereckého kraje a partnerůProjekt bude řízen Řídícím týmem – tým bude sestaven v poměru 50:50 ze zástupců Libereckého kraje a partnerů Projekt bude administrovánProjekt bude administrován -2 manažery projektu -1 právník -1 finanční manažer -budou vytvořena 2 nová pracovní místa pro administraci projektu

15 Finanční rámec projektu Celková alokace19 258 000 Kč 100%Celková alokace19 258 000 Kč 100% Vlastní zdroje(Lbc kraj)2 407 250 Kč 12,5 %Vlastní zdroje(Lbc kraj)2 407 250 Kč 12,5 % Státní rozpočet 2 407 250 Kč 12,5%Státní rozpočet 2 407 250 Kč 12,5% Evropské zdroje14 443 500 Kč 75%Evropské zdroje14 443 500 Kč 75%

16 Časový rámec Projektová žádost bude předložena 30.11.2004Projektová žádost bude předložena 30.11.2004 Realizace 1. čtvrtletí 2005 – 4.čtvrtletí 2007Realizace 1. čtvrtletí 2005 – 4.čtvrtletí 2007

17 Aktivity projektu Aktivita 1 – PartnerstvíAktivita 1 – Partnerství Aktivita 2 – Příprava na plánovací období 2007-2013(ROP)Aktivita 2 – Příprava na plánovací období 2007-2013(ROP) Aktivita 3 – Zvyšování absorpční kapacity Aktivita 4 – ŠkoleníAktivita 3 – Zvyšování absorpční kapacity Aktivita 4 – Školení Aktivita 5 – Vytvoření nových pracovních míst Aktivita 6 – Zpracování podpůrných analýz a dokumentůAktivita 5 – Vytvoření nových pracovních míst Aktivita 6 – Zpracování podpůrných analýz a dokumentů

18 1.Partnerství období IV/2004-IV/2007období IV/2004-IV/2007 Tvorba územních (min.10, napříč cíl. Skupinami) a sektorových partnerství ( občanské, profesní svazy, experti, veřejná správa) a vytvoření jejich organizačních strukturTvorba územních (min.10, napříč cíl. Skupinami) a sektorových partnerství ( občanské, profesní svazy, experti, veřejná správa) a vytvoření jejich organizačních struktur Uzavírání partnerských smluv – v průběhu celého projektuUzavírání partnerských smluv – v průběhu celého projektu Stanovení programové náplně partnerstvíStanovení programové náplně partnerství Finanční rámec cca 550 tis. KčFinanční rámec cca 550 tis. Kč

19 2.Příprava na nové program.období ROP 2007-2013 Tvorba místních akčních plánůTvorba místních akčních plánů Tvorba ROP LKTvorba ROP LK Tvorba ROP NUTS II.Tvorba ROP NUTS II. Sběr, aktualizace a konzultace k přípravě projektů pro 2007-2013Sběr, aktualizace a konzultace k přípravě projektů pro 2007-2013 Finanční rámec 4 900 tis. KčFinanční rámec 4 900 tis. Kč

20 3.Zvyšování absorpční kapacity Informační a osvětová kampaň s cílem zvýšit informovanost o problematice: -Projektového řízení -Strategického plánování -MA21 -Přípravy projektů -Komunikace a zapojování veřejnosti -atd. Twinningový program – přenos zkušeností Finanční rámec 4 200 tis.Kč

21 4.Školení Příprava odborníků v území, schopných poskytovat odborné konzultace a poradenství. Účastníci této aktivity budou vybíráni na základě již existujících zkušeností Předpokládaný počet 100 expertů ( kurzy Euromanažer, Programování pro SF, Monitoring, evaluace, audit) Finanční rámec 3 200 tis.Kč

22 5. Nová pracovní místa 2 nová pracovní místa pro administraci projektu2 nová pracovní místa pro administraci projektu Nákup techniky a vybaveníNákup techniky a vybavení Finanční rámec 3 500 tis.KčFinanční rámec 3 500 tis.Kč

23 6. Zpracování podpůrných analýz a dokumentů Plán komunikacePlán komunikace Vzdělávací program pro místní akční skupinyVzdělávací program pro místní akční skupiny Analýzy potřeb a zdrojů v jednotlivých aktivitáchAnalýzy potřeb a zdrojů v jednotlivých aktivitách DalšíDalší Finanční rámec 2 950 tis.KčFinanční rámec 2 950 tis.Kč

24 Očekávané výstupy 1 300 osob, které absolvovaly vzdělávací kurzy- z toho 70 tvůrců projektů,- 30 osob pro tvorbu programů, monitoring, evaluaci a audit1 300 osob, které absolvovaly vzdělávací kurzy- z toho 70 tvůrců projektů,- 30 osob pro tvorbu programů, monitoring, evaluaci a audit Efektivní a vzájemně přínosná partnerstvíEfektivní a vzájemně přínosná partnerství Vypracované místní akční plány, ROP LK a ROP NUTS II.Vypracované místní akční plány, ROP LK a ROP NUTS II. Uspořádané semináře, workshopy,konference – min 40Uspořádané semináře, workshopy,konference – min 40 Zřízeny webové stránky projektuZřízeny webové stránky projektu cca70 subjektů zapojeno do partnerstvícca70 subjektů zapojeno do partnerství

25 Rizika Zvolení vhodných postupů v řízení projektuZvolení vhodných postupů v řízení projektu Oslovení všech cílových skupinOslovení všech cílových skupin Zajištění aktivního přístupu partnerůZajištění aktivního přístupu partnerů Výběr vhodných dodavatelů služebVýběr vhodných dodavatelů služeb

26 Děkuji Vám za pozornostDěkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Partnerství pro Liberecký kraj představení projektu pro SROP opatření 3.3 představení projektu pro SROP opatření 3.3."

Podobné prezentace


Reklamy Google