Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Roční analýza růstu evropské ekonomiky © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Roční analýza růstu evropské ekonomiky © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 Roční analýza růstu evropské ekonomiky © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 33 Roční analýza růstu – Annual growth survey (AGS) Na základě Strategie Evropa 2020 hodnotí hlavní ekonomické výzvy a navrhuje opatření pro jejich řešení. Je podkladem pro zasedání jarní Evropské rady. Soustřeďuje se na klíčová opatření pro strategii Evropa 2020 zahrnující tři hlavní oblasti: makroekonomické předpoklady pro růst mobilizace pracovního trhu a vytváření pracovních příležitostí opatření na posílení růstu Z toho EK klade důraz na 10 prioritních aktivit 2011 - 2012.

4  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Výsledky AGS: Úroveň a růst HDP

5 Výsledky AGS: HDP a zaměstnanost EU 27

6 Výsledek AGS: Makroekonomická nerovnováha

7  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Deset prioritních aktivit Makroekonomické předpoklady pro růst 1. Uplatňování přísné fiskální konsolidace 2. Náprava makroekonomické nerovnováhy 3. Zajištění stability finančního sektoru Mobilizace pracovních trhů a vytváření pracovních příležitostí 4. Zatraktivnění práce 5. Reforma penzijního systému 6. Zařazení nezaměstnaných na pracovní trh 7. Vyvažování bezpečnosti a flexibility Opatření na posílení růstu 8. Využití potenciálu jednotného trhu 9. Pobídky pro financování růstu soukromým kapitálem 10. Nákladově efektivní přístup k energii

8  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 1. Uplatňování přísné fiskální konsolidace  Nepřipustit, aby růst veřejných výdajů přesáhl míru střednědobého vývoje růstu HPD.  Prioritou mají být výdaje podporující udržitelný růst – výdaje na výzkum a inovace, vzdělávání a energetiku.  Programy stability nebo konvergenční programy budou založeny na reálných prognózách růstu a příjmů.  ČS by měly stanovit plán výdajů a rozsáhlá opatření, která hodlají přijmout s cílem odstranit nadměrné schodky svých rozpočtů.  Některé ČS budou muset případně zvýšit daně (nepřímé daně podporují růst účinněji než daně přímé a před zvyšováním daňových sazeb je vhodnější upřednostnit rozšíření daňového základu).  Je třeba zrušit neoprávněné dotace.

9  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 2. Náprava makroekonomické nerovnováhy  ČS, které se potýkají s vysokými schodky běžného účtu a s vysokou mírou zadluženosti, by měly představit konkrétní nápravná opatření - např. prostřednictvím přísné a trvale zdrženlivé mzdové politiky, včetně revize valorizační doložky v systémech vyjednávání.  ČS, které mají vysoké přebytky běžného účtu, by měly zjistit důvody trvale slabé poptávky a začít je řešit – např. prostřednictvím větší liberalizace odvětví služeb a zlepšením podmínek pro investice.

10  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 3. Zjištění stability finančního odvětví  Nezbytná je restrukturalizace bank, aby se zabezpečila finanční stabilita a podpořilo se poskytování úvěrů reálné ekonomice.  Banky budou nuceny, aby postupně upevňovaly svou kapitálovou základnu a zlepšovaly svou schopnost odolat nepříznivým otřesům.  V roce 2011 bude v celé EU v zájmu zhodnocení odolnosti bankovního odvětví proveden další zátěžový test.

11  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 4. Zatraktivnění práce  ČS by měly prioritně osvobozovat trh práce od daní, aby se povzbudila poptávka po pracovních silách a byl vytvořen růst.  Nutné je zaměřit se na systémy daňových zvýhodnění, flexibilní organizaci práce a zařízení péče o děti, aby se usnadnila účast druhých výdělečně činných partnerů na pracovním trhu.  Usilovněji se musí omezovat nenahlášená práce.

12  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 5. Reforma penzijního systému  Zvýšení hranice věku odchodu do důchodu a přizpůsobit ji naději dožití.  Omezení dřívějších režimů předčasného odchodu do důchodu.  Využití cílených pobídek pro zaměstnání starších pracovníků a podporu celoživotního učení.  V oblasti svých národních systémů důchodového zabezpečení nepřijímat opatření, která by ohrozila jejich dlouhodobou udržitelnost a přiměřenost jejich veřejných financí  Komise přezkoumá směrnici o penzijních fondech a představí nová opatření v návaznosti na zelenou knihu o důchodech, jež byla vydána v roce 2010.

13  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 6. Zařazení nezaměstnaných na pracovní trh  Návrh časově omezených podpůrných dávek pro nezaměstnané, které by motivovaly k práci či pobídky k vykonávání samostatně výdělečné činnosti atd.  Členské státy musí zajistit, aby se vyplatilo pracovat, a to prostřednictvím lepší provázanosti mezi výši daní z příjmů (zejména v případě nízkých příjmů) a dávkami pro případ nezaměstnanosti.  Členské státy musí přizpůsobit své systémy pojištění v nezaměstnanosti vývoji v hospodářství, aby byla posílena ochrana v dobách hospodářského růstu.

14  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 7. Vyvažování bezpečnosti a flexibility  ČS by se měly postarat o to, aby nově přijatí pracovníci obdrželi častěji smlouvu na dobu neurčitou, nikoliv smlouvu na dobu určitou či nejistou smlouvu.  ČS by měly usnadnit režimy uznávání odborných kvalifikací, aby se usnadnil volný pohyb občanů, pracovníků a výzkumných pracovníků.

15  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 8. Využití potenciálu jednotného trhu I.  Všechny ČS by měly v plné míře provést směrnici o službách.  ČS by měly zjistit a odstranit neoprávněná omezení týkající se svobodných povolání (např. kvóty a jiné restrikce) a také omezení týkající se maloobchodního průmyslu (např. nepřiměřená omezení otevírací doby obchodů a rozdělení na zóny)  V roce 2011 navrhne EK opatření na odstranění rozdílů uvnitř jednotného trhu, které v rámci elektronického obchodu vyplývají ze zeměpisné polohy.  Komise rovněž navrhne evropský rámec upravující duševní vlastnictví, neboť je to klíčové pro další rozvoj jak elektronického obchodu, tak i digitálních technologií.

16  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 8. Využití potenciálu jednotného trhu II.  Komise bude usilovat o ukončení rozvojového kola z Dohá a pokročí v jednání o dohodách o volném obchodu s nejdůležitějšími partnery (Indií, Kanadou a sdružením Mercosur).  Komise s nejdůležitějšími partnery zintenzívní sbližování právních předpisů a zvýší symetrii v přístupu na trh veřejných zakázek v rozvojových zemích a velkých rozvíjejících se tržních ekonomikách.  V roce 2011 budou navrženy právní předpisy, které umožní rychlé a interoperabilní stanovování norem, včetně norem upravujících informační a komunikační technologie.

17  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 8. Využití potenciálu jednotného trhu III.  Je třeba odstranit daňové zacházení, které znevýhodňuje přeshraniční obchod či investice.  V roce 2011 navrhne EK opatření na modernizaci systému DPH, zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob a rozvoje koordinovaného evropského přístupu ohledně zdanění finančního odvětví.  Součástí opatření v oblasti zdanění je také snížení daní v rámci pracovního trhu na nezbytné minimum a přepracování evropského rámce o zdanění energie v souladu s cíli, které hodlá EU dosáhnout v oblasti energie a klimatu.

18  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 9. Pobídky pro financování růstu soukromým kapitálem  Komise vypracuje návrhy týkající se dluhopisů projektů EU s cílem spojit veřejné a soukromé finanční prostředky, které by prioritně financovaly oblast energie, dopravy a IKT.  EK vypracuje návrhy s cílem umožnit fondům rizikového kapitálu zřízeným v jednom z členských států působit bez omezení kdekoli v EU a odstranit přetrvávající daňové překážky, které ztěžují přeshraniční aktivity, aby se usnadnil malým a středním podnikům a inovativním nově založeným společnostem přístup k finančním prostředkům.

19  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 10. Nákladově efektivní přístup k energii  ČS musí urychleně a v plné míře provést třetí energetický balíček týkající se vnitřního trhu.  ČS musí urychlit provádění opatření na zvýšení energetické účinnosti.  V roce 2011 navrhne EK iniciativy s cílem posílit skutečnou integraci dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury na jednotném trhu.  Komise v současnosti vypracovává normy platné pro celou EU týkající se energeticky účinných výrobků, které mají podpořit rozvoj trhů z inovativními výrobky a technologiemi.

20  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 Zajištění realizace aktivit  Evropská komise navrhla, aby se Evropská rada dohodla, že členské státy 10 prioritních aktivit budou realizovat.  Předpokládaný další vývoj v rámci Evropského semestru: 1. fáze implementace Evropského semestru – Roční analýza růstu 15. února 2011Rada pro finanční a hospodářské záležitosti 28. února 2011Rada pro energetiku 7. března 2011Rada pro zaměstnanost 9. – 10. března 2011Rada pro konkurenceschopnost 14. března 2011Rada pro životní prostředí 15. března 2011Rada pro finanční a hospodářské záležitosti 21. března 2011Rada pro všeobecné záležitosti 24. – 25. března 2011Evropská rada (přijetí závěrů)

21  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Zajištění realizace aktivit 2. fáze implementace Evropského semestru 21 Polovina dubna 2011Členské státy předloží své finalizované národní programy reforem a stabilizační/konvergenční programy Květen/červen 2011Komise představí své návrhy 6. června 2011Rada pro zaměstnanost 15. června 2011Rada pro finanční a hospodářské záležitosti 24. června 2011Evropská rada

22  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Použité zdroje Sdělení Komise: „Roční analýza růstu: jak uceleně reagovat na krizi“. Příloha I. - Zpráva o pokroku při provádění strategie Evropa 2020 Příloha II. - Makroekonomická zpráva Příloha III. - Společná zpráva o zaměstnanosti Webové stránky Evropské komise: Strategie Evropa 2020 Tisková zpráva: Roční analýza růstu

23  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 Děkuji za pozornost Martina Kopečková Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz


Stáhnout ppt "Roční analýza růstu evropské ekonomiky © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google