Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 EKOLOGICKÉ SOUVISLOSTI HUTNÍ VÝROBY Pavlína Kulhánková – Ministerstvo průmyslu a obchodu Vladimír Toman – Hutnictví železa, a.s. Seminář Praha 20.10.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 EKOLOGICKÉ SOUVISLOSTI HUTNÍ VÝROBY Pavlína Kulhánková – Ministerstvo průmyslu a obchodu Vladimír Toman – Hutnictví železa, a.s. Seminář Praha 20.10.2010."— Transkript prezentace:

1 1 EKOLOGICKÉ SOUVISLOSTI HUTNÍ VÝROBY Pavlína Kulhánková – Ministerstvo průmyslu a obchodu Vladimír Toman – Hutnictví železa, a.s. Seminář Praha 20.10.2010

2 2 Hutnictví profinancovalo od roku 1993 z vlastních zdrojů cca 89 miliard Kč, z toho do modernizace výrobní základny 60 miliard Kč do projektů na ochranu životního prostředí 29 miliard Kč. Dosažené výsledky (1993 = 100%): výroba oceli: na cca stejné úrovni emise tuhých znečišťujících látek: pokles o 83,3% (na 16,7%) emise SO 2 : pokles o 68,4 % (na 31,6%) emise kysličníků dusíku NOx: pokles o 63,3% (na 36,7%) produkce odpadů: pokles o 54,4% (na 45,6%)

3 3 Aktuální problémy: 1. REACH – NOVÁ CHEMICKÁ LEGISLATIVA EU Řešení velmi složité a nákladné – náklady za léta 2009 - 2010 téměř 2 mld. Kč. Před koncem první etapy – registrace látek k 30.11.2010 Notifikace látek k 3.1.2011 Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (1272/2008/ES) – termín účinnosti od 30.11.2010 – následují kontroly ze strany ČIŽP – je málo zkušeností, jít po hlavních věcech, provést pilotní projekty v jednotlivých oborech Další etapy REACH: 30.11.2013 a 30.11.2018

4 4 2. OCHRANA OVZDUŠÍ XXIII. výzva OPŽP pro MS kraj – poprvé se mohou hutě ucházet o dotace na ekologické akce. Projekty z hutí finančně náročné – není zkušenost na straně státní správy se schvalováním takovýchto velkých projektů ani na straně žadatelů s jejich tvorbou – nutná úzká spolupráce a řešení vzniklých problémů. Podíl dotací podle stávajících předpisů OPŽP 10 – 30 % z celkových nákladů na akci – není motivující.

5 5 Novela zákona o ovzduší – poslanecká iniciativa – tisk 90/0 Místo plnění emisních limitů stanovení emisních stropů – je již v integrovaných povoleních realizováno! Požadujeme omezení spodní hranice emisních stropů na úroveň podle nejlepších dostupných technik – návrh umožňuje i stanovení nulových limitů a likvidaci podniků na základě uvážení úředníka. Novela celého zákona o ovzduší: probíhá na ministerské úrovni,nemáme dostatek informací o celkovém konečném znění návrhu. Požadavek: zákon po vypořádání všech připomínek by měl jít znovu do mezirezortního připomínkového řízení. ? Nebude nutná jeho novelizace již v roce 2011 s ohledem na možné rozpory se směrnicí o průmyslových emisích?

6 6 3. OBCHODOVÁNÍ SKLENÍKOVÝMI PLYNY V OBDOBÍ 2013 – 2020 Neujasněné okruhy: - zbývá dořešit  Celkový objem povolenek pro podnik od roku 2013  Metodika přidělování povolenek zdarma na zařízení  Aukce – roční objem v ČR 35 – 65 miliard Kč, v EU 25 – 55 miliard EUR. Požadujeme přerozdělit výtěžky z aukcí především pro další ekologizaci průmyslu + financování výzkumu nízkoemisních a energeticky úsporných nových technologií v průmyslu. Nutno zabránit skupování povolenek spekulanty i z teritorií mimo EU – možnost ohrožení průmyslu v EU i ČR.  Hutnictví ohrožený obor pro léta 2013 – 2014 – část povolenek (vypočtená) bude přidělována zdarma, zbytek potřeb se bude nakupovat v aukcích.

7 7  Požadujeme uplatnit výjimku dle EU – vyřadit ze systému zdroje emisí menší než 25 tis. tun / rok a výkon pod 35 MW.  Jaké budou hodnoty benchmarků na jednotlivé technologické stupně výroby?  Doposud nerespektovány skutečné energetické základny podniků (ani států), t.j. znevýhodnění při využívání druhotných energetických zdrojů v podniku, kde vznikají jako výsledek chemických reakcí při výrobě a jsou vneseny vstupními surovinami (uvažován jediný emisní faktor pro zemní plyn!)

8 8  Metodika meziročního snižování – zpevňováním benchmarků nebo snižováním celkového objemu? Technologický vývoj není lineární, v řadě odvětví je inovační potenciál velmi nízký  Cena povolenky a její dopad do ekonomiky podniku, pokud budu muset povolenky nakupovat (viz. různé studie s cenou povolenky 20 – 150 EUR).  Začíná diskuse o dalším zvýšení redukce skleníkových plynů o 30% do roku 2020 oproti roku 1990 – je v začátcích, studie dopadů do jednotlivých odvětví v rámci EU mají být předloženy později. Pro průmysl nepřijatelné - ČR by měla hlasovat proti záměru.

9 9 4. EKOLOGICKÝ AUDIT Poprvé zpracován před třemi roky. V roce 2010 revize, do konce roku do vlády. Iniciátorem a hybatelem MPO Hlavní cíl: očistit ekologickou legislativu od nesmyslů a požadavků oproti evropské legislativě nadbytečných Celkem 96 námětů z 8 oblastí:  IRZ (z. 25/2008 + NV 145/2008)  obaly a výrobky (z 147/2001 + NV 111/2002)  odpady (z 185/2001 + vyhlášky 294/2005, 352/2005, 383/2001)  vody (z 254/2001 + NV 61/2003)  EIA (z 100/2001)  ochrana přírody (z 114/1992 + NV 132/2005)  ekologická újma (z 167/2008)  ovzduší (z 86/2002 + NV 164/2007, 615/2006 + vyhláška 205/2009) MŽP dle ministra z 12.10. bere za své a má se každý rok opakovat.

10 10 5. PROBLEMATIKA ODPADŮ Nový zákon o odpadech bude v roce 2011 – měl by podpořit recyklaci na úkor ukládání na skládky. schváleny rozšířené teze nového zákona o odpadech Současně má být nový zákon o zpětném odběru výrobků (gesce MŽP) – snad podpoří recyklaci surovin a snížení spotřeby primárních surovin. Požadujeme však místo toho nový zákon o druhotných surovinách – zpracovatel MPO. Příprava nařízení ES - určení, kdy odpad přestává být odpadem a stává se výrobkem (druhotnou surovinou) příprava a hlasování nařízení ke šrotu ze železa a oceli, hliníku a jeho slitin z mědi a jejích slitin, možná i další kovy budou následovat i další komodity (papír apod.)

11 11 6. IPPC – SMĚRNICE IED (o průmyslových emisích) Návrh je projednáván v režimu spolurozhodování Rady a Evropského parlamentu. Časový sled jednotlivých kroků byl následující: únor 2009 kompromisní návrh českého předsednictví EU březen 2009 první plenární čtení návrhu v Evropském parlamentu, stanovisko Evropské komise k prvému čtení návrhu v EP červen 2009 politický kompromis Rady duben 2010 hlasování v Environmentálním výboru Evropského parlamentu (druhé čtení) červenec 2010 druhé plenární čtení návrhu v EP konec roku 2010 předpoklad platnosti směrnice konec roku 2012 požadovaná implementace směrnice do národní legislativy

12 12 Úloha nejlepších dostupných technik a jejich referenčních dokumentů Návrh směrnice IED významně posiluje úlohu nejlepších dostupných technik (BAT) a jejich referenčních dokumentů (BREF´s). Současně však v odůvodněných případech umožňuje správnímu úřadu stanovit mezní hodnoty znečištění odchylně, a to s respektováním místních specifických podmínek. Další významné prvky návrhu směrnice IED  sjednocení systému environmentálních inspekcí pro vymezená průmyslová zařízení;  zvýšení ochrany půdy a podzemních vod před průmyslovým znečištěním;  rozšíření účasti veřejnosti v povolovacích a změnových řízeních, rozsahu povinně zpřístupňovaných informací, zveřejňování prostřednictvím internetu a zajištění přístupu veřejnosti k právní ochraně;

13 13  derogace termínu implementace přísnějších emisních limitů pro velká spalovací zařízení posunout do roku 2020 (v případě ukončení provozu do r. 2023) formou „transformačních plánů“;  možnost flexibility správních úřadů při formulaci požadavků na provozovatele zdrojů s ohledem na místní specifika;  mechanizmy k pozdějšímu zpřísnění požadavků na zdroje. V současné době jsou zadány MPO 3 studie hodnocení dopadů implementace směrnice EU o průmyslových emisích do českého právního řádu. Účelem je budoucí správná implementace směrnice o průmyslových emisích. Jedná se o chemický průmysl, hutní průmysl a energetiku.

14 14 Děkujeme za pozornost Spojení: Vladimír Toman Pavlína Kulhánková tel. 271 025 118 tel. 224 852 689 vladimir.toman@hz.cz kulhankova@mpo.cz


Stáhnout ppt "1 EKOLOGICKÉ SOUVISLOSTI HUTNÍ VÝROBY Pavlína Kulhánková – Ministerstvo průmyslu a obchodu Vladimír Toman – Hutnictví železa, a.s. Seminář Praha 20.10.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google