Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Marcela Polepilová Odbor strategického rozvoje kraje PF02-15 Podprogram na podporu obnovy venkova pro rok 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Marcela Polepilová Odbor strategického rozvoje kraje PF02-15 Podprogram na podporu obnovy venkova pro rok 2015."— Transkript prezentace:

1 Ing. Marcela Polepilová Odbor strategického rozvoje kraje PF02-15 Podprogram na podporu obnovy venkova pro rok 2015

2 Alokace podprogramu a příjemci podpory Celková částka vyčleněná na podprogram:  26 900 000 Kč DT1 projekty na obnovu obecního majetku:  25 400 000 Kč DT2 projekty na zpracování územních plánů:  1 500 000 Kč Příjemci podpory:  obce do 2 000 obyvatel

3 DT1 – Projekty na obnovu obecního majetku Aktivita: 1.1 Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce investiční (rekonstrukce, modernizace) a neinvestiční (oprava, udržovací práce) projekty  Revitalizace a obnova veřejných prostranství. 1.2 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje pouze investiční (výstavba, rekonstrukce, modernizace) projekty  Výstavba místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. tříd., popř. podél silnic, které slouží k zajištění linkové autobusové dopravy event. městské hromadné dopravy.  Rekonstrukce a modernizace místní komunikace v zájmu odstranění nebezpečných míst, či zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti a napojení na hlavní komunikační tahy. Realizované projekty musí tvořit souvislý celek!!!

4 DT1 – Projekty na obnovu obecního majetku míra a výše dotace  maximální výše dotace - 1 000 000,- Kč  minimální výše dotace - 50 000,- Kč Aktivita: 1.1 Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce Míra dotace pro obce do 500 obyvatel: 60 % Míra dotace pro obce od 501 do 1 000 obyvatel: 50 % Míra dotace pro obce od 1 001 do 2 000 obyvatel: 40 % Aktivita: 1.2 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje Míra dotace pro obce do 2 000 obyvatel: 40 %

5 DT1 – Projekty na obnovu obecního majetku povinné přílohy k žádosti 1.Výpis z usnesení zastupitelstva obce o schválení místního programu obnovy venkova 2.Výpis z usnesení zastupitelstva obce o vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu 3.Výpis z usnesení zastupitelstva obce o volbě starosty 4.Stavební povolení (postupovat dle stavebního zákona) 5.Jednoduchá projektová dokumentace u revitalizací veřejných ploch, u místních komunikací situační nákres lokalizace předmětné akce s vyznačením dostupnosti služeb v obci 6.Doklad o vlastnictví pozemků 7.Fotodokumentace současného stavu 8.Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 9.Podrobný položkový rozpočet od vybraného dodavatele Bližší specifikace povinných příloh viz Informace pro žadatele

6 DT1 – Projekty na obnovu obecního majetku nezpůsobilé výdaje  rekonstrukce MK k lokalitám pro novou výstavbu bytových a RD  opravy nemovitých objektů (sakrální objekty, drobné stavby např. pódia, přístřešky, nástřešky, autobusové zastávky apod.)  samostatné realizace dětských hřišť a realizace sportovních hřišť  vícepráce nad vysoutěženou cenu ve výběrovém řízení  nákup pozemků nebo budov  demolice objektů  daně vč. DPH, o jejichž vrácení může příjemce zpětně požádat  výdaje na výběrové řízení, výdaje na přípravné studie, nebo jiné přípravné činnosti včetně zpracování žádosti o podporu  inženýrská činnost, stavební dozor  cestovní a osobní náklady (včetně mezd)  výdaje na právní poradenství Úplný výčet nezpůsobilých výdajů viz Informace pro žadatele

7 DT2 – Projekty na zpracování územních plánů míra a výše dotace Projekty na zpracování územních plánů pouze investiční projekty  Zpracování návrhu územního plánu obcí.  maximální výše dotace - 250 000,- Kč  minimální výše dotace - 40 000,- Kč Projekty na zpracování územních plánů Míra dotace pro obce do 2 000 obyvatel: 50 %

8 DT2 – Projekty na zpracování územních plánů povinné přílohy k žádosti 1.Výpis z usnesení zastupitelstva obce o schválení zadání územního plánu 2.Výpis z usnesení zastupitelstva obce o volbě starosty 3.Položkový rozpočet dle přílohy č. 1 4.Doklady prokazující průběh výběru projektanta  vypsání výběrového řízení na základě schváleného zadání  zveřejnění informace o konaném výběrovém řízení na internetových stránkách ZK  obeslání min. 3 dodavatelů  zdůvodnění výběru dodavatele vč. cenové nabídky 5.Smlouva o dílo s vybraným zpracovatelem, která musí být před podepsáním konzultována s Odborem územního plánování a stavebního řádu ZK Bližší specifikace povinných příloh viz Informace pro žadatele

9 Předkládání žádostí  Příjem žádostí: 1 žádost pouze na jednu z podporovaných aktivit v rámci DT1 1 žádost v rámci DT2 (odeslat elektronicky formulář žádosti, v tištěné podobě předložit 1 originál a 1 kopii žádosti + 1 originál nebo ověřené kopie povinných příloh)  Výzva k předkládání žádostí: od 13. 1. 2015 do 13. 2. 2015 do 12:00 hod. v rámci DT1 od 13. 1. 2015 do 31. 3. 2015 do 12:00 hod. v rámci DT2

10 Časový harmonogram  Termín schválení příjemců podpory: ZZK dne 29. 4. 2015 v rámci DT1 ZZK dne 24. 6. 2015 v rámci DT2  Ukončení realizace projektu a vyúčtování: do 30. 11. 2015 v rámci DT1 do 30. 11. 2016 v rámci DT2 (s čerpáním dotace v roce 2016) Realizaci projektu lze zahájit nejdříve po dni předložení Žádosti o poskytnutí podpory na KÚ ZK!!!  Udržitelnost projektu: min. 5 let od finančního ukončení projektu

11 Vyhodnocení POV roku 2014 Žádosti PF02-14 přijaté žádosti výzva k doplnění žádosti vyřazené žádosti hodnocené žádosti podpořené žádosti nepodpořené žádosti DT15825256497 DT22215022166 celkem80402786513 PF02-14 předpokládané výdajeskutečné výdajeschválená dotace vyplacená dotacerozdíl DT1 46 911 283 Kč42 915 975 Kč19 374 000 Kč17 516 465 Kč1 857 535 Kč DT2 3 191 096 Kč 1 526 000 Kč celkem 50 102 379 Kč 20 900 000 Kč Schválené projekty

12 Podpora poskytovaná v rámci POV v letech 2004-2014 rokč. podprogramu částka vyčleněná na podprogrampožadovaná částka počet žadatelů počet příjemců % uspokojených žadatelů 2004PF 01-0430,1 mil. Kč61,7 mil. Kč1567548,08 2005 PF 02-0531 mil. Kč47,8 mil. Kč1187866,10 2006PF 02-0639,45 mil. Kč45,9 mil. Kč12510987,20 2007PF 02-0744,65 mil. Kč54,5 mil. Kč22217880,18 2008PF 02-0852,75 mil. Kč95,84 mil. Kč21514667,91 2009PF02-0952,75 mil. Kč88,28 mil. Kč17511163,43 2010PF02-1032,452 mil. Kč48,95 mil. Kč1199176,47 2011PF02-1130,882 mil. Kč42,42 mil. Kč1108779,09 2012PF02-1235,742 mil. Kč48,213 mil. Kč12010385,83 2013PF02-1323,086 mil. Kč25,867 mil. Kč615590,16 2014PF02-1420,9 mil. Kč24,319 mil. Kč786583,33 celkem393,762 mil. Kč583,789 mil. Kč1 4991 098

13 Děkuji za pozornost Ing. Marcela Polepilová Odbor strategického rozvoje kraje Tel.: +420 577 043 831 e-mail: marcela.polepilova@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Ing. Marcela Polepilová Odbor strategického rozvoje kraje PF02-15 Podprogram na podporu obnovy venkova pro rok 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google