Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“"— Transkript prezentace:

1 Změny Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“

2 Upozornění Změny „Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ (dále jen „Metodika“), které byly schváleny usnesením rady kraje č. 41/2113 dne 25. 11. 2009, budou pro poskytovatele služeb, zapojené do tohoto projektu, závazné ode dne zveřejnění aktuální platné verze Metodiky na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

3 I. Výklad pojmů Kontakt Setkání s klientem, trvající nad 10 minut (kontakt je vykazován vždy jako jeden kontakt, nelze ho načítat po 10 minutách). Oboustranná interakce mezi pracovníkem v sociální službě a klientem, popř. zájemcem o sociální službu, která vede k prohloubení vzájemné důvěry a nebo k vytvoření prostoru pro nabídku a následnou realizaci služby. Kontakt má zpravidla formu nestrukturovaného rozhovoru pracovníka s klientem a směřuje k zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele (případně vede k uzavření dohody o poskytování či neposkytování sociální služby ve fázi jednání se zájemcem). Kontakt může být: − osobní − telefonický − elektronický − písemný

4 I. Výklad pojmů Intervence Sociální práce s klientem, trvající 30 minut a více (intervence se započítává tak, že každých 30 minut se načítá jako další intervence). Vnější zásah sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociální službě do procesu změny životního stylu klienta/uživatele resp. zájemce o službu. Proces změny a konečný stav, ke kterému klient v rámci poskytování služby směřuje je součástí osobní dokumentace o klientovi. Má zpravidla charakter strukturovaného rozhovoru a směřuje k zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele. Intervence může mít podobu: −osobního rozhovoru (záznam osobního rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) −telefonického rozhovoru (záznam o telefonickém rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) −elektronické popř. písemné korespondence, např. zpráva navazující instituci, odpovědi na dotazy klienta (e-mail je součástí dokumentace o poskytování služby)

5 I. Výklad pojmů Nový klient (uživatel) je každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby na základě ustanovení § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů. Poskytovatel sociální služby je povinen vypracovat interní metodiku pro stanovení podmínek vykazování a evidování nového klienta, ve které bude jasně definováno, za jakých podmínek se klient stává novým klientem.

6 I. Výklad pojmů Anonymní klienti Sociální služby, zahrnuté do individuálního projektu, pracující s anonymní klientelou: −terénní programy −nízkoprahová zařízení pro děti a mládež −nízkoprahová denní centra −Intervenční centra Poskytovatel sociální služby, který bude v rámci individuálního projektu vykazovat anonymní klienty, musí mít jasně zpracovány následující kritéria a pravidla - vnitřní metodiku pro vedení evidence anonymní klientely (dále jen Metodika). V této Metodice by mělo být jasně definováno: −V jakých případech organizace přistupuje k anonymní evidenci klienta? −Kdo tuto evidenci vede? −Popis systému vedení anonymní evidence? −Popis zabezpečení anonymní evidence klientů? −Vymezení okruhu osob, jež mají k anonymní evidenci přístup? Klienta, který odmítne dát souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely individuálního projektu, lze vykázat anonymně, ovšem za tímto účelem je zapotřebí mít zpracovanou výše uvedenou Metodiku.

7 II. Platební a fakturační podmínky Náležitosti faktury - doplňky: -Uvedení aktuálního zúčtovacího období za které je vystavována. -Datum zdanitelného plnění (poslední den daného období). -Kromě IČ uvádět také DIČ objednatele. Pokud po podpisu smlouvy není služba poskytována, nelze vystavit zálohovou fakturu. V tomto případě bude zálohová faktura vystavena nejdříve ke dni zahájení činnosti poskytování služby. V kalendářním roce lze vystavit faktury maximálně do výše sjednané částky za daný rok.

8 II. Platební a fakturační podmínky – Výkazy poskytovaných služeb Výkazy poskytovaných služeb, potřebné k vystavení faktury za uvedené období, budou na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „KÚ MSK“) zaslány elektronicky a písemně (s podpisem statutárního zástupce). Pokud budou výkazy podepisovány pověřenou osobou, je nutné na Odbor sociálních věcí KÚ MSK doložit písemné zmocnění k podepisování. Výkazy poskytovaných služeb (Příloha č. 1a, b nebo c: Protokol o plnění aktivit, Příloha č. 2: Seznam nových klientů a Příloha č. 3a nebo b: Vyúčtování služeb) budou na Odbor sociálních věcí zaslány elektronicky k průběžné kontrole, a to minimálně po ukončení třetího měsíce zúčtovacího období. Příloha č. 4d (Personální zabezpečení provozu služby) bude nově označena jako Příloha č. 3c. Budou změněny také přílohy č. 1 (a, b, c): Protokol o plnění aktivit. Budou v nich doplněny některé vzorce, tak aby se daly načítat kontakty a intervence. V příloze č. 3a a 3b (Vyúčtování služeb) budou doplněny buňky pro krácení pohyblivé části ceny.

9 Změny v Příloze č. 4 a-c: Průběžná zpráva o průběhu poskytování služeb Na základě požadavků poskytovatelů služeb, kterým byla dána možnost připomínkovat Přílohu č. 4 a-c: Průběžná zpráva o průběhu poskytování služeb, dojde k její úpravě. Všechny druhy služeb budou vyplňovat totožný formulář. Příloha č. 4 má nově pouze 3 části (a-c): 4a - Údaje o poskytované sociální službě 4b - Údaje o cílové skupině v sociální službě 4c - Kvantitativní analýza řešených problémů Příloha č. 4a - c (Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby) bude na Odbor sociálních věcí KÚ MSK zaslána elektronicky a písemně (s podpisem statutárního zástupce) vždy jednou za celý kalendářní rok, nejpozději do 15 dnů od ukončení posledního zúčtovacího období v daném roce.

10 IV. Kontrola a monitoring Objednatel (MSK) je oprávněn poskytování sociálních služeb ověřit v místě poskytování a to formou ohlášené nebo neohlášené kontroly. Kontrola bude prováděna u jednotlivých subdodavatelů minimálně čtyřikrát po dobu trvání projektu. V případě, že i hlavní dodavatel poskytuje sociální služby, bude kontrola prováděna i u něj. Předmětem kontroly je ověření doložitelnosti údajů, které poskytovatelé uvádějí ve Výkazech poskytovaných služeb (Příloha č. 1a, b nebo c; Příloha č. 2) s dokumentací předloženou na místě. Součástí kontroly je také monitoring poskytovaných služeb, zahrnující ověření správnosti použití log v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ, Manuálem pro vizuální identitu OP LZZ a Manuálem vizuální identity Evropského sociálního fondu.

11 IV. Kontrola a monitoring O výsledku kontroly bude objednavatelem vypracován protokol, který bude doručen statutárnímu orgánu subdodavatele. V případě nedostatků budou stanovena nápravná opatření a lhůta na jejich odstranění. Poskytovatel je povinen předložit při realizaci kontroly veškeré doklady a prohlášení dokládající skutečný stav vykazovaných ukazatelů dle charakteru sociální služby.

12 IV. Kontrola a monitoring Kontrolované doklady:  Smlouvy klientů o poskytování sociální služby (písemné, záznam o ústní smlouvě)  Evidence intervencí a kontaktů  Souhlasy klientů se zpracováním osobních údajů pro účely individuálního projektu  Interní metodika vedení a stanovení anonymních klientů  Interní metodika vedení a stanovení nových klientů

13 IV. Kontrola a monitoring V případě, kdy to vyžaduje charakter sociální služby nebo na žádost kontrolní osoby je poskytovatel povinen předložit interní metodiku vedení evidence anonymních klientů, dle které jsou kontrolovány údaje uváděné u vykazovaných nových anonymních klientů a interní metodiku pro stanovení podmínek vykazování a evidování nového klienta. Hlavní poskytovatelé budou informování o výsledku kontrol svých subdodavatelů, formou předkládání kopií podepsaných protokolů o výsledku kontrol jednotlivých subdodavatelů. Tyto kopie objednavatel doručí na adresu hlavního poskytovatele periodicky v měsíčních intervalech vždy do 15. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý.

14 IV. Kontrola a monitoring Druh sociální službyVykazované ukazatele pro individuální projekt Azylové domy (§57)lůžko/den nový klient Domy na půl cesty (§58)lůžko/den nový klient Intervenční centra (§60a)kontakt intervence nový klient Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§62) intervence nový klient

15 IV. Kontrola a monitoring Druh sociální službyVykazované ukazatele pro individuální projekt Nízkoprahová denní centra (§61)kontakt intervence nový klient Podpora samostatného bydlení (§43)kontakt intervence nový klient Služby následné péče (§64)lůžko/den nový klient

16 IV. Kontrola a monitoring Druh sociální službyVykazované ukazatele pro individuální projekt Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§65) intervence nový klient Sociálně terapeutické dílny (§67)uživatel ve službě nový klient Sociální rehabilitace (§70)kontakt intervence lůžko/den (u pobytové formy) nový klient Terénní programy (§69)kontakt intervence nový klient

17 Projektový tým Ing. Martina Mikettová – projektový manažer tel. 595 622 735, e-mail: martina.mikettova@kr-moravskoslezsky.czmartina.mikettova@kr-moravskoslezsky.cz Bc. Lydie Hrdličková – asistentka projektu e -mail: lydie.hrdlickova@kr-moravkoslezsky.czlydie.hrdlickova@kr-moravkoslezsky.cz Mgr. Jitka Marková – odborný garant tel. 595 622 762, e-mail: jitka.markova@kr-moravskoslezsky.czjitka.markova@kr-moravskoslezsky.cz Mgr. Jana Orszulíková – právník tel. 595 622 212, e-mail: jana.orszulikova@kr-moravskoslezsky.czjana.orszulikova@kr-moravskoslezsky.cz

18 Projektový tým Bc. Stanislava Dombrovská – ekonom tel. 595 622 624, e-mail: stanislava.dombrovska@kr-moravskoslezsky.czstanislava.dombrovska@kr-moravskoslezsky.cz Ing. Petr Arnold – ekonom tel. 595 622 156, e-mail: petr.arnold@kr-moravskoslezsky.czpetr.arnold@kr-moravskoslezsky.cz Bc. Marcela Dworoková – referent pro kontrolu a monitoring tel. 595 622 456, e-mail: marcela.dworokova@kr-moravskoslezsky.czmarcela.dworokova@kr-moravskoslezsky.cz Mgr. Petra Havláková – referent pro sociální služby tel. 595 622 162, e-mail: petra.havlakova@kr-moravskoslezsky.czpetra.havlakova@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Změny Metodiky financování a vykazování aktivit pro projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google