Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie evropské integrace. Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu 4 Panevropské hnutí - hrabě Richard Nicolaus Coudenhove- Kalergi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie evropské integrace. Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu 4 Panevropské hnutí - hrabě Richard Nicolaus Coudenhove- Kalergi."— Transkript prezentace:

1 Historie evropské integrace

2 Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu 4 Panevropské hnutí - hrabě Richard Nicolaus Coudenhove- Kalergi léta - myšlenka evropské federace (Panevropská unie) 4 Aristide Briand - v roce 1930 rozeslal evropským vládám projekt na vytvoření evropské konfederace - „Memorandum organizace EU - liberalizace zboží, služeb… Léta - hospodářská krize v USA a v Evropě- hospodářská izolace států Druhá světová válka s sebou přinesla myšlenku zpochybnění národního státu

3 Začátek studené války 4 Červen Marshallův plán - hosp. pomoc Evropě - vytvoření OEEC (1961 transformace na OECD) 4 Rok východní Evropa pod kontrolou SSSR - postupné rozdělování Německa 4 říjen ( ) Všeobecná dohoda o clech a obchodu - GATT - od r WTO - Světová obchodní organizace 4 březen Bruselský pakt - Benelux, Fr, VB - hosp., soc. a vojenská spolupráce ZEU 4 duben Organizace severoatlantické smlouvy-NATO - rozdělení světa na dva bloky

4 Rada Evropy - výsledek federalistického hnutí setkání poslanců parlamentů evropských zemí v Londýně Westminsterská smlouva - vytvoření Rady Evropy (původně navrhovaný název byl Evropská unie) 4 Mezivládní organizace - v současnosti se soustředí na lidská práva, ochranu menšin, vzdělávání, kulturu 4 Evropský soud pro lidská práva - Štrasburk Velká Británie, Francie, Benelux, Dánsko, Norsko, Irsko, Itálie, Švédsko

5 Postavení Německa První snahy po skončení II. světové války byly Německo izolovat - izolace Německa po první světové válce se však neosvědčila Úsilí na integrování západního Německa do západní Evropy 4 Adenauer navrhl v březnu 1950 hospodářskou a politickou unii, propojení parlamentů a dvojí občanství pro Francii a SRN 4 Monnet předložil návrh memoranda o podřízení veškeré francouzsko-německé produkce uhlí a oceli pravomoci mezinárodního úřadu

6 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) 4 9. května 1950 Schuman předložil DEKLARACI vycházející z Monnetova návrhu 4 Adenauer tento návrh přijal (možnost získání plnoprávného postavení Německa) 4 Velká Británie svoji účast odmítla (omezení suverenity) dubna Smlouva o Evropském společenství uhlí a oceli - v platnosti od srpna 1952 (Francie, SRN, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko) - podepsána na 50 let (2002 vypršela její platnost)

7 ESUO 4 Cíl: 4 Dostat pod kontrolu německý těžký průmysl 4 Hospodářsky SRN integrovat do Evropy 4 Nadvýroba oceláren evropských zemí - hrozba vytvoření kartelu mezi podniky

8 Struktura ESUO 4 Vysoký komisariát 4 Evropské meziparlamentní shromáždění 4 Nezávislí zástupci šesti členských zemí (9 členů) 4 delegováni na čtyři roky 4 neodvolatelní, vládám nezodpovědní 4 nesměli přijímat doporučení nebo rady od vlád 4 jeho rozhodnutí přímo aplikována na ekonomické subjekty bez souhlasu vlád 4 zástupci delegováni národními parlamenty

9 Monnetova teze Vyšší fáze integrace musí být „vynucena“ předchozí fází. Musí být jejím pokračováním. Tato gradualistická koncepce integrace je označována jako FUNKCIONALISMUS

10 Výsledky vzniku ESUO do poloviny 50. let 4 Hospodářský růst členských zemí byl v průměru % 4 vnitroevropský obchod se zdvojnásobil 4 spolupráce se týkala pouze omezeného sektoru a to přinášelo problémy pro koordinaci domácích ekonomik

11 Evropské obranné společenství návrh vybudování EOS 4 integrace německých vojsk do evropské armády 4 Důvody - Korejská válka, hrozba napadení ZE ze strany SSSR 4 EOS - měla být evropským pilířem NATO vytratily se hlavní důvody pro založení EOS francouzské Národní shromáždění odmítlo vytvoření EOS

12 Messinská konference v roce 1955 Pokračování v procesu integrace ve dvou směrech: 4 jaderná energie (Francie) 4 vznik společného trhu (Německo) „Je třeba pracovat na ustavení jednotné Evropy založením společných institucí, progresivním srůstáním národních ekonomik, vytvořením společného trhu a progresivní harmonizací sociální politiky“ Výbor zástupců evropských zemí v čele s Paul-Henri Spaakem - připravil náměty na další postup

13 Spaakův výbor Přeměnil se v mezivládní konferenci, která připravila návrhy smluv zakládajících: 4 Evropské hospodářské společenství (European Economic Community) 4 Euratom (European Atomic Energy Community) 4 Velká Británie odmítla členství v EHS, ESAE, v r založila ESVO Smlouvy byly podepsány 25. března 1957 v Římě, v platnosti od 1. ledna roku Tyto smlouvy jsou známé jako tzv.. Římské smlouvy

14 Instituce nových Společenství Komise Parlament Soudní dvůr Rada

15 Cíle EHS 4 Vytvoření společného trhu (Common Market) čl. 2 Smlouvy o EHS Postupné odstraňování: 4 cel mezi státy 4 rozdílné celní politiky vůči třetím zemím 4 množstevních omezení dovozu 4 netarifní překážky (byrokratické překážky)

16 Podíl vzájemného obchodu členských zemí EHS Země Belgie/Lucembursko55,4%75,2% Francie30,9%58,1% SRN37,9%49,8% Itálie34,5%51,7% Nizozemsko58,3%72.6%

17 Slučovací smlouva 4 8. dubna 1965 byla podepsána Smlouva o sloučení institucí tří společenství 4 v platnosti od 1. července Struktura vychází ze struktury EHS Všechny tři smlouvy (tedy smlouva o ESUO, Euratomu, EHS) existují do dnešního dne v novelizovaném znění.

18 Období stagnace -“Euroskleróza“ Jako důvody stagnace jsou označovány následující skutečnosti: 4 politika Francie (De Gaulle) Lucemburský kompromis - ochromení fungování ES 4 společná zemědělská politika spojená se strukturou rozpočtu - růst zemědělské produkce - tlak na vyšší vývozy a subvencování vývozů 4 ekonomická stagnace v 70. Letech - pokulhávání za USA a Japonskem

19 Rozšiřování ES přistoupení VB, Dánska a Irska (Gaulle v 60. letech 2xvetoval rozšíření), Norsko odmítlo v referendu vstup Řecka vstup Španělska, Portugalska přistoupení Rakouska, Finska a Švédska - Norsko odmítlo v referendu 4 květen rozšíření o 10 nových států

20 Změny v tomto období Evropská politická spolupráce přímé volby do Evropského parlamentu Komise předložila plán na dobudování vnitřního trhu do roku 1992 (Bílá kniha vnitřního trhu) Jednotný evropský akt (první komplexní změny zakladatelských smluv - základ pro vytvoření Evropské unie)

21 Jednotný vnitřní trh - JVT 4 Volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob - trh byl roztříštěn - zaváděny neviditelné překážky (standardy, normy, ověření kvality, státní pomoc, veřejné zakázky, kvalifikace) 4 Bílá kniha téměř 300 legislativních opatření (směrnic) definovala překážky: technické, fyzické a daňové 4 Vnitřní trh měl začít fungovat od

22 Jednotný evropský akt 4 změna hlasovací procedury v Radě a ve vztahu - hlasování kvalifikovanou většinou, procedura spolupráce - realizace JVT 4 rozšíření pravomocí ES do oblasti sociální, ochrany spotřebitele, životního prostředí, regionální politika 4 snaha o prohloubení ekonomické a sociální soudržnosti

23 Politická a měnová unie Rada pověřila Komisi přípravou návrhu na vytvoření hospodářské a měnové unie 4 mezivládní konference o politické unii 4 prosinec přijetí textu Smlouvy o Evropské unii v Maastrichtu podpis smlouvy (Maastrichtská smlouva, Smlouva o EU) platnost od listopadu 1993

24 Hlavní body Smlouvy o EU  Další stupeň - politické integrace - II. a III. pilíř  Konkretizace právní úpravy hospodářské a měnové unie v I. pilíři. Byl vytvořen soubor podmínek, institucionální základ a harmonogram fungování měnové unie  Zavedeno občanství Unie  Procedura spolurozhodování - posílení EP  Využívání principu subsidiarity  EU nemá právní subjektivitu

25 Struktura Evropské unie

26 Neustálá potřeba reforem Prohlubování integrace ve 2. a 3. pilíři a proces vytváření hospodářské a měnové unie s sebou přinesl nutnost dalších reforem 4 Mezivládní konference probíhající od roku 1996, která vyústila v přijetí novely Smlouvy o EU a Smlouvy o ES v roce 1997 Amsterodamská smlouva - v platnosti od 1. května 1999

27 Amsterodamská smlouva 4 změna v rozhodovací proceduře - více ke spolurozhodování 4 základní principy EU - zásady svobody, demokracie, právního státu, lidská práva 4 zaměstnanost 4 přesun kompetencí v rámci jednotlivých pilířů - vízová, azylová a přistěhovalecká politika šla do I. pilíře - 5-leté přechodné období 4 zavedení principu flexibility - možnost užší spolupráce mezi členskými státy - HMU 4 konstruktivní absence - II. pilíř SZBP

28 Smlouva z Nice Niceská smlouva Upravila základní principy pro rozšíření EU na východ Institucionální reforma - počet zástupců v EP, počet hlasů při hlasování kvalifikovanou většinou v Radě ministrů (ČR má 24 poslanců v EP, 1 komisaře, 12 hlasů) podpis v únoru 2001, vstup v platnost 1. únor 2003 Příprava pro rozšíření?

29 Konvent o budoucnosti EU 4 Potřeba komplexní reformy EU - posílit její akceschopnost po rozšíření 4 problém demokratického deficitu EU 4 Konvent - shromáždění představitelů členských i kandidátských států EU 4 2 členové za parlament a 1 za vládu (vláda J. Kohout (L. Rovná), Zahradil (Nečas), Zieleniec (Kroupa).

30 Návrh - Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu 4 podpis Října 2004 v Římě 4 ratifikace v členských státech: Květen-červen 2005 Francie a Nizozemsko odmítly 4 zjednodušuje zakladatelské smlouvy 4 nové: posilují národní parlamenty, ministr zahraničních věcí, možnost vystoupení z EU, zjednodušení sekundární legislativy EU


Stáhnout ppt "Historie evropské integrace. Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu 4 Panevropské hnutí - hrabě Richard Nicolaus Coudenhove- Kalergi."

Podobné prezentace


Reklamy Google