Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.. 6. února 2014 VY_32_INOVACE_100118_Hospodarska_soutez_DUM

2 Účelem pravidel EU pro hospodářskou soutěž je zajistit podnikům stejné a spravedlivé podmínky pro všechny. EU však zároveň ponechává dostatek prostoru pro inovace, vznik společných norem a rozvoj malých podniků. The EU's rules on competition are designed to ensure fair and equal conditions for businesses, while leaving space for innovation, unified standards, and the development of small businesses.

3 Podle právních předpisů EU:  podniky nesmějí uzavírat dohody o stanovení cen či si mezi sebou rozdělovat trh  podniky nesmějí zneužívat dominantního postavení na konkrétním trhu k tomu, aby vytlačily menší konkurenty Under EU rules, businesses may not:  fix prices or carve up markets amongst themselves  abuse a dominant position in a particular market to squeeze out smaller competitors

4 Podniky se nesmějí slučovat, pokud by dané sloučení způsobilo, že by měly celý trh pod kontrolou. Větší společnosti, které mají v EU velký obrat, se nemohou sloučit, aniž by od Evropské komise dostaly zelenou. To se týká i podniků, které mají sídlo mimo EU. Businesses may not merge if that would put them in a position to control the market. Larger companies that do a lot of business in the EU cannot merge without prior approval from the European Commission – even if they are based outside the EU.

5 Za určitých okolností Komise může s monopolním postavením podniku souhlasit, například pokud podnik provozuje nákladnou infrastrukturu (jde o tzv. „přirozené monopoly“) nebo pokud zajišťuje nezbytnou veřejnou službu. The Commission may agree to a company having a monopoly in special circumstances – for example where costly infrastructure is involved (‘natural monopolies’) or where it is important to guarantee a public service.

6 Monopolní podniky musí být schopny doložit, že ostatní podniky svým jednáním neznevýhodňují. Přirozené monopoly musejí zpřístupnit svou infrastrukturu všem uživatelům. Monopoly companies must be able to demonstrate that they treat other companies fairly. Natural monopolies must make their infrastructure available to all users.

7 Zisky z poskytování veřejných služeb nesmí podnik použít k dotování své běžné komerční činnosti, díky čemuž by mohl mít nižší ceny než jeho konkurenti. Profits from providing a public service may not be used to subsidise commercial operations, potentially undercutting competitors' prices.

8 Při obchodování s menšími podniky nesmí velký podnik zneužívat svou silnější vyjednávací pozici ke stanovování podmínek, které by dodavatelům či zákazníkům znemožňovaly obchodovat s jeho konkurenty. Komise může za takové jednání ukládat sankce, a skutečně tak činí. In doing business with smaller firms, large firms may not use their bargaining power to impose conditions which would make it difficult for their suppliers or customers to do business with their competitors. The Commission can (and does) fine companies for this practice.

9 EU vyšetřuje praktiky narušující hospodářskou soutěž i v souvislosti s výkonem svobodných povolání a poskytováním služeb, včetně finančních. EU investigations into anti-competitive practices cover not only goods but also the liberal professions and services, including financial services.

10 Komise rovněž sleduje, jaký objem finančních prostředků vlády členských zemí na podnikatelský segment vynaloží. Tato forma státní podpory zahrnuje například:  půjčky a subvence  daňové úlevy  zboží a služby prodávané za preferenční sazby  vládní záruky, které posilují úvěrový rating společnosti a zvyšují jejich důvěryhodnost v porovnání s konkurencí The Commission also monitors how much assistance EU governments give to businesses (‘state aid’), for example:  loans and grants  tax breaks  goods and services provided at preferential rates  government guarantees which enhance the credit rating of a company compared to its competitors

11 V žádném případě nesmí vláda jakýmkoliv způsobem podpořit podniky v potížích, které nemají šanci na obnovení hospodářské životaschopnosti. Některé výjimky z obecných pravidel však možné jsou. Under no circumstances may governments provide any form of aid to ailing businesses that have no hope of becoming economically viable. Some exceptions to the general rules are possible.

12 Podnikům lze povolit, aby spolupracovaly na vytváření jednotných technických norem pro trh jako celek. Je rovněž povolena spolupráce malých podniků, pokud zvýší jejich schopnost konkurovat větším podnikům. Companies may be allowed to cooperate in developing a single technical standard for the market as a whole. Smaller companies may be allowed to cooperate if this strengthens their ability to compete with larger ones.

13 Státní podpora může být povolena, pokud existuje skutečná šance, že se podnik v potížích či nový společný podnik stane ziskovým, a pokud je to v zájmu Unie (např. díky zachování pracovních míst nebo vytvoření nových pracovních příležitostí). Governments may be allowed to grant aid if there is a real chance that a business in difficulty (or a new venture) can eventually become profitable - if it is in the interests of the EU (e.g. by preserving or creating jobs).

14 Vodítkem při rozhodování je vždy otázka, zda z toho mají prospěch spotřebitelé nebo zda budou jiné podniky poškozeny Komise často povoluje poskytování státní pomoci na činnosti, které přispívají k dosažení všeobecných cílů Unie, jako je například výzkum, inovace a regionální rozvoj nebo podpora malých podniků. The overriding considerations are whether consumers will benefit or other businesses will be harmed. The Commission often allows aid for research and innovation, regional development and small businesses, because these serve overall EU goals.

15 Rozsáhlé pravomoci Komise týkající se vyšetřování a postihu v oblasti hospodářské soutěže podléhají soudnímu přezkumu ze strany Evropského soudního dvora. Podniky a členské státy běžně podávají žaloby proti rozhodnutím Komise a v některých případech také v těchto řízeních uspějí. The Commission's extensive powers to investigate and halt violations of EU competition rules are subject to judicial review by the European Court of Justice. Companies and EU governments regularly lodge and sometimes succeed in appeals against Commission decisions.

16

17 EUROPA - Topics of the European Union - Competition. EUROPA - Topics of the European Union [online]. 2014 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z: http://europa.eu/pol/comp/index_en.htm Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google