Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petr Musil Blok č. 4 – SR a LR rovnováha ekonomiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petr Musil Blok č. 4 – SR a LR rovnováha ekonomiky"— Transkript prezentace:

1 Petr Musil Blok č. 4 – SR a LR rovnováha ekonomiky
Makroekonomie II Petr Musil Blok č. 4 – SR a LR rovnováha ekonomiky

2 Krátkodobá rovnováha ekonomiky
Keynesiánský přístup Rovnováha jako jakákoli situace, kdy platí: Y=AD, tj. kdy je veškerý důchod v ekonomice vydán Problém: rovnováha se může ustanovit pod úrovní potenciálního produktu – vznik nedobrovolné nezaměstnanosti, pokles cenové hladiny, nevyužité kapacity

3 Odvození rovnovážného důchodu
Rovnovážný důchod: Y = C+I, tj. součet výdajů na spotřebu domácností a firemních investic Investice jsou autonomní, tj. nezávislé na velikosti Y Spotřeba se skládá z autonomní (Co) a indukované (důchodem vyvolané) složky (c.Y), kde c=∆C/∆Y...mezní sklon ke spotřebě Tedy: Y = Co + c.Y + I Po úpravě: Y = (Co + I).1/(1-c), kde výraz 1/(1-c) představuje výdajový multiplikátor

4 Pro změny pak platí: ∆Y=∆(Co+I).1/(1-c)
Vzrostou-li autonomní výdaje o jednotku, rovnovážný důchod vzroste X-násobně Multiplikátor působí oběma směry, tj. jak v případě přírůstku, tak v případě poklesu autonomních výdajů Klesají-li soukromé výdaje, klesá AD, rovnovážný Y – řešení: v podobě zvyšování vládních výdajů

5 Proces multiplikace Y=AD AD Co+c.Y+I+G Co+c.Y+I Y0 Y* Y
Co+I+G Co+I Y0 ∆Y Y* Y Je-li výchozí rovnovážný důchod na úrovni Y0, pak zvýšení vládních výdajů spustí multiplikační proces – důchod se může navrátit zpět na svůj potenciál

6 Krátkodobá rovnováha v modelu IS-LM
Model zachycuje současnou rovnováhu na trhu zboží (IS) a trhu peněz (LM) Předpoklady: fixní nominální mzdy fixní cenová hladina dostatečná zásoba VF Y < Y* - vyplývá z předchozích 3 předpokladů uzavřená ekonomika centrální banka kontroluje zásobu peněz

7 Rovnováha na trhu zboží – odvození křivky IS
Autonomní výdaje jsou sice necitlivé na důchod, ale jsou citlivé na úrokovou míru Pro rovnováhu na trhu zboží platí: Y = AD, neboli: vše, co je vyrobeno, je také nakoupeno Y = Co + I + G – b.i + c.YD, kde: b... citlivost autonomních výdajů na úrokovou míru, YD... disponibilní důchod domácností Pokud: Co + I + G jsou autonomní výdaje (Ā), a YD=Y-t.Y, pak lze Y vyjádřit jako: Y = Ā – b.i + c.(Y – t.Y) → Y = Ā – b.i + c.Y(1– t) → Y – c.Y(1–t) = Ā – b.i → Y[(1-c(1-t)] = Ā – b.i → Y= (Ā – b.i). 1/ [(1-c(1-t)]

8 Rovnováha na trhu zboží – odvození křivky IS
AD1 i AD i0 AD0 A1 i1 A0 A Y A0 A1 A i0 Křivka IS znázorňuje množinu rovnovážných bodů na trhu zboží při různých úrovních důchodu a úrokové míry AD<AS AD>AS i1 IS Y0 Y1 Y

9 Rovnováha na trhu peněz – odvození křivky LM
Tvar křivky LM je ovlivněn motivy držby peněz, tj. poptávkou po penězích Poptávka po penězích (L) závisí na transakčním a spekulačním motivu držby peněz L=k.Y-h.i, kde: k...citlivost poptávky po penězích na důchod, h...citlivost L na úrokovou míru, i...úroková míra, Y...důchod Pokud LM představuje rovnováhu na trhu peněz, pak lze zapsat: L=M/P=k.Y – h.i, a pro rovnovážnou úrokovou míru platí: i =(k.Y-M/P)/h

10 Rovnováha na trhu peněz – odvození křivky LM
M/P LM i1 i1 L<M/P L(Y1) i0 i0 L>M/P L(Y0) L, M/P Y0 Y1 Y Křivka LM zobrazuje rovnovážné body na trhu peněz při různých úrovních důchodu a úrokové míry

11 Současná rovnováha na trhu zboží i peněz – krátkodobá rovnováha ekonomiky
LM i0 IS Y0 Y* Y V průsečíku křivek IS-LM nastává rovnováha na trhu zboží i na trhu peněz

12 Kombinace fiskální a monetární expanze
Nominální úroková sazba Kombinace fiskální a monetární expanze Popis: Fiskální expanze je doprovázena monetární expanzí. Stabilní úroková míra, růst produktu. Aplikace: Současná hospodářská politika většiny vyspělých zemí za účelem oživení poptávky. LM IS LM IS A B i* Y1 Y2 Produkt

13 Krátkodobá rovnováha v modelu AS-AD
LAS π AD' SAS AD Y0 Y* Y Zvýšení vládních výdajů nebo zvýšení množství peněz v oběhu povede ke zvýšení AD a míry inflace – rovnovážný výstup se dostane na svůj potenciál

14 Možnosti stimulace AD z pozice hospodářské politiky
Expanzivní hospodářská politika v podobě: Fiskální expanze – zvyšování vládních nákupů, transferových plateb nebo snižování daní Monetární expanze – zvyšování množství peněz v oběhu (pokles úrokové míry) Hospodářská politika má pouze krátkodobý účinek na hospodářský výkon!!!

15 Dlouhodobá rovnováha ekonomiky
Je spojena s výstupem na úrovni potenciálu Je ovlivněna produkčními schopnostmi ekonomiky Potenciální produkt = maximální dlouhodobě udržitelný výstup ekonomiky Jeho úroveň závisí na: produkční funkci, úrovni zaměstnanosti, při které se vyčistí trh práce, množství kapitálu, při kterém je dosaženo steady- state (viz Solowův model) Dlouhodobá rovnováha = rovnováha z pohledu více období (souvisí s mezičasovou volbou a dlouhodobým rozpočtovým omezením ekonomiky)

16 Dlouhodobé rozpočtové omezení domácností
A – vybavení domácnosti důchodem dnes a v budoucnosti domácnost může spořit (A-D) nebo si půjčovat (A-B) v dlouhém období však platí, že domácnost nemůže utratit víc, je schopna vydělat... Consumption tomorrow A Y1 Y2 ...tj. než je velikost jejího permanentního důchodu (důchodu životního cyklu) Consumption today

17 Dlouhodobé rozpočtové omezení soukromého sektoru
domácnosti mohou tvořit úspory a půjčovat je jiným domácnostem, nebo: je půjčovat firmám, které investují do výroby předpokladem je existence produktivní technologie

18 Profits R Output Capital stock
Produktivní technologie – výstup je větší než náklady na investici (na pořízení kapitálu) R Output Profits Capital stock

19 Dlouhodobé rozpočtové omezení soukromého sektoru
Původní rozpočtové omezení domácnosti D-B E Vytvoří-li domácnost úspory o velikosti Y1-C1 a půjčí-li je firmě, tak ta pořídí kapitálové zařízení o velikosti K... investice do výroby (do produktivní technologie) D F Consumption tomorrow Ve výrobě vznikne výstup o velikosti Y=F(K), který je větší než kdyby domácnost půjčila své úspory jiné domácnosti, a to o E-F Ekonomika se tak dostane na vyšší rozpočtové omezení v obou obdobích, a to D'-B' Y1 Y2 A K C1 B Consumption today

20 Dlouhodobé rozpočtové omezení soukromého sektoru

21 Dlouhodobé rozpočtové omezení vlády
Ani vláda nemůže dlouhodobě spotřebovat více než kolik vybere od soukromého sektoru na daních Pro rozpočtové omezení vlády platí:

22 Dlouhodobé rozpočtové omezení vlády
A – deficit dnes a zároveň přebytek v budoucnosti B – přebytek dnes a zároveň deficit v budoucnosti B A sklon rozpočtové linie závisí na velikosti úrokové míry z vládního dluhu – čím vyšší úroková míra, tím strmější rozpočtová linie, tj. čím větší deficit vláda dnes vytvoří, tím větší přebytek bude muset vytvořit v budoucnosti

23 Primární salda vládních rozpočtů (% z GDP)
Ireland Italy Zdroj: Burda, Wyplosz (2003) U.K. USA

24 Dlouhodobé rozpočtové omezení soukromého a veřejného sektoru
Nemůže-li soukromý sektor spotřebovávat dlouhodobě více než kolik vyrobí a zároveň... ...ani vláda nemůže dlouhodobě spotřebovat víc než kolik vybere na daních, pak platí: Soukromý a veřejný sektor nemůže dlouhodobě spotřebovávat více než kolik statků a služeb je v dané ekonomice vyrobeno – rozpočtové omezení soukromého a veřejného sektoru lze vyjádřit:

25 Barro-Ricardova ekvivalence
Dlouhodobá neúčinnost fiskální politiky na velikost rozpočtového omezení ekonomiky (tj. na její výkonnost) Provádí-li vláda dnes fiskální expanzi (vytvoří-li deficit rozpočtu), musí nutně v budoucnu vytvořit rozpočtový přebytek, neboli: Pokud dnes sníží daně (nebo zvýší výdaje), musí daně v budoucnu zvýšit (nebo snížit výdaje), tj.: Nulový důchodový efekt: půjčí-li si dnes vláda 1 korunu, v budoucnu musí vrátit 1+r korun → současná hodnota 1+r korun = (1+r)/(1+r) = 1 Důsledek: současné deficity jsou plně financovány soukromými úsporami, tj. výše deficitu je ekvivalentní velikosti dodatečně vytvořených úspor

26 Barro-Ricardova ekvivalence
A – důchody domácností před zdaněním A‘ – důchody domácností po zdanění (G=T) sníží-li dnes vláda daně, současný důchod domácností po zdanění vzroste – posun z bodu A‘ např. do bodu C domácnosti však očekávají zvýšení daní v budoucnosti, a nechtějí-li snížit svůj budoucí disponibilní důchod, musí dnes vytvořit dostatečné úspory C velikost dodatečně vytvořených úspor bude přesně odpovídat velikosti fiskální expanze, tj. horizontální vzdálenosti bodů A a C

27 Aby B-R ekvivalence fungovala:
domácnosti nesmějí chápat vládní dluhopis jako přírůstek svého bohatství, tj. musí si být vědomy, že „dluhy vlády se skutečně platí“ (srovnej např. s výroky J. Paroubka) domácnosti mají možnost si půjčovat a tvořit úspory za stejnou úrokovou sazbu jako vláda daňové břemeno je rozloženo v populaci rovnoměrně (neexistence čistých daňových plátců nebo příjemců) daně nezpůsobují distorze na trzích (tj. nedají se přesunout na jiný subjekt – splňuje pouze daň z hlavy „poll tax“)

28 Úrokové sazby na vládní a soukromé dluhopisy (dlouhodobá splatnost, v % p.a., březen 2004)
Zdroj: Burda, Wyplosz (2003)

29 B-R „ekvivalence“ v Dánsku
Zdroj: Burda, Wyplosz (2003)

30 Dlouhodobé rozpočtové omezení „národa“ (otevřené ekonomiky)
Ekonomika jako celek nemůže dlouhodobě spotřebovávat víc (tj. mít záporné čisté exporty), než kolik vyrobí Pro dlouhodobé saldo běžného účtu musí platit: A po úpravě a doplnění:


Stáhnout ppt "Petr Musil Blok č. 4 – SR a LR rovnováha ekonomiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google