Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(přednáška k předmětu Základy práva)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(přednáška k předmětu Základy práva)"— Transkript prezentace:

1 (přednáška k předmětu Základy práva)
Právní normy (přednáška k předmětu Základy práva) JUDr. Marek Starý, Ph.D.

2 Obecně závazné pravidlo chování, stanovené nebo uznané státem
1. Definice právní normy Obecně závazné pravidlo chování, stanovené nebo uznané státem (případně společenstvím států), jehož porušení je státem (nebo státy vytvořenými mezinárodními institucemi) sankcionováno.

3 Základní definiční znaky: Závaznost Obecnost Formální určitost
2. Znaky právní normy Základní definiční znaky: Závaznost Obecnost Formální určitost Vynutitelnost

4 Dělení právních norem dle povahy regulace:
3.1 Druhy právních norem Dělení právních norem dle povahy regulace: Normy s klasickou strukturou (preskriptivní) Normy teleologické (finální) Normy blanketové Normy kolizní Normy kompetenční Vedle právních norem je právní řád tvořen tzv. metanormativními prvky. Preambule Definice Legislativní zkratky Právní principy ::

5 „Klasická“ struktura právní normy
3.1.1 Preskriptivní normy „Klasická“ struktura právní normy Tradiční podoba H D v S 2. Alternativní pojetí H D ~ D S Kondicionální normy (podmíněné věty).

6 3.1.2 Preskriptivní normy Právní normy mají nejobvykleji preskriptivní charakter (předepisují způsob chování) Základní způsoby regulace chování (mody normativnosti) Objektivní příkaz zákaz dovolení 2. Subjektivní oprávnění povinnost ::

7 Trestní zákoník (zákon č. 40/2008 Sb.)
3.1.3 Preskriptivní normy Trestní zákoník (zákon č. 40/2008 Sb.) § 140 Vražda Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let. Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let. § 141 Zabití Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až osm let. § 143 Usmrcení z nedbalosti (1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 7. :: 7

8 Druhy hypotéz, dispozic a sankcí
3.1.4 Preskriptivní normy Druhy hypotéz, dispozic a sankcí abstraktní x konkrétní § 140 odst. 1 trestního zákoníku Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let. § 14 odst. 1 občanského soudního řádu Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. ! Velký prostor pro uvážení při aplikaci ! ::

9 Druhy hypotéz, dispozic a sankcí
3.1.5 Preskriptivní normy Druhy hypotéz, dispozic a sankcí abstraktní x konkrétní § 83 odst. 1 správního řádu Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. § 2 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 420/2006 Sb., o zavedení letního času v letech 2007 až 2011 Letní čas končí v roce 2009 dnem 25. října. ! Vyšší míra právní jistoty pro adresáty !

10 Druhy hypotéz, dispozic a sankcí
3.1.6 Preskriptivní normy Druhy hypotéz, dispozic a sankcí kumulativní x alternativní § 37 odst. 1 občanského zákoníku Právní úkon musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatný. § 30 odst. 1 trestního zákoníku Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. Musí být splněny všechny podmínky, uděleny všechny sankce…

11 Druhy hypotéz, dispozic a sankcí
3.1.7 Preskriptivní normy Druhy hypotéz, dispozic a sankcí kumulativní x alternativní § 123 občanského zákoníku Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti. Stačí splnění jedné povinnosti, využití jednoho oprávnění…

12 Druhy hypotéz, dispozic a sankcí
3.1.8 Preskriptivní normy Druhy hypotéz, dispozic a sankcí taxativní x demonstrativní § 205 odst. 1 trestního zákoníku Krádež (1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, b) čin spáchá vloupáním, c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

13 Druhy hypotéz, dispozic a sankcí
3.1.9 Preskriptivní normy Druhy hypotéz, dispozic a sankcí taxativní x demonstrativní § 469a odst. 1 občanského zákoníku Vydědění Zůstavitel může vydědit potomka, jestliže a) v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech, b) o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl, c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, d) trvale vede nezřízený život.

14 Druhy hypotéz, dispozic a sankcí
Preskriptivní normy Druhy hypotéz, dispozic a sankcí taxativní x demonstrativní § 51 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Dokazování K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. § 11 občanského zákoníku Ochrana osobnosti Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 14. 14

15 Druhy hypotéz, dispozic a sankcí
Preskriptivní normy Druhy hypotéz, dispozic a sankcí taxativní x demonstrativní § 41 trestního zákoníku Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel a) spáchal trestný čin poprvé a pod vlivem okolností na něm nezávislých, b) spáchal trestný čin v silném rozrušení, ze soucitu nebo z nedostatku životních zkušeností, c) spáchal trestný čin pod tlakem závislosti nebo podřízenosti, d) spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku, e) spáchal trestný čin pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných poměrů, které si sám nezpůsobil, f) spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých, n) trestného činu upřímně litoval, nebo o) vedl před spácháním trestného činu řádný život. 15. 15

16 Druhy preskriptivních norem
Preskriptivní normy Druhy preskriptivních norem opravňující x zakazující normy (spíše otázka formulace, mody normativity jsou vzájemně převoditelné) Čl. 6 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. (2) Nikdo nesmí být zbaven života. § 83 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se jednání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. 16. 16

17 Druhy preskriptivních norem
Preskriptivní normy Druhy preskriptivních norem dispozitivní x kogentní § 563 občanského zákoníku Není-li doba splnění dohodnuta, stanovena právním předpisem nebo určena v rozhodnutí, je dlužník povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o plnění věřitelem požádán. § 595 občanského zákoníku Tomu, kdo koupí budoucí užitky nějaké věci úhrnem nebo s nadějí na nejisté budoucí užitky, patří všechny užitky řádně vytěžené. Nese však ztrátu, bylo-li jeho očekávání zmařeno. 17. 17

18 nemají klasickou strukturu (nejde o kondicionální věty)
3.1.2 Teleologické normy nemají klasickou strukturu (nejde o kondicionální věty) neregulují způsob chování, ale jeho cíl, proto též normy finální typické pro právo ES/EU Čl. 69 Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR a ES (1994) Smluvní strany uznávají, že důležitou podmínkou pro ekonomické zapojení ČR do Společenství je sbližování stávajících a budoucích právních předpisů ČR s právními předpisy Společenství. ČR vyvine úsilí k zajištění postupné slučitelnosti jejích právních předpisů s právními předpisy Společenství. 18. 18

19 neobsahují pravidla chování
3.1.3 Blanketové normy neobsahují pravidla chování jde o zmocnění k regulaci chování předpisem nižší právní síly může vést k extenzi exekutivy do legislativy § 1 zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase Vláda se zmocňuje, aby nařízením zaváděla odchylkou od středo-evropského času letní čas a určovala jeho počátek a konec. § 434 odst. 1 občanského zákoníku Za klenoty, peníze a jiné cennosti se takto odpovídá jen do výše stanovené prováděcím předpisem. 19. 19

20 neobsahují pravidla chování
3.1.4 Kolizní normy neobsahují pravidla chování řeší otázku, které normy mají být použity na právní případy, na něž se potenciálně vztahuje více různých právních řádů mohou se objevovat v právu mezinárodním, ale i vnitrostátním § 3 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním Způsobilost osoby k právům a k právním úkonům se řídí, nestanoví-li se v tomto zákoně něco jiného, právním řádem státu, jehož je příslušníkem. 20. 20

21 neobsahují pravidla chování vymezují kompetence orgánů veřejné moci
3.1.5 Kompetenční normy neobsahují pravidla chování vymezují kompetence orgánů veřejné moci jsou nezbytným doplňkem klasických norem kondicionálních (zajišťují možnost jejich sankcionování) Čl. 43 odst. 1 Ústavy Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. § 12 odst. 6 zákona č. 2/1969 Sb. (tzv. kompetenční zákon) Ministerstvo vnitra zajišťuje spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol. 21. 21

22 Kritérium právní síly 3.2 Druhy právních norem
podle formy, v níž jsou normy obsaženy, je vytvářena jejich hierarchie norma nižší právní síly nesmí odporovat normě vyšší právní síly norma může být měněna či rušena normou téže nebo vyšší právní síly v rámci vnitrostátního právního řádu základní dělení na normy a) ústavní b) zákonné c) podzákonné ::

23 Kritérium předmětu, metody a účelu regulace
3.3 Druhy právních norem Kritérium předmětu, metody a účelu regulace vnitrostátní x mezinárodní soukromoprávní x veřejnoprávní hmotněprávní x procesní ::

24 3.4 Působnost právních norem
vymezení rozsahu použití normy lze ji současně hodnotit ze čtyř hledisek a) věcná b) prostorová (místní) c) osobní d) časová ::

25 normy lze z tohoto pohledu dělit obecné x speciální ! právní instituty
3.4.1 Věcná působnost určuje z věcného hlediska okruh vztahů, na něž se norma vztahuje (typ právních vztahů) normy lze z tohoto pohledu dělit obecné x speciální ! právní instituty ! právní odvětví ::

26 3.4.2 Prostorová (místní) působnost
upřesňuje možnost použití právní normy na určité území současné právo postaveno na principu teritoriality částečně se promítá i princip personality normy státem uznané mohou platit jen na části státního území existují i tzv. extrateritoriální místa ::

27 3.4.3 Prostorová (místní) působnost
§ 4 odst. 1 trestního zákoníku Zásada teritoriality Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území. § 6 trestního zákoníku Zásada personality Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt. § 7 trestního zákoníku Zásada ochrany a zásada univerzality Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), padělání a pozměnění peněz (§ 233) … i tehdy, spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt. ::

28 řeší otázku, na které osoby se norma může vztahovat
3.4.4 Osobní působnost řeší otázku, na které osoby se norma může vztahovat úzce souvisí s působností prostorovou (uplatnění principů teritoriality a personality) i při zachování zákazu diskriminace může norma dopadnout jen na určitý typ subjektů některé osoby jsou principielně vyňaty z působnosti některých, zejména veřejnoprávních norem a) absolutní imunita (idemnita) b) relativní imunita ::

29 otázka, kdy právní norma působí
3.4.5 Časová působnost otázka, kdy právní norma působí principielně determinovaná účinností normativního aktu, v němž je norma obsažena ukončení působnosti: a) derogace b) novelizace c) zrušení rozhodnutím soudního orgánu působnost se naopak nekryje s platností retroaktivita a) pravá b) nepravá ::

30 některé části textu právních aktů neobsahují žádné pravidlo chování
4.1 Definice některé části textu právních aktů neobsahují žádné pravidlo chování nejsou ani bezprostředně součástí žádné normy jejich smyslem vysvětlit pojmy používané v jiných, normujících částech textu definice někdy obsaženy i v judikatuře (není obecně závazná) § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. 30. :: 30

31 legislativní zkratky slouží k zpřehlednění právního textu
nejsou samy o sobě závazné jde především o odkazy (v textu, nebo pod čarou) preambule = ustanovení uvozující významné právní předpisy jejich přímá závaznost sporná, každopádně se používají při interpretaci dotčených normativních aktů 31. :: 31

32 legislativní zkratky slouží k zpřehlednění právního textu
nejsou samy o sobě závazné jde především o odkazy (v textu, nebo pod čarou) preambule = ustanovení uvozující významné právní předpisy Jejich přímá závaznost sporná, každopádně se používají při interpretaci dotčených normativních aktů 32. :: 32

33 základní zásady buď celého práva, nebo jednotlivých právních odvětví
4.3 Právní principy základní zásady buď celého práva, nebo jednotlivých právních odvětví stejně jako normy mají preskriptivní charakter dvě základní odlišnosti od norem: 1. vyšší míra obecnosti 2. nemusí tvořit logicky konzistentní soubor principy mohou být normativně vyjádřeny, často jsou identifikovány soudní judikaturou 33. :: 33


Stáhnout ppt "(přednáška k předmětu Základy práva)"

Podobné prezentace


Reklamy Google