Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie evropské integrace. Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu 4 Panevropské hnutí - hrabě Richard Nicolaus Coudenhove- Kalergi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie evropské integrace. Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu 4 Panevropské hnutí - hrabě Richard Nicolaus Coudenhove- Kalergi."— Transkript prezentace:

1 Historie evropské integrace

2 Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu 4 Panevropské hnutí - hrabě Richard Nicolaus Coudenhove- Kalergi - 20. léta - myšlenka evropské federace (Panevropská unie) 4 Aristide Briand - v roce 1930 rozeslal evropským vládám projekt na vytvoření evropské konfederace - „Memorandum organizace EU - liberalizace zboží, služeb… 4 30. Léta - hospodářská krize v USA a v Evropě- hospodářská izolace států Druhá světová válka s sebou přinesla myšlenku zpochybnění národního státu

3 Začátek studené války 4 Červen 1947 - Marshallův plán - hosp. pomoc Evropě - vytvoření OEEC (1961 transformace na OECD) 4 Rok 1948 - východní Evropa pod kontrolou SSSR - postupné rozdělování Německa 4 říjen 1947 - (1.1. 1948) Všeobecná dohoda o clech a obchodu - GATT - od r. 1995 WTO - Světová obchodní organizace 4 březen 1948 - Bruselský pakt - Benelux, Fr, VB - hosp., soc. a vojenská spolupráce - 1954 - ZEU 4 duben 1949 - Organizace severoatlantické smlouvy-NATO - rozdělení světa na dva bloky

4 Rada Evropy - výsledek federalistického hnutí 4 1949 - setkání poslanců parlamentů evropských zemí v Londýně Westminsterská smlouva - vytvoření Rady Evropy (původně navrhovaný název byl Evropská unie) 4 Mezivládní organizace - v současnosti se soustředí na lidská práva, ochranu menšin, vzdělávání, kulturu 4 Evropský soud pro lidská práva - Štrasburk Velká Británie, Francie, Benelux, Dánsko, Norsko, Irsko, Itálie, Švédsko

5 Postavení Německa První snahy po skončení II. světové války byly Německo izolovat - izolace Německa po první světové válce se však neosvědčila Úsilí na integrování západního Německa do západní Evropy 4 Adenauer navrhl v březnu 1950 hospodářskou a politickou unii, propojení parlamentů a dvojí občanství pro Francii a SRN 4 Monnet předložil návrh memoranda o podřízení veškeré francouzsko-německé produkce uhlí a oceli pravomoci mezinárodního úřadu

6 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) 4 9. května 1950 Schuman předložil DEKLARACI vycházející z Monnetova návrhu 4 Adenauer tento návrh přijal (možnost získání plnoprávného postavení Německa) 4 Velká Británie svoji účast odmítla (omezení suverenity) 4 18. dubna 1951 - Smlouva o Evropském společenství uhlí a oceli - v platnosti od srpna 1952 (Francie, SRN, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko) - podepsána na 50 let (2002 vypršela její platnost)

7 ESUO 4 Cíl: 4 Dostat pod kontrolu německý těžký průmysl 4 Hospodářsky SRN integrovat do Evropy 4 Nadvýroba oceláren evropských zemí - hrozba vytvoření kartelu mezi podniky

8 Struktura ESUO 4 Vysoký komisariát 4 Evropské meziparlamentní shromáždění 4 Nezávislí zástupci šesti členských zemí (9 členů) 4 delegováni na čtyři roky 4 neodvolatelní, vládám nezodpovědní 4 nesměli přijímat doporučení nebo rady od vlád 4 jeho rozhodnutí přímo aplikována na ekonomické subjekty bez souhlasu vlád 4 zástupci delegováni národními parlamenty

9 Monnetova teze Vyšší fáze integrace musí být „vynucena“ předchozí fází. Musí být jejím pokračováním. Tato gradualistická koncepce integrace je označována jako FUNKCIONALISMUS

10 Výsledky vzniku ESUO do poloviny 50. let 4 Hospodářský růst členských zemí byl v průměru 8 - 10% 4 vnitroevropský obchod se zdvojnásobil 4 spolupráce se týkala pouze omezeného sektoru a to přinášelo problémy pro koordinaci domácích ekonomik

11 Evropské obranné společenství 4 1952 - návrh vybudování EOS 4 integrace německých vojsk do evropské armády 4 Důvody - Korejská válka, hrozba napadení ZE ze strany SSSR 4 EOS - měla být evropským pilířem NATO 4 1953 - vytratily se hlavní důvody pro založení EOS 4 1954 - francouzské Národní shromáždění odmítlo vytvoření EOS

12 Messinská konference v roce 1955 Pokračování v procesu integrace ve dvou směrech: 4 jaderná energie (Francie) 4 vznik společného trhu (Německo) „Je třeba pracovat na ustavení jednotné Evropy založením společných institucí, progresivním srůstáním národních ekonomik, vytvořením společného trhu a progresivní harmonizací sociální politiky“ Výbor zástupců evropských zemí v čele s Paul-Henri Spaakem - připravil náměty na další postup

13 Spaakův výbor Přeměnil se v mezivládní konferenci, která připravila návrhy smluv zakládajících: 4 Evropské hospodářské společenství (European Economic Community) 4 Euratom (European Atomic Energy Community) 4 Velká Británie odmítla členství v EHS, ESAE, v r. 1960 založila ESVO Smlouvy byly podepsány 25. března 1957 v Římě, v platnosti od 1. ledna roku 1958. Tyto smlouvy jsou známé jako tzv.. Římské smlouvy

14 Instituce nových Společenství Komise Parlament Soudní dvůr Rada

15 Cíle EHS 4 Vytvoření společného trhu (Common Market) čl. 2 Smlouvy o EHS Postupné odstraňování: 4 cel mezi státy 4 rozdílné celní politiky vůči třetím zemím 4 množstevních omezení dovozu 4 netarifní překážky (byrokratické překážky)

16 Podíl vzájemného obchodu členských zemí EHS Země19581970 Belgie/Lucembursko55,4%75,2% Francie30,9%58,1% SRN37,9%49,8% Itálie34,5%51,7% Nizozemsko58,3%72.6%

17 Slučovací smlouva 4 8. dubna 1965 byla podepsána Smlouva o sloučení institucí tří společenství 4 v platnosti od 1. července 1967 4 Struktura vychází ze struktury EHS Všechny tři smlouvy (tedy smlouva o ESUO, Euratomu, EHS) existují do dnešního dne v novelizovaném znění.

18 Období stagnace -“Euroskleróza“ Jako důvody stagnace jsou označovány následující skutečnosti: 4 politika Francie (De Gaulle) - 1966 Lucemburský kompromis - ochromení fungování ES 4 společná zemědělská politika spojená se strukturou rozpočtu - růst zemědělské produkce - tlak na vyšší vývozy a subvencování vývozů 4 ekonomická stagnace v 70. Letech - pokulhávání za USA a Japonskem

19 Rozšiřování ES 4 1973 přistoupení VB, Dánska a Irska (Gaulle v 60. letech 2xvetoval rozšíření), Norsko odmítlo v referendu 4 1981 vstup Řecka 4 1986 vstup Španělska, Portugalska 4 1995 přistoupení Rakouska, Finska a Švédska - Norsko odmítlo v referendu 4 květen 2004 - rozšíření o 10 nových států

20 Změny v tomto období 4 1970 - Evropská politická spolupráce 4 1979 - přímé volby do Evropského parlamentu 4 1985 - Komise předložila plán na dobudování vnitřního trhu do roku 1992 (Bílá kniha vnitřního trhu) 4 1986 - Jednotný evropský akt (první komplexní změny zakladatelských smluv - základ pro vytvoření Evropské unie)

21 Jednotný vnitřní trh - JVT 4 Volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob - trh byl roztříštěn - zaváděny neviditelné překážky (standardy, normy, ověření kvality, státní pomoc, veřejné zakázky, kvalifikace) 4 Bílá kniha téměř 300 legislativních opatření (směrnic) definovala překážky: technické, fyzické a daňové 4 Vnitřní trh měl začít fungovat od 1.1. 1993

22 Jednotný evropský akt 4 změna hlasovací procedury v Radě a ve vztahu - hlasování kvalifikovanou většinou, procedura spolupráce - realizace JVT 4 rozšíření pravomocí ES do oblasti sociální, ochrany spotřebitele, životního prostředí, regionální politika 4 snaha o prohloubení ekonomické a sociální soudržnosti

23 Politická a měnová unie 4 1988 - Rada pověřila Komisi přípravou návrhu na vytvoření hospodářské a měnové unie 4 mezivládní konference o politické unii 4 prosinec 1991 - přijetí textu Smlouvy o Evropské unii v Maastrichtu 7. 2. 1992 - podpis smlouvy (Maastrichtská smlouva, Smlouva o EU) platnost od listopadu 1993

24 Hlavní body Smlouvy o EU  Další stupeň - politické integrace - II. a III. pilíř  Konkretizace právní úpravy hospodářské a měnové unie v I. pilíři. Byl vytvořen soubor podmínek, institucionální základ a harmonogram fungování měnové unie  Zavedeno občanství Unie  Procedura spolurozhodování - posílení EP  Využívání principu subsidiarity  EU nemá právní subjektivitu

25 Struktura Evropské unie

26 Neustálá potřeba reforem Prohlubování integrace ve 2. a 3. pilíři a proces vytváření hospodářské a měnové unie s sebou přinesl nutnost dalších reforem 4 Mezivládní konference probíhající od roku 1996, která vyústila v přijetí novely Smlouvy o EU a Smlouvy o ES v roce 1997 Amsterodamská smlouva - v platnosti od 1. května 1999

27 Amsterodamská smlouva 4 změna v rozhodovací proceduře - více ke spolurozhodování 4 základní principy EU - zásady svobody, demokracie, právního státu, lidská práva 4 zaměstnanost 4 přesun kompetencí v rámci jednotlivých pilířů - vízová, azylová a přistěhovalecká politika šla do I. pilíře - 5-leté přechodné období 4 zavedení principu flexibility - možnost užší spolupráce mezi členskými státy - HMU 4 konstruktivní absence - II. pilíř SZBP

28 Smlouva z Nice Niceská smlouva Upravila základní principy pro rozšíření EU na východ Institucionální reforma - počet zástupců v EP, počet hlasů při hlasování kvalifikovanou většinou v Radě ministrů (ČR má 24 poslanců v EP, 1 komisaře, 12 hlasů) podpis v únoru 2001, vstup v platnost 1. únor 2003 Příprava pro rozšíření?

29 Konvent o budoucnosti EU 4 Potřeba komplexní reformy EU - posílit její akceschopnost po rozšíření 4 problém demokratického deficitu EU 4 Konvent - shromáždění představitelů členských i kandidátských států EU 4 2 členové za parlament a 1 za vládu (vláda J. Kohout (L. Rovná), Zahradil (Nečas), Zieleniec (Kroupa).

30 Návrh - Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu 4 podpis - 29. Října 2004 v Římě 4 ratifikace v členských státech: Květen-červen 2005 Francie a Nizozemsko odmítly 4 zjednodušuje zakladatelské smlouvy 4 nové: posilují národní parlamenty, ministr zahraničních věcí, možnost vystoupení z EU, zjednodušení sekundární legislativy EU


Stáhnout ppt "Historie evropské integrace. Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu 4 Panevropské hnutí - hrabě Richard Nicolaus Coudenhove- Kalergi."

Podobné prezentace


Reklamy Google