Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU"— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU
ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ katedra ekonomiky a řízení stavebnictví FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

2 FINANČNÍ ANALÝZA Cíl: předpověď vývoje finančních toků projektu v budoucnu prokázání dlouhodobé životaschopnosti/uvinancovatelnosti projektu prokázání návratnosti vložených investic veřejný investor dlouhodobé profinancování projektu – „projekt finančně utáhnu“ zajištění příslušných zdrojů (např. dotací, vlastní zdroje) privátní investor (resp. privátní subjekt) spolehlivost vložené investice dostatečná finanční výnosnost v krátko- a střednědobém horizontu

3 CF PRO FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ/FINANČNÍ PLÁN CF PRO VÝPOČET UKAZATELŮ/HODNOCENÍ EFEKTIVITY PROJEKTU
Ignoruji zdroje - Jde o to, jak rychle mi výnosy z projektu zaplatí investici - diskontuji Jde pouze o Saldo CF (zda pokryjí kladné toky ty záporné) - nediskontuji

4 ČASOVÝ HORIZONT PRO FINANČNÍ ANALÝZU
Časový horizont zvolený pro posouzení efektivnosti projektu je velmi důležitý, volíme buď: časový úsek dostatečně dlouhý pro porozumění jeho pravděpodobným středně a dlouhodobým vlivům ekonomickou životnost projektu energetika 25 let vodohospodářství 30 let železnice 30 let silnice 25 let přístavy a letiště 25 let telekomunikace 15 let průmysl 10 let ostatní služby 15 let zdroj: Guide to cost-benefit analysis of investment projects, European Commission 2002

5 Cash flow pro finanční plánování - jde o prokázání ufinancovatelnosti projektu
Určíme Příjmy v členění na: Vlastní zdroje, Úvěr (překlenovací, dlouhodobý), Dotace, Tržby. Výdaje v členění: Investiční výdaje, Běžné/provozní výdaje (mzdy, energie, materiál, …), Finanční výdaje (Anuita v členění na úrok (popř. poplatky bance) a úmor), Daň z příjmu Sestavení tabulky finančních toků v požadované časové podrobnosti (+příjmy-výdaje= saldo CF a kumulované CF). Záporná hodnota udává, že nám k ufinancování chybí peníze. Nutno hledat další zdroje! Na finance jsou kladeny velké národy především v období investiční/realizační fáze projektu, proto časová podrobnost pro tuto fázi bude v měsících/čtvrtletích (podle doby výstavby)

6 Cash flow pro finanční plánování – SLEDUJI SALDO (součástí tohoto CF jsou i finanční zdroje – dotace, úvěr….) Diskontování nemá smysl!!!! Proč???? (jde mi o saldo daného roku, nic nevztahuji k současnu

7 Cash flow pro finanční plánování – máme problém v r. 2011?

8 HODNOCENÍ EFEKTIVITY PROJEKTU (ZA ČASOVÉ OBDOBÍ/ZVOLENÝ ČASOVÝ HORIZONT)
1. Určíme investiční výdaje 2. Určíme pouze budoucí peněžní příjmy z projektu (tržby), bez ohledu na ostatní finanční zdroje. 3. Určíme výdaje v členění: Investiční výdaje, Běžné/provozní výdaje (mzdy, energie, materiál, …), Finanční výdaje (pouze úrok (popř. poplatky bance) NE ÚMOR (proč?), Daň z příjmu, … 4. Určíme diskontní míru. 5. Sestavení tabulky finančních toků v jednotlivých letech (+příjmy-výdaje= saldo CF a kumulované CF). 6. Výpočet diskotnovaného CF a výpočet čisté současné hodnoty a dalších finančních ukazatelů. 7. Vyhodnocení - komentář

9 Abychom mohli zjistit daň z příjmu, musíme zjistit roční zisk
Zisk = příjmy/tržby (bez dotací, příjmů z úvěru atd.) – výdaje (vč. úroků z úvěrů avšak bez úmoru jistiny, ta není uznatelný výdaj snižující daňový základ/je to pouze vratka cizího kapitálu) – odpisy (ty v CF nefigurovaly/ty přece nikomu neplatíme, jsou pouze nákladem) Zisk je daňový základ ze které se počítá daň 19% Př.: Zisk = (tržby) – (provozní výdaje) – (úroky z úvěru) (odpisy) = ; daň z příjmu činí 19% tj

10 1. PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ - VIZ SAMOSTATNÁ PŘ
1. PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ - VIZ SAMOSTATNÁ PŘ. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU + POPŘ. CENA POZEMKU ● STRUKTURA: I. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE II. PROVOZNÍ SOUBORY III. STAVEBNÍ OBJEKTY (ZRN) IV. STROJE, ZAŘÍZENÍ A INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY V. UMĚLECKÁ DÍLA VI. NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY VII. OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V JINÝCH ODDÍLECH VIII. REZERVA - NEPŘEDVÍDANÉ NÁKLADY IX. JINÉ INVESTICE X. NÁKLADY HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ

11 2. Určení příjmů z projektu
Projekt generuje roční příjmy (mohou být také v podobě například uspořených nákladů na energie, poplatků za připojení, z prodeje separovaného bioodpadu, snížení emisí CO2 v tunách za rok, …..)

12 3. URČENÍ PROVOZNÍCH/BĚŽNÝCH NÁKLADŮ – UKÁZKA MOŽNÝCH

13 Diskontováním chápejme proces přepočtu budoucích hodnot peněz (v jejich nominálních hodnotách) na dnešní, nižší hodnotu. Jde vlastně o očištění budoucích nominálních částek o výnos, který v sobě mají implicitně zahrnuty. Tj. nehledám budoucí hodnotu, tu mám ve výši očekávaných tržeb, hledám její současnou hodnotu – doslova hledám součet budoucích výnosů přenesený do současna. Výnos v 1. roce Výnos v 2. roce Výnos v 3. roce Výnos v 4. roce Výnos v 5. roce Výnos v 6. roce Kumul. Hod. nedisk. 6000 1000 1000 Kč KH 5330 D =5% 952 Kč 907 864 823 784 KH 5035 D =10% 929 Kč 803 746 693 V případě živnostníka, který financuje svá aktiva pouze vlastními zdroji (tj. počátečním vkladem a reinvestovanými zisky), pokud sleduje a zná míru svého výnosu z podnikání, srovnává, zda mu nová investice pomůže tuto celkovou míru zvýšit. Pokud nebude dosahovat úrovně jeho průměrného výnosu z podnikání, pak tuto průměrnou míru bude taková investice tlačit dolů. Je-li moudrým manažerem, takovou investici zavrhne. Pokud svou míru výnosu nezná, posuzuje (nebo by alespoň měl posuzovat) očekávanou míru výnosu k jiným variantám investování svých peněz při obdobném riziku a zpravidla tak i obdobné míře výnosu.

14 Každopádně každý máme svou investiční strategii, někomu vynáší jeho investice a podnikání více, jinému méně. Proto je současná hodnota budoucí tisícikoruny výnosu u každého z nás různě menší. Bude výrazněji nižší, o co lepší jsme investoři, tj. o co vyšší obecně dosahujeme ze svých investic výnos. Čím je totiž někdo schopnější investor, tím více vydělá a o to menší investici dnes bude potřebovat aby ji V BUDOUCNOSTI proměnil na 1000 Kč tržeb.

15 4. Určení diskontní sazby pro investiční projekty
Diskontní sazba je výnosová míra, kterou mi nabízejí, z hlediska rizika, srovnatelné investiční alternativy. Měla by vyjadřovat nejlepší možný výnos alternativní investice k investici posuzované. Významné je, že by tento výnos měl být dosažitelný se stejným rizikem. Jinými slovy, jedná se o výnos z investované částky, o který přijdeme, jestliže budeme posuzovaný projekt realizovat a tím nebudeme realizovat alternativní investici.

16 Důležité vlastnosti diskontování
Čím je budoucí výnos vzdálenější v čase, tím nižší je jeho současná hodnota. Čím vyšší je diskontní sazba, tím nižší je současná hodnota budoucího výnosu. Současná hodnota je diskontovaná budoucí hodnota do současnosti => diskontní faktor/odúročitel Úroková sazba r představuje úrok, který by mohl být výnosem alternativního investování (oportunitní náklady kapitálu) Při rozhodování o investicích – se posuzuje efektivnost jednotlivých investičních variant s různou dobou životnosti. Čím delší doba výstavby, tím déle jsou peněžní prostředky umrtveny, nepřinášejí žádné efekty, ani v podobě nejnižších depozitních úroky. Také výnosy během doby životnosti je třeba posuzovat z hlediska času: očekávané výnosy v budoucnosti jsou méně hodnotné než výnosy získané okamžitě.

17 5. + 6. Cf PRO HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE/PROJEKTU

18 Průběh CF (diskont./nediskont.)

19 6. VÝPOČET FINANČNÍCH UKAZATELŮ/UKAZATELŮ FINANČNÍ EFEKTIVITY PROJEKTU – UKAZATEL NPV
i … je diskontní sazba v desetinném vyjádření (např. i=0,11 pro 11%) t …. je pořadové číslo období n ….je poslední sledov. období I …. Je investice NPV je čistá současná hodnota projektu Tato interpretace platí pro komerční projekty

20 UKAZATEL FINANČNÍ EFEKTIVITY PROJEKTU – VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO - IRR
Vnitřní výnosové procento, anglicky Internal Rate of Return (IRR), je matematicky definováno jako taková diskontní míra, při které je NPV rovno 0. Ekonomická interpretace pak znamená, že IRR je trvalý roční výnos investice a je logické, že jeho hodnota u posuzovaného projektu by měla být vyšší než diskontní míra, tedy ušlý výnos z alternativní investice.

21 Ukazatel finanční efektivity projektu - Diskontovaná Doba návratnosti

22 Ukazatel finanční efektivity projektu - Index rentability/Ziskovosti
Index rentability vyjadřuje podíl diskontovaných finančních příjmů a investičních výdajů. Index rentability = NPV/Investice Pokud hodnota indexu je větší než 1, investice je zpravidla přijatelná, pokud je menší než 1, je investice nepřijatelná. Možno interpretovat: 1 koruna investice přináší …. tolik korun budoucích příjmů v přepočtu na současnou hodnotu.

23 ANALÝZA RIZIK

24 ANALÝZA RIZIK ● MAPA RIZIK

25 UDRŽITELNOST PROJEKTU
Podmínka dotace bývá vztažena k uržitelnosti projektu: projekt po předepsanou dobu musí sloužit účelu, pro který byl původně definován (např. 5, 10 let). Tzn. např. nelze objekt prodat, pronajmout, provozovat za jiným účelem, než na který byla získána dotace. Příklad:


Stáhnout ppt "FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google