Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika a management přednáška č.3

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika a management přednáška č.3"— Transkript prezentace:

1 Ekonomika a management přednáška č.3
Normativní základna ve stavebnictví Náklady a jejich klasifikace Členění nákladů Kalkulační techniky Příklady Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví  B  

2 Náklady = provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách

3 Třídění spotřeby času T - čas pracovní směny
Tn – nutný (normovatelný) čas Tz – zbytečný čas T2 – čas obecně nutných přestávek T1 – čas práce TD – osobní ztráty TE – technicko -organizační ztráty TF – ztráty času vyšší moci T3 – čas podmínečně nutných přestávek Čas na zvláštní oddech Čas na přirozené potřeby Čas na jídlo a oddech Ztráty času víceprací Ztráty času čekáním

4 Odměňování práce Listina základních práv a svobod Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( ) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Mzda = peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti prac.podm., prac.výkonnosti a dosahovaných prac.výsledků (mzda není náhrada mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kap. podílů a dluhopisů a odměna za pracovní pohotovost)

5 Mzdové formy Časová mzda = poskytovaná podle odpracovaného času
hodinová měsíční (směna, den, týden, dekáda) Úkolová mzda = poskytovaná za splnění určitého úkolu normovaný čas (počet Nh * mzdová sazba) počet jednotek množství, normované práce komplex prací (akordní mzda) Podílová mzda, provizní mzda = stanovená podílem z určitého množství (součin hodnotového ukazatele a podílové sazby v %) Smíšená mzda (kombinace časové a podílové mzdy)

6 Příplatky (za obtížnost prací) nebo zvýšené stupnice mzdových tarifů
Rozdílová mzda – jako rozpětí tarifů, rozpětí pro přiznání osobního příplatku  zohlednění schopnosti a způsobilosti k výkonu práce Prémie (lze stanovit pevnou závislost plnění ukazatele – např. prémiový řád), odměny

7 Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (567/2006 Sb.) za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem : 48,10 Kč za měsíc : Kč Předpoklad 40 hod / týden Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí : nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy

8 Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Skupina prací Platová třída Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu v Kč za měsíc 1. 1., 2. 48,10 8 000 2. 3., 4. 53,10 8 900 3. 5., 6. 58,60 9 800 4. 7., 8. 64,70 10 800 5. 9., 10. 71,50 12 000 6. 11., 12. 78,90 13 200 7. 13., 14. 87,10 14 600 8. 15., 16. 96,20 16 100

9 Normovatelná spotřeba materiálu
Nc = celková (plná) norma spotřeby Nt = technologická (čistá) norma spotřeby Np = norma technologických přídavků, odpadu a nevyhnutelných ztrát

10 Kapacitní normy pro stroje
= množství výrobků (výkonů), které má určité zařízení zpracovat ve vymezeném období a při úplném využití časového fondu Qt … technická výrobnost výrobního zařízení Qn … skutečná výrobnost výrobního zařízení kp … koeficient podmínek činnosti výrobního zařízení

11 Normativní soustava ve stavebnictví
= otevřená a trvale aktualizovaná soustava normativů, výkonových norem a norem spotřeby materiálu Normativy času Základní výkonové normy Sdružené – agregované normy TOV Normy spotřeby pracovních předmětů Sborník potřeb a nákladů (SPON) Software

12 Význam nákladů Tvorba cen (základní složka ceny produkce)
Evidence spotřeb a plateb Zjišťování efektivnosti výroby (HV, R) Rozhodování při volbě variant, zdrojů, technologie, organizace, marketingové strategie Účinnost výrobních činitelů Postavení firmy vůči konkurenci Náklady X Výdaje

13 Klasifikace nákladů Jednotkové náklady : n = s * c
Celkové náklady : N = q * c nebo

14 Skutečné náklady : nS = sS* cS
Plánované náklady : nP = sP * cP Průměrné náklady : Jednorázové, běžné náklady

15 Členění nákladů Druhové (podle původu spotřebovaných zdrojů)
Podle přičitatelnosti k výrobkům a výkonům Podle vztahu k výrobku Podle vztahu k finálním výkonům (kalkulační) Podle proměnlivosti Podle místa vzniku Podle času

16 Druhové členění nákladů
Materiálové náklady Náklady na odpisy Náklady na služby Mzdové náklady Ostatní náklady

17 Členění nákladů podle přičitatelnosti
Přímé náklady (přímo přičitatelné) Nepřímé náklady (nepřímo přičitatelné) Členění nákladů podle vztahu k výrobku Jednicové náklady Režijní náklady

18 Předmět kalkulace = finální výkon nebo dílčí vnitropodnikový výkon, vymezuje se kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím Kalkulační jednice = měřitelný výkon, na který se zjišťují vlastní náklady ( je vymezena měrnou jednotkou, druhem, případně jakostí) Kalkulované množství = celkový počet kalkulačních jednic, pro něž se zjišťují najednou vlastní náklady

19 Kalkulační členění nákladů
Náklady na přímý materiál Náklady na přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie Odbytové náklady (Zisk / ztráta)

20 Členění nákladů podle proměnlivosti
Fixní náklady (stálé) Variabilní náklady (proměnlivé) ( smíšené )

21 Kalkulace = vyčíslení jednotlivých složek ceny nebo nákladů na kalkulační jednici Kalkulace vlastních nákladů X Kalkulace ceny Kalkulace předběžná X Kalkulace výsledná Kalkulace statická X Kalkulace dynamická

22 Kalkulační techniky Kalkulace dělením Kalkulace dělením s indexy
Přirážková kalkulace Individuální kalkulace

23 Kalkulace dělením v případě výroby 1 druhu výrobku (homogenní výroba)
n = N / q

24 Příklad – kalkulace dělením
Výrobna betonové směsi – pouze jeden druh výrobku B20 Celkové náklady za 1 měsíc : 25 mil Kč

25 Kalkulace dělením s indexy
technologicky podobné výrobky, typová řada představitel (základní výrobek), indexy nZ = N / (qZ + q1*i1 + q2 * i2 + …. +qk * ik) n1 = nZ * i1 n2 = nZ * i2

26 Příklad – kalkulace dělením s indexy
Výrobna betonové směsi – výrobky B10, B20, B25 Celkové náklady za 1 měsíc : 41 mil Kč

27 Přirážková kalkulace současná produkce různých druhů výrobků
nepřímé, režijní náklady rozvrhová základna režijní sazba : rs = R / Z režijní přirážka : rp = R / Z *  nni = rP/100 * Zi/qi režijní koeficient : rk = R / Z  nni = rk * Zi/qi

28 Příklad – přirážková kalkulace
Výrobna betonové směsi – 2 výrobky B10 a B20 Celkové náklady za 1 měsíc : 35 mil Kč

29 Individuální kalkulace
Respektuje konkrétní podmínky výrobce, technologii, organizaci výroby, místo, čas Spotřeba výrobních činitelů (normy, standardy) Ocenění - podklady

30 Přímé mzdy Přímý materiál Náklady na provoz strojů a zařízení Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie Poddodávky Zisk / Ztráta Vlastní náklady výroby Úplné vlastní náklady výkonu Cena

31 Příklad – individuální kalkulace přímých nákladů
1 m3 zdiva cihelného nosného pod omítku : cihla CP 29/14/6,5 malta MVC 2,5 TM kolečkem přesun výtahem do výšky 15 m trubkové lešení dvouřadové typ B


Stáhnout ppt "Ekonomika a management přednáška č.3"

Podobné prezentace


Reklamy Google