Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“"— Transkript prezentace:

1 Změny Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“

2 Upozornění Změny „Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ (dále jen „Metodika“), které byly schváleny usnesením rady kraje č. 41/2113 dne , budou pro poskytovatele služeb, zapojené do tohoto projektu, závazné ode dne zveřejnění aktuální platné verze Metodiky na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

3 I. Výklad pojmů Kontakt Setkání s klientem, trvající nad 10 minut (kontakt je vykazován vždy jako jeden kontakt, nelze ho načítat po 10 minutách). Oboustranná interakce mezi pracovníkem v sociální službě a klientem, popř. zájemcem o sociální službu, která vede k prohloubení vzájemné důvěry a nebo k vytvoření prostoru pro nabídku a následnou realizaci služby. Kontakt má zpravidla formu nestrukturovaného rozhovoru pracovníka s klientem a směřuje k zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele (případně vede k uzavření dohody o poskytování či neposkytování sociální služby ve fázi jednání se zájemcem). Kontakt může být: osobní telefonický elektronický písemný

4 I. Výklad pojmů Intervence
Sociální práce s klientem, trvající 30 minut a více (intervence se započítává tak, že každých 30 minut se načítá jako další intervence). Vnější zásah sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociální službě do procesu změny životního stylu klienta/uživatele resp. zájemce o službu. Proces změny a konečný stav, ke kterému klient v rámci poskytování služby směřuje je součástí osobní dokumentace o klientovi. Má zpravidla charakter strukturovaného rozhovoru a směřuje k zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a  s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele. Intervence může mít podobu: osobního rozhovoru (záznam osobního rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) telefonického rozhovoru (záznam o telefonickém rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) elektronické popř. písemné korespondence, např. zpráva navazující instituci, odpovědi na dotazy klienta ( je součástí dokumentace o poskytování služby)

5 I. Výklad pojmů Nový klient (uživatel)
je každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby na základě ustanovení § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů. Poskytovatel sociální služby je povinen vypracovat interní metodiku pro stanovení podmínek vykazování a evidování nového klienta, ve které bude jasně definováno, za jakých podmínek se klient stává novým klientem.

6 I. Výklad pojmů Anonymní klienti
Sociální služby, zahrnuté do individuálního projektu, pracující s anonymní klientelou: terénní programy nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová denní centra Intervenční centra Poskytovatel sociální služby, který bude v rámci individuálního projektu vykazovat anonymní klienty, musí mít jasně zpracovány následující kritéria a pravidla - vnitřní metodiku pro vedení evidence anonymní klientely (dále jen Metodika). V této Metodice by mělo být jasně definováno: V jakých případech organizace přistupuje k anonymní evidenci klienta? Kdo tuto evidenci vede? Popis systému vedení anonymní evidence? Popis zabezpečení anonymní evidence klientů? Vymezení okruhu osob, jež mají k anonymní evidenci přístup? Klienta, který odmítne dát souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely individuálního projektu, lze vykázat anonymně, ovšem za tímto účelem je zapotřebí mít zpracovanou výše uvedenou Metodiku.

7 II. Platební a fakturační podmínky
Náležitosti faktury - doplňky: Uvedení aktuálního zúčtovacího období za které je vystavována. Datum zdanitelného plnění (poslední den daného období). Kromě IČ uvádět také DIČ objednatele. Pokud po podpisu smlouvy není služba poskytována, nelze vystavit zálohovou fakturu. V tomto případě bude zálohová faktura vystavena nejdříve ke dni zahájení činnosti poskytování služby. V kalendářním roce lze vystavit faktury maximálně do výše sjednané částky za daný rok.

8 II. Platební a fakturační podmínky – Výkazy poskytovaných služeb
Výkazy poskytovaných služeb, potřebné k vystavení faktury za uvedené období, budou na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „KÚ MSK“) zaslány elektronicky a písemně (s podpisem statutárního zástupce). Pokud budou výkazy podepisovány pověřenou osobou, je nutné na Odbor sociálních věcí KÚ MSK doložit písemné zmocnění k podepisování. Výkazy poskytovaných služeb (Příloha č. 1a, b nebo c: Protokol o plnění aktivit , Příloha č. 2: Seznam nových klientů a Příloha č. 3a nebo b: Vyúčtování služeb) budou na Odbor sociálních věcí zaslány elektronicky k průběžné kontrole, a to minimálně po ukončení třetího měsíce zúčtovacího období. Příloha č. 4d (Personální zabezpečení provozu služby) bude nově označena jako Příloha č. 3c. Budou změněny také přílohy č. 1 (a, b, c): Protokol o plnění aktivit. Budou v nich doplněny některé vzorce, tak aby se daly načítat kontakty a intervence. V příloze č. 3a a 3b (Vyúčtování služeb) budou doplněny buňky pro krácení pohyblivé části ceny.

9 Změny v Příloze č. 4 a-c: Průběžná zpráva o průběhu poskytování služeb
Na základě požadavků poskytovatelů služeb, kterým byla dána možnost připomínkovat Přílohu č. 4 a-c: Průběžná zpráva o průběhu poskytování služeb, dojde k její úpravě. Všechny druhy služeb budou vyplňovat totožný formulář. Příloha č. 4 má nově pouze 3 části (a-c): 4a - Údaje o poskytované sociální službě 4b - Údaje o cílové skupině v sociální službě 4c - Kvantitativní analýza řešených problémů Příloha č. 4a - c (Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby) bude na Odbor sociálních věcí KÚ MSK zaslána elektronicky a písemně (s podpisem statutárního zástupce) vždy jednou za celý kalendářní rok, nejpozději do 15 dnů od ukončení posledního zúčtovacího období v daném roce.

10 IV. Kontrola a monitoring
Objednatel (MSK) je oprávněn poskytování sociálních služeb ověřit v místě poskytování a to formou ohlášené nebo neohlášené kontroly. Kontrola bude prováděna u jednotlivých subdodavatelů minimálně čtyřikrát po dobu trvání projektu. V případě, že i hlavní dodavatel poskytuje sociální služby, bude kontrola prováděna i u něj. Předmětem kontroly je ověření doložitelnosti údajů, které poskytovatelé uvádějí ve Výkazech poskytovaných služeb (Příloha č. 1a, b nebo c; Příloha č. 2) s dokumentací předloženou na místě. Součástí kontroly je také monitoring poskytovaných služeb, zahrnující ověření správnosti použití log v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ, Manuálem pro vizuální identitu OP LZZ a Manuálem vizuální identity Evropského sociálního fondu.

11 IV. Kontrola a monitoring
O výsledku kontroly bude objednavatelem vypracován protokol, který bude doručen statutárnímu orgánu subdodavatele. V případě nedostatků budou stanovena nápravná opatření a lhůta na jejich odstranění. Poskytovatel je povinen předložit při realizaci kontroly veškeré doklady a prohlášení dokládající skutečný stav vykazovaných ukazatelů dle charakteru sociální služby.

12 IV. Kontrola a monitoring
Kontrolované doklady: Smlouvy klientů o poskytování sociální služby (písemné, záznam o ústní smlouvě) Evidence intervencí a kontaktů Souhlasy klientů se zpracováním osobních údajů pro účely individuálního projektu Interní metodika vedení a stanovení anonymních klientů Interní metodika vedení a stanovení nových klientů

13 IV. Kontrola a monitoring
V případě, kdy to vyžaduje charakter sociální služby nebo na žádost kontrolní osoby je poskytovatel povinen předložit interní metodiku vedení evidence anonymních klientů, dle které jsou kontrolovány údaje uváděné u vykazovaných nových anonymních klientů a interní metodiku pro stanovení podmínek vykazování a evidování nového klienta. Hlavní poskytovatelé budou informování o výsledku kontrol svých subdodavatelů, formou předkládání kopií podepsaných protokolů o výsledku kontrol jednotlivých subdodavatelů. Tyto kopie objednavatel doručí na adresu hlavního poskytovatele periodicky v měsíčních intervalech vždy do 15. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý.

14 IV. Kontrola a monitoring
Druh sociální služby Vykazované ukazatele pro individuální projekt Azylové domy (§57) lůžko/den nový klient Domy na půl cesty (§58) Intervenční centra (§60a) kontakt intervence Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§62)

15 IV. Kontrola a monitoring
Druh sociální služby Vykazované ukazatele pro individuální projekt Nízkoprahová denní centra (§61) kontakt intervence nový klient Podpora samostatného bydlení (§43) Služby následné péče (§64) lůžko/den

16 IV. Kontrola a monitoring
Druh sociální služby Vykazované ukazatele pro individuální projekt Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§65) intervence nový klient Sociálně terapeutické dílny (§67) uživatel ve službě Sociální rehabilitace (§70) kontakt lůžko/den (u pobytové formy) Terénní programy (§69)

17 Projektový tým Ing. Martina Mikettová – projektový manažer
tel , Bc. Lydie Hrdličková – asistentka projektu e -mail: Mgr. Jitka Marková – odborný garant tel , Mgr. Jana Orszulíková – právník tel ,

18 Projektový tým Bc. Stanislava Dombrovská – ekonom
tel , Ing. Petr Arnold – ekonom tel , Bc. Marcela Dworoková – referent pro kontrolu a monitoring tel , Mgr. Petra Havláková – referent pro sociální služby tel ,


Stáhnout ppt "Změny Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google